Sol·licitud per a activitats

Les sol·licituds per a la realització d’activitats puntuals en instal·lacions esportives o a la via pública de la nostra ciutat, s’han de demanar per instància a l’Oficina d’Informació i Atenció al Ciutadà (l’OIAC) de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet on es registraran. L’horari el podeu consultar aquí.

  • Juntament amb la instància s’ha de fer arribar un projecte de l’activitat amb tota la documentació i informació que identifiqui clarament la mateixa. (dates, horaris, pressupost, necessitats materials, organigrama, difusió prevista,  participants, etc.). Una sollicitud no serà considerada com a tal si no s’acompanya del projecte. S’adjunta un model bàsic.
  • L’Ordenança Número 2 de l’Ajuntament de Santa Coloma, és la reguladora dels preus públics per a la prestació dels serveix i activitats de l’Institut Municipal d’Esports (en endavant Departament d’Esports).
  • Es important definir les edats dels participants i el tipus d’activitat, així com els horaris complets per tal d’aplicar correctament l’ordenança núm. 2, reguladora dels preus públics.
  • Per a la autorització de qualsevol activitat l’organitzador haurà de complir amb totes les obligacions i normatives legals aplicables  a l’activitat i les recomanacions i indicacions que des de l’ajuntament se’ls faci. L’entitat organitzadora ha d’estar al corrent de totes les seves obligacions legals.
  • L’autorització de qualsevol activitat restarà condicionada a la disponibilitat de la instal·lació, a les condicions de l’activitat i al resultat favorable dels informes que corresponguin i autoritzacions de tercers.
  • Una activitat no estarà degudament autoritzada fins a la comunicació oficial d’autorització per part de l’Ajuntament.
  • Totes les modificacions i canvis s’hauran de comunicar amb la deguda antelació i hauran d’estar aprovats pel Departament d’Esports.