Consell Escolar Municipal

El CEM és l’òrgan de participació de la comunitat educativa en l’àmbit municipal, amb funcions de consulta i assessorament en la programació de l’ensenyament no universitari de la ciutat.

El CEM funciona en Ple i en Comissions de treball, la Comissió Permanent i la Comissió de Planificació. El Plenari del CEM format per tots els seus membres, es reuneix en sessió ordinària tres cops a l’any.