Preguntes més freqüents


1. Qui pot informar-me sobre la preinscripció?

Les escoles bressol municipals (EBM) i l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) disposen de tota la informació que necessitis i els impresos per fer la sol·licitud de preinscripció. A més, en aquests dies, del 24 al 28 d’abril, els centres organitzen trobades, visites i jornades de portes obertes perquè puguis conèixer millor el seu funcionament, els serveis de què disposen,  els horaris i el projecte educatiu de cada escola.

2. On és l’Oficina Municipal d’Escolarització?

L’OME està ubicada  a Rambla Sant Sebastià, 98-100.

Telèfons: 934624062, 934624069, 934624058 (consergeria) 

Horari d’atenció al públic:

  • del 12 de setembre al 24 de juny de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.
  • del 25 de juny a l’11 de setembre de 9h. a 13 h.
  • Agost tancat. 

Correu electrònic: escolaritzacio@gramenet.cat

*Es recomana demanar cita prèvia al telèfon 93 462 40 90 o a la web www.gramenet.cat/lajuntament/oiac/cita-previa

3. Què és la preinscripció?

Per poder optar per una plaça en una EBM, primer de tot has d’emplenar la sol·licitud d'admissió. Això és la preinscripció i s'ha de fer en uns dies concrets (del 2 al 12 de maig de 2017).

4. On puc trobar la sol•licitud de preinscripció del curs escolar 2017-2018?

Aquesta sol·licitud està a les EBM i a l’OME, on t’ajudaran a omplir-la. També pots descarregar-la a través de la pàgina web de l’Ajuntament www.gramenet.cat/ebm

5. On he d’anar per preinscriure al meu infant?

Hauràs d’anar preferentment a l’EBM demanada en primera opció o a l’OME. Allí t’ajudaran a omplir la sol·licitud i hauràs de presentar la documentació acreditativa, dins el termini establert del 2 al 12 de maig de 2017. Recorda que es recomana demanar cita prèvia per a l’OME al telèfon 93 462 40 90 o a la web www.gramenet.cat/lajuntament/oiac/cita-previa

6. Puc preinscriure el meu infant a una EBM?

Per poder preinscriure el teu infant cal que tingui com a mínim 16 setmanes a l’inici del curs 2017-2018 i com a màxim, complir els 2 anys durant el 2017.

7. Quina és l'edat de preinscripció i matriculació per al curs escolar 2017-2018?

  • P0 (de 4 mesos a 1 any):      Nascuts el 2017.
  • P1 (d’1 a 2 anys):                 Nascuts el 2016.
  • P2 (de 2 a 3 anys):               Nascuts el 2015.

8. Qui pot presentar la sol•licitud de preinscripció?

Ha de presentar la sol·licitud de preinscripció el pare o mare, tutor o tutora, guardador o guardadora de fet, que tingui un infant que hagi d'entrar per primera vegada a l’escola bressol municipal o vulgui canvi d’escola.

9. Puc fer la sol•licitud de preinscripció a més d’una escola?

No. Has de presentar una única sol·licitud de preinscripció en tot el municipi.

Si presentes més d'una sol·licitud comportarà la invalidació dels drets de prioritat i la teva sol·licitud passarà a estar l’última de la llista.

10. Si només puc presentar una sol•licitud, què he de fer per demanar més d'una EBM?

A l'imprès de sol·licitud pots indicar per ordre de preferència totes les EBM a les quals voldries preinscriure i matricular al teu nen/a, tenint en compte l’àrea d’influència.

11. Si presento la sol•licitud el primer dia em dóna prioritat sobre les sol•licituds que es presentin posteriorment?

No. El període establert per presentar les sol·licituds i lliurar la documentació necessària és del 2 al 12 de maig de 2017 (ambdós inclosos). Per tant, és igual que presentis la teva sol·licitud el primer dia, 2 de maig, o l’últim dia, 12 de maig.

12. Tinc preferència sobre altres sol•licituds per tenir un fill/a escolaritzat en el centre on vull matricular a un altre fill, tot i que presenti la sol•licitud de preinscripció després del 12 de maig?

No. Si presentes la sol·licitud de preinscripció fora de termini (després del 12 de maig), hauràs perdut la preferència, tot i tenir un altre infant dins de l’escola.

Les sol·licituds presentades durant el període de presentació de sol·licituds (del 2 al 12 de maig)  tenen  prioritat respecte a les presentades fora de termini.

13. Tinc preferència sobre altres sol•licituds pel fet de tenir bessons?

No, segons els criteris de baremació no hi ha preferència en els casos de germans/es bessons. Només quan hi ha un germà o germana escolaritzat/da al centre. 

14. He de pagar per fer la sol•licitud de preinscripció?

No. Les escoles bressol municipals  no poden percebre cap quantitat en concepte de preinscripció o reserva de plaça.

15. Què és la reserva de places per alumnes amb necessitats educatives específiques?

Totes les EBM en el període de preinscripció han de reservar una plaça per grup, per alumnes amb necessitats educatives específiques.

16. He de marcar la casella de necessitats educatives específiques (NEE)?

Només en el cas que acreditis que el teu fill/a té la condició de NEE i per allò es pot aportar el certificat acreditatiu de disminució - CAD – o certificats mèdics.

Correspon a l’equip d’assessorament i orientació pedagògica de Santa Coloma de Gramenet (EAP) la valoració i orientació d’aquest alumnat amb necessitats educatives específiques.

17. Pot ser que el meu nen/a no sigui admès a l’EBM sol•licitada en primer lloc?

Sí, perquè pot passar que les vacants que ofereix l’EBM siguin ocupades per alumnes amb puntuació més alta, d'acord amb el barem de prioritat, o per alumnes amb necessitats educatives específiques.

18. Què passa si el meu nen/a no és admès a l’escola sol•licitada en primer lloc?

Passarà a estar a la llista d’espera de l’EBM sol·licitada en primera opció i, se li assignarà plaça, en cas d'haver-hi vacants, en una altra de les EBM demanades, seguint l'ordre de preferència indicat a la sol·licitud. 

19. Si l’EBM que he sol•licitat en primera opció té més demanda que oferta, com es decideix quins alumnes seran admesos?

Quan en una EBM hi ha més sol·licituds que places, s’aplica un barem de prioritat d’admissió, que és públic i té en compte diversos criteris generals i complementaris.

20. Què és el número de tall?

És el número a partir del qual es fa l’ordenació de les sol·licituds, després d’aplicar els criteris de prioritat. Aquest número surt del sorteig públic (25 de maig) i és necessari, quan hi ha més sol·licituds que places. 

21. Quan sabré si el meu nen/a ha estat admès/a?

Quan s'acaba el termini de presentació de sol·licituds es fa pública la llista baremada el 22 de maig (en l’EBM que vas demanar en primera opció o en l’OME), per tal que puguis comprovar si s'ha puntuat correctament la teva sol·licitud de preinscripció i, si cal, que formulis una reclamació en l’EBM sol·licitada en primera opció (del 23 al 25 de maig).

El 2 de juny es fa pública la llista d'alumnes admesos en cada escola bressol municipal

22. Què he de fer si el meu infant ha estat admès en una de les EBM que he sol•licitat?

Hauràs de formalitzar la matrícula dins del període establert (del 8 al 13 de juny, ambdós inclosos) en l’EBM atorgada.  Amb la matrícula confirmes que realment vols la plaça atorgada.

23. He de pagar per matricular al meu nen/a?

No, però durant el curs escolar sí que hauràs de pagar les quotes mensuals, així com els serveis que utilitzis (servei d’acollida, menjador, permanències). Tots aquests preus estan aprovats per les Ordenances Municipals i són els mateixos per a totes les escoles bressol municipals.

24. Què passa si el meu fill/a no ha sigut admès en cap EBM?

En aquest cas, estarà a les llistes d’espera de les EBM sol·licitades per ordre de preferència.

Quan es produeixi una vacant en alguna de les escoles que vas sol·licitar, seràs avisat/da per tal que en el període de 24 hores ens comuniquis si està interessat/da en matricular al teu nen/a.

25. Si formalitzo la matrícula a l’EBM on ha estat admès el meu fill/a, però que no era la meva primera opció perdré l’opció de matricular-lo després en aquesta, quan tingui vacants l’EBM que volia en primera opció?

Els alumnes que han estat assignats en qualsevol de les opcions sol·licitades, excepte la primera opció, i formalitzin la matrícula en el període establert romandran a la llista d’espera de l’EBM sol·licitada en primera opció fins a l’últim dia hàbil abans de l’inici del curs escolar, en aquest cas el 6 de setembre de  2017.

26. Puc sol•licitar plaça d’EBM durant tot el curs escolar?

El més convenient és que ho facis durant el període oficial, del 2 al 12 de maig. Però un cop iniciat el curs escolar les EBM pots sol·licitar plaça escolar i si no hi ha vacants disposen d’unes llistes d’espera per cobrir les possibles vacants que es puguin produir. El període d’inscripció per aquestes llistes estarà obert fins el 31 de març de 2018, a excepció del nivell de P2 que estarà obert tot el curs escolar (fins juliol de 2018).

To top

 
 

Tot i que en la guia de les escoles bressol es facilita tota la informació necessària per poder realitzar la preinscripció i per poder optar per una plaça d’EBM per als vostres infants, hem volgut anar més enllà i  intentar fer-vos més fàcil la comprensió d’aquest procés de preinscripció i matrícula del curs escolar 2017-2018. Per això, hem preparat una bateria de preguntes i respostes on vosaltres ens consulteu i nosaltres us responem.