Consells Escolars de les Escoles Bressol

Consells Escolars de Centre de les llars d'infants públiques

Què és?

És l’òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern del centre.

Què fa?

 • Aprovar, fer el seguiment i l’avaluació dels projectes que desenvolupen l’activitat educativa del centre.
 • Decidir sobre l’admissió dels alumnes tal i com estableix la normativa corresponent.
 • Conèixer la resolució dels conflictes disciplinaris i vetllar perquè s’atenguin a la normativa vigent.
 • Proposar iniciatives que afavoreixin la convivència en el centre.
 • Promoure la conservació i la renovació de les instal·lacions i l’equip escolar i aprovar l’obtenció de recursos complementaris.
 • Fixar les directrius per a la col·laboració, amb fins educatius i culturals, amb les administracions locals, amb altres centres, entitats i organismes.
 • Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar i els resultats de les avaluacions internes i externes en les que participi el centre.
 • Elaborar propostes i informes sobre el funcionament del centre i la millora de la qualitat de la gestió.

L'òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern de les llars d'infants o escoles bressol sostingudes amb fons públics, o consell de participació, ha passat a denominar-se consell escolar.

La composició del consell escolar de les llars d'infants de titularitat pública ha de ser la següent:

 • El director o la directora de la llar d'infants, que el presideix.
 • Un o una representant de l'ajuntament del municipi on s'ubica la llar d'infants.
 • Un o una representant del personal educador de llar d'infants, elegit per i entre el mateix personal.
 • Un o una representant del sector de mares i pares de la llar d'infants, elegit respectivament per ells i entre ells.
 • Un o una representant del personal d'administració i serveis.

Les llars d'infants de més de tres grups afegeixen a la composició anterior un segon representant del personal educador i un segon representant dels pares i mares dels infants.

Els ajuntaments poden determinar la composició del consell escolar, que ha de garantir l'equilibri entre la representació del personal educador i la representació de pares i mares, quan tinguin delegades les competències relatives als òrgans de participació de la comunitat escolar en el control i gestió de les llars d'infants o escoles bressol d'acord amb el Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l'educació infantil i els requisits dels centres.