Escoles Bressol

Document d'escoles bressol
Cliqueu a la imatge per accedir a la informació sobre les escoles bressol municipals

Les escoles bressol municipals formen part del sistema educatiu no obligatori i imparteixen el 1r cicle de l’educació infantil, adreçat a infants d’edats compreses entre els 4 mesos i els 3 anys.

És una etapa de descoberta i adquisició d’aprenentatges on els infants desenvolupen les seves capacitats físiques, afectives, intel·lectuals i socials. Aprenen a relacionar-se amb altres infants i amb les persones adultes,  i s’inicien en l’adquisició de comportaments socials. Avancen en la seva autonomia, treballen hàbits  i comencen a descobrir  l’ús del llenguatge corporal, verbal, matemàtic, musical i plàstic.

Les nostres escoles bressol es fonamenten en  la pedagogia de la vida quotidiana, donant  valor educatiu a totes les situacions del dia a dia.

Són escoles laiques, no sexistes, que treballen la igualtat, el respecte envers els altres i l’entorn, partint dels interessos i les necessitats dels infants. Potencien la integració de la diversitat social i cultural i la participació de les famílies. Fomenten  les tradicions i costums catalanes i fan servir com a llengua vehicular el català.

Tots els centres que constitueixen la xarxa d’escoles bressol municipals de Santa Coloma de Gramenet  s’ajusten a  les condicions regulades per llei. Les escoles estan dotades amb aules adequades a cadascuna de les edats, una sala polivalent i amplis patis. Tots aquests espais estan equipats amb el material didàctic i pedagògic necessari per dur a terme la seva activitat. També disposen de cuina pròpia i ofereixen menús variats i equilibrats, adaptats a cada etapa.

Tots els professionals de les nostres escoles son personal qualificat. El personal docent ha de tenir el títol de mestre especialista en educació infantil o de grau equivalent, o el títol de tècnic superior en educació infantil o de grau equivalent. Cada centre compta amb:

 • 1 director/a
 • 1 educador/a tutor/a per cada grup classe
 • 1 educador/a amb funcions de suport pedagògic per cada dos grups classe
 • Personal de cuina

Les escoles bressol municipals funcionen 11 mesos per curs escolar, de setembre a juliol. El curs escolar es regeix pel que estableix l’Ajuntament pel que fa a l’inici, els períodes de vacances i els dies de lliure disposició.

Horaris:

 • Horari lectiu de 9 a 12 i de 15 a 17h
 • Servei d’acollida de 8 a 9h o de perllongament de 17 a 18h (només s’oferten en funció de la demanda)
 • Servei de menjador de 12 a 15h

 
 
Logo Escoles Bressol Municipals

Normativa

 • RESOLUCIÓ ENS/603/2018, de 27 de març, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2018-2019.
 • Resolució ENS/505/2016, de 25 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyament sostinguts amb fons públic, per al  curs 2016-17.
 • DECRET 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’educació infantil i els requisits dels centres.
 • DECRET 152/2013, de 9 d’abril, de creació del Col·legi de Dietistes- Nutricionistes de Catalunya, del govern de la Generalitat -DOGC d’11 d’abril de 2013- ( en relació a revisió dels menús escoles).
 • LLEI 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància y adolescència (en relació certificats negatius de delictes sexuals).
 • DECRET 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.
 • DECRET 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius.