Prestacions i ajudes econòmiques

 

Prestació no contributiva: per a fill a càrrec

Què és?

Assignació econòmica, en les seves modalitats  no contributiva,  per cada fill menor de 18 anys amb  discapacitat o major amb discapacitat de grau igual o superior al 65%, a càrrec del beneficiari i amb independència de la naturalesa legal de la seva filiació.
Les pensions no contributives són incompatibles entre elles, amb les pensions assistencials per vellesa o malaltia, amb el subsidi de garantia d’ingressos mínims i d’ajuda a tercera persona.
La quantia de les pensions es determina anualment
Aquestes prestacions no tributen a la Declaració de la Renda, ja que estan exemptes d’IRPF. 

Qui hi pot accedir?

 • Residir legalment al territori espanyol.
 • Tenir a càrrec fills menors de 18 anys o bé majors amb una discapacitat igual o superior al  65%.
 • Quan el fill tingui una discapacitat igual o superior al 33% no s’estableix límit econòmic d’ingressos.
 • No tenir dret, ni el pare ni la mare, a prestacions d’aquesta mateixa naturalesa en qualsevol altre règim públic de protecció social.

Altres beneficiaris:

 • Els orfes de pare i mare, menors de 18 anys o amb discapacitat en un grau igual o superior al 65%
 • Els fills amb discapacitat més grans de 18 anys que no hagin estat incapacitats judicialment i conservin la seva capacitat d’obrar.

On dirigir-se?                                                                        

Presentar la sol·licitud a l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) de Santa Coloma.

Normativa:

Llei 26/1990, del 20 de desembre (BOE núm.306, del 22.12.90), per la qual s’estableixen en la Seguretat Social prestacions no contributives.

Reial Decret 356/1991 de 15 de març, pel qual es desenvolupa, en matèria de prestacions per fill a càrrec, la llei 26/1990 (BOE 21 març i 4 abril 1991)

Reial Decret Legislatiu 1/1994 de 20 de juny , pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social (BOE 29 de juny), modificat per la Llei 42/1994, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d’ordre social (BOE 31 desembre).

RD Legislatiu 1/1995, de 24 de març, per el que s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels  Treballadors (art.  46.3, disposició addicional 14ª i disposició transitòria 11ª) (BOE 29/3).

Reial Decret 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment par el reconeixement, declaració i qualificació del grau de minusvalidesa (BOE 26/1).

Reial Decret Llei 1/2000, de 14 de gener, sobre determinades mesures de millora de la protecció familiar de la Seguretat  Social (derogats arts. 2 y 3) (BOE 17/1 - Corr. Err. 20/1).

Reial Decret 286/2003, de 7 de març, per el que s’estableix la duració dels terminis per a la resolució dels procediments  administratius per al reconeixement de prestacions en matèria de Seguretat  Social (BOE 8/4).

Reial Decret 1169/2003, de 12 de setembre, per el que es modifica el annex I del RD 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment per al  reconeixement, declaració i qualificació del grau  de minusvalidesa a (BOE 4/10).

Reial Decret 1335/2005, d’11 de novembre, per el que es regulen les prestacions familiars de la Seguretat Social (BOE 22/11).

Reial Decret 1611/2005, de 30 de desembre, sobre revalorització de les pensions del Sistema de la Seguretat Social i d’altres  prestacions socials públiques per al  exercici 2006 (BOE 31/12).

Reial Decret 1613/2005, de 30 de desembre, per el que es fitxa  el salari mínim interprofessional per a 2006 (BOE 31/12).

Informació addicional:

La prestació de fill a càrrec és compatible amb un treball lucratiu del fill, sempre que els ingressos anuals d’aquest últim en concepte de rendiment de treball no superin el 755 del SMI, en còmput anual.
La prestació de fill a càrrec és compatible amb la pensió d’orfenesa del fill.

 
 
 

 

Prestació no contributiva: pensió per invalidesa

Què és?

La pensió per invalidesa, en la seva modalitat no contributiva, consisteix en una prestació econòmica individualitzada de caràcter periòdic a favor de  persones entre 18 i 65 anys afectades per una discapacitat permanent igual o superior al 65% de caràcter físic, psíquic o sensorial sense recursos econòmics suficients i no puguin acollir-se al sistema contributiu de pensions.    

Qui hi pot accedir?

 • Cal residir legalment en territori espanyol i haver-ho fet durant cinc anys, dos dels quals hauran de ser immediatament  abans de la sol·licitud de la prestació.
 • Cal tenir més de 18 anys i menys de 65.
 • Cal tenir una discapacitat o una malaltia crònica legalment reconeguda en un percentatge igual o superior al 65%
 • No tenir rendes o ingressos suficients. Pel que fa al còmput, es tindrà en compte els ingressos de tota la unitat econòmica, entenent com a tal, totes les persones que resideixen legalment amb el beneficiari de la pensió (incloent-hi el beneficiari) i hi estiguin unides per matrimoni o bé per llaços de consanguinitat fins al segon grau o adopció.
 • En els casos que el grau de discapacitat sigui igual o superior al 75% i superin barem de tercera persona, es tindrà dret a un complement equivalent al 50% de l’import de la pensió íntegra.
 • Es compatible amb el treball remunerat durant els quatre primers anys següents a l’iniciï de les activitats sempre que els ingressos no siguin superiors, en còmput anual, a la quantia de l’IMPREM. En cas d’excedir, la pensió es reduirà en el 50% de l’excés sense que la suma de la pensió més el salari, pugui  superar 1,5 vegades l’IPREM.

 

On dirigir-se?

 

Oficina d’Acció Ciutadana (antic Benestar i Família) Santa Coloma

Avinguda Generalitat, 57
08922 Santa  Coloma de Gramenet
Telèfon: 93 466 30 33

www.gencat.es

obs_santacoloma.benestar@gencat.net

 

Oficina d’Acció Ciutadana (antic Benestar i Família) Singuerlín

C/ Singuerlín, 51
08924 Santa Coloma de Gramenet
Telèfon: 93 392 07 11

www.gencat.es

obs_singuerlin.benestar@gencat.net

 

Normativa:

Llei 26/1990, de 20 de desembre (BOE núm. 306, de 22/12/1990), per la qual s’estableix en la Seguretat Social prestacions no contributives

Reial decret 357/1991, de 15 de març, que desenvolupa, en matèria de pensions no contributives, la Llei 26/1990, de 20-12-1990, per la que s’estableixen prestacions no contributives. (BOE núm. 69, de 21/03/1991)

Reial decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, que aprova el Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social. (BOE núm. 154, de 29/06/1994), modificat per la Llei 42/19994, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d’ordre social (BOE 31 desembre)

Reial Decret, 2350/04 de 23 de desembre, sobre revalorització de pensions del sistema de seguretat social per a l’any 2005. (BOE núm. 30/12 - Correc Err 28/1).

 
 
 

 

Prestació no contributiva per invalidesa: incapacitat laboral temporal

Què és?

Prestació econòmica que tracte de cobrir la falta d’ingressos quan el treballador es troba impossibilitat temporalment per continuar en el seu treball per una causa sobrevinguda i precisa assistència sanitària de la Seguretat Social.

Les situacions determinants d’incapacitat temporal són:

 • Les produïdes per malaltia comuna o professional i per accident, sigui o no laboral, mentre que el treballador està impossibilitat pel seu treball i rep assistència sanitària de la Seguretat Social
 • Els períodes d’observació per malaltia professional

 

Qui hi pot accedir?

Cal estar en situació d’alta o assimilada en el règim general de la Seguretat Social.

 

On dirigir-se?

Cal presentar a l’empresa o bé a la mútua asseguradora:

 • Comunicat mèdic de baixa
 • Comunicats mèdics de confirmació de la baixa
 • Comunicat mèdic d’alta

 

En determinats casos l’abonament de la prestació pot fer-lo directament el mateix INSS. En aquest cas cal adreçar-se directament a la delegació que correspongui per zona.

 

Centre d’Atenció i Informació de la Seguretat Social (CAISS)

c/ Rafael Casanovas, 44
08921 Santa Coloma de Gramenet
Telèfon: 93 466 25 67
www.seg-social.es

 

Normativa:

Reial decret Legislatiu 1/1994 de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social (BOE 29 de juny), modificat per la Llei 42/1994, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d’ordre social (BOE de 31 desembre)

Reial decret 1993/95, de 7 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament sobre col·laboració de les mútues d’accident de treball i malalties professionals de la Seguretat Social (BOE 296, de 12 desembre).

Reial decret 576/1997 , de 18 d’abril, pel qual es modifica el Reglament General sobre col·laboració en la gestió de les Mútues d’accident i malalties professionals de la Seguretat Social, aprovat per reial Decret 1993/95, de 7 de desembre (BOE 98, de 24 abril).

Ordre de 19 de juny de 1997, pel  qual es desenvolupen el Reial decret 575/1997 que modifica determinats aspectes de la gestió i del control de la prestació econòmica de la Seguretat Social per incapacitat temporal.

Informació addicional

Quan la situació d’incapacitat temporal s’extingeixi, s’examinarà en el termini de tres mesos, l’estat de la incapacitat a efectes de la seva qualificació com a incapacitat permanent. No obstant això, en els casos en què, continuant la necessitat de tractament mèdic, la situació clínica fes aconsellable demostrar aquesta qualificació, podrà retardar-se per un període màxim de 30 mesos

Existeixen prestacions exclusives per accident de treball o malaltia professional.

 
 
 

 

Prestació contributiva per invalidesa: incapacitat laboral permanent

Què és?

Prestació econòmica que tracte de cobrir la situació del treballador/ra que, després d’haver estat sotmès al tractament prescrit, presenta reduccions anatòmiques o funcionals greus, susceptibles de disminuir i/o anul·lar definitivament la seva capacitat laboral.

La quantia de les prestacions depèn del grau d’incapacitat:

 • Incapacitat permanent parcial, és aquella que produeix al treballador una discapacitat  igual o superior al 33% en el rendiment normal per a la seva professió, però que no impedeix la realització de tasques fonamentals d’aquesta professió. La prestació econòmica consisteix en una quantia única equivalent a 24 mensualitats de la base reguladora que hagués servit per a determinar la prestació econòmica d’incapacitat temporal.
 • Incapacitat permanent total, és aquella que inhabilita al treballador per a la realització de totes les tasques fonamentals de la seva professió, encara que pot  dedicar-se a una altra de diferent. La prestació econòmica consisteix en una pensió vitalícia mensual equivalent al 55% de la base reguladora, que pot ser  del 75% per a majors de 55 anys en situació d’atur.
 • Incapacitat permanent absoluta per a qualsevol treball. La prestació econòmica és pensió vitalícia equivalent al 100% de la base reguladora.
 • Gran invalidesa,  és la situació del treballador que a més d tenir una incapacitat permanent absoluta, necessita assistència d’una altra persona per a realitzar els  actes essencials de la vida. La prestació econòmica consisteix en pensió vitalícia mensual del 150% de la base reguladora.

 

Qui hi pot accedir?

 • Els treballadors/es que han esgotat el període màxim de la prestació per incapacitat temporal sense haver estat donats d’alta, o bé trobar-se en situació d’incapacitat laboral previsiblement definitiva que justifiqui el tràmit directament.
 • Els treballadors/es majors de 26 anys en situació d’alta o assimilada i amb incapacitat derivada de malaltia comuna han d’haver cotitzat la quarta part del temps transcorreguts entre la data de compliment dels 20 anys d’edat i la del fet causant de la pensió, sempre que sigui com a mínim un període de 5 anys i que al menys la cinquena part del període resultant sigui compresa dintre dels 10 anys immediatament anteriors al fet causant.
 • Els treballadors/es menors de 26 anys en situació d’alta o assimilada i amb incapacitat derivada de malaltia comuna han d’haver cotitzat la meitat del temps transcorregut entre la data en que va complir 16 anys i la considerada com a fet causant de la incapacitat.
 • El treballador/a en situació de no alta, solament pot accedir als graus d’incapacitat permanent absoluta i de gran incapacitat per malaltia comuna o accident no laboral i necessita un període mínim de 15 anys cotitzats, dels quals la cinquena part ha d’estar compresa dintre dels 10 anys anteriors al fet causant
 • La incapacitat derivada de malaltia professional o d''accident, sigui o no laboral, no requereix cap període previ de cotització.

 

On dirigir-se?

Cal presentar la sol·licitud a l'INSS. Telèfon: 900 16 65 65

Centre d’Atenció i Informació de la Seguretat Social (CAISS)
c/ Rafael Casanovas, 44
08921 Santa Coloma de Gramenet
Telèfon: 93 466 25 67

www.seg-social.es

Normativa:
Reial decret Legislatiu 1/1994 de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social (BOE 29 de juny), modificat per la Llei 42/1994, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d’ordre social (BOE de 31 desembre) 

Reial decret 1300/1995, de 21 de juliol, pel qual es desenvolupa, en matèria d’incapacitat laboral del sistema de la Seguretat Social, la Llei 42/1994, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d’ordre social (BOE 198 de 19 d’agost).

Llei 24/1997, de 15 de juliol, de Consolidació i Racionalització del Sistema de Seguretat Social (BOE 169).

Reial decret 1647/1997, de 31 d’octubre, pel qual es desenvolupen determinats preceptes de la Llei 24/1997 (BOE de 13 de novembre).

Llei 35/2002 de 12 de juliol, de mesures per establiment d’un sistema de jubilació gradual i flexible

Informació addicional

La durada de la prestació es manté fins els 65 anys, edat en la qual es passa a una Pensió de Jubilació.

Excepcionalment i temporalment, la pensió vitalícia d’incapacitat permanent total pot ser substituïda per una indemnització a tant alçat quan el beneficiari sigui menor de 60 anys i estigui realitzant treballs per compte propi o d’altri, o que l’import de la indemnització s’invertirà per establir-se com a treballador autònom.  La quantia de la indemnització oscil·la entre 84 mensualitats per a menors de 54 anys, i 12 mensualitats per a majors de 58 anys. La pensió es podrà recuperar, amb les seves revaloritzacions,  al complir 60 anys.

El càlcul de la base reguladora de la prestació varia segons quina sigui la causa de la incapacitat

La pensió per incapacitat permanent total és compatible amb la percepció d’un sou per treball, excepte el 20% d’increment.

Les prestacions d’incapacitat absoluta i la de gran incapacitat no tributen a la Declaració de la Renda, ja que són exemptes de IRPF.

La discapacitat existent en la data d''afiliació del interessat a la Seguretat Social no impedeix la qualificació de la situació de incapacitat permanent quant amb posterioritat a la seva afiliació s’hagi gravat la seva situació o tingui noves lesions o discapacitats.

 
 
 

 

Prestació contributiva: pensió d'orfenesa

Què és?

Prestació econòmica per a les persones menors de 22 anys (o de 24 si es tracta d’una orfenesa absoluta) tenen dret a rebre una pensió compensatòria per la defunció d’un familiar de primer grau, sempre que no efectuï un treball lucratiu que comporti uns ingressos del còmput anual que  superin el 75% del SMI. Les persones majors de 21 anys incapacitades per al treball també tenen dret a aquesta pensió.

Les prestacions depenen del tipus d’orfenesa:

 • Orfenesa simple (mort d’un dels pares): pensió equivalent al 20% de la base reguladora del causant per a cada orfe.
 • Orfenesa absoluta (mort dels dos pares): Si únicament un dels pares origina prestacions, s’incrementarà el 20% de la base reguladora que rebria cada orfe, amb el percentatge del 45% assenyalat per a la pensió de viduïtat, i es distribuirà entre els orfes a parts iguals. Si els dos pares originen prestacions, les prestacions seran compatibles entre si i poden arribar fins al 100% de la base reguladora de cadascun d’ells.

Qui hi pot accedir?

 • La persona que ha causat defunció ha d’estar d’alta o en situació assimilada a la d’alta en el règim de la Seguretat Social, o en la condició de pensionista per jubilació o incapacitat.
 • La persona que ha causat defunció ha de ser ascendent de primer grau respecte al beneficiari.
 • El causant ha d’haver complert 500 dies de cotització dins dels 5 anys anteriors a la data de mort per malaltia comuna. En cas d’accident, sigui o no laboral, i malaltia professional, no s’exigeixen períodes previs de cotització.

On dirigir-se?

Presentar la documentació a la delegació de l'INSS. Telèfon:900 16 65 65

Centre d’Atenció i Informació de la Seguretat Social (CAISS)
c/ Rafael Casanovas, 44
08921 Santa Coloma de Gramenet
Telèfon: 93 466 25 67

www.seg-social.es

Normativa:

Reial Decret Legislatiu 1/1994 de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social (BOE 29 de juny), modificat per la Llei 42/1994, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d’ordre social (BOE de 31 desembre)

Llei 24/1997, de 15 de juliol, de Consolidació i Racionalització del Sistema de Seguretat Social (BOE 169).

Llei 66/1997, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’Ordre Social (BOE de 31 desembre ).

Reial Decret 2350/2004, de 23 de desembre sobre revalorització de les pensions al sistema de la Seguretat Social per al exercici 2005 (BOE 30/12 - com. Err. 23/1)

Informació addicional

La pensió d’orfenesa és compatible amb la prestació per fill a càrrec

La pensió d’orfenesa és compatible amb qualsevol renda de treball de l’orfe i del cònjuge que sobrevisqui i amb la pensió de viduïtat d’aquest últim.

Si l’orfe és menor de 18 anys o té reduïda la seva capacitat de treball en grau d’incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa, la pensió s’abona amb independència de la quantia dels ingressos que obtingui derivats del seu treball.

Si l’orfe és major de 18 anys, no incapacitat, la pensió es suspèn:

 • en la data de complir 18 anys, únicament , en els casos en que els ingressos derivats del treball superin el 75% SMI en còmput anual.
 • des del dia següent al que s’iniciï un treball per compte aliena o pròpia que superi el límit d’ingressos.

El dret a la pensió es recupera si finalitza la feina o no se supera el límit d’ingressos.

Percebre la pensió és incompatible amb la realització d’un lloc de treball en el sector públic.

Quan l’orfe incapacitat per al treball, major de 18 anys, tingui dret per incapacitat, a una altra pensió de la Seguretat Social, haurà d’optar per una de les dues.

En cas que la mort del causant sigui deguda a accident de treball o malaltia professional, percebran una indemnització equivalent a una mensualitat de la base reguladora per cada orfe. Si no existeix cònjuge supervivent, la indemnització de 6 mensualitats prevista per a la viduïtat es distribuirà entre els orfes.

La suma de les pensions de viduïtat i orfenesa no pot excedir de la quantia de la base reguladora del causant.

 
 
 

Reconeixement de família nombrosa

 

Què és?

A Catalunya, el títol de família nombrosa dóna dret a la possessió d’un carnet familiar per a cada un dels membres beneficiaris que permet gaudir d’una sèrie de beneficis quan es presenti als organismes que els atorguen i a les entitats, comerços, etc., adherits.

Qui hi pot accedir?

Famílies nombroses que compleixin els requisits establerts.

a) Els ascendents i 3 fills o més fins al 21 anys, siguin comuns o no. També els majors de 21 anys fins els 25 si estudien.

b) Un ascendent en situacions de viduïtat, separació legal o divorci, amb 3 fills o més, o 2 fills, sempre que un dels fills tingui la condició legal de discapacitat o estigui incapacitat per al treball. En aquest cas, l’ascendent ha de tenir assignada la guarda i custòdia.

c) Els ascendents, si ambdós tinguin la condició legal de discapacitat o són incapacitats absoluts per a tot tipus de feina, amb 2 fills.

d) Els ascendents i 2 fills, sempre que un dels fills gaudeixi de la condició legal de discapacitat o estigui incapacitat per al treball. No hi ha límit d’edat pels fills amb discapacitat, sempre que aquests convisquin amb la família.

 

On adreçar-se?

Oficina d’Acció Ciutadana (antic Benestar i Família) Santa Coloma

Avinguda de la Generalitat, 57
08922 Santa Coloma de Gramenet
Telèfon: 93 466 30 33

www.gencat.net

obs_santacoloma.benestar@gencat.net


Oficina d’Acció Ciutadana (antic Benestar i Família) Singuerlín

C/ Singuerlín, 51
08924 Santa Coloma de Gramenet
Telèfon: 93 392 07 11

www.gencat.net

obs_singuerlin.benestar@gencat.net


Normativa

Llei 25/1971, de 19 de juny, de protecció de la família nombrosa (BOE núm. 150, de 24-06-1971).

Decret 3140/1971, de 23 de desembre, que aprova el Reglament de la Llei de protecció de la família nombrosa (BOE núm. 310, de 28-12-1971).

Reial Decret 1801/1995, de 3 de novembre, que desenvolupa la disposició final 4a de la Llei 42/1994, de 30 de desembre de 1994, de mesures fiscals, administratives i d’ordre social, en matèria d’ampliació del concepte de família nombrosa (BOE núm. 264, de 04-11-1995).

Llei 8/1998, de 14 d’abril, d’ampliació del concepte de família nombrosa (BOE núm. 90, de 15-04-1998).

Reial Decret 6/1999, de 8 de gener, que modifica el Reial Decret 1801/1995, de 3 de novembre de 1995, d’ampliació del concepte, en compliment de la Llei 8/1998, de 14 d’abril de 1998, reguladora de la família nombrosa (BOE núm. 30, de 04-02-1999).

Llei 47/1999, de 16 de desembre, per la qual es modifica l’article 5 de la Llei 25/1971, de 19 de juny, de protecció a les famílies nombroses (BOE núm. 301, de 17-12-1999).

Informació addicional

El títol de família nombrosa té un període de vigència de 2 anys condicionat al compliment dels requisits establerts. Passat aquest temps, si no se n’ha sol·licitat la renovació amb anterioritat, s’entendrà caducat.

Les famílies nombroses classificades en les categories primera i segona amb el nombre màxim de fills establert per a cadascuna, adquiriran la categoria immediata superior sempre que un dels fills tingui reconeguda la condició legal de discapacitat o estigui incapacitat per al treball.

To top

 
 

Informació d'interès

Telèfon d'Atenció a les Famílies

93 462 40 77

Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS)

Telèfon: 900 16 65 65 

Centre d’Atenció i Informació de la Seguretat Social (CAISS)

c/ Rafael Casanovas,  44 08921 Santa Coloma de Gramenet Telèfon:93 466 25 67 www.seg-social.es

Oficina de Benestar i Família a Santa Coloma (centre)

Avinguda Generalitat, 57 08922 Santa  Coloma de Gramenet Telèfon: 93 466 30 33 www.gencat.es obs_santacoloma.benestar@gencat.net

Oficina de Benestar i Família a Santa Coloma (Singuerlín)

C/ Singuerlín, 51 08924 Santa Coloma de Gramenet Telèfon: 93 392 07 11 www.gencat.es obs_singuerlin.benestar@gencat.net