Menjador escolar

 

Les famílies amb infants escolaritzats en centres públics i concertats de la ciutat, de P-3 a 6è de Primària, que compleixin els requisits establerts, poden sol·licitar l’ajut individual de menjador a través del seu centre educatiu. L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet co-gestiona aquests ajuts amb el Consell Comarcal del Barcelonès.

Objectiu

La finalitat d’aquest programa és “Garantir als infants de Santa Coloma de Gramenet un àpat diari i equilibrat”.

Per aconseguir-ho, L’Ajuntament complementa l’import de l’ajuda Individual de Menjador concedida pel Consell Comarcal del Barcelonès fins assolir el 100% de l’import del menjador. L’Ajuntament també ha creat noves prestacions individuals que cobriran el 100% de l’import del menjador en les famílies amb rendes superiors al límit del Consell Comarcal però inferiors als límits establerts per l’Ajuntament.

On i quan puc demanar l’ajuda?

Les sol·licituds, juntament amb la documentació acreditativa, es presentaran en el centre educatiu on l’alumnat estigui matriculat o preinscrit. Per al curs 2016/2017, hi haurà un únic període de sol·licitud:

Del 1 al 22 de maig de 2016, ambdós inclosos.

Les persones que han presentat la sol·licitud d’Ajut Individual de Menjador del Consell Comarcal, amb la documentació econòmica, no han de sol·licitar un altre ajut a l’Ajuntament.

La sol·licitud i els períodes de convocatòria són els mateixos per a l’ajut del Consell Comarcal del Barcelonès com per a l’Ajut de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. En base al principi de col·laboració interadministrativa, es simplifica al màxim la documentació a presentar al sol·licitar els ajuts.

Qui pot demanar l’ajuda?

 

Les famílies han de complir els següents requisits per accedir a les prestacions:

  • L’infant ha d’estar matriculat a un centre d’educació infantil i primària de Santa Coloma de Gramenet.
  • L’infant ha d’estar empadronat a Santa Coloma de Gramenet per un període mínim de 18 mesos.
  • La família ha de disposar d’uns ingressos nets inferiors a l’IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya).

Per poder rebre l’ajut, s’estableix el següent límit de llindar de renda:

 

NUM MENORS DE 14 ANYS

Núm. Persones

majors 14 anys

1

2

3

4

1

11.951,59 €

12.748,37 €

15.138,69 €

17.529,01 €

2

15.537,07 €

16.732,23 €

19.122,55 €

21.512,87 €

3

18.325,78 €

20.717,10 €

23.106,42 €

25.496,74 €

4

22.309,64 €

24.699,96 €

27.090,28 €

29.480,60€

 

Es sol·licita l’ajut en base als ingressos familiars corresponents a la renda 2015.

Quan es resol la sol·licitud?

Les sol·licituds que s’hagin presentat dins del termini establert, (de l’1 al 22 de maig) es resoldran al setembre de 2016, l’Ajuntament comunicarà per carta la resolució a les famílies i els centres escolars disposaran de tota la informació per qualsevol dubte.

Període de reclamacions

Les famílies podran formular reclamació a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet els quinze dies posteriors a la comunicació de la resolució.

Pel curs 2016/2017, el termini de presentació de reclamacions de les sol·licituds presentades a la convocatòria ordinària s’inicia el dia 14 de setembre i finalitza el dia 30 de setembre de 2016.

Organisme responsable

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

 

Departament de Gestió de Prestacions Socials

 
 
 
 
 

Menjador escolar

Cartell El Menjador a l'Abast de Tothom

Video "Presentació del Menjador a l'abast de Tothom"

Flash is required!

Informació d'interés

Telèfon d'Atenció a les Famílies

93 462 40 77

Oficina Municipal d'Escolarització (OME)

Rambla de Sant Sebastià, 98-100
Santa Coloma de Gramenet
Telèfons: 93 462 40 62 / 93 462 40 69 /93 462 40 58

Horari: De febrer a setembre, de dilluns a divendres de 9 a 14 h. D’octubre a gener, de dilluns a divendres de 9 a 13,30 h.