Menjador escolar

 

Les famílies amb infants escolaritzats en centres públics i concertats de la ciutat, de P-3 a 6è de Primària, que compleixin els requisits establerts, poden sol·licitar l’ajut individual de menjador a través del seu centre educatiu. L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet co-gestiona aquests ajuts amb el Consell Comarcal del Barcelonès.

Objectiu

La finalitat d’aquest programa és “Garantir als infants de Santa Coloma de Gramenet un àpat diari i equilibrat”.

Per aconseguir-ho, l’Ajuntament complementa l’import de l’ajuda Individual de Menjador concedida pel Consell Comarcal del Barcelonès fins assolir el 100% de l’import del menjador. L’Ajuntament també ha creat noves prestacions individuals que cobriran el 100% de l’import del menjador per als infants de famílies en situació de risc de pobresa acreditades pels Serveis Socials Municipals i no cobertes pel Consell Comarcal del Barcelonès.

On i quan puc demanar l’ajuda?

Les sol·licituds, juntament amb la documentació acreditativa, es presentaran en el centre educatiu on l’alumnat estigui matriculat o preinscrit. Per al curs 2017/2018, hi haurà un únic període de sol·licitud:

- Fins el divendres 9 de juny de 2017.

Les persones que han presentat la sol·licitud d’Ajut Individual de Menjador del Consell Comarcal, amb la documentació econòmica, no han de sol·licitar un altre ajut a l’Ajuntament.

La sol·licitud i els períodes de convocatòria són els mateixos per a l’ajut del Consell Comarcal del Barcelonès com per a l’Ajut de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. En base al principi de col·laboració interadministrativa, es simplifica al màxim la documentació a presentar al sol·licitar els ajuts.

Qui pot demanar l’ajuda?

Les famílies han de complir els següents requisits per accedir a les prestacions:

  • L’infant ha d’estar matriculat a un centre d’educació infantil i primària del Barcelonès (tret de la ciutat de Barcelona) sostingut amb fons públics, o al Centre d’Educació Especial Josep Sol de Santa Coloma de Gramenet.
  • L’infant ha d’estar empadronat a Santa Coloma de Gramenet per un període mínim i continuat de 18 mesos.
  • La família ha de disposar d’una renda anual no superior al llindar establert en la convocatòria, calculat en funció del nombre de membres computables de la unitat familiar.

El llindar es calcularà en funció dels membres computables de la unitat familiar que es detallen a continuació:

  • Primer adult (sustentadors principals): 9.667,30 €
  • Segon adult (sustentadors principals): 4.833,60 €
  • Altres adults que integren la unitat familiar diferents dels sustentadors principals: 2.900,20 €
  • Per cada nen/a de la unitat familiar: 2.416,80€

Aquelles sol·licituds que estiguin per sobre d’aquest llindar, constaran com a denegades.

Tampoc podran ser beneficiaris/es d’ajut els/les sol·licitants de les unitats familiars dels quals hagin tingut en el 2016 un volum de negoci superior a 155.000 euros, límit que s’haurà de calcular amb la suma del volum de negoci de tots els membres computables de la unitat familiar.

De la mateixa manera, no podran ser beneficiaris/es de l’ajut aquells/es sol·licitants la unitat familiar dels quals excedeixi del següent llindar de capital mobiliari i de rendiments patrimonials: 1.700,00 euros.

La renda es calcularà en funció dels ingressos subjectes a IRPF de l’exercici 2016. No caldrà que ho consignin en l’imprès de sol·licitud ja que aquesta informació serà comprovada d’ofici per part del Consell Comarcal del Barcelonès mitjançant consulta a l’Agència Tributària.

La impossibilitat de comprovar les dades mitjançant l’Agència tributària per no haver complimentat correctament les dades requerides en l’imprès de sol·licitud serà motiu de denegació per manca de compliment dels requisits.

Quina és la quantia de l’ajut que poden obtenir

Si no es supera el llindar d’ingressos indicat a l’apartat anterior, el Consell Comarcal del Barcelonès concedirà un ajut del 50 % del cost del menjador i com a màxim de 3,10 € per dia en què l’alumnat utilitzi de manera efectiva el servei de menjador escolar. I l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet complementarà amb el mateix import a tot l’alumnat beneficiari de l’ajut del Consell Comarcal i empadronats al municipi per un període superior al 18 mesos.

Les prestacions individuals per al menjador escolar en cap cas superaran el preu màxim marcat per la Generalitat de Catalunya a la RESOLUCIÓ ENS/1476/2017, de 20 de juny, per la qual es determina la quantia màxima per al servei de menjador dels centres educatius de titularitat del Departament d’Ensenyament en 6,20 €.

No obstant això hi ha escoles que, prèvia autorització del Departament d’Ensenyament, podran fixar un preu superior.

Quan es resol la sol·licitud?

Les sol·licituds que s’hagin presentat dins del termini establert, (fins el 9 de juny de 2017) es resoldran al setembre de 2017, els centres escolars disposaran de tota la informació per qualsevol dubte.

Període de reclamacions

Les famílies podran formular reclamació a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet els quinze dies posteriors a la comunicació de la resolució.

Per tal de tramitar la reclamació a l’OIAC, haureu de sol·licitar CITA PRÈVIA :

·         Telefònicament: de 9h a 14.30h en el 93 462 40 90

·         Via web:  les 24h a http://www.gramenet.cat/lajuntament/oiac/cita-previa/

Pel curs 2017/2018, el termini de presentació de reclamacions de les sol·licituds presentades a la convocatòria ordinària s’inicia el dia 12 de setembre i finalitza el dia 29 de setembre de 2017.

Organisme responsable

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

Departament de Gestió de Prestacions Socials

 
 
 
 
 

Video "Presentació del Menjador a l'abast de Tothom"

Flash is required!

Informació d'interés

Telèfon d'Atenció a les Famílies

93 462 40 77

Oficina Municipal d'Escolarització (OME)

Rambla de Sant Sebastià, 98-100
Santa Coloma de Gramenet
Telèfons: 93 462 40 62 / 93 462 40 69 /93 462 40 58

Horari: De febrer a setembre, de dilluns a divendres de 9 a 14 h. D’octubre a gener, de dilluns a divendres de 9 a 13,30 h.