Laboral

Equip de valoració i orientació laboral (EVO laboral)

Què és?

L’equip de valoració i orientació laboral (EVO) és un equip amb diferents professionals que fan la valoració tècnica de la capacitat laboral de la persona amb discapacitat física, psíquica, sensorial i mental a partir de 16 anys.

Segons els resultats d’aquesta valoració, la persona serà orientada cap a un d’aquests serveis:

 • A un centre ocupacional
 • A un servei ocupacional d’inserció
 • Cap al treball en un centre especial de treball.
 • Cap a la inserció en una empresa ordinària.

 

La valoració de l'EVO és obligatòria quan la persona amb discapacitat vol accedir a un lloc de treball a l’administració pública com a funcionari o com a personal laboral; o quan una empresa vol demanar subvencions pel contracte indefinit d’un treballador o treballadora amb discapacitat.

Qui hi pot accedir?

Persones amb discapacitat en edat laboral (16 anys) que vulgui valorar la seva capacitat laboral i tenir orientació dels serveis diürns i recursos laborals als quals té accés.

On adreçar-se?

Oficina d’Acció Ciutadana (antic Benestar i Família) Santa Coloma

Avinguda de la Generalitat, 57
08922 Santa Coloma de Gramenet
Telèfon: 93 466 30 33

obs_santacoloma.benestar@gencat.net

 

Oficina d’Acció Ciutadana (antic Benestar i Família) Singuerlín

C/ Singuerlín, 51
08924 Santa Coloma de Gramenet
Telèfon: 93 392 07 11

obs_singuerlin.benestar@gencat.net

A qualsevol Oficina d’Acció Ciutadana (antic Benestar i Família) per fer la sol·licitud i després han d’anar:

Centre: Equip Valoració d’Adults de Barcelona (EVAB)

Avinguda del Paral·lel,145
08004 Barcelona
Telèfon:93 425 22 44

Normativa

Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del sistema català de serveis socials.

To top

Serveis de suport a la integració laboral per a persones amb disminució (SIL)

 

Què és?

Un SIL és un servei especialitzat que dóna suport a les persones amb discapacitat que volen incorporar-se al món laboral, format per un equip multiprofessional que basa la seva actuació en:

 • Establir itineraris formatius i laborals individuals, adequats a les potencialitats de cada persona.
 • Motivar i millorar la disponibilitat i l’actitud activa de les persones amb discapacitat que busquen feina.
 • Assessorar a les persones amb discapacitat sobre els recursos formatius i fer un seguiment del seu procés.
 • Cooperar amb empreses, organitzacions patronals i sindicats amb la finalitat de millorar les oportunitats i condicions de treball de les persones amb discapacitat.

L’objectiu principal és aconseguir la integració laboral i social de les persones amb discapacitat, mitjançant la formació i incorporació a un lloc de treball.

Qui hi pot accedir?

Persones en edat laboral (16 anys) i amb un grau igual o superior del 33% de discapacitat.

On adreçar-se?

SIL-Federació ECOM

Servei de Suport a la Integració Laboral per a persones amb discapacitat GRAMEIMPULS

C/ Rafael Casanova, 40
08921 Santa Coloma de Gramenet
Telèfon: 93 466 15 65

www.ecom.cat

ecom@ecom.cat

Fundosa Social Consulting (FSC)

C/ Enric Granados, 86-88
08008 Barcelona
Telèfon: 93 238 49 49

www.fsc.es


Fundació Tallers

C/ Gran Via,562
08011 Barcelona
Telèfon: 902 02 69 19

www.ftcat.org

ftc.barcelona@fucat.org


Servicio de asesoramiento para el acceso al empleo de las personas sordas
(SAES) d’ACAPPS

C/ Providència, 42, 4t 1a
08024 Barcelona
Telèfon: 93 210 55 30

www.acapps.org

acapps@acapps.org

To top

Incorporació al sistema ordinari de treball i mesures alternatives

 

Què és?

Les persones amb discapacitat de rendiment normal o quasi normal, i dotades d’una autonomia suficient per a la vida professional i social, han de ser orientades cap a la integració en el sistema ordinari de treball. La capacitat de rendiment la determina l’equip de valoració i orientació laboral (EVOL):

La llei estableix:

1- Que les empreses de més de 50 treballadors han de reservar un 2% de plantilla per a persones amb discapacitat. Per a l’administració pública, la reserva en les noves convocatòries d’oposicions, concurs de mèrits o altres ofertes és d’un 5%, fins a assolir el 2% del total de la plantilla.

S’estableixen mesures alternatives de caràcter excepcional al compliment d’aquesta reserva, quan la no incorporació de treballadors amb minusvalidesa sigui per causes degudament provades.

Aquestes mesures alternatives són:

 • Contractació de subministraments o de prestació de serveis amb un centre especial de treball (empresa que té per objecte proporcionar llocs de treball a persones amb discapacitat), inclòs els contractes d’enclavaments (Reial Decret 290/2004, de 20 de febrer; BOE 45, de 21 de febrer de 2004).
 • Contractació de subministraments o de prestació de serveis amb un treballador autònom amb discapacitat.
 • Realitzar donacions o accions de patrocini en col·laboració amb fundacions o associacions d’utilitat pública.

2- La prohibició de discriminació en la col·locació, i la participació en igualtat de condicions en les proves selectives d’ingrés a l’administració pública.

3- Subvencions a empreses per a la contractació indefinida i per a l’adaptació del lloc de treball.

4- Bonificació en les quotes de la Seguretat Social.

Qui hi pot accedir?

Persones en edat laboral (16 anys) i amb un grau igual o superior del 33% de discapacitat


On adreçar-se?

Inscriure’s a l'Oficina de Treball de la Generalitat (OTG)

OTG Santa Coloma

Plaça de Vilaseca, s/n
08921 Santa Coloma de Gramenet
Telèfon: 93 466 38 16

www.oficinatreball.net

otg_santacoloma@gencat.net


Inscriure’s al Servei Municipal d'Ocupació de l'Ajuntament

GRAMEIMPULS

C/ Rafael Casanova, 40
08921 Santa Coloma de Gramenet
Telèfon: 93 466 15 65

www.grameimpuls.es

SIL-Federació ECOM

Servei de Suport a la Integració Laboral per a persones amb discapacitat GRAMEIMPULS

C/ Rafael Casanova, 40
08921 Santa Coloma de Gramenet
Telèfon: 93 466 15 65

www.ecom.es

ecom@ecom.es


Per la valoració de l'EVO laboral:

Centre: Equip Valoració d’Adults de Barcelona (EVAB)

Avinguda del Paral·lel, 145
08004 Barcelona
Telèfon:93 425 22 44

Centre d'Atenció a Disminuïts de Badalona (CAD Badalona)

Avinguda del Marquès de Mont-roig, 58-62
08912 Badalona
Telèfon: 93 387 41 08

www.gencat.net

Normativa

Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social dels minusvàlids (LISMI) (BOE núm.103, de 30-4-82).

Reial Decret 1451/83, d'11 de maig, que regula l’ocupació selectiva i les mesures de foment de l’ocupació de treballadors minusvàlids.

Ordre 8/5/95, per la qual es regulen les accions desenvolupades per la Direcció General d'Ocupació del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya relatives al Servei Català de Col·locació.

Decret 66/1999 de 9 de març, sobre l’accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de valoració multiprofessional (DOGC 2852, de 22-3-1999).

Reial Decret 27/2000, de 14 de gener, pel qual s’estableixen mesures alternatives de caràcter excepcional al compliment de la quota de reserva del 2% en favor de treballadors discapacitats en empreses de 50 treballadors o més (BOE 22, de 26-01-00).

Llei 4/2000, de 26 de maig, de mesures fiscals i administratives, on es modifiquen el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, ampliant la reserva al 5% de les places incloses a les ofertes d’ocupació pública, fins arribar que el 2% de la plantilla sigui coberta per persones amb discapacitat (BOE 147, de 20-06-00).

To top

Centre Especial de Treball (CET)

Què és?

Els centres especials de treball són empreses que compten en la seva plantilla amb un mínim del 70% de treballadors amb discapacitat i l’objectiu principal és fer un treball productiu, participant regularment en les operacions de mercat, que tenen com a finalitat assegurar una feina remunerada i la prestació dels serveis d’ajustament personal i social, que necessitin els seus treballadors amb discapacitat.

Qui hi pot accedir?

Aquelles persones amb discapacitat que estan en edat laboral (a partir de 16 anys) i han acabat el període de formació corresponent, el grau de discapacitat de les quals és igual o superior al 33% segons valoració feta pels centres d’atenció a persones amb discapacitat (CAD).

En el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual i malalts mentals han de tenir l’orientació laboral per part de l’Equip de Valoració i Orientació Laboral determinant la conveniència d’assistir a un CET i rebre els serveis d’ajustament personal i social.

On adreçar-se?

Realitzar directament la demanda al CET que es desitgi.

Centre d'Atenció a Disminuïts de Badalona (CAD Badalona)

Avinguda del Marquès de Mont-roig, 58-62
08912 Badalona
Telèfon: 93 387 41 08

www.gencat.net

Equip de Valoració i Orientació Laboral (EVO)

Avinguda del Paral·lel, 145
08004 Barcelona
Telèfon: 93 425 22 44 / 93 425 39 06

Normativa

Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social dels minusvàlids (LISMI) (BOE núm. 103, de 30-4-82).

Reial Decret 1368/85, de 17 de juliol, sobre la relació laboral de caràcter especial dels minusvàlids que treballin en Centres Especials de Treball (BOE núm. 189, de 8-8-85).

Ordre de 12 de juny de 1992, per la qual es crea el Registre de Centres Especials de Treball i la Comissió d'Avaluació i seguiment dels programes de suport a la integració laboral de disminuïts.

Resolució de 22 de desembre de 1999, per la qual es disposa la inscripció, la publicació del conveni col·lectiu de treball per al sector de centres especials de treballadors disminuïts físics i sensorials de Catalunya pel període de l’1-1-99 al 31-12-01 (correcció d’errades en el DOGC núm. 3065, de 27-1-00).

Informació addicional

CET Can Neteja
Manteniments Integrals

C/ Sicília, 109-111, local 2
08924 Santa Coloma de Gramenet
Telèfon: 93 468 54 30

www.canneteja.com

canneteja@canneteja.com

CET Minusval, SL

Passatge de la Salzereda, 62
08923 Santa Coloma de Gramenet
Telèfon: 93 385 94 36

www.minusval.net

minusval@minusval.net


CET Fundació Tallers

C/ Almogàvers, 18
08924 Santa Coloma de Gramenet
Telèfon: 902 02 69 19

www.ftcat.org

ftc.barcelona@ftcat.org

To top

Servei ocupacional d'inserció per a persones amb discapacitat (SOI)

Què és?

Els Serveis Ocupacionals d’Inserció (SOI) es van crear amb la idea de ser un pas intermedi entre els centres ocupacionals i els centres especials de treball.

Són una alternativa a la integració laboral d’aquelles persones que tot i que tenen capacitat laboral i productiva, no es poden incorporar encara als centres especials de treball per falta de places.

Els usuaris del SOI no tenen contracte de treball ni perceben cap salari, la seva activitat pretén mantenir i estimular les capacitats laborals tot esperant que tinguin l’oportunitat d’incorporar-se a una activitat remunerada.

Qui hi pot accedir?

Realitzar directament la demanda al CET / CO (centre ocupacional) que es desitgi.

On adreçar-se?

Centre d'Atenció a Disminuïts de Badalona (CAD Badalona)

Avinguda del Marquès de Mont-roig, 58-62
08912 Badalona
Telèfon: 93 387 41 08

www.gencat.net


Equip de Valoració i Orientació Laboral (EVO)

Avinguda del Paral·lel, 145
08004 Barcelona
Telèfon: 93 425 22 44 / 93 425 39 06

També s’ha de fer la demanda en un centre determinat i el CAD farà un vistiplau d’idoneïtat

Normativa

DECRET 336/1995, de 28 de desembre, pel qual es regula el Servei Ocupacional d’inserció als centres ocupacionals per a persones amb discapacitat (DOGC núm. 2165, de 07-02-1996).


Informació addicional

www.gencat.es/benestar

Oficina d’Acció Ciutadana (antic Benestar i Família) Santa Coloma

Avinguda de la Generalitat, 57
08922 Santa Coloma de Gramenet
Telèfon: 93 466 30 33

www.gencat.net

obs_santacoloma.benestar@gencat.net


Oficina d’Acció Ciutadana (antic Benestar i Família) Singuerlín

C/ Singuerlín, 51
08924 Santa Coloma de Gramenet
Telèfon: 93 392 07 11

www.gencat.net

obs_singuerlin.benestar@gencat.net

To top

Centre Especial de Treball Can Neteja

Que és?

CAN NETEJA és un centre de treball que té com a objectiu principal la inserció sociolaboral de persones amb discapacitat física, psíquica, sensorial i/o amb trastorns mentals.

Aquest objectiu el portem a terme en àmbits com el de la neteja, on som un dels principals operadors del sector de neteja industrial i manteniment integral de l’àrea del Barcelonès Nord. L’altre àmbit d’actuació, és en el camp de la consergeria, on oferim personal a diverses entitats públiques. Finalment en l’àmbit de la jardineria, hem aconseguit el manteniment i conservació del Parc de Collserola.

El centre es troba totalment consolidat en el mercat, tal i com ho mostra els 11 anys que portem d’existència, així com el planter de 70 treballadors que tenim en nòmina, el 70 % del qual té certificat de discapacitat. També el fet que estiguem afiliats dins del FECETC (Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya) i dins de FESALC (Federació de Societats Anònimes Laborals de Catalunya).

Entre els nostres clients, es troben diferents entitats públiques com són el Departament d’Acció Social i Ciutadania, el Departament d’Economia i Finances de la Generalitat i l’Ajuntament de Badalona, entre d’altres, així com clients privats (col·legis, oficines, comunitats de veïns, etc.).

A CAN NETEJA oferim un recurs consolidat per a la inserció de persones discapacitades, en un camp tan competitiu com és el de la neteja o el de la jardineria, sense perdre de vista el component social que comporta constituir-se com un centre especial. Això es tradueix en una metodologia de treball enfocada, entre altres coses, a oferir oportunitats a aquestes persones.

La metodologia de treball dibuixa el següent circuit:

Es realitza una entrevista personal, després de rebre el currículum. Aquesta entrevista la fa el treballador social del centre. Juntament amb aquesta entrevista es realitzen proves d’aptituds del treball a desenvolupar, per exemple, si el lloc de treball és de neteja, es realitza una petita prova de coneixements i utilització de les eines de neteja. En aquesta prova, s’observen les habilitats personals i l’ajustament entre treball i persona.

Després d’aquests dos passos, es realitza una selecció tenint en compte factors productius i socials.

Un cop la persona entra a formar part de la plantilla com a treballador, es realitza un seguiment, tant laboral (per part de la supervisora del centre) com social (per part del treballador social del CET).

El seguiment social és producte d’un itinerari que es marca des del moment en què la persona entra a la nostra empresa i té com a objectiu la capacitació d’aquesta persona perquè arribi a ser al més autònoma possible, integrant-se d’aquesta manera en el mercat ordinari.

Qui hi pot accedir?

El nostre col·lectiu d’atenció són totes les persones, amb certificat de discapacitat, que es trobin en condicions de realitzar feines relacionades amb la neteja, consergeria i/o jardineria.

Atenem també persones sense certificat, però el nostre objectiu principal és la inserció de persones amb certificat de discapacitat

On adreçar-se?

A les nostres oficines, a Santa Coloma de Gramenet.

Can Neteja
Manteniments integrals

C/ Sicília, 109-111, local 2
08921 Santa Coloma de Gramenet
Telèfon: 93 4685430 Fax: 934685431

www.canneteja.com

canneteja@canneteja.com

To top

Centre Especial de Treball Minusval

Què és?

CE Minusval és un centre especial de treball concedit per la Generalitat de Catalunya que té com a finalitat principal afavorir la integració social i laboral de persones amb discapacitat.

L’activitat productiva del centre és la de fabricar i comercialitzar vestuari laboral especialitzat.

En el pla social l’entitat acompleix bàsicament un triple objectiu: consolidar llocs de treball pel col·lectiu especial, prestar serveis d’ajustament personal i social i, al mateix temps, ser un mitjà per a la integració en el règim de treball ordinari.

Des de CE Minusval apostem tant per un ensenyament previ dels nostres usuaris com per una formació continuada un cop iniciat l’exercici de la professió.

Pretenem proporcionar als treballadors uns coneixements que afavoreixin la seva autonomia i que els ajudin en la seva realització personal, laboral i econòmica.

Actualment, la pràctica totalitat de les persones amb discapacitat que treballen en el nostre centre han estat formades mitjançant cursos de l’àmbit tèxtil subvencionats per la Generalitat de Catalunya en col·laboració amb el Fons Social Europeu.

Comptem amb un equip de treball altament qualificat que assessora en la creació o millora de les línies de vestuari de cada empresa i que fa possible que es mantingui actualitzada la imatge corporativa dels nostres clients

També destaquem per ser una entitat precursora en la creació i producció de vestuari tècnic d’intervenció al foc.

Fabriquem equips certificats que compleixen amb les exigències recollides en la normativa europea CE en base a l’aplicació de les diferents normes.

Disposem d’un eficaç servei de logística apte per proporcionar una distribució personalitzada que s’adeqüi a les particularitats de cada empresa.


Qui hi pot accedir?

Des de l'Associació de Disminuïts Minusval es promou la inserció laboral de les persones amb algun tipus de discapacitat.

Per això,_posem a la seva disposició, via Internet, la possibilitat d’inscriure’s en la nostra borsa de treball.

Pot enviar el seu currículum a la nostra adreça: minusval@minusval.net indicant "candidat" en l’assumpte del correu.

On adreçar-se?

Centre especial MINUSVAL, SL

Passeig de la Salzereda, 62, baixos
08921 Santa Coloma de Gramenet
Telèfon: 93 385 94 36

www.minusval.net

minusval@minusval.net

Normativa

Llei 13/1982, de 7 d’abril d’integració social dels minusvàlids (LISMI) (BOE núm. 103, de 30-4-82).

Reial decret 1368/85, de 17 de juliol, sobre la relació laboral de caràcter especial dels minusvàlids que treballin en Centres especials de treball (BOE núm. 189, de 8-8-85).

Ordre de 12 de juny de 1992, per la qual es crea el Registre de Centres Especials de Treball i la Comissió d'Avaluació i seguiment dels programes de suport a la integració laboral de disminuïts.

Resolució 22 desembre 1999, per la qual es disposa la inscripció, la publicació del conveni col·lectiu de treball per al sector de centres especials de treballadors disminuïts físics i sensorials de Catalunya pel període de 01-01/-9 al 31-12-01 (correcció d’errades en el DOGC núm. 3065, de 27-01-00).

To top

Centre Especial de Treball de la Fundació Tallers

Què és?

És un centre gestionat per la Fundació Privada Tallers de Catalunya, que dóna ocupació a persones amb dificultat d’inserció sociolaboral a Santa Coloma de Gramenet, així com a l’àrea d’influència de Barcelona, amb especial accent envers les persones amb certificat de discapacitat, i a partir de l’edat laboral.

La Fundació Tallers de Catalunya es va crear fa 17 anys, l’any 1988. Des de llavors a estat present a Santa Coloma.

Actualment la nostra missió és: “contribuir a la millora de la qualitat de vida del col·lectiu de persones amb dificultat d’inserció sociolaboral de l’àrea d’influència de Barcelona amb especial accent envers les persones amb certificat de disminució a partir de l’edat laboral, mitjançant una gestió sostenible i participativa, amb un profund convenciment envers llur integració, oferint un tracte personal i individualitzat amb serveis de qualitat”.

El Centre Especial de treball té contractades 117 persones amb discapacitat psíquica i repartides en diferents àrees de treball:

 • Serveis Externs: àrea principal en desenvolupament. Actuem mitjançant brigades preparades per a la creació, la rehabilitació i el manteniment d’espais. Els nostres equips de treball estan especialitzats en JARDINERIA, PINTURA VERTICAL i VIÀRIA, NETEJA D’INTERIORS i VIÀRIA, REPARTIMENT DE PUBLICITAT, DIARIS, etc.
 • Màrqueting Directe: Disposem d’una àrea d’impressió i enviaments que ens permet imprimir, manipular i distribuir qualsevol campanya de comunicació. Som Agència Comercial de Correus, per tant, els nostres clients es beneficien de tarifes especials.
 • Serveis Industrials: La divisió de serveis industrials elabora muntatges complets intervenint en qualsevol fase del procés productiu (envasat de sòlids i líquids, empaquetats, retractilats, embossat, blíster i control de qualitat).

Aquestes persones amb discapacitat psíquica reben un Servei Complementari d’ajust personal i social que facilita la seva integració laboral. Aquest Servei està composat per un equip multidisciplinari de monitors de suport, psicòlegs i treballadors socials.

Qui hi pot accedir?

Persones amb certificat de discapacitat emès per la Generalitat de Catalunya, amb una discapacitat psíquica, i/o malaltia mental amb qualsevol afectació afegida, amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, i a partir de l’edat laboral.

Aquestes persones han de tenir la valoració de l’EVO (Equip de Valoració i Orientació Laboral del Departament d’Acció Social i Ciutadania) com a persones susceptibles de rebre el Servei Complementari d’Ajust Personal i Social.


On adreçar-se?

Les persones interessades s’han d’adreçar directament al Centre ubicat al C/Almogàvers, 18
08924 Santa Coloma de Gramenet

Persones i telèfon de contacte: Antonia Montañés (treballadora social)
902 02 69 19

www.ftcat.org

ftcat@ftcat.org

To top

Centre ocupacional (CO) per a persones amb discapacitat

Què és?

Els centres ocupacionals tenen com objectiu facilitar a les persones amb discapacitat, mitjançant una atenció diürna de tipus rehabilitador integral, els serveis de teràpia ocupacional, a fi que puguin assolir, dins les possibilitats de cada un i a través d’un programa individual de rehabilitació, la seva integració social. Són l’alternativa a la integració laboral d’aquelles persones que no poden incorporar-se al mercat de treball ordinari ni a un Centre Especial de Treball perquè no arriben a un determinat nivell de capacitat productiva.

Aquests serveis adopten dues modalitats:

 • Servei de teràpia ocupacional (STO), amb funcions d’ajustament personal i ocupació terapèutica.
 • Servei ocupacional d’inserció (SOI), amb funcions d’ajustament personal i social i activitats prelaborals

Les activitats que es realitzen van encaminades a augmentar l’autonomia personal, les habilitats socials i els hàbits laborals que li permetin treballar l’accés al món del treball remunerat.

 

Qui hi pot accedir?

Persones amb discapacitat que estan en edat laboral (a partir de 16 anys) i han acabat el període de formació corresponent, el grau de discapacitat de les quals és igual o superior al 33%, en el cas del SOI igual o superior al 65%, en el cas del STO segons valoració feta pels centres d’atenció a persones disminuïdes (CAD).

A més, l’Equip de Valoració i Orientació (EVO laboral) ha de determinar si la persona és susceptible de rebre un d’aquests dos serveis.

On adreçar-se?

Centre d'Atenció a Disminuïts de Badalona (CAD Badalona)

Avinguda del Marquès de Mont-roig, 58-62
08912 Badalona
Telèfon: 93 387 41 08

www.gencat.net


Equip de Valoració i Orientació Laboral (EVO)

Avinguda del Paral·lel, 145
08004 Barcelona
Telèfon: 93 425 22 44
Fax: 93 425 39 06

També s’ha de fer la demanda al centre ocupacional que es desitgi.


Normativa

Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social dels minusvàlids (BOE núm. 103, de 30-4-82).

Decret 279/1987, de 27 d’agost, pel qual es regulen els centres ocupacionals per a disminuïts (DOGC núm. 889, de 14-09-1987).

Ordre de 28 de juliol de 1992, de desplegament del Decret 279/1987, de 27 d’agost, pel qual es regulen els centres ocupacionals per a persones amb disminució (DOGC núm. 1640, de 02-09-1992).

Decret 280/1993, de 28 de setembre, de modificació del Decret 279/1987, de 27 d’agost, pel qual es regulen els centres ocupacionals per a disminuïts. (DOGC núm. 1827, de 29-11-1993).

Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del sistema català de serveis socials.

Decret 176/2000, de 15 de maig, de modificació del Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del sistema català de serveis socials (DOGC núm. 3148, de 26-05-2000).

 

Informació addicional

Telèfon del Departament d’Acció Social i Ciutadania: 900 300 500

Oficina d’Acció Ciutadana (antic Benestar i Família) Santa Coloma

Avinguda de la Generalitat, 57
08922 Santa Coloma de Gramenet
Telèfon: 93 466 30 33

www.gencat.es

obs_santacoloma.benestar@gencat.net


Oficina d’Acció Ciutadana (antic Benestar i Família) Singuerlín

C/ Singuerlín, 51
08924 Santa Coloma de Gramenet
Telèfon: 93 392 07 11

www.gencat.es

obs_singuerlin.benestar@gencat.net

To top

 
 
Logotip de la secció laboral