Educació

 

Accés a l'escola ordinària o al centre d'educació especial

Què és?

Els infants amb discapacitat, sempre que es valori positivament, han d’ésser integrats en centres ordinaris d’educació. Si no és possible, han de matricular-se en un centre d’educació especial.

L’equip d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) realitzarà una valoració multidisciplinària de les necessitats educatives especials d’un alumne determinat i de les seves possibilitats. Farà un dictamen i orientarà cap el centre que consideri més idoni.

Qui hi pot accedir?

Infants amb disminució en edat escolar

On adreçar-se?

Equip d'Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP) de Santa Coloma de Gramenet

Normativa

Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social dels minusvàlids (LISMI), articles 23-31 (BOE núm.103, de 30/4/82).

Reial Decret 334/85, de 6 de març, sobre ordenació de l’educació especial (BOE de 16/4/85).

Llei Orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu (LOGSE).

 
 
 

 

Beques d'educació especial

Què és?

Són ajuts públics de caràcter individual adreçats a infants i joves amb discapacitat que cursen estudis o bé en escoles d’educació especial o bé en escoles ordinàries privades no subvencionades en règim d’integració. Aquests ajuts són individuals i directes per pagar la despesa originada per l’educació dels infants amb necessitats educatives especials, i subsidis d’educació especial per a les famílies nombroses amb fills amb discapacitat.

Els subsidis d’educació especial només es concediran pels conceptes de transport i de menjador.

Qui hi pot accedir?

  • Tenir necessitats educatives especials amb les dues condicions següents: que la necessitat estigui reconeguda per un equip d’assessorament psicopedagògic (EAP) i que hi hagi la necessitat d’assistir a una escola privada no subvencionada.
  • Haver fet els dos anys.
  • Els ingressos econòmics de la unitat familiar de l’any anterior a la sol·licitud, no podran superar els barems establerts a la convocatòria de beques i ajuts a l’estudi per al curs vigent.
  • En el cas de sol·licitar el subsidi d’educació especial (ajuda de transport i menjador) és necessari que el nen sigui membre d’una família nombrosa.


On adreçar-se?

La sol·licitud d’ajut s’ha de presentar al centre docent on el sol·licitant hagi de ser escolaritzat durant el curs que es demana.

Excepcionalment es pot presentar als Serveis Territorials d’Educació de Barcelona Comarques

Normativa

Reial Decret 2298/1983, de 28 de juliol, pel que s’estableix el sistema de beques i ajudes a l’estudi de l’Estat (BOE de 27 d’agost de 1983).

Resolució de 20 de juny de 2001, de la Secretaria d'Estat d'Educació i Universitats, per la qual es convoquen ajudes per als alumnes amb necessitats educatives especials per al curs 2001-2002. (BOE núm. 155, de 29/06/2001)

Ordre del 16 de febrer de 2001 per la qual es convoquen beques per als alumnes que iniciïn estudis universitaris en el curs 2001/2002 (BOE 46, 22/02/01)

Informació addicional

Els ajuts de residència són incompatibles amb els de menjador i transport, però són compatibles amb els ajuts de transport de cap de setmana.

Els ajuts i subsidis per a educació especial són regulats anualment, per la qual cosa poden produir-se canvis en les convocatòries.

 
 

 

Ensenyament a domicili

Què és?

El Departament d'Educació té previst uns ajuts als alumnes d’ensenyaments obligatoris, que tenen una llarga malaltia que els impedeix continuar i finalitzar els estudis que cursen, per col·laborar amb la família de l’alumne en les despeses ocasionades per les classes de suport domiciliari que rep durant el temps que no assisteix al centre.

El consell escolar del centre on és matriculat l’alumne nomena un mestre tutor que continua fent el seguiment del procés d’aprenentatge i l’avalua. Aquest mestre tutor ha d’estar en contacte amb el professor que dóna el suport domiciliari.

Qui hi pot accedir?

Qualsevol alumne/a en edat d’escolarització obligatòria que, per una malaltia llarga, no pugui assistir a l’escola i hagi de quedar-se a casa.

On adreçar-se?

Els pares o representants legals dels alumnes han de presentar la sol·licitud d’ajut al centre docent, amb un informe mèdic en el qual s’ha de fer constar el diagnòstic i la previsió aproximada del temps en què l’alumne no podrà assistir a l’escola.

Cal adreçar la documentació als Serveis Territorials d’Educació de Barcelona Comarques

Normativa

Decret 266/1997, de 17 d’octubre, sobre drets i deures dels alumnes dels centres de nivell no universitari de Catalunya (DOGC núm. 2503, de 24-10-1997).

Ordre ENS/116/2002, de 9 d’abril, de convocatòria de concurs públic per a l’atorgament d’ajuts als alumnes que pateixen una malaltia prolongada i cursen nivells obligatoris en centres docents sostinguts amb fons públics (DOGC núm. 3617, de 17-04-2002).

Informació addicional

Existeixen entitats que compten amb un servei d’atenció socioeducativa domiciliària. Aquest servei és gratuït i funciona amb diplomats de magisteri o llicenciats voluntaris. Cal contactar directament amb l’entitat: servei d’ensenyament a domicili de l’Associació AUXILIA (c/ Anglí, 50, tel. 93 204 75 02).

 
 
 

 

Escola d'educació especial Josep Sol

Què és?

Projecte educatiu:

És un centre públic d’educació especial que acull alumnes amb necessitats educatives especials (NEE), des dels 3 fins als 20 anys.

L’alumnat s’organitza en tres etapes educatives: educació infantil, educació primària, educació secundària.

La intervenció educativa es basa fonamentalment en els aspectes següents:

  • Programació individualitzada a partir del nivell de desenvolupament i les NEE de cada alumne i guiatge en la construcció d’aprenentatges funcionals i significatius
  • esenvolupament d’habilitats comunicatives
  • esenvolupament d’hàbits d’autonomia personal i social
  • Adquisició d’habilitats relacionades amb entorns laborals

El treball es duu a terme en grups reduïts que garanteixen l’atenció personalitzada. L’organització dels professionals és en equips de coordinació multidisciplinaris, tant internament com externament

Aspectes generals:

Existeix la intervenció de l'EAP i l’opció d’escolaritzar l’alumne de forma compartida amb centres d’ensenyament ordinaris. Es fa un seguiment de l’evolució de l’alumnat amb entrevistes periòdiques entre la família i l’escola. Les famílies estan organitzades per mitjà de l'AMPA, participen regularment en el Consell escolar de centre i organitzen activitats extraescolars i els casals d’estiu.

Tenen servei de fisioteràpia, logopèdia, activitats aquàtiques i psicomotricitat. Professionals especialistes en pedagogia terapèutica, audició i llenguatge, educació física, psicomotricitat, fisioteràpia, treball social, psicòloga clínica, infermeria i educadors. Entre altres, les activitats extraescolars que fem són sortides, excursions, visites culturals, activitats esportives (futbol, bàsquet, ping-pong) i participació en competicions escolars. Oferim un servei de menjador escolar i transport escolar adaptat.

Equipaments:

Aules espaioses i assolellades, pati, piscina adaptada, sala de fisioteràpia, sales de logopèdia, sala de psicomotricitat, gimnàs, sala d’informàtica, sala d’audiovisuals, camp de futbol i bàsquet, biblioteca i tallers (fusta, fang, manipulació, activitats domèstiques, enquadernació i hort). Menjador amb cuina pròpia i no tenen barreres arquitectòniques en tot el recinte.

Qui hi pot accedir?

Els infants de Santa Coloma de Gramenet que l’EAP hagi realitzat la seva valoració de les necessitats educatives especials i de les seves possibilitats

On adreçar-se?

A l’equip d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) de Santa Coloma o a l’oficina de matriculació de l’ajuntament de Santa Coloma

Cal adreçar-se al Centre d’Educació Especial Josep Sol de Santa Coloma de Gramenet.

Normativa

Decret 299/1977, de 25 de novembre. DOGC núm. 2528.

 
 
 
 
 

Adreces d'interés

EAP Santa Coloma

Rambla Sant Sebastià, 98-100 1r pis
08922  Santa Coloma de Gramenet
Telèfon: 93 468 10 70
Fax: 93 468 12 30
a8900255@xtec.cat
http://www.xtec.cat/serveis/eap/a8900255/

Serveis Territorials d’Educació de Barcelona Comarques

C/ Casp, 15, 2a planta
08010 Barcelona
Telèfon: 93 481 60 00
www.gencat.net/educacio

Escola d'Educació Especial Josep Sol

C/ Almogàvers, s/n
08924 Santa Coloma de Gramenet
Telèfon: 93 391 35 11
a8040047@xtec.cat