Atenció sociosanitària

 

Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP)

Logo Aspanide

Què és?

Conjunt d’actuacions assistencials i preventives adreçades a la població infantil de 0 a 4 anys que, en el període prenatal o en néixer, presenta algun trastorn o es troba en situació de risc de presentar-lo, amb la intenció d’eliminar o disminuir els seus efectes, si és possible, mitjançant un tractament adequat. Aquest tractament li ha de facilitar el màxim de desenvolupament personal i de les seves relacions familiars, fins i tot en els casos de més greu afectació.

Els professionals del centre realitzen una tasca interdisciplinària que incideix simultàniament sobre els àmbits sanitaris, social i educatiu, i va dirigida als infants i al seu entorn familiar i social. Els equips estan formats per professionals de la psicologia clínica, neuropediatria, fisioteràpia, logopèdia, i treball social.

Els objectius són: prevenció, detecció, diagnòstic i abordatge terapèutic dels trastorns del desenvolupament de l’infant en procés de creixement i de les situacions de risc social, psicològic i biològic que puguin alterar aquests processos.

Les activitats que es duen a terme són l’atenció directa a l’infant mitjançant sessions de treball realitzades des d’un abordatge global que compren el diagnòstic, la intervenció terapèutica i l’avaluació i seguiment del cas. Atenció a la família des de tres vessants, informació, assessorament i suport. Suport a l’escola. Treball intern de l’equip orientat a la planificació de les pautes terapèutiques als infants i a les famílies. Coordinació amb els recursos de la zona (hospitals, pediatres, professionals d’ensenyament, de serveis socials i d’altres recursos específics).

Durant l’any 2006 vàrem atendre un total de 349 nens i nenes del municipi i les seves famílies.

Qui hi pot accedir?

S’adreça a infants amb trastorns del desenvolupament o amb risc de patir-los fins a 4 anys, i excepcionalment fins a 6 anys, sempre que se’n dictamini la necessitat, del municipi o àrea d’influència de Santa Coloma de Gramenet.

On adreçar-se?

Pots posarte directament en contacte amb la Fundació Aspanide.

 
 
 

 

Escola d'educació especial Josep Sol

Què és?

Projecte educatiu:

És un centre públic d’educació especial que acull alumnes amb necessitats educatives especials (NEE), des dels 3 fins als 20 anys.

L’alumnat s’organitza en tres etapes educatives: educació infantil, educació primària, educació secundària.

La intervenció educativa es basa fonamentalment en els aspectes següents:

 • Programació individualitzada a partir del nivell de desenvolupament i les NEE de cada alumne i guiatge en la construcció d’aprenentatges funcionals i significatius
 • esenvolupament d’habilitats comunicatives
 • esenvolupament d’hàbits d’autonomia personal i social
 • Adquisició d’habilitats relacionades amb entorns laborals

El treball es duu a terme en grups reduïts que garanteixen l’atenció personalitzada. L’organització dels professionals és en equips de coordinació multidisciplinaris, tant internament com externament

Aspectes generals:

Existeix la intervenció de l'EAP i l’opció d’escolaritzar l’alumne de forma compartida amb centres d’ensenyament ordinaris. Es fa un seguiment de l’evolució de l’alumnat amb entrevistes periòdiques entre la família i l’escola. Les famílies estan organitzades per mitjà de l'AMPA, participen regularment en el Consell escolar de centre i organitzen activitats extraescolars i els casals d’estiu.

Tenen servei de fisioteràpia, logopèdia, activitats aquàtiques i psicomotricitat. Professionals especialistes en pedagogia terapèutica, audició i llenguatge, educació física, psicomotricitat, fisioteràpia, treball social, psicòloga clínica, infermeria i educadors. Entre altres, les activitats extraescolars que fem són sortides, excursions, visites culturals, activitats esportives (futbol, bàsquet, ping-pong) i participació en competicions escolars. Oferim un servei de menjador escolar i transport escolar adaptat.

Equipaments:

Aules espaioses i assolellades, pati, piscina adaptada, sala de fisioteràpia, sales de logopèdia, sala de psicomotricitat, gimnàs, sala d’informàtica, sala d’audiovisuals, camp de futbol i bàsquet, biblioteca i tallers (fusta, fang, manipulació, activitats domèstiques, enquadernació i hort). Menjador amb cuina pròpia i no tenen barreres arquitectòniques en tot el recinte.

Qui hi pot accedir?

Els infants de Santa Coloma de Gramenet que l’EAP hagi realitzat la seva valoració de les necessitats educatives especials i de les seves possibilitats

On adreçar-se?

A l’equip d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) de Santa Coloma o a l’oficina de matriculació de l’ajuntament de Santa Coloma

Cal adreçar-se al Centre d’Educació Especial Josep Sol de Santa Coloma de Gramenet.

Normativa

Decret 299/1977, de 25 de novembre. DOGC núm. 2528.

 
 
 

 

Equip d'assessorament i orientació psicopedagògica (EAP)

Què és?

Els EAP són serveis educatius de composició interdisciplinària (psicòlegs, pedagogs, assistents socials) que tenen per objectiu l’assessorament i l’orientació psicopedagògica als centres educatius per tal que aquests puguin respondre adequadament a la diversitat de necessitats educatives que presenten els alumnes al llarg de la seva escolaritat.

L’àmbit d’intervenció dels EAP, d’acord amb la divisió territorial i la planificació de les zones escolars, és la comarca. En les comarques densament poblades s’han previst àmbits d’intervenció més reduïts: districte, municipi, subcomarca.

Funcions dels EAP

 1. Identificació i avaluació de les necessitats educatives especials dels alumnes, en col·laboració amb els mestres i professors, especialistes i serveis específics.
 2. Participació en l’elaboració i el seguiment dels diversos tipus d’adaptacions del currículum que puguin necessitar els alumnes, en col·laboració amb mestres i professors, especialistes i serveis específics.
 3. Assessorament als equips docents sobre els projectes curriculars dels centres educatius pel que fa a aspectes psicopedagògics i d’atenció a la diversitat de necessitats de l’alumnat.
 4. Assessorament a l’alumnat, famílies i equips docents sobre aspectes d’orientació personal, educativa i professional.
 5. Col·laboració amb els serveis socials i sanitaris de l’àmbit territorial d’actuació, per tal d’oferir una atenció coordinada als alumnes i famílies que ho necessitin.
 6. Aportació de suport i de criteris tècnics psicopedagògics a altres òrgans de l’administració educativa.
 7. Altres funcions que els atribueixi el Departament d’Educació.

Qui hi pot accedir?

Poden accedir al servei mestres, professors i pares d’alumnes, per mitjà del centre docent del seu fill, o directament a l’equip d’assessorament de la zona.
 

On adreçar-se?

Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP) de Santa Coloma de Gramenet

Normativa

 

Ordre del 20 de maig de 1983, per la qual es creen els Equips d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP) i es regula la seva actuació, intervenció i dependència.

Resolució del 31 de juliol de 1984 de la Direcció General de l'Ensenyament Primari, que desenvolupa les línies bàsiques d’actuació dels EAP, d’acord amb l’ordre del 20 de maig de 1983.

Ordre de l'11 d’abril de 1989, per la qual es creen els Equips d'Assessorament Psicopedagògic Específics i els Centres de Recursos Educatius per a deficients auditius (CREDAC Pere Barnils de Catalunya).

Decret 155/94, de 28 de juny de 1994, pel qual es regulen els serveis educatius del Departament d'Ensenyament.

 

 
 
 

 

Programa proinfància

Què és?

El Programa Caixa Proinfància és una iniciativa de la Fundació “La Caixa” adreçada a la infància en situació de pobresa econòmica i vulnerabilitat social.

Tipologia d’ajuts:

 • Reforç educatiu

 • Educació no formal i Temps lliure

 • Suport educatiu familiar

 • Atenció i psicoterapèutica personal i familiar

 • Promoció de la salut

Qui ho pot demanar?

El Programa es dirigeix a nens, nenes i adolescents d’entre 0 i 16 anys en famílies en situació de pobresa relativa o extrema.

Com es pot demanar?

De forma presencial a les ODAF o trucant al Telèfon d'Atenció a les Famílies

To top

 
 
 

Centre d'Atenció a Disminuïts (CAD)

Què és?

Són centres de l’ICASS del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat, d’atenció individualitzada per a persones amb discapacitat. El seu objectiu és donar resposta a les necessitats i demandes d’aquelles persones que tenen una discapacitat física, psíquica, sensorial o malaltia mental.

La persona amb discapacitat pot sol·licitar al CAD els següents serveis:

 • Informació i orientació sobre les seves necessitats
 • Valoració i qualificació del grau de discapacitat i revisió del reconeixement de grau.
 • Informació, elaboració i tramitació de les sol·licituds d’ingrés en centres de dia, llars residències i residències per a persones amb discapacitat
 • Certificat per poder accedir a les promocions d’habitatge adaptat
 • Tràmit de prestacions en relació amb la discapacitat: ajudes PUAD, supressió de barreres arquitectòniques, autonomia a la pròpia llar, PNC, EVO laboral i altres

A cada CAD hi ha un Equip de Valoració i Orientació (EVO) que està format per professionals de la medicina, la psicologia i el treball social.

 

Qui hi pot accedir?

Les persones que tenen alguna malaltia permanent que pot comportar unes conseqüències que generin una discapacitat per les activitats de la vida diària. El diagnòstic de les malalties no és criteri de valoració, sinó que es valoren les seqüeles que la malaltia dóna després d’haver rebut els tractaments oportuns.

La població atesa ha de residir a Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i la comarca del Maresme. Han de ser més grans de 16 anys i s’ha d’aportar el DNI o el permís de residència en vigor.

Els usuaris del CAD poden venir derivats de les oficines d’Acció Social i Ciutadania (antic Benestar i Família), Serveis Socials dels diferents ajuntaments, CAP de salut, centres de salut mental, etc.


On adreçar-se?

Centre d'Atenció a Disminuïts de Badalona (CAD Badalona)

Avinguda del Marquès de Mont-roig, 58-62
08912 Badalona
Telèfon: 93 387 41 08
Fax: 93 398 74 78

www.gencat.es

 

Normativa

Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del sistema català de serveis socials.

Decret 176/2000, de 15 de maig, de modificació del Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del sistema català de serveis socials (DOGC núm. 3148, de 26-05-2000).


Informació addicional

Telèfon d’informació del Departament d’Acció Social i Ciutadania: 900 300 500

Oficina d’Acció Ciutadana (antic Benestar i Família) Santa Coloma

Avinguda de la Generalitat, 57
08922 Santa Coloma de Gramenet
Telèfon: 93 466 30 33

www.gencat.es

obs_santacoloma.benestar@gencat.net


Oficina d’Acció Ciutadana (antic Benestar i Família) Singuerlín

C/ Singuerlín, 51
08924 Santa Coloma de Gramenet
Telèfon: 93 392 07 11

www.gencat.es

obs_singuerlin.benestar@gencat.net

To top

Centre diürn d'atenció especialitzada per a persones amb discapacitat ASPANIDE

Què és?

Són serveis d’acolliment diürn que presten atenció a persones amb greus disminucions.
Tenen com objectius:

 • L’atenció individual de les persones amb greus disminucions.
 • Aconseguir el màxim grau d’autonomia personal i social.
 • Integració social.
 • Afavorir el manteniment en el domicili.
 • Donar suport a la família.
 • Rehabilitació.

Els centres de dia per a persones amb discapacitat intel·lectual són centres adreçats a persones que, a causa del grau de la seva disminució, tenen una greu manca d’independència personal i necessiten controls mèdics periòdics i una atenció assistencial permanent.

Qui hi pot accedir?

Persones amb greus disminucions que per causa del seu alt grau d’afectació, necessiten atenció i suport per a les activitats de la vida diària i que no poden fer ús de cap altre servei diürn.

Les persones amb discapacitat intel·lectual han de tenir el certificat de reconeixement de la disminució i estar afectat d’una disminució psíquica profunda, gran invalidesa, o bé una pluridiscapacitat que limiti greument la seva autonomia i impedeixi l’ús d’altres serveis.

On adreçar-se?

Les persones amb discapacitat intel·lectual han de dirigir-se al CAD, que buscarà el centre més adequat a les seves característiques.

Centre d'Atenció a Disminuïts de Badalona (CAD Badalona)

Avinguda del Marquès de Mont-roig, 58-62
08912 Badalona
Telèfon: 93 387 41 08

www.gencat.net


Fundació ASPANIDE

Rambla del Fondo, 21
08922 Santa Coloma de Gramenet
Telèfons: 93 391 15 60 i 93 391 71 90

administracio@aspanide.org


Normativa

Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del sistema català de serveis socials (DOGC núm. 2237, de 31-07-1996).

Decret 176/2000, de 15 de maig, de modificació del Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del sistema català de serveis socials. (DOGC núm. 3148, de 26-05-2000).


Informació addicional

Telèfon del Departament d’Acció Social i Ciutadania: 900 300 500

Oficina d’Acció Ciutadana (antic Benestar i Família) Santa Coloma

Avinguda de la Generalitat, 57
08922 Santa Coloma de Gramenet
Telèfon: 93 466 30 33

www.gencat.es

obs_santacoloma.benestar@gencat.net


Oficina d’Acció Ciutadana (antic Benestar i Família) Singuerlín

C/ Singuerlín, 51
08924 Santa Coloma de Gramenet
Telèfon: 93 392 07 11

www.gencat.es

obs_singuerlin.benestar@gencat.net

To top

Centres assistencials Dr. Emili Mira i López (CAEMIL)

Què és?

Els Centres Assistencials Dr. Emili Mira i López (CAEMIL) son una xarxa pública de serveis sanitaris de salut mental i sociosanitaris que, mitjançant la tasca especialitzada d’atenció a les persones amb malalties mentals i amb trastorns cognitius, treballa amb la comunitat per a mantenir a aquests ciutadans i ciutadanes en el seu si, amb el màxim nivell d’autonomia, afavorint sempre la corresponsabilització de les famílies.

Aquesta tasca la realitzem d’una manera integradora i integral per a la persona i les famílies que atenem i amb els valors d’escolta, proximitat i tracte humà que han de ser els principals en la nostra feina.

Aquesta definició és la nostra raó de ser, i marca l’estil del nostre treball. És a partir d’aquí que cal entendre la tasca que realitzen tots els professionals i la voluntat de servei de la nostra institució.

L’àrea d’influència és la població de tots els municipis del Barcelonès Nord i Maresme.

Els CAEMIL estan ubicats al Recinte Torribera. Els CAEMIL i el Centre Martí i Julià son al municipi de Santa Coloma de Gramenet.

Funcions dels CAEMIL

Els CAEMIL s’organitzen per donar resposta a les necessitats dels pacients i les seves famílies. És per això que els seus serveis s’estructuren en programes que atenen a grups de persones que tenen necessitats semblants. En l’actualitat hi ha 7 programes:

 1. Programa d’Atenció Comunitària en Salut Mental

Centre de Salut Mental d’Adults Martí i Julià

• Atendre dins la comunitat persones adultes

• Ser el referent principal dins la xarxa psiquiàtrica

• Tenir en compte tots els aspectes preventius, educatius, de diagnòstic, de tractament i rehabilitadors

• Realitzar la coordinació i suport als equipaments comunitaris

Hospital de Dia de Salut Mental: Disposa de 20 places.

• Atendre de forma activa i integrada pacients afectes d’un trastorn mental greu que necessiten d’un abordatge intensiu en un entorn comunitari durant un període de temps limitat.

• Estabilitzar el seu estat psicopatològic.

• Millorar la seva qualitat de vida.

• Promoure la reinserció social, familiar i laboral.

• Vincular a la persona al seu recurs assistencial habitual.


PSI (Programa de Serveis Individualitzat)

• Atendre en el seu mitjà familiar i social pacients amb trastons mentals severs (TMS) amb escassa vinculació a la xarxa assistencial i al tractament i amb problemàtica social/familiar.

• Millorar els recursos personals.

• Millorar la seva qualitat de vida.

• Adherir-ho al tractament.


 1. Programa d’Urgències i Hospitalització Breu

Servei d’Urgències Psiquiàtriques. Disposa de Box amb dos llits

• Atendre de forma continuada (24 hores) pacients amb un trastorn mental (i els seus familiars) que presentin una situació de crisi.

• Atendre de manera àgil.

• Atendre amb un tracte de comprensió i escolta.

• Donar resposta a la demanda mitjançant una derivació adequada als diferents recursos existents.

• Afavorir sempre la continuïtat assistencial.

Unitat d’Hospitalització Psiquiàtrica d’Aguts. 52 llits distribuïts en 3 plantes.

• Atendre pacients afectes d’un trastorn mental i en una situació de crisi que no es pugui resoldre en un marc extrahospitalari.

• Diagnosticar.

• Tractar dignament.

• Tractar amb comprensió.

• Donar les atencions apropiades.

• Disposar d’un ambient contenidor.

• Assegurar el retorn del pacient a la comunitat.

• Derivar de forma adequada i coordinada.

Unitat de Patologia Dual. Disposa de 10 llits.

• Atendre pacients afectes d’un Trastorn Mental i amb una problemàtica d’abús/dependència a tòxics associada, en una situació que no es pugui resoldre en un marc extrahospitalari.

• Diagnosticar.

• Tractar.

• Donar les atencions apropiades amb programes específics.

• Assegurar una adequada continuïtat assistencial.


 1. Programa de Rehabilitació Psicosocial

• Prevenir deteriorament.

• Mantenir i potenciar habilitats.

• Recuperar funcions en pacients afectes d’un Trastorn Mental Greu.

• Programa individualitzat i personalitzat, amb els següents criteris:

- inici precoç de la rehabilitació

- continuïtat del tractament

- coordinació

- seguiment

- implicació de la família com un element important en el tractament


El programa disposa de tres recursos:

Centre de Dia. Ubicat a la comunitat i que disposa de 30 places.

Unitat d’Hospitalització de Subaguts

Unitat d’Alta Dependència Psiquiàtrica


 1. Programa d’Atenció a la Cronicitat

• Atendre de forma individualitzada i personalitzada les necessitats de salut psíquica/física i les necessitats emocionals i socials de pacients institucionalitzats afectes de psicosi crònica.

• Potenciar la implicació i educació de les seves famílies.

• Tenir una perspectiva de normalització, rehabilitació, integració comunitària i reinserció social.

Els recursos del que disposa són:

Unitat de Normalització Social i Orientació Comunitària

Unitat de Llarga Estada Psiquiàtrica

Unitat de Llarga Estada Psicogeriàtrica


 1. Programa d’Atenció als Trastorns Cognitius

• Diagnosticar.

• Tractar.

• Cuidar.

• Aconseguir la màxima autonomia possible dels pacients amb demències.

• Elaborar un pla terapèutic integral individualitzat.

• Tracte humà, amb suport a la família.

• Coordinar-se amb els recursos.

• Promoure la participació, integració i la millor qualitat de vida possible.

El programa disposa de:

15 llits de Mitja Estada Psicogeriàtrica

85 llits de Llarga Estada Psicogeriàtrica


 1. Programa d’Atenció Sociosanitària Comunitària

• Diagnosticar.

• Tractar.

• Aconseguir la màxima autonomia possible dels pacients afectes de demència, amb suport a la família.

• Coordinar-se amb els diferents recursos del sector.

El programa disposa de dos recursos:

Unitat Funcional Sociosanitària (UFISS)

Hospital de Dia Sociosanitari de 25 places


 1. Programa d’Atenció a la Discapacitat Intel·lectual

Recurs assistencial pertanyent a l’àmbit de benestar social que té com a missió:

• Afavorir que els usuaris amb discapacitat intel·lectual puguin gaudir de la millor qualitat de vida possible.

• Atendre de forma individualitzada les necessitats de salut i la situació familiar.

• Treballar per la reinserció social de les persones amb discapacitat intel·lectual.

Des de la perspectiva de:

• Normalització

• Rehabilitació

• Integració comunitària

• Reinserció social

 

Qui hi pot accedir?

Poden accedir totes les persones majors de divuit anys.

On adreçar-se?

Centres Assistencials Dr. Emili Mira i López

Recinte Torribera
Prat de la Riba, 171
08921 Santa Coloma de Gramenet

Telèfon: 934 628 900 Fax: 934 683 742

www.diba.cat/torribera

g.assistdeml@diba.cat


Normativa

Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries.

Reial Decret 1146/2006, de 6 d’octubre, pel qual es regula la relació laboral especial de residència per a la formació d’especialistes en ciències de la salut.

Ordre de 22 de juny de 1995 per la qual es regulen les comissions de docència i els sistemes d’avaluació de la formació de metges i de farmacèutics especialistes.

Ordre ENS/193/2002, de 5 de juny, per la qual es regula la formació pràctica a centres de treball i els convenis de col·laboració amb empreses i entitats.

Ordre EDC/21/2006, de 30 de gener, per la qual es modifica l'Ordre ENS/193/2002, de 5 de juny, per la qual es regula la formació pràctica a centres de treball i els convenis de col·laboració amb empreses i entitats.

Llei Orgànica 11/1983, de 25 d’agost, de reforma universitària.

Reial Decret 1497/81, de 19 de juny, sobre Programes de Cooperació Educativa.

Reial Decret 1845/1994, de 9 de setembre, pel qual s’actualitza el Reial Decret 1497/81, de 19 de juny, sobre programes de cooperació educativa.

To top

Centre de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ)

Què és?

Realitza tasques de diagnòstic, orientació i tractament dels pacients i les seves famílies des del treball clínic, però també amb la vocació per col·laborar en la promoció de la higiene mental de la població, de la que té cura en estreta col·laboració amb els serveis de pediatria i medicina general dels ambulatoris de la xarxa sanitària publica, així com del medi escolar i social de cada pacient a fi d’aconseguir una atenció més integradora.

Alhora que la tasca assistencial esmentada, també té concertats, actualment, amb el SCS quatre programes més en ple funcionament:

El programa d’atenció als nens i adolescents tutelats per la DGAIA (Direcció General d’Atenció a la infància) de la zona del Barcelonès Nord. Ofereix assistència als menors i suport i orientació regular als equips d’educadors dels centres residencials que en tenen cura i de les famílies acollidores que tenen infants en custòdia.

El programa de suport i assessorament de professionals del CSMIJ a mestres, professors i educadors que treballen amb patologia mental greu de la població de Santa Coloma de Gramenet dins de dos centres específics. La tasca inclou, també, activitats amb les famílies dels nens i adolescents i amb ells mateixos.

-A l’escola especial de Santa Coloma de Gramenet, per l’atenció a infants amb trastorns generals del desenvolupament.

-A un IES (institut d’ensenyament secundari), per a l’atenció a adolescents que formen part d’una USEE (Unitat de Suport a l’Educació Especial) i que s’escolaritzen com a alumnes d’ESO en aquest institut de la mateixa població. Aquests alumnes presenten trastorns mentals greus i crònics, estan agrupats en unitats independents i especialitzades.

El programa per l’atenció als infants i adolescents amb un trastorn mental greu (TMG) que implica un abordatge multidisciplinar i integrat amb l’objectiu d’ajudar els pacients amb major gravetat i risc de cronicitat i, per tant, de dependència de les xarxes sanitàries i socials públiques, ara i en el futur.

El programa Educació i Salut que, en col·laboració amb infermeres del SCS (Servei Català de la Salut) i dels recursos psicopedagògics dels centres de secundària obligatòria, presta atenció prioritària –amb un sistema d’entrada ràpida als nostres serveis assistencials– a adolescents

considerats de risc per diferents causes (bàsicament per manifestar trastorns de conducta o del comportament alimentari, entre altres).

Qui hi pot accedir?

Els nens i adolescents de Santa Coloma de Gramenet compresos entre 0 i 18 anys derivats de Serveis Socials, EAP, pediatra i/o metge de capçalera. Realitza el servei amb un concert amb el Servei Català de la Salut.

On adreçar-se?

CSMIJ (Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil)

Avinguda de l’Anselm de Rius, 125, baixos
08924 Santa Coloma de Gramenet
Telèfon: 93 468 30 33

csmij@fvb.cat

To top

Centre de salut mental Martí i Julià (CSM)

Què és?

És un servei de salut especialitzat que presta serveis de prevenció, diagnòstic i tractament de salut mental.

La funció del servei és oferir serveis terapèutics, farmacològics i psicoteràpies. Coordinar els diferents nivells i recursos assistencials de la ciutat.

Els serveis que dóna el Centre de Salut Mental són serveis concertats amb el Servei Català de la Salut.

Està format per un equip de professionals especialitzats en psiquiatria, psicologia, infermeria i treball social.


Qui hi pot accedir?

Tota la població resident a Santa Coloma majors de 18 anys.

La via d’accés és des de l’atenció primària de salut (ABS i CAP) i des dels serveis assistencials Dr. Emili Mira i López (urgències i altes).

On adreçar-se?

Centre de Salut Mental Martí i Julià

C/ President Lluís Companys, 8
08921 Santa Coloma de Gramenet
Telèfon: 93 466 57 00
Fax: 93 466 02 58

To top

Centre d'autonomia personal Sirius

Què és?

SIRIUS és un Servei del Departament d’Acció Social i Ciutadania, adscrits a l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials.

Té con objectiu potenciar l’autonomia personal, millorar l’accessibilitat i afavorir la integració social de les persones amb discapacitat i la gent gran.

Els serveis que ofereixen estan estructurats amb quatre àrees, que són:

 • Àrea d’Accessibilitat

 • Àrea d’Ajudes Tècniques

 • Àrea de Comunicació

 • Àrea de Promoció i Difusió


Qui hi pot accedir?

Especialment les persones amb discapacitat i la gent gran, també els seus familiars i les persones que en tenen cura.

Les entitats del sector, els col·lectius de professionals i els estudiants que treballen o es relacionen amb el camp de la discapacitat.

Les empreses implicades en la tecnologia de la rehabilitació.

Finalment, totes aquelles persones, particulars o professionals, interessades en l’autonomia personal i en l’accessibilitat a l’entorn.


On adreçar-se?

SIRIUS, Centre d’Autonomia Personal

Edifici Palau de Mar
Pl. Pau Vila, 1
08039 Barcelona
Telèfon: 93 483 10 00

www.gencat.net/benestar/icass/sirius

icass_sirius.benestar@gencat.net


Informació addicional

Oficina d’Acció Ciutadana (antic Benestar i Família) Santa Coloma

Avinguda de la Generalitat, 57
08922 Santa Coloma de Gramenet
Telèfon: 93 466 30 33

www.gencat.es

obs_santacoloma.benestar@gencat.net


Oficina d’Acció Ciutadana (antic Benestar i Família) Singuerlín

C/ Singuerlín, 51
08924 Santa Coloma de Gramenet
Telèfon: 93 392 07 11

www.gencat.es

obs_singuerlin.benestar@gencat.net

To top

Serveis residencials per a persones amb discapacitat

Què és?

 • Llars residències, són serveis d’acolliment residencial de caràcter temporal o permanent substitutoris de la llar que es realitzen en un establiment, adreçats a persones amb disminució que necessiten una llar quan ha esdevingut desaconsellable viure a la seva pròpia. El seu objectiu és l’atenció global i la rehabilitació- habilitació de les persones ateses.
 • Residències: són serveis d’acolliment residencial de caràcter temporal o permanent que tenen una funció substitutòria de la llar, adequats per acollir a persones amb discapacitat amb un alt grau d’afectació. L’objectiu és l’atenció de forma integral per tal de garantir una bona qualitat de vida.

Qui hi pot accedir?

 • Si es tracta d’una llar residència, persones amb una discapacitat superior al 33% i necessitar supervisió i/o ajuda per a les activitats de la vida diària.
 • Si es tracta d’un servei residencial, persones amb greus discapacitats, que necessitin atenció i suport per a les activitats de la vida diària i que per raons familiars, socials o de localització geogràfica no poden viure a casa seva.

On adreçar-se?

El CAD valorarà la necessitat i posarà el sol·licitant en llista d’espera de la residència més adequada a les seves característiques.

Centre d'Atenció a Disminuïts de Badalona (CAD Badalona)

Avinguda del Marquès de Mont-roig, 58-62
08912 Badalona
Telèfon: 93 387 41 08

www.gencat.net


Normativa

Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials.

Decret 176/2000, de 15 de maig, de modificació del Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials. (DOGC núm. 3148, de 26-05-2000).

Decret 318/2006, de 25 de juliol, dels serveis d’acolliment residencial per a persones amb discapacitat.

To top

Llar residència ASPANIDE

Què és?

Fundació privada prestadora de serveis assistencials. S’adreça a persones amb discapacitat intel·lectual de grau lleu i/o mitjà, que necessiten de forma permanent o temporal supervisió i/o ajuda per les activitats de la vida diària.

El seu objectiu és l’atenció global a les persones ateses, construir el domicili habitual, rehabilitació i habilitació.

Les activitats són: allotjament, acolliment i convivència, manutenció, atenció personal, higiene personal, relacions interpersonals i integració social, hàbits d’autonomia i descans i lleure.

La capacitat màxima de la llar residència és de 15 places. En l’actualitat el grau d’ocupació és de 100%

Qui hi pot accedir?

La tipologia dels usuaris és de persones majors de 18 anys afectades de discapacitat intel·lectual. S’exceptuen aquelles persones greument afectades, i també, aquelles que tot i no estar greument afectades, fisiològicament i psicològicament, sí ho estiguin en el sentit de comportar trastorns de conducta greus, ja que això pot causar alteracions en el funcionament del centre per la seva dificultat de contenció.

La procedència resta limitada a la demanda generada dins de la població i la seva àrea d’influència (Santa Coloma, Badalona, Sant Adrià, Barcelona), tenen prioritat les persones ateses al centre ocupacional i al centre especial de treball de Santa Coloma de Gramenet.

Criteris socials, familiars i individuals:

 • Orfandat parcial o total
 • Situacions marginals que suposin mancances primàries
 • Situacions de risc social
 • Impossibilitat d’atenció per l’avançada edat dels pares
 • Impossibilitat d’atenció per greus malalties dels responsables
 • Desestructuració i inestabilitat familiar

Cal comptar amb el reconeixement oficial de persona amb discapacitat intel·lectual, així com amb la valoració dels Centres d’Atenció a Persones amb Discapacitat per a l’ingrés al servei.


On adreçar-se?

Fundació ASPANIDE

Rambla del Fondo, 21
08922 Santa Coloma de Gramenet
Telèfon: 93 391 15 60 93 391 71 90

administració@aspanide.org

Normativa

Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials (DOGC núm. 2237).

Decret 176/2000, de 15 de maig, de modificació del Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials (DOGC núm. 3148).

Decret 318/2006, de 25 de juliol, dels serveis d’acolliment residencial per a persones amb discapacitat.

To top

Residència ASPANIDE

Què és?

S’adreça a persones amb greus discapacitats psíquiques, que per causa del seu alt grau d’afectació necessiten atenció i suport per a les activitats de la vida diària i que per raons familiars, socials o de localització geogràfica no poden viure a casa seva, de manera que és indispensable el seu ingrés temporal o permanent en un centre d’aquestes característiques.

El seu objectiu és la substitució de la llar i l’atenció integral per tal de garantir una bona qualitat de vida.

Les activitats que es duen a terme són l’aplicació d’un programa de suport personal i social, per tal de cobrir les necessitats personals i globals de la persona amb discapacitat. Garantir l’assistència mèdica sanitària. Suport psicològic i social. Allotjament. Acolliment i convivència. Manutenció. Atenció personal. Higiene personal. Relacions interpersonals i integració social. Hàbits d’autonomia. Descans i lleure. Rehabilitació. Habilitació.

La capacitat màxima de la residència és de 40 places. En l’actualitat el grau d’ocupació és del 100%

Qui hi pot accedir?

Les persones amb greu discapacitat psíquica que, per causa del seu alt grau d’afectació, necessiten suport i atenció en les activitats de la vida diària.

Per sol·licitar l’ingrés en una residència cal adreçar-se al Servei de Valoració i orientació (CAD) que correspongui per zona.

On adreçar-se?

Fundació ASPANIDE

Rambla del Fondo, 21
08922 Santa Coloma de Gramenet
Telèfon: 93 391 15 60 93 391 71 90

administracio@aspanide.org

Normativa

Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials. (DOGC núm. 2237).

Decret 176/2000, de 15 de maig, de modificació del Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials. (DOGC núm. 3148).

Decret 318/2006, de 25 de juliol, dels serveis d’acolliment residencial per a persones amb discapacitat.

To top

Servei residencial d'estades temporals i respir de la Diputació de Barcelona

Què és?

És un programa de suport a les famílies que ofereix estades temporals en règim residencial. Està adreçat a les persones amb discapacitat psíquica que viuen en família i tenen entre 6 i 65 anys.

El programa pretén millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat psíquica i la de tots els membres de la família, proporcionant-los un temps de descans i també donar resposta a situacions urgents imprevistes.

Ofereix:

 • Places residencials de caràcter temporal, 2 mesos al llarg de l’any i per períodes mínims de 3 dies.

 • Assessorament i orientació a famílies.

 • Professionals especialitzats (educadors, fisioterapeutes…).

 • Atenció personalitzada durant l’estada i oferta de programes ludicoeducatius (participació ciutadana i dinamització, expressió i estimulació, racons…).

El Servei Residencial d’Estades Temporals i Respir de la Diputació de Barcelona ofereix aquest programa als ajuntaments i a les entitats de la província per tal que els seus ciutadans i ciutadanes se’n puguin beneficiar.


Qui hi pot accedir?

Les famílies interessades s’han d’adreçar als serveis socials d’atenció primària de l’ajuntament o a les associacions per a persones amb discapacitat psíquica, que els informaran del procediment les condicions d’accés i valoraran la conveniència de sol·licitar l’ingrés.

On adreçar-se?

Als centres de Serveis Socials d’Atenció Primaria del seu districte o bé al telèfon 93 462 40 40.

To top

Serveis de respir familiar prestat per les entitats

 

Què és?

Diverses entitats presten els seus serveis amb el suport econòmic de l’Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona, amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les famílies que tenen al seu càrrec persones amb un grau de dependència per raons d’edat i /o discapacitat.

Qui hi pot accedir?

Les famílies interessades s’han d’adreçar a les entitats que les informaran dels procediments i de les condicions d’accés i valoraran la conveniència de sol·licitar l’ingrés.

On adreçar-se?

Per a familiars de persones amb malaltia mental:

FEACAFAMM (Federació Catalana de Familiars de Malalts Mentals)

C/ Berguedà, 9-11, entl. 3a
08029 Barcelona
Telèfon: 93 272 14 51

www.familiarsmalaltsmentals.org

federacio@familiarsmalatsmentals.org


Per a famílies d’infants amb pluridiscapacitats:

NEXE FUNDACIÓ.

C/ Escorial, 169
08024 Barcelona
Telèfon: 93 285 32 40
Fax: 93 210 12 80

www.nexefundacio.org

info@nexefundacio.org


Per a famílies de persones amb discapacitat intel·lectual:

FEDERACIÓ APPS

C/ Joan Güell, 90-92
08028 Barcelona
Telèfon: 93 490 16 88

www.apps.es

apps@federacioapps.com


Per a famílies de persones amb discapacitats físiques:

FEDERACIÓ ECOM

Gran Via de les Corts Catalanes, 562, pral. 2a
08011 Barcelona
Telèfon: 93 451 55 50

www.ecom.es

ecom@ecom.es

To top

 
 

Informació d'interès

Telèfon d'Atenció a les Famílies

93 462 40 77

CDIAP - Aspanide

Rambla del Fondo, 21
08922 Santa Coloma de Gramenet
Telèfons: 93 391 15 60 i 93 391 71 90
administracio@aspanide.org

EAP Santa Coloma

Rambla Sant Sebastià, 98-100 1r pis
08922  Santa Coloma de Gramenet
Telèfon: 93 468 10 70
Fax: 93 468 12 30
a8900255@xtec.cat
http://www.xtec.cat/serveis/eap/a8900255/

Serveis Territorials d’Educació de Barcelona Comarques

C/ Casp, 15, 2a planta 
08010 Barcelona 
Telèfon: 93 481 60 00 
www.gencat.net/educacio

Escola d'Educació Especial Josep Sol

C/ Almogàvers, s/n 
08924 Santa Coloma de Gramenet 
Telèfon: 93 391 35 11
a8040047@xtec.cat