Transports

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

Exempció de l'impost de matriculació

Què és?

Les persones amb discapacitat tenen dret a tramitar l’exempció de l'impost de matriculació del seu vehicle.

Qui hi pot accedir?

 • Cal tenir el certificat de reconeixement de la discapacitat amb un percentatge igual o superior al 33%
 • El vehicle ha d’anar a nom de la persona amb discapacitat i ha de ser del seu ús exclusiu
 • No se’n pot fer transmissió posterior com a mínim en quatre anys, i ha d’haver passat el mateix temps des de la compra del vehicle anterior (llevat de casos de sinistre total)

On adreçar-se?

La tramitació de la documentació és prèvia a la compra del vehicle.

Delegació d’Hisenda

Passeig de Llorenç Serra, 22
08921 Santa Coloma de Gramenet
Telèfon:93 466 33 14

www.aeat.es

www.bcn.es/hisenda

Normativa

Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el valor afegit (BOE núm. 312).

Llei 14/2000, de 29 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d’ordre social (BOE núm. 313, de 30-12-2000).

Informació addicional

Cal tenir en compte la possibilitat de sol·licitar ajut econòmic per a l’adquisició d’un vehicle mitjançant el Programa d’ajudes individuals per a persones amb disminució de la Generalitat de Catalunya

També cal saber si és possible o no la reducció de l'IVA en l’adquisició d’un vehicle.

To top

Exempció de l'impost de circulació

Què és?

Poden sol·licitar l’exempció de l’Impost de circulació les persones amb el certificat de discapacitat.


Qui hi pot accedir?

Qualsevol cotxe matriculat a nom d’una persona amb discapacitat, a partir del 33% de discapacitat, independentment dels cavalls de potència fiscal i que sigui ell el conductor o no.

Ha de ser per a ús exclusiu de la persona amb discapacitat.

 

On adreçar-se?

OIAC Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Plaça de la Vila, 1
08921 Santa Coloma de Gramenet
Telèfon: 93 462 40 40

www.gramenet.cat

oiac@gramenet.diba.es

Normativa

Ley 51/2002, reguladora de haciendas locales, que apareix publicada al BOE 311, de 28 de desembre de 2002.

To top

Targeta d'aparcament per a vehicles que portin persones amb discapacitat i mobilitat reduïda

Què és?

És el document acreditatiu del dret de les persones amb discapacitat que tenen mobilitat reduïda per parar o estacionar el seu vehicle tan a prop com sigui possible del punt d’accés o de destinació, per a facilitar i millorar els seu desplaçament i gaudir de la màxima tolerància i permissibilitat en la parada i estacionament del vehicle.

1.Targeta d’aparcament individual per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda que al territori de Catalunya permet:

 • estacionar el vehicle gratuïtament i sense limitació de temps en els estacionaments amb horari limitat (àrees blaves), en les reserves per a residents (àrees verdes preferents residents i àrees verdes exclusives residents) i en les àrees de càrrega i descàrrega;
 • no estar afectat per les limitacions de circulació i estacionament de les àrees de vianants;
 • si el titular de la targeta condueix el vehicle, la possibilitat d’obtenir plaça d’aparcament reservada a prop del domicili o del lloc de treball;
 • estacionar en les reserves de places d’aparcament públiques per a persones amb disminució, distribuïdes per les zones considerades d’interès en els nuclis urbans, i
 • estacionar en qualsevol lloc de la via pública, durant el temps imprescindible, sempre que no impedeixi la circulació de vehicles o vianants.


2.Targeta d’aparcament individual per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda que no poden conduir un vehicle.

També es podrà atorgar aquesta modalitat a les persones que tinguin una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1% amb correcció o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus.

Les persones titulars d’aquesta modalitat tindran dret a la reserva de plaça d’aparcament quan tinguin mobilitat reduïda i siguin menors de 18 anys o, si és més gran, tingui un grau igual o superior al 65% de discapacitat.


3.Targeta d’aparcament de transport col·lectiu per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda, que al territori de Catalunya permet:

 • estacionar el vehicle gratuïtament i durant el temps imprescindible per recollir o deixar persones amb discapacitat i mobilitat reduïda, en les zones d’estacionament amb horari limitat (àrees blaves), en el reservat per veïns residents (àrees verdes preferents residents), en les àrees de càrrega i descàrrega i a qualsevol lloc de la via pública, sempre que no impedeixi la circulació de vehicles o vianants.

Qui hi pot accedir?

1. Per posseir la targeta d’aparcament individual per a conductors amb discapacitat:

 • Cal posseir el certificat de reconeixement de la discapacitat.
 • Cal estar afectat per una discapacitat greu que dificulti la mobilitat (això implica superar el barem de mobilitat reduïda que valora el Centre d'Atenció a Disminuïts de la Generalitat de Catalunya).
 • Cal ser conductor del vehicle.

2. Per posseir la targeta d’aparcament individual per a persones amb discapacitat no conductores:

 • Cal posseir el certificat de reconeixement de la discapacitat.
 • Cal estar afectat per una discapacitat greu que dificulti la mobilitat (això implica superar el barem de mobilitat reduïda que valora el Centre d'Atenció a Disminuïts de la Generalitat de Catalunya).
 • En cas de discapacitat visual, cal que tinguin una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1 % amb correcció o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus


3. Per posseir la targeta d’aparcament de transport col·lectiu:

 • El vehicle ha de ser adaptat i destinat al transport col·lectiu de persones amb discapacitat amb mobilitat reduïda.
 • Cal ser una persona física o jurídica titular del vehicle.
 • Cal un informe justificatiu de la necessitat que realitzarà l'ens local.

 

On adreçar-se

OIAC Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Plaça de la Vila, 1
08921 Santa Coloma de Gramenet
Telèfon: 93 462 40 40

www.gramenet.cat

oiac@gramenet.diba.es

 

Normativa

Decret 97/2002, de 5 de març, publicat al DOGC 3602, de 25 de març de 2002.

Ordenança de circulació de vianants i de vehicles de 27 de novembre de 1998 (BOP 13, de 15-01-99).

To top

Reserva d'aparcament individual

Què és?

És un permís d’ocupació de la via pública per a la reserva d’estacionament individual de vehicles

Les persones amb discapacitat amb problemes de mobilitat tenen dret a sol·licitar una reserva d’aparcament pròxima al seu domicili, lloc de treball o lloc d’estudi, amb gratuïtat sobre l’import de les taxes.

Qui hi pot accedir?

- Disposar de la targeta de permissibilitat d’aparcament per a conductors o tenir la targeta de permissibilitat d’aparcament per a no conductors i tenir mobilitat reduïda i ser menor de 18 anys, o si s’és més gran, tenir un grau igual o superior al 65%.

Les persones amb discapacitat visual, titulars de targeta d’aparcament no conductors, que no tinguin mobilitat reduïda no tenen dret a la reserva d’aparcament.


On adreçar-se?

OIAC Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Plaça de la Vila, 1
08921 Santa Coloma de Gramenet
Telèfon: 93 462 40 40

www.grame.net

oiac@gramenet.diba.es

Normativa

Decret 97/2002, de 5 de març, publicat al DOGC 3602, de 25 de març de 2002.

Ordenança de circulació de vianants i de vehicles aprovada en data 27 de novembre de 1998 (BOP 15-1-99).

Informació addicional

La tinença d’una reserva d’estacionament és gratuïta.
La reserva se senyalitzarà adequadament amb senyals verticals de prohibició.

La concessió de la reserva depèn de l’espai del carrer, de la zona, etc. De manera que, no sempre es concedeix per al lloc on es demana.

La llicència d’aparcament es concedirà pel mateix temps de vigència de la targeta d’aparcament

To top

Transport adaptat. Serveis esporàdics

Per a persones amb disminució als municipis de Santa Coloma de Gramenet, Badalona i Sant Adrià de Besòs.

 

Que és?

És un servei de millora dels problemes de mobilitat i accessibilitat de les persones amb discapacitat de la comarca.

Són serveis individuals de transport porta a porta, que es necessiten alguna vegada, que poden tenir orígens i destinacions diverses i que, en general, no es poden programa amb molta antelació.

El servei es prestarà exclusivament dins dels termes municipals de Badalona, Sant Adrià, Santa Coloma de Gramenet, Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat, tant pel que fa als punts d’origen com pel que fa als punts de destinació.

El número de serveis que es poden demanar és un màxim de 8 serveis al mes per usuari. (Aquest servei està subject a la disponibilitat pressupostària).

Aquesta quantitat es podrà revisar per acord de la Comissió Tècnica de Seguiment del Conveni interadministratiu firmat a aquest efecte, en funció de les disponibilitats tècniques i econòmiques del servei.

Per sol·licitar el servei s’ha de telefonar a l’empresa encarregada o per fax, en cas de persones auditives, amb una antelació màxima telefònica de 48 hores i mínima d’1 hora, en el marc de l’horari d’atenció telefònica als usuaris.

Les tarifes equivalen a l’import d’un bitllet senzill per al transport públic de l’Entitat Metropolitana del Transport.

 

Qui hi pot accedir?

Totes les persones amb el certificat de reconeixement de la discapacitat a partir d’un 33% i que contempli el barem de mobilitat reduïda.

Les persones que estiguin empadronats als municipis de Santa Coloma de Gramenet, Badalona i Sant Adrià.

Cada una de les persones, usuàries del servei, haurà d’estar donada d’alta al servei de l’Ajuntament corresponent.

 

On adreçar-se?

OIAC Oficina d’Informació i Atenció al Ciutadà

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Plaça de la Vila,1
08921 Santa Coloma de Gramenet
Telèfon: 93 462 40 40

www.gramenet.cat

oiac@gramenet.diba.es

 

Informació addicional

Els usuaris del servei l’hauran de renovar cada quatre anys , si no es fan els tràmits de renovació, s’entendrà que l’usuari no està interessat en el servei i se’l donarà de baixa.

To top

Serveis de transport especial per a persones amb mobilitat reduïda, amb impediments físics i/o psíquics per accedir als transports ordinaris

Què és?

L’objectiu és el transport de viatgers, habitants de Santa Coloma de Gramenet amb un grau de discapacitat física o psíquica reconegut que els impedeixi la utilització dels transports públics ordinaris.

El servei es desenvoluparà majoritàriament dintre del terme municipal de Santa Coloma, i en menor quantitat en altres ciutats de l’entorn metropolità.

Les característiques del servei es corresponen a desplaçaments reiteratius en origen, destinació i horari, de manera que són programats amb anticipació. Són desplaçaments diaris per motius laborals o d’assistència a tallers o centres ocupacionals, durant períodes llargs de temps, normalment tot l’any o el curs escolar

Es tracta de serveis que es desenvolupen en dies laborables en funció de les necessitats reals dels usuaris.

 

Qui hi pot accedir?

Les persones amb el certificat de discapacitat  i movilitat reduïda, empadronades a Santa Coloma i que segueixen itineraris i horaris establerts per anar al seu lloc de treball o altres serveis.

On adreçar-se?

OIAC Oficina d’Informació i Atenció al Ciutadà
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Plaça de la Vila,1
08921 Santa Coloma de Gramenet
Telèfon: 93 462 40 40

www.gramenet.cat

oiac@gramenet.diba.es

 

Normativa

Plec de prescripcions tècniques del contracte de serveis de transport especial de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

To top