Residències

Serveis residencials per a persones amb discapacitat

Què és?

  • Llars residències, són serveis d’acolliment residencial de caràcter temporal o permanent substitutoris de la llar que es realitzen en un establiment, adreçats a persones amb disminució que necessiten una llar quan ha esdevingut desaconsellable viure a la seva pròpia. El seu objectiu és l’atenció global i la rehabilitació- habilitació de les persones ateses.
  • Residències: són serveis d’acolliment residencial de caràcter temporal o permanent que tenen una funció substitutòria de la llar, adequats per acollir a persones amb discapacitat amb un alt grau d’afectació. L’objectiu és l’atenció de forma integral per tal de garantir una bona qualitat de vida.

Qui hi pot accedir?

  • Si es tracta d’una llar residència, persones amb una discapacitat superior al 33% i necessitar supervisió i/o ajuda per a les activitats de la vida diària.
  • Si es tracta d’un servei residencial, persones amb greus discapacitats, que necessitin atenció i suport per a les activitats de la vida diària i que per raons familiars, socials o de localització geogràfica no poden viure a casa seva.

On adreçar-se?

El CAD valorarà la necessitat i posarà el sol·licitant en llista d’espera de la residència més adequada a les seves característiques.

Centre d'Atenció a Disminuïts de Badalona (CAD Badalona)

Avinguda del Marquès de Mont-roig, 58-62
08912 Badalona
Telèfon: 93 387 41 08

www.gencat.net


Normativa

Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials.

Decret 176/2000, de 15 de maig, de modificació del Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials. (DOGC núm. 3148, de 26-05-2000).

Decret 318/2006, de 25 de juliol, dels serveis d’acolliment residencial per a persones amb discapacitat.

To top

Residència ASPANIDE

Què és?

S’adreça a persones amb greus discapacitats psíquiques, que per causa del seu alt grau d’afectació necessiten atenció i suport per a les activitats de la vida diària i que per raons familiars, socials o de localització geogràfica no poden viure a casa seva, de manera que és indispensable el seu ingrés temporal o permanent en un centre d’aquestes característiques.

El seu objectiu és la substitució de la llar i l’atenció integral per tal de garantir una bona qualitat de vida.

Les activitats que es duen a terme són l’aplicació d’un programa de suport personal i social, per tal de cobrir les necessitats personals i globals de la persona amb discapacitat. Garantir l’assistència mèdica sanitària. Suport psicològic i social. Allotjament. Acolliment i convivència. Manutenció. Atenció personal. Higiene personal. Relacions interpersonals i integració social. Hàbits d’autonomia. Descans i lleure. Rehabilitació. Habilitació.

La capacitat màxima de la residència és de 40 places. En l’actualitat el grau d’ocupació és del 100%

Qui hi pot accedir?

Les persones amb greu discapacitat psíquica que, per causa del seu alt grau d’afectació, necessiten suport i atenció en les activitats de la vida diària.

Per sol·licitar l’ingrés en una residència cal adreçar-se al Servei de Valoració i orientació (CAD) que correspongui per zona.

On adreçar-se?

Fundació ASPANIDE

Rambla del Fondo, 21
08922 Santa Coloma de Gramenet
Telèfon: 93 391 15 60 93 391 71 90

administracio@aspanide.org

Normativa

Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials. (DOGC núm. 2237).

Decret 176/2000, de 15 de maig, de modificació del Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials. (DOGC núm. 3148).

Decret 318/2006, de 25 de juliol, dels serveis d’acolliment residencial per a persones amb discapacitat.

To top

Servei residencial d'estades temporals i respir de la Diputació de Barcelona

Què és?

És un programa de suport a les famílies que ofereix estades temporals en règim residencial. Està adreçat a les persones amb discapacitat psíquica que viuen en família i tenen entre 6 i 65 anys.

El programa pretén millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat psíquica i la de tots els membres de la família, proporcionant-los un temps de descans i també donar resposta a situacions urgents imprevistes.

Ofereix:

  • Places residencials de caràcter temporal, 2 mesos al llarg de l’any i per períodes mínims de 3 dies.

  • Assessorament i orientació a famílies.

  • Professionals especialitzats (educadors, fisioterapeutes…).

  • Atenció personalitzada durant l’estada i oferta de programes ludicoeducatius (participació ciutadana i dinamització, expressió i estimulació, racons…).

El Servei Residencial d’Estades Temporals i Respir de la Diputació de Barcelona ofereix aquest programa als ajuntaments i a les entitats de la província per tal que els seus ciutadans i ciutadanes se’n puguin beneficiar.


Qui hi pot accedir?

Les famílies interessades s’han d’adreçar als serveis socials d’atenció primària de l’ajuntament o a les associacions per a persones amb discapacitat psíquica, que els informaran del procediment les condicions d’accés i valoraran la conveniència de sol·licitar l’ingrés.

On adreçar-se?

Als centres de Serveis Socials d’Atenció Primaria del seu districte o bé al telèfon 93 462 40 40.

To top

Programa d'estades temporals per a gent gran discapacitada

Què és?

El programa té per objecte proporcionar una prestació econòmica per accedir a un servei d’acolliment residencial o de centre de dia amb una estada amb caràcter temporal destinada a una persona gran amb discapacitat.

La durada de l’estada temporal és d’un mes màxim al llarg de l’any, amb possibilitats d’una resolució extraordinària per causes justificades.

Qui hi pot accedir?

Persones grans amb discapacitats que necessitin d’estades temporals en serveis de centres residencials o serveis de centres de dia.

On dirigir-se?

Oficina d’Acció Ciutadana (antic Benestar i Família) Santa Coloma

Avinguda Generalitat, 57
08922 Santa Coloma Gramenet
Telèfon 93 466 30 33

www.gencat.net

obs_santacoloma.benestar@gencat.net


Oficina d’Acció Ciutadana (antic Benestar i Família) Singuerlín

c/ Singuerlín, 51
08924 Santa Coloma de Gramenet
Telèfon 93 392 07 11

www.gencat.net

obs_singuerlin.benestar@gencat.net

Normativa:

ORDRE de 12 de desembre de 1996, d’estades temporals per a gent gran. (DOGC núm. 2298, de 27/12/1996)

ORDRE BES/6/2002, de 10 de gener, per la qual s’estableix el Programa de suport a l’autonomia a la pròpia llar, s’obre convocatòria i s’aproven les bases per a la concessió d’ajuts a persones naturals per a programes del Departament de Benestar Social en matèria de serveis socials. (DOGC núm. 3556, de 18/01/2002)

Informació addicional

S’ha d’acreditar la temporalitat de la situació i complir els requisits generals per a l’accés als serveis socials o programes. Per a la valoració de la petició es tindran en compte els aspectes socials, d’autonomia personal i d’estat de salut que estableix l’Ordre de 4 de desembre de 1995, en relació a la normativa específica d’aquest programa, així com l’acreditació de la temporalitat. Per determinar la quantia de l’ajut econòmic es valorarà la capacitat econòmica de l’usuari

To top