Dependència

 

Llei de dependència

Llei estatal de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència (Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció en situació de dependència).

Què és?

L’objecte de la Llei és regular les condicions bàsiques de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones amb situació de dependència mitjançant la creació d’un sistema nacional de dependència.

La prioritat en l’accés als serveis i la quantia vindrà determinada pel grau de discapacitat i la capacitat econòmica del sol·licitant. Aquestes persones en situació de dependència sempre que sigui possible es mantindran en l’entorn de la seva vida diària.

Les prestacions que ofereix la Llei és que podran tenir naturalesa de serveis i de prestacions econòmiques per finançar necessitats especifiques.

Totes aquestes prestacions seran per atendre les necessitats de les persones amb dificultats per realitzar les activitats de la vida diària (AVD) i per promoció de l’autonomia personal.

Seran:

1) Catàleg de serveis

a) Serveis de prevenció de les situacions de dependència i els de promoció de l’autonomia personal

b) Servei de teleassistència

c) Servei d’ajuda a domicili

d) Servei de Centre de Dia i Nit

e) Servei d’atenció residencial

 

2) Prestació econòmica vinculada al servei

Prestació econòmica vinculada a l’adquisició d’un servei. Es reconeixerà quan no sigui possible l’accés a un servei públic o concertat d’atenció i cura.

3) Prestació econòmica per cuidadors familiars i suport a cuidadors no professionals

Quan la persona pugui ser atesa en l’entorn familiar, el cuidador no professional haurà d’ajustar-se a les normes de filiació, alta i cotització a la Seguretat Social. Aquest suport comporta programes d’informació, de formació i períodes de vacances.

 

4) Prestació econòmica d’assistència personal

Amb la finalitat de promoure autonomia per persones amb gran dependència, menors de 65 anys. L’objectiu és contribuir a la contractació d’una assistència personalitzada, durant unes hores, que faciliti a la persona amb gran dependència una vida més autònoma, l’accés a l’educació a la feina i l’exercici de les AVD.

 Qui hi pot accedir?

Podran accedir-hi les persones que tinguin la classificació del grau de dependència. Es determinaran tres graus de dependència:

Grau I- Dependència moderada

Grau II- Dependència severa

Grau III- Gran dependència

Cada grau se subclassifica en 2 nivells en funció de l’autonomia de les persones i de la intensitat de l’atenció que requereix.

El grau i nivell de dependència es determina mitjançant aplicació d’un barem que s’aprovà per Reial Decret. Les comunitats autònomes (CA) determinaran els òrgans de valoració, en el cas de Catalunya és el SEVAD. En cada cas es determinarà un programa individual d’atenció. Per elaborar-ho s’escoltarà al beneficiari i, si s’escau, la seva família.

Previsió d'implantació

2007, persones valorades amb el Grau III. Gran Dependència. Nivells 2 i 1.
2008-2009, persones valorades amb el Grau II. Dependència Severa. Nivell 2.
2009-2010, persones valorades amb el Grau II. Dependència Severa. Nivell 1.
2011-2012, persones valorades amb el Grau I. Dependència Moderada. Nivell 2.
2013-2015, persones valorades amb el Grau I. Dependència Moderada. Nivell 1.

On adreçar-se?

La sol·licitud l'ha de recollir i lliurar a les oficines d'Atenció Social i Ciutadania de la Generalita o bé a través del següent enllaç

Sol·licitud de reconeixement de la situació de dependència i del dret als serveis i prestacions vinculades

SINGUERLIN
Carrer Singuerlín, 51
93 392 07 11
Fax: 93 392 14 00

FONDO
Avgda. de la Generalitat, 57
08922 Santa Coloma de Gramenet
93 466 30 33
Fax: 93 386 56 64

Normativa

La llei 39/2006 de 14 de desembre de 2006 de Promoción de la Autonomía personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

To top

 
 
 

Pròtesis i òrtesis

 

Què és?

Hi ha persones que, a causa de la seva discapacitat, poden necessitar l’ús d’aparells com pròtesis i òrtesis.

Les pròtesis són aquells aparells la funció dels quals és la de reemplaçar una part anatòmica absent de la persona. Les òrtesis són aparells aplicats a una part del cos per a suportar, immobilitzar, corregir o bé prevenir una deformitat.

Qui hi pot accedir?

Persones amb discapacitat que, amb una valoració mèdica, necessitin aquests aparells.

On adreçar-se?

1) Si l’usuari ha cotitzat la Seguretat Social:

 • Adreçar-se al metge de capçalera, el qual enviarà l’usuari a l’especialista (traumatòleg). El metge especialista omplirà un imprès especial de l'ICS per sol·licitar la pròtesi o òrtesi.
 • Amb l'imprès de pròtesi o òrtesi, anar a inspecció mèdica per tal que la signi l'inspector corresponent.
 • Després cal anar a una ortopèdia (podeu consultar les pàgines grogues), i amb la factura retornar a inspecció mèdica.

2) Si l’usuari no ha cotitzat la Seguretat Social:

 • Cal un informe mèdic on consti la necessitat de la pròtesi o l'òrtesi.
 • Amb aquest informe, i amb la factura de l’ortopèdia, es pot demanar una ajuda del Programa d'Atenció Social per a persones amb discapacitat de la Generalitat a:

Oficina d’Acció Ciutadana (antic Benestar i Família) Santa Coloma

Avinguda de la Generalitat, 57
08922 Santa Coloma de Gramenet
Telèfon: 93 466 30 33

www.gencat.net

obs_santacoloma.benestar@gencat.net


Oficina d’Acció Ciutadana (antic Benestar i Família) Singuerlín

C/ Singuerlín, 51
08924 Santa Coloma de Gramenet
Telèfon: 93 392 07 11

www.gencat.net

obs_singuerlin.benestar@gencat.net

Normativa

Reial Decret 63/1995, de 20 de gener, de regulació de la prestació ortoprotèsica (BOE).

Ordre de 18 de gener de 1996 de desenvolupament del Reial Decret 63/1995 (BOE).

Ordre de 30 de març de 2000 per la qual es modifica parcialment l’Ordre de 18 de gener de 1996 (BOE 87 de 11-04-00).

Ordre BES/6/2002, de 10 de gener, per la qual s’estableix el Programa de suport a l’autonomia a la pròpia llar, s’obre convocatòria i s’aproven les bases per a la concessió d’ajuts a persones naturals per a programes del Departament de Benestar Social en matèria de serveis socials (DOGC núm. 3556, de 18-01-2002).

Informació addicional

Telèfon del Departament d’Acció Social i Ciutadania: 900 300 500

To top

Incapacitat i tutela

Què és?

La incapacitació és el procés legal, amb sentència judicial, destinat a protegir els drets de les persones que, a causa de la malaltia o deficiència, física o psíquica, de caràcter permanent, no tenen capacitat jurídica per autogovernar-se totalment o en aspectes concrets.

La declaració d’incapacitació comporta la pròrroga o rehabilitació de la potestat dels pares o el nomenament d’un tutor que pot ser una persona física o una institució tutelar.

El tutor ha de vetllar pel tutelat, educar-lo, procurar-li aliments i una formació integral i, si escau, fer tot el que calgui per a la recuperació de la seva capacitat i per a la seva millor reinserció en la societat.

La tutela la pot exercir tant un tutor físic, que sol ser un familiar, com un tutor jurídic (entitat sense ànim de lucre i que té per objecte la defensa dels drets de les persones incapacitades).

Qui hi pot accedir?

Persones que a causa d’una malaltia o deficiència psíquica, física o mental no puguin governar-se per elles mateixes. Ha de tenir el certificat de reconeixement de la disminució.

La persona amb discapacitat ha d’haver estat declarada incapacitada per un jutge segons el procés d’incapacitació.

On adreçar-se?

La família ha de presentar la demanda mitjançant un advocat o un fiscal. A partir d’aquest moment s’inicia un procés judicial en què el jutge dicta sentència.

La família pot demanar assessorament, o bé la intervenció d’una fundació tutelar.

Normativa

Codi Civil. Llei de procediment processal civil.

Llei 39/1991, de 30 de desembre, de la tutela i les institucions tutelars (DOGC núm. 1543, del 20-1-92).

To top

Certificat de reconeixement de la discapacitat

Què és?

És un document acreditatiu de la condició de persona amb discapacitat expedit per l'Equip de Valoració I Orientació (EVO) del Centre d'Atenció a Disminuïts (CAD) de la Generalitat de Catalunya. Indica el diagnòstic i el grau de disminució (%).

El certificat de discapacitat és un requisit per accedir la majoria dels recursos que hi ha per les persones amb discapacitat. Aquest document consta de diferents parts:

1- Diagnòstic: on s’especifica la discapacitat.

2- Grau de disminució: és el tant per cent (%) de discapacitat, aquest ha de ser igual o superior al 33%.

3- Barem de tercera persona: fa referència a la necessitat o no, d’ajuda d’una altra persona, a causa de les limitacions de la pròpia discapacitat, per fer les activitats de cada dia.

4- Barem de mobilitat: fa referència a les dificultats greus que té la persona per desplaçar-se i per utilitzar els transports públics.

5- Durada: el certificat es considera habitualment de validesa indefinida. Malgrat això, es pot plantejar la possibilitat de necessitar una nova valoració quan la situació individual de l’usuari hagi canviat. En certs casos, la validesa del certificat serà temporal, si així ho considera l'EVO.

 

Qui hi pot accedir?

Persones que amb una discapacitat, tant si és física, psíquica com sensorial, que voluntàriament demanen el reconeixement del grau d’aquesta discapacitat.

Cal que l'EVO determini un grau de discapacitat igual o superior al 33% a partir d’un barem establert.

On adreçar-se?

Av. Marquès de Mont-roig, 64
08912 BADALONA
Tel. 93 387 41 08

www.gencat.es

 

Normativa

Ordre de 8 de març de 1984 (BOE núm. 65, del 16-3-84).

Reial Decret 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment pel reconeixement, declaració i qualificació del grau de minusvalidesa (BOE núm. 22, del 26-1-2000).

Correcció d’errades del Reial Decret 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment pel reconeixement, declaració i qualificació del grau de minusvalidesa (BOE núm. 62, del 13-3-2000).

Informació addicional

www.boe.es/boe

Telèfon del Departament d’Acció Social i Ciutadania: 900 300 500

Oficina d’Acció Ciutadana (antic Benestar i Família) Santa Coloma

Avinguda de la Generalitat, 57
08922 Santa Coloma de Gramenet
Telèfon: 93 466 30 33

www.gencat.es

obs_santacoloma.benestar@gencat.net

 

Oficina d’Acció Ciutadana (antic Benestar i Família) Singuerlín

C/ Singuerlín, 51
08924 Santa Coloma de Gramenet
Telèfon: 93 392 07 11

www.gencat.es

obs_singuerlin.benestar@gencat.net

To top

Llar residència ASPANIDE

Què és?

Fundació privada prestadora de serveis assistencials. S’adreça a persones amb discapacitat intel·lectual de grau lleu i/o mitjà, que necessiten de forma permanent o temporal supervisió i/o ajuda per les activitats de la vida diària.

El seu objectiu és l’atenció global a les persones ateses, construir el domicili habitual, rehabilitació i habilitació.

Les activitats són: allotjament, acolliment i convivència, manutenció, atenció personal, higiene personal, relacions interpersonals i integració social, hàbits d’autonomia i descans i lleure.

La capacitat màxima de la llar residència és de 15 places. En l’actualitat el grau d’ocupació és de 100%

Qui hi pot accedir?

La tipologia dels usuaris és de persones majors de 18 anys afectades de discapacitat intel·lectual. S’exceptuen aquelles persones greument afectades, i també, aquelles que tot i no estar greument afectades, fisiològicament i psicològicament, sí ho estiguin en el sentit de comportar trastorns de conducta greus, ja que això pot causar alteracions en el funcionament del centre per la seva dificultat de contenció.

La procedència resta limitada a la demanda generada dins de la població i la seva àrea d’influència (Santa Coloma, Badalona, Sant Adrià, Barcelona), tenen prioritat les persones ateses al centre ocupacional i al centre especial de treball de Santa Coloma de Gramenet.

Criteris socials, familiars i individuals:

 • Orfandat parcial o total
 • Situacions marginals que suposin mancances primàries
 • Situacions de risc social
 • Impossibilitat d’atenció per l’avançada edat dels pares
 • Impossibilitat d’atenció per greus malalties dels responsables
 • Desestructuració i inestabilitat familiar

Cal comptar amb el reconeixement oficial de persona amb discapacitat intel·lectual, així com amb la valoració dels Centres d’Atenció a Persones amb Discapacitat per a l’ingrés al servei.


On adreçar-se?

Fundació ASPANIDE

Rambla del Fondo, 21
08922 Santa Coloma de Gramenet
Telèfon: 93 391 15 60 93 391 71 90

administració@aspanide.org

Normativa

Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials (DOGC núm. 2237).

Decret 176/2000, de 15 de maig, de modificació del Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials (DOGC núm. 3148).

Decret 318/2006, de 25 de juliol, dels serveis d’acolliment residencial per a persones amb discapacitat.

To top