Més info

07des2017 16:41 Antiguitat: 76 days

Obres de reurbanització dels carrers Sant Lluís i del Perú

Categoria: Obres, Mobilitat, D2, Urbanisme
Imatge virtual

Imatge virtual de la reurbanització

Inici de l'obra de reurbanització dels carrers Sant Lluís i Perú (tram entre Sant Lluís i carrer Alella), amb una superfície aproximada d'uns 6.000m2

Aquesta intervenció consta d'un vial amb un carril de circulació de 3,30m d'amplada en plataforma única en tot el carrer Sant Lluís. Pel que fa a zones d'estacionament, s'habilitaran una línia d'aparcament en la vorera dreta en el sentit de la marxa des de Rambla del Fondo al carrer Alella, entre el carrer Alella i el carrer Mare de Déu de la Mercè es planteja sense aparcament i amb arbrat a la vorera parell (esquerra en el sentit de la marxa).
El carrer Perú serà amb voreres i calçada a diferent nivell, el sentit de circulació de vehicles serà de baixada (actualment és de pujada) i tindrà una línia d'aparcament en cordó a la dreta en el sentit de la marxa. Se soterraran línies de companyia aèries, es renovarà la xarxa d'enllumenat i es col•locaran elements de mobiliari habituals a la ciutat.

Projecte participatiu
Aquest projecte s’ha confeccionat mitjançant un procés de participació ciutadana. S’han dut a terme diverses reunions amb veïns al Centre Cívic del barri Llatí per tal de confeccionar el projecte constructiu en funció de les necessitats dels usuaris. Al llarg d'aquest procès van recollir-se suggeriments a les reunions (de l'any 2014 a 2016) i mitjançat tríptics informatius.

Les obres es desenvoluparan en tres fases. Una vegada urbanitzada la FASE 1 (a falta de l’asfaltat del vial), es durà a terme la FASE 2. Finalment  es faran obres de la FASE 3 i un cop acabades s’asfaltarà tot el vial.
Els creuaments amb els carrers Irlanda, Alella i Nàpols es tallaran al trànsit puntualment durant la FASE 3 de les obres. Prèviament, durant les  FASES 1 i 2 es tallarà el trànsit als trams on s’estigui treballant, malgrat que es deixarà accés a veïns amb guals i serveis. La gestió de les obres correspon al Servei Tècnic d’Obres Públiques del Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i Àrea Metropolitana de Barcelona. Les obres tindran una durada de 8 mesos. La setmana del 4 de desembre serà d’implantació (col•locació de tanques i replanteig). El cost de les obres és de 1.052.648,96€