SC+

Observatori de l’exclusió social

versió imprimible

 

L'Observatori de l'exclusió és una eina per facilitar el coneixement per mesurar l'abast i l'evolució de les desigualtats socials en Santa Coloma de Gramenet, i els recursos que es poden articular per fer-hi front.

Disposa de dues aplicacions complementàries: un sistema d'informació estadística sobre exclusió social (SIES), i un cercador d'activitats inclusives (Mapa de la inclusió).

Observatori estadístic

La informació estadística sobre exclusió social de l'Observatori es mostra per mitjà d'una base de dades interactiva (Sistema d'Informació sobre Exclusió Social).

 Dades estadístiques

El Sistema d’informació sobre l’exclusió social és una base de dades estadística que, a través d’una aplicació informàtica, recull la darrera informació quantitativa de què es disposa sobre els col·lectius que es troben en situació de risc, el tipus de dificultats que pateixen i l’atenció que reben per part de les administracions.

El SIES s’estructura mitjançant un sistema d’entrades, que permet múltiples consultes. Es pot destriar la informació en funció de diferents criteris: pels principals sectors d’intervenció professionals (dades sobre família i convivència, salut, habitatge...), per riscos d’exclusió i cobertura (dades sobre persones en risc d’exclusió, sobre l’atenció que reben per part dels serveis públics, sobre els recursos i els equipaments existents per a cada tema), i per col·lectius (dades en funció de l’edat, el gènere o l’origen).

 A més d’aquestes entrades, el SIES també permet accedir a les dades sociodemogràfiques bàsiques de la ciutat. 

Document tècnic

En aquest document s’exposa l’estructura de la bateria d’indicadors del Sistema d’informació sobre exclusió social, així com els principals elements metodològics i les fonts emprades per a la seva actualització.

 Accés al Document tècnic

En aquests moments no es pot visualitzar la informació estadística més actualitzada, doncs es troba en fase de revisió. Sí es poden consultar les dades de l'anterior edició de l'Observatori.

Altres dades estadístiques sobre exclusió social

Es relacionen a continuació els organismes públics que ofereixen informacions estadístiques sobre col·lectius o situacions de risc i/o d'exclusió social, amb dades relatives a Santa Coloma de Gramenet. A través del vincle a la seva pàgina web, es pot accedir a la informació respectiva.

Generalitat de Catalunya                    

Institut Català de les Dones

Departament de Benestar Social i Família

  

Pacte per l’ocupació i el desenvolupament del Barcelonès Nord                                                                      

 

Observatori Permanent del Mercat de Treball i Desenvolupament Local del Barcelonès

 

 

 

 

Mapa de la inclusió

El Mapa de la inclusió és un catàleg que conté fitxes d’informació sobre els recursos i els serveis de la ciutat (de les administracions, entitats socials o empreses privades), que estan adreçats directament a prevenir o pal·liar la situació de col·lectius amb especials dificultats

S’hi poden cercar les activitats inclusives en funció del públic destinatari (activitats per a gent gran, infants, persones d’origen estranger...) i del tema (educació, salut, habitatge...)

Accés al Mapa de la inclusió

  

 

 

Per a més informació

Àrea de Serveis Personals, Benestar i Famílies

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Plaça de la Vila, s/n

08921 Santa Coloma de Gramenet

Tel. 93 462 40 00 ext. 3724 / 3145

observatoriexclusio(at)gramenet.cat

Compartir Compartir