SC+

Cicle de l'Aigua

versió imprimible

L'aigua és un be escas

L’aigua és un recurs indispensable pel desenvolupament de la societat on vivim, prova d’això és que des de l’antiguitat moltes ciutats, com Santa Coloma es van establir al costat dels rius per aprofitar els seus recursos.

L’aigua que hi ha al nostre planeta és la mateixa que hi havia fa 2000 anys, quan només estava habitada pel 3% de la població que hi ha ara. És a dir, tenim ara la mateixa quantitat d’aigua però amb molta més població.

L’aigua és doncs, en els nostres temps, un bé escàs i limitat, per la qual cosa hem de fer un ús racional i sostenible de la mateixa.

L’aigua segueix un cicle tancat, de les nostres llars aquesta aigua tornarà a la natura per a que torni a estar disponible de nou per arribar a casa nostra. És per això que cal tenir cura de la qualitat d’aquestes aigües per tal de preservar el medi on acaben abocant-se, en el cas de Santa Coloma, la mar Mediterrània.
 

El Cicle de l’Aigua a Santa Coloma

L’aigua que arriba a la nostra aixeta prové del Riu Ter i ha estat recollida en els seus embassaments de Sau i Susqueda. Aquesta aigua és tractada en la potabilitzadora de Cardedeu per a que sigui apte pel consum. L’aigua està sotmesa a controls de qualitat realitzats per l’empresa subministradora, AGBAR, mitjançant anàlisi completes i periòdiques en els 17 punts de mostreig sistemàtic de la xarxa de distribució.

Part de les aigües utilitzades pel rec i neteja de carrers a Santa Coloma procedeixen de les aigües subterrànies. Aquestes aigües no requereixen de nivells de qualitat tant alts com les aigües de beguda, i per tant fent ús de les reserves d’aigua dels nostres aqüífers, contribuïm a un consum sostenible d’aquest bé cada cop més escàs.

Un cop hem fet l’ús d’aquestes aigües, les aigües brutes són conduïdes a la depuradora del Besòs on rep una sèrie de tractaments per a que pugui ser abocada al mar sense generar un impacte ambiental.

 Quanta aigua consumim a Santa Coloma?

Tot i que el sector domèstic experimenta una lleu disminució del seu consum d’aigua en els darrers anys, en línies generals, el consum anual d’aigua al municipi és relativament constant amb una lleugera tendència a l’alça pel que fa a l’any 2004 i disminució a l’any 2005.

Això és degut en gran mesura a l’augment en el consum d’aigua per part del sector industrial.

Els nivells de consum total es troben per sota de la mitjana de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i són similars al consum mitjà de Catalunya, amb uns 185 litres per habitant i dia (52 m3/habitant i any), dels quals 108 litres per dia són de consum domèstic.

A Santa Coloma, el consum d'aigua és el més baix, amb 182 l / habitant / dia el consum domèstic és de 108 l / habitant / dia.

 Pel que fa al consum d’aigua per part dels serveis municipals cal dir que hi va haver una reducció significativa entre els anys 2000 i 2001, ja que els increments de consum d’aigua pels serveis municipals s’han derivat a la xarxa d’aigües subterrànies.

Aproximadament a Santa Coloma es consumeix uns 250.000 m3/any d'aigua procedent del freàtic, dels quals es destinen aproximadament 140.000m3/año per al reg del parc fluvial i usos als carrers; uns 60.000 per al reg i el llac del parc de Can Zam i la resta per a reg de carrers i regs forestals.

 

 

Subministrament d'aigua a Santa Coloma de Gramenet

gràfic del subminsitrament d'aigua


MILERS DE M3

DOMESTIC 2006 - 2010

4328

NO DOMESTIC 2006-2010

844

MUNICIPAL 2006 - 2010

309

 

 

DOMESTIC 2011

4152

NO DOMESTIC 2011

475

MUNICIPAL 2011

298Utilització de l'aigua freàtica

gràfic amb les dades de l'utilització de l'aigua freàtica

Any

Mitjana

2004

190

2005

180

2007

210

208

210

2009

220

2010

230

2011

179

Compartir Compartir