SC+

Notícia detall

versió imprimible
08.05.2012 22:17


MATRÍCULA CURS 12-13 - INSTRUCCIONS

 

Matrícula pròxim curs

INSTRUCCIONS QUE REGULEN LA PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA DE L’ALUMNAT DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA ‘CAN ROIG i TORRES’ DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

 

 

L’Escola Municipal de Música ‘Can Roig i Torres’, es troba adscrita al Patronat Municipal de Música de Santa Coloma de Gramenet, organisme autònom local, de caràcter administratiu, de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, dotat de personalitat jurídica pròpia per a l’acompliment dels seus fins i per a la realització dels serveis que li siguin assignats per la Corporació Municipal.

 

El Patronat de Música té per objecte la gestió del servei d’ensenyaments musicals mitjançant el foment de l’educació, l’accés i la participació activa en la vida musical de la ciutat, així com procedir a l’orientació i promoció del desenvolupament, l’expansió i l’abast de la música com a art i expressió cultural en tota l’amplitud de les seves manifestacions.

 

Aquest Patronat es regeix pels estatuts aprovats definitivament pel Ple de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, en sessió celebrada el dia 24 de febrer de 1997.

 

L’Escola Municipal de Música Can Roig i Torres de Santa Coloma de Gramenet ofereix ensenyament, pràctica i assessorament musical a totes aquelles persones i entitats que hi estiguin interessades, tot contribuint a la difusió, desenvolupament, cohesió social i millora de la qualitat de vida del municipi, mitjançant serveis de prestigi, propers, accessibles i atents a les necessitats i sensibilitats que hi conviuen.

 

De conformitat amb la Disposició addicional segona del Decret 75/2007, de 27 de març publicat al DOGC núm. 4852, de 29.3.2007, pel qual s'estableix el procediment d'admissió d'alumnat en els ensenyaments sufragats amb fons públics, que disposa que "l'admissió de l'alumnat a les escoles de música o de dansa específiques sufragades amb fons públics, per cursar estudis que no condueixin a l'obtenció de títols de validesa acadèmica, es regeix per les normes particulars que les corporacions locals titulars estableixen d'acord amb la legislació vigent i aquesta disposició."

 

 

Article 1.- Objecte.

 

Aquestes instruccions regulen l'admissió d'alumnat a l’Escola Municipal de Música ‘Can Roig i Torres’ de Santa Coloma de Gramenet.

 

 

Article 2.- Informació

 

A l'inici del procés d'admissió, l’equip directiu de l’Escola Municipal de Música ‘Can Roig i Torres’  informarà de l'oferta de places i del calendari del procés de preinscripció ordinària.

 

S’haurà d'informar sobre els aspectes següents:

 

-                                             L'oferta de places vacants.

-                                             Calendari, requisits i criteris d'admissió de l'alumnat.

-                                             Els preus públics aplicables.

 

Aquesta informació es farà pública a la web i al tauler d'anuncis de l’escola.

Article 3.- Oferta de places.

 

1.- Cada curs escolar l’Escola Municipal de Música ‘Can Roig i Torres’ farà pública la capacitat total de l’oferta amb indicació de les places vacants.

 

2.- Per a fixar el nombre de places vacants no reservades es deduiran les places corresponents als alumnes provinents del curs anterior que hagin confirmat la continuïtat el curs següent.

 

 Article 4.- Procés de preinscripció i de matriculació

 

1. Alumnes que ja estan cursant estudis al centre:

Si volen renovar la matrícula per al curs següent han d'omplir un document de reserva de plaça específic que se'ls farà arribar poc abans del període oficial de preinscripció. El full de reserva de plaça equival al full de matrícula i no caldrà fer cap gestió posterior de matriculació.

 

2. Alumnes de nou ingrés:

Hauran de fer la preinscripció i formalitzar la matrícula (en el cas d'obtenir plaça) en els terminis establerts en el calendari corresponent.

 

La sol·licitud de preinscripció es formalitza dins del període establert amb l'imprès que es troba a disposició dels sol·licitants a la secretaria de l'Escola Municipal de Música ‘Can Roig i Torres’ de Santa Coloma de Gramenet, situada al carrer Rafael de Casanovas, núm. 5, de dilluns a divendres en horari de 18 a 20 hores.

 

El calendari del procés de preinscripció i matriculació figura com ANNEX 1 d’aquestes instruccions.

 

Article 5.- Composició i funcions de la comissió de matriculació.

 

A l'efecte de garantir el compliment de la normativa d'admissió de l'alumnat i la participació dels diferents sectors educatius en el seguiment del procés d'assignació de places, l’Escola Municipal de Música estableix una comissió de matriculació.

 

La comissió de matriculació és constituïda pels membres següents:

 

·         - El/La Director/a de l'Escola Municipal de Música o persona de l'equip directiu en qui delegui.

·         -  El/La Secretari/a Acadèmic/a de l’Escola Municipal de Música.

·         -  Un/a representant de l’Associació de Mares i Pares del centre.

·         -  El/La Secretari/a de l’Escola Municipal de Música.

 

Competències de la comissió de matriculació:

·        - Resoldre en primera instància les reclamacions que es puguin produir després de la publicació del llistats provisionals baremats.

·        - Supervisar el compliment de les normes que regulen el procediment d'admissió d'alumnat que disposa aquestes instruccions.

     - Comprovar el correcte resultat de la baremació.

- Requerir l'assistència de persones tècniques quan aquestes puguin ajudar a la presa de decisions.

 

Període d'actuació.

La comissió de matriculació finalitza la seva actuació quan es constitueix la comissió de matriculació del curs següent.

 

 

Article 6.- Procediment d’adjudicació de plaça.

 

Per ordenar les sol·licituds d’admissió i gestionar les places ofertes quan el nombre de sol·licituds és superior a l’oferta, les sol·licituds s’ordenaran d’acord amb els criteris que s’estableixen a l’ANNEX 2 d’aquestes Instruccions.

 

En les situacions d’empat que es produeixin després d’aplicar aquests criteris, l’ordenació de les sol·licituds afectades es fa per sorteig públic, que determinarà el desempat i l’ordre de les llistes d’espera, d’acord amb el procediment establert a l’ANNEX 3 d’aquestes Instruccions.

 

 

Article 7.- Matrícula.

 

1.- Les matrícules de l’alumnat inclòs a la relació definitiva, d’acord amb el calendari aprovat previst, i que sigui adjudicatari de plaça, hauran de formalitzar-se dins del període que s'indiqui en l'anunci d’aprovació de les llistes definitives.

 

2.- La no formalització de la matrícula determinarà la baixa automàtica en la relació definitiva, amb pèrdua del dret a la plaça adjudicada, sense necessitat de prèvia comunicació a l'interessat.

 

 

Article 8.- Matrícula dels alumnes en llistes d’espera.

 

1.- La matrícula de l’alumne inclòs a la llista d’espera, al qual correspongui cobrir una baixa, haurà de formalitzar-se dins el termini màxim de cinc dies hàbils des de la comunicació de la baixa a la família.

 

2.- La no formalització de la matrícula determinarà la baixa automàtica en la llista d'espera, amb pèrdua del dret a la plaça destinada a ser coberta, sense necessitat de nova comunicació a l'interessat.

 

 

Article 9.- Documentació acreditativa dels criteris d’admissió i per a la formalització de la matrícula.

 

La documentació acreditativa dels criteris d’admissió d’alumnes figura a l’ANNEX 2 d’aquestes Instruccions.

 

La documentació acreditativa per a la formalització de la matrícula figura com a ANNEX 4 d’aquestes Instruccions.

 

La falsedat o frau en les dades aportades comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

 

Article 10- Publicació de la llista d'admesos.

 

Una vegada finalitzat el període de preinscripció, si el nombre de sol·licituds és igual o inferior al nombre de places vacants, es consideraran admesos tots els sol·licitants que reuneixin els criteris d'ingrés. Si, en canvi, el nombre de sol·licituds és superior al nombre de places vacants, seran admesos tants alumnes com places ofertes, d'acord amb el resultat de l'aplicació de la baremació i el sorteig públic.

 

La Direcció de l'Escola farà pública la llista d'admesos en el tauler d'anuncis i a la pàgina web de l’Escola de Música.

 

L'alumnat que, en el procés d'inscripció, resulti no admès passarà a formar part de les llistes d'espera amb la baremació obtinguda.

 

La llista d'espera serà vigent durant tot el curs escolar.

 

Article 11- Recursos

 

1.- Les persones interessades poden presentar reclamacions davant la comissió de matriculació en relació amb les decisions d'aquest òrgan que els afectin, en el termini de tres dies hàbils des de la publicació de les llistes en qüestió.

 

2.- Contra les decisions de la comissió de matriculació es pot interposar recurs de reposició davant el/la president/a del Patronat Municipal de Música.

 

3.- L'anterior s'entén sense perjudici de qualsevol altre recurs que els interessats estimin més adient.

 

Article 12- Assignació d’Instrument als alumnes actualment matriculats al centre

Pel que fa referència a l’instrument tindran prioritat els alumnes que actualment estan matriculats al Centre.

 

Pels alumnes que cursen Iniciació I :

 

-                     Per tal de mantenir un equilibri de nombre d’alumnes per instrument que permeti la continuïtat dels diferents grups instrumentals de l’Escola, quan hi ha excés de demanda, la Direcció del Centre podrà excloure del CRIC (Curs Rotatiu d’Instrument Col·lectiu) l’instrument que cregui convenient i així potenciar la resta.

 En el full de reserva de plaça pel curs següent s’ha de fer la tria de 3 opcions d’instrument. A la reunió que es fa amb el professor l’últim dia de classe, en funció dels informes i de les places disponibles, s’aconsellarà, des de l’Escola, una de les 3 opcions triades.

Un cop estudiats els resultats d’aquestes reunions s’informarà a les famílies personalment de l’opció a la qual l’alumne es podrà matricular.

 

Pels alumnes a partir d’Iniciació II :

Es donarà prioritat a l'elecció d'instruments que permeti una oferta equilibrada, que serà oportunament anunciada, sempre en funció dels instruments vacants.

Els alumnes que únicament estiguin matriculats de llenguatge musical tindran prioritat en l’assignació d’instrument, respecte d’aquells que no s’hi matriculin.

 

Article 13- Assignació d’Instrument als nous alumnes del centre

 

Un cop assignats els instruments als alumnes anteriorment matriculats, per tal de realitzar l’assignació d’instruments als nous alumnes del centre s’establirà una llista d’instruments vacants.

 

Si la demanda supera l’oferta es seguirà l’ordre de les llistes de sol·licituds, establert com a resultat d’aplicar els criteris d’admissió d’alumnes de l’ANNEX 2 i, si s’escau, el sorteig públic regulat a l’ANNEX 3, d’acord amb l’article 6 d’aquestes instruccions.

 

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL.

 

 

PRIMERA.- Pel que fa a allò no regulat en aquestes Instruccions serà d’aplicació supletòria la normativa establerta per la Generalitat de Catalunya.

 

SEGONA .- L’Annex I de les Instruccions recull el calendari del procés de preinscripció ordinària per al curs 2012-2013. Cada any l’òrgan competent aprovarà el calendari del procés de preinscripció ordinària per al curs corresponent. Els annexos 2, 3 i 4 relatius als criteris d’admissió d’alumnes, la seva baremació i acreditació, el procediment de sorteig i la documentació per a la matriculació seran aplicables als processos de preinscripció i matrícula dels cursos següents mentre l’òrgan competent no els modifiqui.

 

 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA.

Aquestes Instruccions substitueixen les anteriorment aprovades pel Patronat Municiapl de Música de Santa Coloma de Gramenet.

 

<//span>


Compartir Compartir