Pressupost 2015

L'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet va aprovar de manera inicial el Pressupost general de l'Ajuntament per 2015 a la sessió extraordinària del Ple celebrada el 24 de novembre de 2014. A la sessió plenària celebrada el 22 de desembre es va aprovar definitivament.

Ajuntament

PRESSUPOST AJUNTAMENT 2015

ESTAT D’INGRESSOS

ESTAT DE DESPESES

Capítol I

27.471.459,10

Capítol I

29.376.651,28

Capítol II

2.765.650,00

Capítol II

29.393.592,57

Capítol III

7.456.300.00

Capítol III

2.590.357,24

Capítol IV

50.608.800,00

Capítol IV

18.363.853,37

Capítol V

377.990,00

 

---------

Capítol VI

0,00

Capítol VI

0,00

Capítol VII

1.287.758,08

Capítol VII

1.633.176,57

Capítol VIII

180.000,00

Capítol VIII

180.000,00

Capítol IX

0,00

Capítol IX

0,00

TOTAL INGRESSOS

90.147.957,18

TOTAL DESPESES

90.147.957,18

Institut Municipal d'Esports

PRESSUPOST IME 2015

ESTAT D’INGRESSOS

ESTAT DE DESPESES

Capítol I

0,00

Capítol I

865.250,83

Capítol II

0,00

Capítol II

896.428,62

Capítol III

222.011,69

Capítol III

0,00

Capítol IV

1.865.930,92

Capítol IV

483.496,03

Capítol V

161.232,87

 

---------

Capítol VI

0,00

Capítol VI

4.000,00

Capítol VII

0,00

Capítol VII

0,00

Capítol VIII

0,00

Capítol VIII

0,00

Capítol IX

0,00

Capítol IX

0,00

TOTAL INGRESSOS

2.249.175,48

TOTAL DESPESES

2.249.175,48

Patronat Municipal de la Música

PRESSUPOST PMM 2015

ESTAT D’INGRESSOS

ESTAT DE DESPESES

Capítol I

0,00

Capítol I

776.117,25

Capítol II

0,00

Capítol II

40.832,79

Capítol III

434.613,34

Capítol III

0,00

Capítol IV

383.000,00

Capítol IV

0,00

Capítol V

0,00

 

---------

Capítol VI

0,00

Capítol VI

663,30

Capítol VII

0,00

Capítol VII

0,00

Capítol VIII

0,00

Capítol VIII

0,00

Capítol IX

0,00

Capítol IX

0,00

TOTAL INGRESSOS

817.613,34

TOTAL DESPESES

817.613,34

GRAMEPARK S.A.

PRESSUPOST GRAMEPARK 2015

ESTAT D’INGRESSOS

ESTAT DE DESPESES

Vendes

5.473.473,70

Aprovisionaments

597.969,41

Prestacions de serveis

2.548.947,37

Despeses de personal

1.843.471,56

 

Variació existències

 

- 5.025.830,53

Dotacions per amortització i provisions 

 

324.306,65

Altres ingressos explotació

 

--------

Altres despeses  d’explotació

 

1.253.423,94

 

Subvencions

 

2.514.839,42

 

---------

Ingressos financers

0,00

Despeses financeres

1.485.008,73

Ingressos extraordinaris

0,00

Despeses extraordinàries

0,00

TOTAL INGRESSOS

5.511.429,96

TOTAL DESPESES

5.504.180,29

GRAMEIMPULS S.A,

PRESSUPOST GRAMEIMPULS 2015

ESTAT D’INGRESSOS

ESTAT DE DESPESES

Vendes

0,00

Aprovisionaments

639.890,28

Prestacions de serveis

i altres ingressos

 

424.000,00

 

Despeses de personal

 

5.400.787,26

 

Subvencions

 

6.666.535,53

Dotacions per

amortització i provisions 

 

180.000,00

 

---------

Altres despeses d’explotació

 

916.000,00

Ingressos financers

0,00

Despeses financeres

700,00

Ingressos extraordinaris

46.842,01

Despeses extraordinàries

0,00

TOTAL INGRESSOS

7.131.377,54

TOTAL DESPESES

7.131.377,54

Pressupost municipal 2015

 • Pressupost general
 • Estats de consolidació del Pressupost
 • Pla Pressupostari a mig termini 2016-2018
 • Pressupost de l'Ajuntament
 • Pressupost de l'Institut Municipal d'Esports
 • Pressupost del Patronat Municipal de la Música
 • Estat de previsió d'ingressos i despeses de les societats municipals Gramepark, S.A., i Grameimpuls, S.A.
 • Annexos:
  • Memòria explicativa 
  • Informe Econòmic-Financer 
  • Bases d'execució del pressupost
  • Informe d'Intervenció
  • Liquidació del pressupost de l'exercici 2013
  • Previsió de la liquidació del pressupost de l'exercici 2014
  • Estat del deute 

Descarrega document en pdf (3 Mb)