SC+

Anuari estadístic 2010

versió imprimible

Presentació

Un any més, fem públic l’Anuari Estadístic de Santa Coloma de Gramenet, un compromís municipal que l’Ajuntament té amb la ciutadania, especialment amb professionals, persones estudioses, científics del món social,  emprenedors i emprenedores i sector econòmic.

En aquesta edició de 2010, l’Anuari aporta novament de forma detallada i sistemàtica, les dades i la informació estadística que reflecteix l’evolució de la ciutat en aquest any. La tasca continuada del tractament de la informació que efectuem, amb la col·laboració de la Universitat Autònoma de Barcelona, ens permet fer, cada vegada amb un caire més científic, valoracions de l’evolució de la ciutat al llarg d’aquests darrers anys. Una informació a disposició pública al portal municipal per a totes les persones que s’hi mostrin interessades.

L’Anuari Estadístic és, doncs, una eina més que l’Ajuntament  ofereix a la ciutadania tot avançant de forma decidida en el compromís de facilitar una informació rigorosa i transparent. Aquesta eina, junt amb l’exposició pública dels indicadors de l’activitat municipal o del grau d’acompliment del Pla d’Acció Municipal (PAM), ens situa en els primers llocs de les administracions locals en aquesta matèria, cada cop més important i valorada per la ciutadania.

Estic segura que aquest Anuari Estadístic de 2010 us serà de gran utilitat per actualitzar i consultar dades i per contrastar l’evolució de Santa Coloma de Gramenet des del punt de vista demogràfic, econòmic i social.

Núria Parlon Gil

Alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet

Es presenta aquí un nou recull d’estadístiques de Santa Coloma de Gramenet, corresponents en aquest cas a la dinàmica de la ciutat al llarg de l’any 2010. Aquesta recopilació, en la línia que duen a terme altres municipis, va destinada, d’una banda, a donar suport a la gestió que es duu a terme per part de responsables polítics i tècnics de l’Ajuntament i, de l’altra, pretén ser d’utilitat per a qualsevol persona que vulgui apropar-se a la realitat actual de la ciutat.

Cal esmentar inicialment que aquesta publicació és una continuació de l’Anuari estadístic publicat des de l’any 1997, amb l’excepció dels anys 2006 i 2008, en què, per qüestions tècniques i de temps, no es va editar. Amb aquests Anuaris es pretén donar un impuls a una experiència endegada en altres moments, però que no havia pogut tenir continuïtat. El precedent més immediat i també més elaborat va ser la publicació Dades estadístiques de la ciutat. Padrons municipals 1991-1992, que va tenir l’objectiu principal de donar sortida a les dades del Padró Municipal d’Habitants de 1991, bo i acompanyant-lo d’altres temàtiques d’interès. Anteriorment es disposava d’una publicació de caràcter intern destinada exclusivament a l’explotació del Padró Municipal d’Habitants de 1986.

En aquest sentit, l’Anuari estadístic de Santa Coloma de Gramenet 2010 suposa un nou pas endavant tant pel que fa al volum i elaboració de la informació, com especialment pel que suposa de continuïtat de les sèries estadístiques. La publicació actual, doncs, permet tenir a l’abast dades més actualitzades, i també comparables amb anys anteriors. Pel que fa a l’estructura dels continguts, la primera part de l’Anuari, i la més extensa, està destinada al Padró Municipal d’Habitants. Al Padró el segueixen les dades d’altres registres municipals i locals. En l’àmbit urbanístic s’incorpora informació cartogràfica dels usos del sòl, dades sobre immobles i específicament sobre habitatge, així com la informació sobre el parc de vehicles.

El tercer capítol està dedicat al medi ambient, on s’inclou informació de consum d’aigua, d’incendis i de recollida d’escombraries. Quant a l’activitat econòmica —capítol quart— s’hi troba informació extreta de l’impost d’activitats econòmiques i de la taxa de recollida d’escombraries, altres dades que es refereixen al mercat de treball, així com el pressupost municipal. El cinquè capítol ofereix dades sobre diversos serveis culturals i ciutadans. Des de l’edició de 2009, amb la conclusió de la primera dècada del segle XXI, l’Anuari inclou un sisè capítol sobre la dinàmica sociodemogràfica de Santa Coloma de Gramenet en relació al seu entorn metropolità més proper, des de l’any 2000 fins a l’actualitat. Aquest capítol ens ha de permetre comprovar si l’evolució dels principals indicadors sociodemogràfics del municipi és particular o si, per contra, els processos observats s’inclouen en una dinàmica metropolitana general.

Un altre element de continuïtat de l’Anuari és el fet que es manté el criteri de presentar la informació molt poc elaborada —és a dir, sense introduir-hi cap mena d’anàlisi estadística— i força desagregada. Això és així sobretot pel que fa a les dades referides al Padró Municipal d’Habitants, de manera que aquests materials poden ser explotats segons les necessitats i els interessos dels diversos usuaris.

foto. portada anuari 2010
Document sencer (pdf)

Realització: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Coordinació i responsable municipal. Jordi Mena i Casamort

Tècnics municipals:

  • Montserrat Esteban
  • M. Carmen Gijón Alonso
  • José Martín Martín
  • Antònia Hernández Porcel
  • Jose Antonio Nieves
  • Josep Lluís Vilanova Indiano
  • Ignasi Rovira Riera

Universitat Autonòma de Barcelona

Realització:

  • Joan Alberich González (Departament Geografia, URV)
  • Antoni Ramon Riba (Departament Geografia, UAB)
Compartir Compartir