Logo Ajuntament
Ingressos corrents per capítols

Impostos directes

 Orgànic 2011

 Econòmic 2011

 Pressupost 2010

Pressupost 2011

Variació

0000

10000

Impost sobre la renda de les persones físiques

             1.406.310,00€

  1.373.500,00€

 2,33%

0000

11300

Impost sobre Bens Immobles

           15.112.829,08€

15.399.972,83€

 1,90%

0000

11500

Impost Vehicles Tracció Mecànica

             4.999.280,00€

  5.094.266,32€

 1,90%

0000

11600

Impost Increment Valor Terrenys Naturalesa Urbana

             1.236.000,00€

  1.259.484,00€

 1,90%

0000

13000

Impost Activitats Econòmiques Empresarial

             2.075.845,52€

  2.115.286,58€

 1,90%

TOTAL CAPÍTOL I

          24.830.264,60

25.242.509,73€

-1,66%

 

 

Al principio

Impostos Indirectes

Orgànic 2011

Econòmic 2011

Pressupost  2010

Pressupost 2011

Variació

0000

21000

Impost sobre el valor afegit

1.384.080,00

1.582.600,00€

14,34%

0000

22000

Impost especial sobre l'alcohol i begudes derivades

      32.150,00€  

     31.660,00€

 -1,52%

0000

22001

Impost especial sobre la cervesa

        8.890,00

       9.760,00€

  9,79%

0000

22003

Impost especial sobre el tabac

    201.650,00

   205.060,00€

  1,69%

0000

22004

Impost especial sobre hidorcarburs

    347.980,00

   342.440,00€

 -4,47%

0000

22006

Impost especial sobre productes intermitjos

            720,00€

           700,00€

 -2,78%

0000

29000

Impost Construccions, instal·lacions i obres

    500.000,00€

   509.500,00€

  1,90%

TOTAL CAPÍTOL II

       2.925.700,00€

       2.671.720,00€

-7,93%

Al principio

Taxes i altres ingressos

 Orgànic 2011

 Econòmic 2011

 Pressupost 2010

Pressupost 2011

Variació

5222

30200

 

Escombraries industrials

 1.000.000,00€

 1.067.039,16€

 6,70%

0000

32501

 

Expedició de documents

       21.221,99€

       21.625,21€

 1,90%

3410

32501

 

Expedició de documents

       41.530,32€

       41.530,32€

 -0,00%

5130

32502

 

Llicències d'obertura

     250.000,00€

     250.000,00€

 0,00%

5130

32503

 

Llicencies d'obres

     250.000,00€

     250.000,00€

 0,00%

3230

32600

 

Arrossegament de vehicles

     800.000,00€

     800.000,00€

 0,00%

5224

32902

 

Mercats

     420.000,00€

     442.268,79€

 5,30%

0000

33101

 

Guals i reserves estacionament

     519.129,00€

     528.992,45€

 1,90%

5240

33103

 

Plaques de guals

         1.200,00€

         1.200,00€

 0,00%

0000

33205

 

Companyies aigua, llum, gas

     820.000,00€

     835.580,00€

 1,90%

0000

33501

 

Taules i cadires

       78.903,37€

       80.402,53€

 1,90%

0000

33903

 

Ocupació de la via pública

     414.142,28€

     422.010,98€

  1,90%

3428

34100

 

Ingressos serveis de teleassistència

          9.701,25€

          9.701,25€

  0,00%

3427

34111

 

Ingressos centre de dia

        33.229,90€

        33.229,90€

  0,00%

3314

34414

 

Ingressos museu Torre Balldovina

          7.690,80€

          2.000,00€

-73,99%

3230

36000

 

Venda d'efectes inútils

        17.975,00€

        17.975,00€

   0,00%

5229

36001

 

Venda de paper i cartró

        75.415,63€

      127.027,82€

 68,44%

3230

39120

 

Multes de Trànsit

      600.000,00€

      600.000,00€

   0,00%

0000

39190

 

Multes dels Serveis

          5.000,00€

          5.095,00€

  1,90%

2030

39211

 

Recàrrecs d'apressament

      300.000,00€

      305.400,00€

  1,80%

2030

39300

 

Interessos de demora

      200.000,00€

      203.600,00€

  1,80%

1500

39901

 

Repercurssió anuncis de les licitacions

                  0,00€

                  0,00€

  0,00%

3100

39901

 

Repercurssió anuncis de les licitacions

          1.675,00

          1.675,00€

  0,00%

5110

39901

 

Repercurssió anuncis de les licitacions

          8.325,00

          8.325,00€

  0,00%

2400

39902

 

Gestió recaptació pisos Pons i pons, Sanatori i Sardana

          1.069,07€

          1.088,31€

  1,80%

5130

39904

 

Desperfectes i obres exec. subs.

        50.527,68€

        50.527,68€

  0,00%

5230

39904

 

Desperfectes i obres exec. subs.

        13.347,32€

        13.347,32€

  0,00%

3224

39905

 

Energia fotovoltaica biblioteca

        16.500,00€

        16.500,00€

  0,00%

5230

39906

 

Connexió de clavegueram

          6.673,66€

          6.673,66€

  0,00%

5130

39907

 

Instal·lacions de radiocomunicació

        19.800,00€

        19.800,00€

  0,00%

TOTAL CAPÍTOL III

  5.983.057,27

  5.085.576,22€

15,00%

 

 

Al principio

Transferències corrents

 Orgànic 2011

 Econòmic 2011

 Pressupost 2010

Pressupost 2011

Variació

2003

42000

Participació Municipal en tributs de l'Estat (mancomunitat)

             2.313.752,36€

     2.568.090,00€

  10,99%

0000

42010

Fons complementari de Finançament

           32.690.837,64€

   35.150.440,00€

    7,52%

0000

42011

Merma recaptació IAE

                            0,00€

                    0,00€

    0,00%

3421

42012

Ministeri Treball i assumptes socials. Servei d'atenció materno-infantil

                  61.280,00€

          39.832,00€

 -35,00%

0000

42090

Liquidació Fons complementari de Finançament 2007

                            0,00€

                    0,00€

    0,00%

0000

42091

Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local

                                                     1.367.061,00

                    0,00€

-100,00%

3422

45003

Generalitat. Depart. Benestar i Família. Programa EAIA

                221.749,00€

        221.749,00€

      0,00%

0000

45004

Fons municipal de la Generalitat

                758.936,25€

        758.936,25€

      0,00%

3410

45005

Generalitat. Depart. Benestar i Família. Pla per la convivència

                241.796,30€

         196.740,40€

  -18,63%

3511

45006

Servei Català de la Salut: conveni planificació familiar

                187.071,97€

         187.071,97€

      0,00%

3427

45008

Generalitat. Depart. Benestar i Família. Conveni Centre de dia

                130.184,44€

         130.184,44€

      0,00%

3421

45009

Generalitat. Depart. Benestar i Família. Centres oberts (Pretallers)

                  44.200,00€

           44.200,00€

      0,00%

3421

45010

Generalitat. Depart. Benestar i Família. Conveni atenció primària. Foment

                158.789,92€

         158.789,92€

      0,00%

3423

45010

Generalitat. Depart. Benestar i Família. Conveni atenció primària. Foment

                307.163,00€

         307.163,00€

      0,00%

3428

45010

Generalitat. Depart. Benestar i Família. Conveni atenció primària. Foment

                131.800,00€

         131.800,00€

      0,00%

3420

45011

Generalitat. Depart. Benestar i Família. Programa drogodependències

                   65.409,98€

           65.409,98€

       0,00%

3321

45012

Generalitat de Catalunya.Oficina Municipal Escolarització

                   16.000,00€

           16.000,00€

       0,00%

3428

45013

Generalitat. Depart. Benestar i Família. Conveni SAD

                861.747,57€

         861.747,57€

    78,13%

3314

45015

Generalitat de Catalunya. Funcionament museu

                     1.800,00€

             1.800,00€

       0,00%

3423

45019

Generalitat. Depart. Benestar i Família. Política de dones.

                     9.859,20€

             9.859,20€

       0,00%

3426

45024

Generalitat de Catalunya. Transport adaptat

                   63.186,93€

           63.186,93€

       0,00%

3314

45031

Generalitat de Catalunya. Intervencions al Poblat Ibèric

                     2.500,00€

             2.500,00€

       0,00%

3421

45033

Generalitat de Catalunya. Actuacions comunitàries i cíviques

                   49.773,71€

           49.773,71€

       0,00%

3424

45034

Generalitat de Catalunya. Plans d'inclusió social

                   91.246,00€

           91.246,00€

       0,00%

3323

45036

Generalitat de Catalunya. Suport centres educació infantil

                442.800,00€

         442.800,00€

    50,00%

3321

45099

Generalitat. Depart. Ensenyament. Reciclatge llibres text

                                                        250.150,00

         250.150,00€

       0,00%

3521

46101

Diputació BCN. Conveni PADI

                  49.000,00€

           49.000,00€

       0,00%

3428

46105

Diputació BCN. Projectes desenvol serveis socials atencio domiciliaria

                            0,00€

                     0,00€

       0,00%

3522

46106

Diputació BCN. Polítiques d'igualtat

                   5.000,00€

             4.500,00€

   -10,00%

3221

46108

Diputació BCN. Conveni Salut Pública

                   4.500,00€

             4.050,00€

   -10,00%

3510

46108

Diputació BCN. Conveni Salut Pública

                   6.311,00€

             5.679,90€

   -10,00%

3512

46108

Diputació BCN. Conveni Salut Pública

                   4.450,00€

             4.005,00€

   -10,00%

3514

46108

Diputació BCN. Conveni Salut Pública

                   6.940,00€

             6.940,00€

       0,00%

3319

46112

Diputació BCN: Área cultura.Conveni joventut

                 14.000,00€

           14.000,00€

       0,00%

3322

46114

Diputació BCN: Activitats educatives complementàries

                 46.559,00€

            46.559,00€

        0,00%

3513

46129

Diputació BCN. Àctivitats en matèria de consum

                   1.593,00€

              1.593,00€

        0,00%

3426

46130

Diputació BCN. Atencio persones amb discapacitat

                 10.000,00€

            10.000,00€

    -73,68%

3427

46131

Diputació BCN. Projecte gent gran

                   5.000,00€

              5.000,00€

    -74,11%

3428

46132

Diputació BCN. Servei atencio domiciliaria

                 64.290,00€

            64.290,00€

     45,16%

3410

46139

Diputació BCN. Conveni immigrants. CITE

                 18.000,00€

            18.000,00€

        0,00%

3340

46143

Diputació BCN. Pla de desenvolupament Diabugu Batapha

                           0,00€

                      0,00€

        0,00%

3420

46145

Diputació de Barcelona. Prev. Drogodependències. Prev.medi obert

                 20.000,00€

            20.000,00€

        0,00%

3421

46146

Diputació de Barcelona. Infància i família. Intervenció medi obert

                 71.000,00€

            22.000,00€

      -69,01%

3423

46147

Diputació de Barcelona. Àrea Benestar Social. Conveni Atenció Primària

                 91.673,12€

            91.673,12€

         0,00%

3410

46180

Diputació BCN. Polítiques de migració i ciutadania

                 50.000,00€

            50.000,00€

         0,00%

3312

46185

Diputació BCN. Companyia de ballet

                           0,00€

                      0,00€

         0,00%

3221

46208

Participació Municipal en tributs de l'Estat (OOVV)

                                                    1.068.367,44

                      0,00€

   -100,00%

3426

46300

Mancomunitat transport de disminuïts

               158.827,09€

         158.827,09€

         0,00%

3223

46703

Consorci Recuperació ambiental Serralada de Marina

                 73.090,53€

            65.781,48€

      -10,00%

3311

47008

Aportació bars a la Festa Major

                   8.118,00€

              9.000,00€

       10,86%

5229

46603

Entitat Metropolitana Medi Ambient. Recollida Selectiva

               294.933,48€

         290.367,21€

        -1,55%

TOTAL CAPÍTOL IV

         42.540.747,93

   42.690.736,17€

        -2,71%

 

 

Al principio

Ingressos patrimonials

 Orgànic 2011

 Econòmic 2011

 Pressupost 2010

Pressupost 2011

Variació

2310

51000

Interessos bestretes personal

                               3.600,00€

3.600,00 €

      0,00%

2400

51001

Interessos préstecs pisos Pons i Pons - Sardana

                   3.687,50€

3.687,50€

      0,00%

2400

51002

Interessos préstecs pisos Av Sanatori

                   6.272,97€

6.272,97€

      0,00%

2010

52000

Rendiments bancaris

                250.000,00€

200.000,00€

   -20,00%

2400

54100

Lloguers

                153.088,52€

153.088,52€

       0,00%

2400

54102

Lloguer pisos Avda. Sanatori

                 12.101,74€

12.101,74€

       0,00%

2400

54103

Lloguer pisos C/ Pons i Pons - Sardana

                   6.762,18€

6.762,18€

      0,00%

5225

55001

Concessió administrativa Cementiri municipal

                 35.787,11€

35.787,11€

      0,00%

3223

55002

Concessions administratives

                   2.909,47€

2.909,47€

      0,00%

5140

55002

Concessions administratives (Mercat del Fondo)

                         600.000,00

              -   €

-100,00%

3224

55003

Retorn canon deposició de residus

                 25.000,00€

25.000,00€

     0,00%

2003

59200

Interessos d'operacions financeres

                 5.000,00€

5.000,00€

     0,00%

TOTAL CAPÍTOL V

             1.104.209,49€ 

454.209,49€

  -58,87%

 

 

Al principio

Total ingressos

          2010

         2011

Variació

TOTAL PRESSUPOST

76.933.749,29€       

77.199.881,58€

0,35%

Al principio