Propuestas sometidas a votación

Durante el Fórum ciudadano celebrado el pasado 9 de abril se sometieron a votación este grupo de propuestas:

PROPOSTA D’ACCIÓ NÚMERO 1

( G-008/MA)

Propostes de referència

Valoració per part de l’Ajuntament

Pla municipal específic contra la contaminació acústica, control del soroll.

C-643,

C-763,

C-786,

C-793,

C-1199b,

C-1222,

C-1425.

L’Ajuntament comparteix la necessitat de lluitar contra la contaminació acústica i, de manera sectorial, ja aplica o té previst aplicar mesures (per exemple, en el nou Pla de Mobilitat o en la “Pinta Verda”). En les accions per al PAM no figura un pla específic, per la qual cosa se sotmet a votació.

 

 

PROPOSTA D’ACCIÓ NÚMERO 2

(G-002/TUR)

Propostes de referència

Promocionar el Poblat Ibèric Puig Castellar com a referent turístic.

C-393

PROPOSTA D’ACCIÓ NÚMERO 3

(G-003/COM)

Propostes de referència

Valoració per part de l’Ajuntament

La teva valoració

per al Fòrum

 

Creació d'una ludoteca, servei de guarderia als mercats municipals.

C-1159

L’Ajuntament considera que aquesta mesura complementària per a la conciliació de la vida familiar  i laboral, també afavoreix la possibilitat de realitzar les compres domèstiques dintre de l’entorn del comerç local.

Per això, encara que la mesura es proposava per al Mercat Sagarra, es sotmet a  consideració l’estudi d’implantació i/o impuls d’aquesta proposta. 

 

Poseu  una creu

 en el color que considereu

 

 

PROPOSTA D’ACCIÓ NÚMERO 4

(G-004/ESP)

Propostes de referència

Valoració per part de l’Ajuntament

Organitzar activitats en col·laboració amb les entitats esportives de foment de l'esport com a transmissor de valors positius i conductes respectuoses

C-54b,

C-54c,

54d,

C-669

La promoció de l'esport que l'Ajuntament vol fomentar té a veure amb la salut, la socialització, l'ensenyament de valors positius i de bon comportament i del desenvolupament de la personalitat (especialment entre els menors i els joves). Per això, considera adient sotmetre a la valoració dels assistents aquesta proposta.

Veure l'Eix La  Ciutat de les Persones II, bloc 10

PROPOSTA D’ACCIÓ NÚMERO 5

(G-010/DSO)

Propostes de referència

Valoració per part de l’Ajuntament

Obrir centres o punts de consulta públics en relació a la nutrició i la bona alimentació.

C-1419

Encara que l'Ajuntament realitza campanyes d'educació, informació i/o sensibilització en relació a la salut, especialment orientat a les persones vulnerables, la qualitat de vida de les persones depèn en bona mesura d’uns bons hàbits de vida: alimentació, higiene, descans i activitat física principalment.

Aquest recurs es sotmet a consulta i serà valorat en cas que es manifesti aquesta voluntat.

 

 

PROPOSTA D’ACCIÓ NÚMERO 6

(G-009/DSO)

Propostes de referència

Valoració per part de l’Ajuntament

Creació d'un  Centre d’emergència social integral. Obertura d’un centre d’emergència social integral que atengui les necessitats: habitacions, benestar, inclusió, integració ocupacional, drogodependències, etc.

C-619

Els serveis que composen l’atenció a les persones en casos derivats de risc d’exclusió social ja es presten des de la Regidoria de Drets Socials de l’Ajuntament encara que no de manera localitzada, si no mitjançant oficines a cada districte per tal de donar una millor cobertura al territori i les seves especificitats.

També, l’Ajuntament ha començat ha realitzar converses amb els municipis veïns per tal d’establir acords al respecte.

 

 

PROPOSTA D’ACCIÓ NÚMERO 7

(G-006/DSO)

Propostes de referència

Valoració per part de l’Ajuntament

Posar en funcionament residències per a la gent gran.

C-287,

C-288,

C-310,

C-478,

C-580,

C-936,

C-1444,

C-1457,

C-1465,

C-1466

L’Ajuntament ja treballa en la promoció de l’autonomia personal de la gent gran mitjançant diversos suports: Ajuda domiciliària, la teleassistència, les obres a casa, els transports, l’envelliment actiu, el programa  APAT a domicili.

Encara que els serveis ja s’estiguin prestant des de l’Ajuntament, aquest tindrà en consideració aquesta proposta , si així es valora .

 

 

PROPOSTA D’ACCIÓ NÚMERO 8

(G-007/CUL)

Propostes de referència

Valoració per part de l’Ajuntament

Promoure el premi literari “Santa Coloma” i donar-l’hi renom. En general, promocionar més la literatura a la ciutat.

C-841b,

C-841d,

C-1483

L’Ajuntament accepta la proposta i proposa que es valori positivament.

PROPOSTA D’ACCIÓ NÚMERO 9

(G-005/CULT)

Propostes de referència

Valoració per part de l’Ajuntament

Fomentar escoles d’art, escultura, pintura a nivell municipal, tal i com es fa amb l’Escola Municipal de Música.

C-535,

C-661,

C-662,

C-1031,

C-1570,

L’Ajuntament reconeix que es tracta d’una assignatura pendent per a la ciutat que l’actual context de retallades pressupostàries imposades als ajuntaments i la política d’austeritat provocada per la crisi econòmica, desaconsellen d’emprendre.

Quan es va fundar l’Escola de Música, en els anys 80, la situació financera va permetre acomplir el repte, però avui les condicions no són les mateixes.

Per això, l’Ajuntament demana que es desestimi la proposta de cara al PAM 2016-2019.

 

 

PROPOSTA D’ACCIÓ NÚMERO 10

(G-011/INJUV)

Propostes de referència

Valoració per part de l’Ajuntament

Millorar el transport a la Universitat (bus fins al campus) i gratuïtat d’aparcament per als/les estudiants.

C-1129,

C-1308,

C-1309,

C-1310,

C-1311,

C-1312,

C-1313,

C-1314,

C-1315,

C-1316.

L’Ajuntament, en coordinació amb la Universitat,  ja va millorar l’accessibilitat en transport públic mitjançant el nou accés del carrer Aragó, que permet una connexió directa amb el metro (Singuerlin L9) i les parades d’autobús dels carrers Santiago Russinyol i Ramon Berenguer, per on passen la majoria d’autobusos de la ciutat. Recentment s’ha millorat encara més l’accessibilitat al campus de Torribera amb l’autobús B30, que ha augmentat la freqüència de pas (de 20 a 12 minuts) i que deixa els i les estudiants a Ramon Bereguer amb Aragó, al peu de l’escala mecànica. Tot i així, l’Ajuntament acceptaria estudiar noves propostes per millorar l’accessibilitat, fins i tot dins del recinte. ’Ajuntament no té competències sobre el pàrking del Campus de Torribera la gestió correspon a la Diputació.

PROPOSTA D’ACCIÓ NÚMERO 11

(G-006/COM)

Propostes de referència

Valoració per part de l’Ajuntament

Instaurar un programa d’ensenyament dels valors i de la qualitat democràtica, especialment  amb les escoles i els instituts: visites a l’Ajuntament, que l’Ajuntament vagi a les escoles, etc.

C-716,

C-1069,

C-1073,

C-1075.

En el marc del nou programa de governança i qualitat democràtica, l’Ajuntament tenia previst dur a terme activitats relacionades amb els valors de la democràcia. De tota manera, l’Ajuntament accepta la proposta de fer-ho extensiu a un programa concret que inclogui fer partícips els nens i joves d’allò que és el funcionament del consistori.

Per tant, l’Ajuntament valora positivament la proposta i, donat que no estava explícitament inclosa com a acció de PAM, la sotmet a valoració.

 

 

PROPOSTA D’ACCIÓ NÚMERO 12

(G-005/COM)

Propostes de referència

Valoració per part de l’Ajuntament

Fer de Santa Coloma una “Smart City” i, en concret, implantar un projecte pilot per instal·lar pels carrers carregadors de cotxes elèctrics per afavorir aquest tipus de transport. Instal·lar carregadors per mòbils a les zones públiques.

C-104,

C-554,

C-599,

C-901,

C-989.

La ciutat es troba immersa en diversos projectes que fomenten la “Smart City”, com el Pla de Mobilitat o l’Estratègia EDUSI i  el projecte PECT amb els quals la ciutat espera obtenir fons comunitaris.

 

Tot i així, es valora positivament que entrin en el PAM propostes concretes com ara la implantació de carregadors de cotxe elèctric (incloent universalitzar l’ús dels que actualment estan disponibles pels vehicles municipals o sistemes sostenibles per mòbils. Val a dir que s’està col·laborant amb el pla metropolità de desplegament del vehicle elèctric, en el que es preveu a mig termini la instal·lació de més punts.

PROPOSTA D’ACCIÓ NÚMERO 13

(G-004/COM)

Propostes de referència

Valoració per part de l’Ajuntament

Crear una aplicació de mòbil “Santa Coloma” amb informació sobre esdeveniments culturals i d’altres, informacions de diferent tipus i que serveixi també per canalitzar les queixes i suggeriments de la ciutadania

C-303,

C-338b,

C-925,

C-1559.

L’Ajuntament considera que podria ser un instrument positiu i proposa que es sotmeti a valoració ciutadana.

PROPOSTA D’ACCIÓ NÚMERO 14

(G-001/COM)

Propostes de referència

Valoració per part de l’Ajuntament

Començar a estudiar la possibilitat d’obrir una Televisió local municipal a Santa Coloma

C-187c

L’Ajuntament no compta ara mateix amb una partida pressupostària per assumir un projecte de cost tan elevat: es calcula que la posada en marxa d’una televisió local costaria, com a mínim, uns 2.000.000 d’euros.

En el passat, es va intentar un projecte de consorci entre diferents municipis de la zona per compartir despeses, però en el seu moment també va ser desestimat pels municipis participants degut a l’elevada inversió tècnica i de professionals que suposava.

És un fet, que altres municipis que van optar per una televisió local pròpia, avui dia han hagut de clausurar les emissions per manca de disponibilitat pressupostària.

L’Ajuntament intenta, de tota manera, reforçar la informació general del municipi amb continguts audiovisuals a través de la web, les xarxes socials, etc.

Per tant, donat que encara no hem sortit del context de crisi,  i tenint en compte  les retallades imposades als municipis en general, i la vocació de l’Ajuntament per incidir en les qüestions socials a través del pressupost, es demana que es desestimi la proposta.

PROPOSTA D’ACCIÓ NÚMERO 15

(G-004/VPA)

Propostes de referència

Valoració per part de l’Ajuntament

Anàlisi de la vigència dels guals privats per poder alliberar els espais que ocupen els no vigents  i recuperar  l’espai per aparcament.  

C-865,

C-909,

C-1138,

C-1271,

C-1566

L’Ajuntament valora positivament la proposta i, donat que no estava explícitament inclosa com a acció de PAM, la sotmet a valoració.

PROPOSTA D’ACCIÓ NÚMERO 16

(G-006/URB)

Propostes de referència

Valoració per part de l’Ajuntament

Utilització de solars privats per a usos comunitaris, p. ex. horts urbans.

C-958,

C-952,

C-1178

L’Ajuntament valora positivament la proposta i, donat que no estava explícitament inclosa com a acció de PAM, la sotmet a valoració.

 

 

 

PROPOSTA D’ACCIÓ NÚMERO 17

(G-002/MOB)

Propostes de referència

Valoració per part de l’Ajuntament

Instal·lar més escales mecàniques a la ciutat segons criteris de màxim benefici públic  (valorant cost i número d’usuaris potencials).

C-212,

C-431,

C-499,

C-604,

C-807,

C-947,

L’Ajuntament valora positivament la proposta i, donat que no estava explícitament inclosa com a acció de PAM, la sotmet a valoració.    

 

 

PROPOSTA D’ACCIÓ NÚMERO 18

(G-010/MA)

Propostes de referència

Valoració per part de l’Ajuntament

Ampliació de l’horari del Punt Verd.

C-1124,

C-1163.

L’Ajuntament comprèn els arguments de la demanda ciutadana i accepta dur-la a terme si surt valorada positivament.

 

 

 

 

PROPOSTA D’ACCIÓ NÚMERO 19

( G-004/MA).

Propostes de referència

Valoració per part de l’Ajuntament

Pla específic per millorar l’eficiència energètica dels habitatges i dels edificis municipals. Apostar per un model energètic sostenible.

C-122c,

C-582,

C-612,

C-613,,

C-888,

C-976.

L’Ajuntament ja ha pres algunes mesures en el passat per aconseguir una millor eficiència energètica de la ciutat i en les accions previstes hi ha mesures de lluita contra el canvi climàtic. A més a més, en determinats programes i plans específics (Programa “Millorem els barris”) ja s’estan duent a terme accions en favor de l’eficiència energètica: per exemple, 350 habitatges amb aïllament tèrmic a Pirineus com a primer sector d’actuació. Tot i així, l’Ajuntament coincideix amb el ciutadans/es que han presentat la proposta que sempre és positiu dur a terme un pla específic de millores en eficiència energètica.

L’Ajuntament continua amb la lluita per aturar la MAT com una de les seves prioritats.

Pel que fa a les plaques solars que no funcionen actualment, cal explicar que la seva aturada es deu a les noves condicions imposades per la nova legislació sobre l’autoconsum i les instal·lacions solars. L’Ajuntament ja ha expressat la seva disconformitat davant del Ministeri de l’Energia i continuarà promovent accions reivindicatives en favor d’un sistema que permeti la generació d’energia a través de les fonts renovables.

Per tant, es proposa que es valori positivament la proposta d’un pla específic per millorar l’eficiència energètica.

Al principio