Subvencions socioculturals


Àrea de Cultura, Moviments socials, Entitats ciutadanes, Memòria històrica, LGTB
Servei de Recursos i prestacions

ANUNCI


La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 16 de febrer de 2016 va aprovar inicialment el text de les Bases reguladores específiques per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a projectes destinats al foment d’activitats socioculturals a la ciutat durant l’any 2016, desenvolupades per entitats sense ànim de lucre.

La mateixa Junta de Govern Local va acordar exposar les esmentades Bases al públic per un període de vint dies hàbils comptats des del dia següent de la publicació de l’anunci al BOP (des del 26 de febrer fins al 19 de març de 2016, ambdós inclosos), a efectes d’informació pública i audiència als interessats i interessades per tal que puguin presentar al·legacions i/o reclamacions.

Si en el període d’exposició pública no es presenta cap al·legació i/o reclamació, les esmentades Bases s’entendran aprovades de manera definitiva.

Aquestes Bases, així com la resta de documentació, es poden examinar al Servei de Recursos i prestacions de l’Àrea de Cultura, Moviments socials, Entitats ciutadanes, Memòria històrica, LGTB, situada a la primera planta de l’Ajuntament (Plaça de la Vila, núm. 1), de dilluns a divendres, de 9:00 a 13:00 hores, telèfon 93.462.40.00 i en aquest web, accedint als documents adjunts que teniu penjats en aquesta plana, a la vostra dreta.

Santa Coloma de Gramenet, 16 de febrer de 2016

 
 

Documentació (Bases i annexos)