Serveis i subministraments

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES GENERALS DE CONTRACTACIÓ APLICABLES ALS CONTRACTES DE SERVEIS, DE SUBMINISTRAMENTS, A ALTRES CONTRACTES ADMINISTRATIUS I ALS PRIVATS

ÍNDEX DEL DOCUMENT

 

TÍTOL I.   DETERMINACIONS COMUNES A TOTS ELS TIPUS DE CONTRACTES.

 

 

 

Capítol I.   Disposicions Generals

 

1

Objecte, tipologia de contractacions i determinacions del Plec.

2

Àmbit d’aplicació del Plec.                                                            

3

Normativa general i supletorietat.

4

Efectes de les modificacions legislatives.

5

Exercici de les atribucions per contractar.                                           

6

Aptitud, capacitat, solvència, classificació d’empreses i Registres de Licitadors.

7

Prerrogatives de la Corporació.                                                       

8

Resolució presumpta, recurs especial i mesures provisionals.

9

Procediment i jurisdicció aplicables.

 

 

 

 

Capítol II.   Expedient de contractació.

 

 

 

 

Secció 1ª.    Tramitació de l’expedient.

 

 

10

Documentació preparatòria integrant de l’expedient.                                   

11

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.

12

Plec de Clàusules Administratives Particulars.

13

Classes de tramitació.

14

Procediments d’adjudicació.

15

Contractes menors.

16

Pressupost de licitació i ofertes dels empresaris.

17

Garantia provisional.                                                                        

18

Criteris d’adjudicació a les licitacions.

19

Subhasta electrònica.

20

Documentació a presentar a les licitacions.

21

Terminis per a la presentació de proposicions.

22

Mesa de contractació.

23

Criteris d’adjudicació predominants a cada tipus de contracte.

24

Publicitat de les licitacions i informació als licitadors.

25

Obertura i examen de proposicions.

26

Proposta d’adjudicació provisional.

27

Renúncia a la celebració del contracte i desistiment del procediment.

28

Adjudicació provisional.

29

Garantia definitiva.

30

Garantia global.

31

Adjudicació definitiva i efectes.

32

Publicitat de l’adjudicació definitiva.

33

Procediment restringit de licitació.

34

Procediment negociat.

35

Procediment de diàleg competitiu.

36

Procediment aplicable als concursos de projectes.

37

Aplicació de sistemes de racionalització tècnica de la contractació: acords marc, sistemes dinàmics i centrals de contractació.

38

Perfil de la Corporació com a contractant.

 

 

 

Secció 2ª.     Formalització del contracte.

 

 

39

Formalització del contracte.

40

Manca de formalització imputable a l’adjudicatari.

 

 

 

Capítol III.  Disposicions comunes relatives a l’execució del contracte.

 

 

 

41

Règim d’execució del contracte.

42

Planificació preventiva en cas de concurrència empresarial.

43

Personal d’interlocució tècnica del contractista.

44

Responsable del contracte i facultats d’inspecció i vigilància de la Corporació.

45

Resolució d’incidències tècniques.

46

Coneixement per part del contractista del règim i documentació contractuals.

47

Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals i mediambientals del contractista.

48

Condicions especials d’execució del contracte.

49

Informació sobre les condicions de subrogació en contractes de treball.

50

Principi de risc i ventura.

51

Responsabilitats i indemnitzacions per compte del contractista.

52

Modificació del contracte.

53

Revisió i adequació de preus.

54

Pròrrogues del contracte i variacions en el seu termini d’execució.

55

Règim de penalitzacions per incompliment. 

56

Drets i obligacions de les parts.

57

Confidencialitat de la informació.

58

Extinció, recepció, termini de garantia i liquidació del contracte.

59

Transmissió dels drets de cobrament.

60

Interès de demora.

61

Devolució o cancel·lació de la garantia.

62

Cessió del contracte.

63

Subcontractació.

64

Resolució: causes i efectes generals.

 

 

 

 

TÍTOL II.   DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES RELATIVES ALS CONTRACTES DE  SERVEIS

 

 

 

65

Contractes de serveis.

66

Especialitat del règim de contractació per a activitats docents.

67

Requisits de capacitat i compatibilitat del contractista, i responsabilitat d’aquest.

68

Determinació del preu.

69

Règim econòmic i forma de pagament.

70

Termini de vigència del contracte.

71

Programa de treball.

72

Resolució: causes i efectes específics.

73

Responsabilitat en el contracte d’elaboració de projectes d’obres.

 

 

 

 

TÍTOL III.   DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES RELATIVES ALS CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENT.

 

 

 

74

Contracte de subministrament.

75

Especialitats de manteniment i pròrroga en el contracte d’arrendament de béns mobles i d’equips o sistemes informàtics.

76

Especialitats en el sector dels béns i serveis informàtics i de telecomunicacions.

77

Termini, lloc i verificació del subministrament.

78

Execució del contracte de subministrament.

79

Especialitats del preu.

80

Modificació del contracte de subministrament.

81

Despeses de transport i recepció.

82

Vicis o defectes durant el termini de garantia.

83

Resolució: causes i efectes específics.

 

 

 

 

TÍTOL IV. DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES RELATIVES A ALTRES CONTRACTES ADMINISTRATIUS I ALS PRIVATS.

 

 

 

84

Contractes administratius especials.

85

Contractes privats.

86

Contractes de gestió de serveis públics.

87

Actuacions especials de preparació dels contractes de gestió de serveis públics.

88

Règim jurídic dels contractes administratius especials.

89

Règim jurídic dels contractes privats.

90

Règim jurídic dels contractes típics de gestió de serveis públics.

91

Procediment negociat d’adjudicació en els contractes administratius especials i en els privats.

92

Previsions específiques sobre les causes i els efectes de la resolució dels contractes de gestió de serveis públics.

93

Contractes de col·laboració entre el sector públic i el sector privat.

 

 

DAU

Règim contractual de les entitats públiques empresarials i societats mercantils locals.

DTU

Validesa dels medis corporatius de publicació.

DDU

Derogació normativa.

DFU

Entrada en vigor.

To top