Obres, instal·lacions i consessió d'obra pública

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES GENERALS DE CONTRACTACIÓ APLICABLES ALS CONTRACTES D’OBRES I INSTAL·LACIONS I ALS DE CONCESSIÓ D’OBRES PÚBLIQUES

INEX DEL DOCUMENT

 

TÍTOL I.   DETERMINACIONS COMUNES A TOTS ELS TIPUS DE CONTRACTES

 

 

 

Capítol 1.  Disposicions generals.

 

 

1

Objecte, tipologia de contractacions i determinacions del Plec.

2

Àmbit d’aplicació del Plec.                                                            

3

Normativa general i supletorietat.

4

Efectes de les modificacions legislatives.

5

Exercici de les atribucions per contractar.                                           

6

Aptitud, capacitat, solvència, classificació d’empreses i Registres de Licitadors.

7

Prerrogatives de la Corporació.                                                        

8

Resolució presumpta, recurs especial i mesures provisionals.

9

Procediment i jurisdicció aplicables.

 

 

 

 

Capítol 2.  Expedient de contractació.

 

 

 

Secció 1ª.   Actuacions prèvies i documentació de l’expedient.

 

 

10

Actuacions prèvies a l’aprovació de l’expedient.

11

Documentació preparatòria integrant de l’expedient.

12

Plec de Clàusules Administratives Particulars.

 

 

 

Secció 2ª.   .  Determinacions relatives al projecte.

 

13

 

Avantprojecte, bases tècniques i presentació del projecte per l’empresari.

14

Elaboració del projecte.

15

Documents del projecte.

16

Responsabilitat dels autors del projecte.

17

Supervisió del projecte.

18

Aprovació del projecte.

19

Replanteig del projecte.

20

Adequació de preus del projecte.

 

 

 

Secció 3ª.   Especialitats de l’expedient.

 

 

21

Contractació conjunta de projecte i obra.

22

Col.laboració d’empresaris en l’execució d’obres per la pròpia Corporació.

 

 

 

Secció 4ª.   Tramitació de l’expedient

 

 

 

23

Classes de tramitació.

24

Procediments d’adjudicació.

25

Contractes menors.

26

Pressupost de licitació i ofertes dels empresaris.

27

Garantia provisional.                                                                        

28

Criteris d’adjudicació a les licitacions.

29

Subhasta electrònica.

30

Documentació a presentar a les licitacions.

31

Terminis per a la presentació de proposicions.

32

Mesa de contractació.

33

Criteris d’adjudicació predominants a cada tipus de contracte.

34

Publicitat de les licitacions i informació als licitadors.

35

Obertura i examen de proposicions.

36

Proposta d’adjudicació provisional.

37

Renúncia a la celebració del contracte i desistiment del procediment.

38

Adjudicació provisional.

39

Garantia definitiva.

40

Garantia global.

41

Adjudicació definitiva i efectes.

42

Publicitat de l’adjudicació definitiva.

43

Procediment restringit de licitació.

44

Procediment negociat.

45

Procediment de diàleg competitiu.

46

Aplicació de sistemes de racionalització tècnica de la contractació: acords marc, sistemes dinàmics i central de contractació.

47

Perfil de la Corporació com a contractant.

 

 

 

Secció 5ª.     Formalització del contracte.

 

 

48

Formalització del contracte.

49

Manca de formalització imputable a l’adjudicatari.

 

 

Títol II.  

 

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES RELATIVES AL CONTRACTE D’OBRES I INSTAL·LACIONS

 

 

Capítol 1.   Execució del contracte: inici i documentació.

 

 

50

Inici del termini d’execució.

51

Acta de comprovació del replanteig del projecte.

52

Pla de Seguretat i Salut en el Treball.

53

Programa de Treball.

54

Avís previ i informació a l’autoritat laboral.

55

Subcontractació.

56

Cessió del contracte.

 

 

 

Capítol 2.   Personal facultatiu i instruments d’interlocució tècnica.

 

 

57

Direcció facultativa de l’obra.

58

Responsable del contracte i facultats d’inspecció i vigilància de la Corporació.

59

Delegació i personal d’obra del contractista.

60

Llibre d’Ordres i Assistències.

61

Llibre d’incidències.

62

Llibre de Subcontractació.

63

Resolució d’incidències tècniques.

 

 

 

Capítol 3.   Drets i obligacions dels contractants.

 

 

64

Règim d’execució del contracte.

65

Coneixement per part del contractista del règim i documentació contractuals.

66

Legalització de les instal.lacions.

67

Assaigs i anàlisis dels materials i unitats d’obra.

68

Transport i aplec dels materials d’obra.

69

Instal·lacions auxiliars i provisionals.

70

Senyalització de les obres.

71

Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i mediambientals del contractista.

72

Confidencialitat de la informació.

73

Condicions especials d’execució del contracte.

74

Protecció dels serveis afectats i reposició de servituds omeses.

75

Objectes trobats i materials procedents de les obres.

76

Principi de risc i ventura.

77

Indemnització de danys i perjudicis a tercers i als seus béns i serveis.

78

Indemnització de danys i perjudicis a la Corporació.

 

 

 

Capítol 4.    Modificació del contracte.

 

 

79

Modificació del contracte.

80

Modificacions obligatòries per al contractista.

81

Modificacions potestatives per al contractista.

82

Altres obres complementàries a les del projecte principal.

83

Expedient de projecte modificat de l’inicial.

84

Expedient de reformat amb concurrència de suspensió temporal de les obres.

85

Formalització de la modificació.

 

 

 

Capítol 5.    Altres incidències en l’execució.

 

 

86

Revisió i adequació de preus.

87

Pròrrogues del contracte i variacions en el seu termini d’execució.

88

Règim de penalitzacions per incompliment.

 

 

 

 

 

Capítol 6.    Certificació i abonament de les obres.

 

 

89

Amidaments.

90

Relacions valorades.

91

Audiència del contractista.

92

Certificacions i abonaments al contractista de les obres executades.

93

Variacions sobre les unitats d’obres executades.

94

Certificacions i abonaments de les revisions de preus.

95

Acomptes per  operacions preparatòries.

96

Abonament de partides alçades.

97

Anualitats d’execució programada i abonaments.

98

Transmissió dels drets de cobrament.

99

Interès de demora.

 

 

 

Capítol 7.     Extinció del contracte.

 

 

 

Secció 1ª. Extinció per compliment.

 

 

100

Recepció de l’obra.

101

Termini de garantia.

102

Certificació final.

103

Liquidació del contracte.

104

Devolució o cancel·lació de la garantia.

 

 

 

Secció 2ª.   Extinció per resolució.

 

 

105

Resolució: causes i efectes generals.

106

Resolució: causes i efectes específics.

 

 

 

 

TÍTOL III. 

 

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES RELATIVES AL CONTRACTE DE CONCESSIÓ D’OBRA PÚBLICA

 

107

Actuacions preparatòries del contracte.

108

Construcció de les obres objecte de la concessió.

109

Drets i obligacions del concessionari.

110

Prerrogatives i drets de la Corporació.

111

Règim econòmic i financer de la concessió.

112

Extinció de les concessions.

113

Resolució: causes i efectes específics.

114

Execució d’obres per tercers.

115

Altres determinacions específiques.

 

 

DAU

Règim contractual de les entitats públiques empresarials i societats mercantils locals.

DTU

Validesa dels medis corporatius de publicació.

DDU

Derogació normativa.

DFU

Entrada en vigor.

To top