Mesa permanent de contractació

Segons el decret d’Alcaldia de data 2 de juliol de 2015 s’ha modificat la Mesa de Contractació Permanent a fi d’adaptar-la als canvis polítics i organitzatius produïts a l’Ajuntament arrel de les últimes eleccions locals. Aquesta modificació ha de tenir caràcter de provisionalitat fins la constitució del nou cartipàs municipal i el nomenament dels membres definitius de la Mesa de Contractació.

 

La Mesa de Contractació amb caràcter provisional, fins la constitució del nou cartipàs municipal i el nomenament dels membres definitius, que quedarà de la forma següent:

 

President

 • Sr. Esteve Serrano Ortín, regidor

 

Vocals

 • Sr. Jordi Mas Herrero, regidor
 • Sr. Diego Arroyo Bote, regidor
 • Sr. Francisco Javier Ezquiaga Terrazas, secretari general de la Corporació
 • Sr. Aurelio Corella Colás, interventor de la Corporació
 • Cap del servei gestor del contracte

 

Secretaria

 • Sra. Maria Fèlix Alonso, lletrada del Servei de Contractació

 

Observadors

 • Tots els grups municipals poden tenir un observador

 

Com a substituts, en el supòsit de vacant, absència, malaltia i, en general, qualsevol causa justificada, dels membres titulars els següents:

 

President

 • Sr. Jordi Mas Herrero, regidor

 

Vocals

 • Sra. Remedios Aragón Aragón, regidora
 • Sra. Ma. Petra Jiménez González, regidora
 • Sra. Joana Ricardo Hoyos, cap del Servei Jurídic
 • Sra. Montserrat Llobet Esqué, cap del Servei de Fiscalització

 

Secretaria

 • Lurdes Fernández Vernet, lletrada del Servei de Contractació
 
 

Data última actualització

02/07/2015

Propera actualització:

Gener 2018

Font:

Servei de contractació

A l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet la mesa de contractació és permanent. Tots els grups municipals poden tenir un observador.