Proper ordre del dia

Propera sessió:


Sessió ordinària del ple municipal de dimarts 3 d'abril a les 19 hores

Ordre del dia

 

1

 

Aprovació, si escau de l’acta número 2/2018, corresponent a la sessió ordinària del dia 26 de febrer de 2018.

 

 

2

 

SECRETARIA GENERAL

 

Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets.

 

 

3

 

ALCALDIA [Gabinet de Planificació i Organització]

 

Proposta de donar compte del compliment dels compromisos de les cartes de serveis (1a fase) i de l’actualització dels seus continguts, en el període comprès entre l’1 d’abril i el 31 de desembre de 2017.

 

 

4

 

ALCALDIA

 

Fixar com a festes locals del municipi de Santa Coloma de Gramenet per a l’any 2019, els dies 10 de juny i 24 de setembre.

 

 

5

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ LA CIUTAT [Direcció d'àrea]

 

Proposta d'aprovació de modificacions crèdit del pressupost de 2018.

 

 

6

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Servei de Contractació]

 

Proposta d'aprovació inicial de la guia per incorporar clàusules de contractació socialment responsable en les diferents fases del procés de contractació.

 


 

7

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Servei de Contractació]

 

Proposta d'aprovació de la constitució amb caràcter permanent de la Mesa de Contractació de l'Ajuntament.

 

 

8

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Proposta d’aprovació del Text Refós de la modificació el PGM a la plaça Alfons Comí (connexió Valentí Escales-Liszt).

 

 

9

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Proposta d’aprovació d’encomana de gestió a Gramepark per a la promoció de l’antiga escola Miguel Hernández com habitatge dotacional públic.

 

 

10

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Proposta d'aprovació del cànon de la concessió administrativa per la gestió integral del cementiri municipal per a l’exercici 2018.

 

Nota important

Aquestes propostes es podrien veure modificades. El text definitiu serà el que consti en l’acta que s’aprova definitivament