Proper ordre del dia

Propera sessió:

 


Sessió ordinària del ple municipal de dilluns 27 de febrer a les 19 hores

Ordre del dia

 

1

 

Aprovació, si escau, de l’acta número 1/2017, corresponent a la sessió ordinària del dia 30 de gener de 2017.

 

 

2

 

SECRETARIA GENERAL

 

Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets.

 

 

3

 

ALCALDIA [Secretaria General]

 

Proposta d’aprovació d’una modificació de la relació de llocs de treball de personal eventual.

 

 

4

 

ALCALDIA [Secretaria General/ Serveis Jurídics]

 

Proposta d'aprovació inicial del text refós dels Estatuts del Consorcio Universitario  Centro  Asociado a la UNED de la Província de Barcelona.

 

 

5

 

ALCALDIA [Secretaria General/ Serveis Jurídics]

 

Proposta d'aprovació de l’adhesió de l’ajuntament, com a membre de ple dret, a la futura associació Xarxa de Municipis de l’Economia Social i Solidària.

 

 

6

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ CIUTAT [Direcció d'àrea]

 

Proposta d'aprovació de modificacions de crèdit del pressupost de 2017.

 

 

7

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ CIUTAT [Secretaria General/ Serveis Jurídics]

 

Proposta d’aprovació inicial d’una modificació de l’ordenança de Creació, modificació i supressió de fitxers de dades de caràcter personal.

 

 

8

 

TINÈNCIA D’ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÓMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Servei de Gestió Tributària]

 

Proposta d'aprovació del Pla general d'Inspecció Fiscal per a l'exercici 2017.

 

 

9

 

TINÈNCIA D’ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÓMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Servei de Gestió Tributària]

 

Proposta d'aprovació de bonificacions d'IBI i d'IAE per a l'exercici 2017.

 

 

10

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE CIUTAT [Servei de Recursos Humans]

 

Proposta d'aprovació de la quantia total del complement de productivitat corresponent a l'any 2016.

 

 

11

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Proposta d'aprovació provisional de la modificació puntual del PERI dels barris de Riera Alta, Cementiri Vell i Llatí, en l’àmbit de l’antiga escola bressol Dida.

 

 

12

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Proposta d’aprovació inicialment la modificació puntual del PGM per a l’ampliació dels usos al Recinte de l’Hospital de l’Esperit Sant.

 

 

 

13

 

ALCALDIA

 

Informació trimestral de les gestions efectuades per a la creació de recursos assistencials per a la Gent Gran.

 

 

 

MOCIONS

 

 

 

PRECS I PREGUNTES

 

Nota important

Aquestes propostes es podrien veure modificades. El text definitiu serà el que consti en l’acta que s’aprova definitivament