Proper ordre del dia

Propera sessió:

 


Sessió ordinària del ple municipal de dilluns 24 d'abril a les 19 hores

Ordre del dia


 

 

1

 

Aprovació, si escau, de les actes número 2/2017 i 3/2017, corresponents a les sessions ordinàries dels dies 27 de febrer i 29 de març de 2017, respectivament.

 

 

2

 

SECRETARIA GENERAL

 

Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets.

 

 

3

 

ALCALDIA [Direcció de Planificació Estratègica, Participació Ciutadana, Observatori de la Governança, Qualitat Democràtica, Transparència, PAM i Regidories de Districte]

 

Donar compte de l'informe anual d'avaluació de la implementació de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

 

 

4

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Servei de Tresoreria]

 

Donar compte de l'informe de la Tresoreria Municipal sobre el termini de pagament de les factures de l'Ajuntament i del seu organisme autònom del primer trimestre de 2017, així com dels informes de les societats Gramepark SA i Grameimpuls SA.

 

 

5

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Direcció d'àrea]

 

Proposta d'aprovació de modificacions de crèdit del pressupost de 2017, transferències de crèdit.

 


 

6

 

TINENCIA D’ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Direcció d'àrea]

 

Proposta d’aprovació d’expedients de modificació de crèdit finançades amb el romanent líquid de tresoreria.

 

 

7

 

TINÈNCIA D’ALCALDIA D’URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Proposta d’aprovació de la modificació puntual per a l’ampliació dels usos al recinte de l’Hospital de l’Esperit Sant.

 

 

 

MOCIONS

 

 

 

 

PRECS I PREGUNTES

 

 


 

Nota important

Aquestes propostes es poden veure modificades. El text definitiu serà el que consti en l’acta que s’aprova definitivament.


 

 

 

Nota important

Aquestes propostes es podrien veure modificades. El text definitiu serà el que consti en l’acta que s’aprova definitivament