Proper ordre del dia

Propera sessió:

 


Sessió ordinària del ple municipal de dimecres 29 de març a les 19 hores

Ordre del dia

 

1

 

Aprovació, si escau, de l’acta número 2/2017, corresponent a la sessió ordinària del dia 27 de febrer de 2017.

 

 

2

 

SECRETARIA GENERAL

 

Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets.

 

 

3

 

ALCALDIA [Secretaria General]

 

Renovar un representant municipal al Patronat de la Fundació Hospital de l’Esperit Sant.

 

 

4

 

ALCALDIA

 

Proposta d'aprovació definitiva de les cartes de serveis municipals (primera fase), amb el text definitiu.

 

 

5

 

ALCALDIA [Servei d'Assumptes Generals]

 

Donar compte de les dades corresponents a les  rectificacions del Padró Municipal d’Habitants amb referència  31 de desembre de 2015.

 

 

6

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Direcció d'àrea]

 

Proposta d'aprovació de modificacions de crèdit del pressupost de 2017.

 

 

7

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Direcció d'àrea]

 

Proposta d'aprovació de l'expedient de modificació de crèdit del pressupost 2017 per al reconeixement pendents d'aplicació de l'exercici 2016.

 

 

8

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Proposta d'aprovació del cànon de la concessió administrativa per a la gestió integral del cementiri municipal per a l'exercici 2017.

 

 

9

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Proposta d’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança reguladora de l’estacionament de vehicles de quatre rodes a l’aparcament situat entre l’avinguda de la Generalitat, el carrer d’Andreu Vidal i el carrer de Sant Joan per a ús exclusiu de residents (barri Safaretjos).

 

 

 

 

10

 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL

 

Declaració institucional de suport a la declaració “l’Accessibilitat universal, una contribució al bé comú”.

 

 

 

MOCIONS

 

 

 

PRECS I PREGUNTES

 

Nota important

Aquestes propostes es podrien veure modificades. El text definitiu serà el que consti en l’acta que s’aprova definitivament