Proper ordre del dia

Propera sessió:


Sessió ordinària del ple municipal de dilluns 18 de desembre a les 19 hores

Ordre del dia

 

1

 

Aprovació, si escau, de les actes número 11/2017 i 12/2017, corresponents a les sessions extraordinària i ordinària dels dies 21 i 27 de novembre de 2017, respectivament.

 

 

2

 

SECRETARIA GENERAL

 

Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets.

 

 

3

 

ALCALDIA [Actuant el Ple com a Junta General de la Societat Grameimpuls, SA]

 

Prosposta de cessament i nomenament d'un membre del Consell d'Administració de Grameimpuls, SA.

 

 

4

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Servei de Gestió Tributària]

 

Proposta d'aprovació definitiva de les Ordenances Fiscals i Preus Públics per a l'exercici 2018.

 

 

5

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Direcció d’àrea]

 

Proposta d’aprovació definitiva del Pressupost 2018.

 

 

6

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Servei de Compres i Gestió Patrimonial]

 

Proposta de posar a disposició de la Generalitat de Catalunya d'un solar de 4.120 m2 per a la construcció de l'escola Santa Coloma.

 

 

 

 

MOCIONS

 

 

 

PRECS I PREGUNTES

 

Nota important

Aquestes propostes es podrien veure modificades. El text definitiu serà el que consti en l’acta que s’aprova definitivament