Proper ordre del dia

Propera sessió:

 


Sessió ordinària del ple municipal de dilluns 26 de juny a les 19 hores

Ordre del dia

 

1

 

Aprovació, si escau, de l’acta número 5/2017, corresponent a la sessió ordinària del dia 29 de maig de 2017.

 

 

 

2

 

SECRETARIA GENERAL

 

Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets.

 

 


 

 

3

 

ALCALDIA [Defensor de la Ciutadania]

 

Donar compte de l’informe de final de mandat del Defensor de la Ciutadania.

 

 


 

4

 

ALCALDIA

 

Proposta de nomenament del Defensor de la Ciutadania.

 

 


 

5

 

ALCALDIA [Secretaria General/Serveis Jurídics] – Actuant el Ple Municipal com a Junta General de la societat Gramepark, SA - 

 

Proposta d'aprovació d’un encàrrec de funcions al gerent de la societat.

 

 


 

6

 

ALCALDIA [Secretaria General / Servei Jurídic] - Actuant el Ple Municipal com a Junta General de la societat Grameimpuls, SA -

 

Proposta d'aprovació de l'encàrrec de funcions del gerent de la societat.

 

 


 

7

 

ALCALDIA [Intervenció]

 

Donar compte del seguiment del Pla d'estalvi financer i reducció del deute a 31 de desembre de 2016.

 

 


 

8

 

TINÈNCIA D’ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

 

Proposta d’aprovació d’expedients de modificació de crèdit del pressupost 2017.

 

 


 

9

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Proposta d'aprovació de declaració d'interès especial de les obres majors a la finca del ptge. Sant Miquel, 2.

 

 


 

10

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Proposta d'aprovació de declaració d'especial interès de les obres de la finca del c. Pompeu Fabra, 78.

 

 


 

11

 

ALCALDIA

 

Manifest amb motiu de la celebració del dia 28 de juny com a Diada pel respecte als drets de les persones LGTBI i amb tolerància zero a la discriminació.

 

 

 

12

 

ALCALDIA [Secretaria General]

 

Donar compte de la renúncia com a regidora de la senyora Remedios Aragón Aragón.

 

 


 

13

 

ALCALDIA [Secretaria General]

 

Donar compte de la renúncia com a regidor del senyor Joan Pastor Pérez.

 

 


 

14

 

ALCALDIA [Secretaria General]

 

Donar compte de la renúncia com a regidor del senyor Oriol Corral Dinà.

 

 


 

15

 

ALCALDIA [Secretaria General]

 

Donar compte de la renúncia com a regidor del senyor Jesús Sánchez Téllez.

 

 


 

 

MOCIONS

 

 

 

 

PRECS I PREGUNTES

 

 

 


 

Nota important

Aquestes propostes es poden veure modificades. El text definitiu serà el que consti en l’acta que s’aprova definitivament.

Nota important

Aquestes propostes es podrien veure modificades. El text definitiu serà el que consti en l’acta que s’aprova definitivament