Proper ordre del dia

Propera sessió:

 


Sessió ordinària del ple municipal de dilluns 24 de juliol a les 19 hores

Ordre del dia

 

1

 

Aprovació, si escau, de l’acta número 6/2017, corresponent a la sessió ordinària del dia 26 de juny de 2017.

 

 

 

 

2

 

SECRETARIA GENERAL

 

Presa de possessió de la Sra. Ma Dolores Andrades Tineo, del grup municipal Partit Socialista de Catalunya, de la Sra. Francisca Luna Gato, de la Sra. Ma Teresa Franco Presas i del Sr. César López del Pozo, del grup municipal Som Gramenet.

 

 

3

 

SECRETARIA GENERAL

 

Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets.

 

 

4

 

ALCALDIA

 

Proposta d’aprovació del estatuts de l’Associació de Municipis per l’Aigua Pública (AMAP).

 

 

5

 

SECRETARIA GENERAL [Serveis Jurídics]

 

Proposta de modificació de l’Ordenança de creació, modificació i supressió de fitxers de dades de caràcter personal de l’Ajuntament.

 

 

6

 

ALCALDIA

 

Fixar com a festes locals del municipi de Santa Coloma de Gramenet, per a l’any 2018, els dies 21 de maig (segona Pasqua) i el 24 de setembre de 2018 (Festa de la Mercè).

 

 

7

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Direcció d'Àrea]

 

Proposta d'aprovació de modificacions crèdit del pressupost de 2017.

 

 

 

8

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ CIUTAT [Servei de Tresoreria]

 

Donar compte de l'informe de la Tresoreria Municipal sobre el termini de pagament de les factures de l'Ajuntament i del seu organisme autònom del segon trimestre de 2017, així com dels informes de les societats Gramepark, SA i Grameimpuls, SA.

 

 

9

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Proposta d'aprovació inicial de la modificació puntual del PGM a la plaça Alfonso Comín (connexió Valentí Escalas-Liszt).

 

 

10

 

TINÈNCIA D’ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDIAMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Proposta d'adquisició, a títol d’expropiació forçosa, de la finca ubicada al carrer de Sant Pasqual, núm. 8, 2n 1a.

 

 

11

 

TINÈNCIA D’ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDIAMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Proposta d'adquisició, a títol d’expropiació forçosa, de la finca ubicada al carrer de Sant Pasqual, núm. 8, 3r 1a.

 

 

12

 

TINÈNCIA D’ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDIAMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Proposta d'adquisició, a títol d’expropiació forçosa, de la finca ubicada al carrer de Sant Pasqual, núm. 8, àt.1a.

 

 

13

 

TINÈNCIA D’ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDIAMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Proposta d'adquisició, a títol d’expropiació forçosa, de la finca ubicada al passatge Sant Pasqual, núm. 1-3, 1r 2a.

 

 

14

 

TINÈNCIA D’ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDIAMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Proposta d'adquisició, a títol d’expropiació forçosa, de la finca ubicada al passatge de Sant Pasqual, núm. 1-3, bxs. 1a.

 

 

15

 

TINÈNCIA D’ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDIAMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Proposta d'adquisició, a títol d’expropiació forçosa, de la finca ubicada al passatge de Sant Pasqual, núm. 5, 1r 1a.

 

 

16

 

TINÈNCIA D’ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDIAMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Proposta d'adquisició, a títol d’expropiació forçosa, la finca ubicada al passatge de Sant Pasqual, núm. 5, 2n 2a.

 

 

17

 

TINÈNCIA D’ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDIAMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Proposta d'adquisició, a títol d’expropiació forçosa, de la finca ubicada al passatge de Sant Pasqual, núm. 5, bxs. 1a.

 

 

18

 

TINÈNCIA D’ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDIAMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Proposta d’adquisició, a títol d’expropiació forçosa, de la finca ubicada al passatge de Sant Pasqual, núm. 5, bxs. 2a.

 

 

19

 

TINÈNCIA D’ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDIAMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Proposta d'adquisició, a títol d’expropiació forçosa, de la finca ubicada al passatge de Sant Pasqual, núm. 7, 2n.

 

 

20

 

TINÈNCIA D’ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDIAMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Proposta d'adquisició, a títol d’expropiació forçosa, de la finca ubicada al passatge de Sant Pasqual, núm. 7, àt. 1a.

 

 

21

 

TINÈNCIA D’ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDIAMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Donar compte del preu just fixat pel Jurat d’Expropiació de Catalunya respecte la finca del passatge de Sant Pasqual, núm. 1-3, bxs. 2a, i proposta d’adquisició, a títol d’expropiació forçosa l'esmentada finca.

 

 

22

 

TINÈNCIA D’ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDIAMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Donar compte del preu just fixat pel Jurat d’Expropiació de Catalunya respecte la finca del passatge de Sant Pasqual, núm. 1-3, bxs. 3a, en la quantitat de 6.453,13 € i proposta d'adquisició, a títol d’expropiació forçosa, l'esmentada finca.

 

 

23

 

ALCALDIA [Secretaria General]

 

Donar compte de la renúncia com a regidor del senyor Aitor Blanc Aranjuelo, del grup municipal Som Gramenet.

 

 

24

 

ALCALDIA [Secretaria General]

 

Donar compte de la renúncia com a regidora de la senyora Patricia Lafuente Rodríguez, del grup municipal Som Gramenet.

 

 

25

 

ALCALDIA [Secretaria General]

 

Donar compte de la renúncia com a regidora de la senyora Alba Calvo Lallave, del grup municipal Som Gramenet.

 

Nota important

Aquestes propostes es podrien veure modificades. El text definitiu serà el que consti en l’acta que s’aprova definitivament