Ordre del dia definitiu

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 24 D'ABRIL DE 2017.

 

Ordre del dia


 

 

1

 

Aprovació, si escau, de les actes número 2/2017 i 3/2017, corresponents as les sessions ordinàries dels dies 27 de febrer i 29 de març de 2017, respectivament.

 

 

2

 

SECRETARIA GENERAL

 

Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets.

 

2.1 - Tinència d'alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació I Promoció Ciutat [Departament de Comerç, Disciplina de mercats i Fires] - Ratificar l’acord número 9 de la Junta de Govern Local del dia 21 de març, relatiu a l’aprovació de  la quarta pròrroga del contracte d’arrendament per a l’ús i explotació de la parada núm. 41 del Mercat Municipal de Singuerlín subscrit pel període comprés des de l’1 de gener fins el 31 de desembre de 2017.

 

2.2 - Alcaldia [Secretaria General] - Donar compte del decret número 3359/2017, de 30 de març, relatiu a delegar al primer tinent d’alcaldessa executiu de l’àrea de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de Ciutat la competència en matèria de Registre d’Unions Civils.

  

2.3 - Alcaldia [Secretaria General] - Ratificar el decret número 3382/2017, de 31 de març, relatiu a la supressió del Registre d’Unions Civils pel que fa a la pràctica de noves inscripcions.

 

2.4 - Alcaldia [Secretaria General] - Donar compte del decret número 3356/2017, de 30 de març, relatiu al nomenament de personal eventual d’assessorament o confiança especial.

 

2.5 - Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Servei de Compres i Gestió Patrimonial] - Ratificar el decret número 3475/2017, de 3 d’abril, relatiu a reduir la superfície de la finca a segregar i cedir a favor de la Generalitat de Catalunya, dels terrenys inclosos dins l’anomenat ‘Solar de les Aigües’, per a la construcció de l’Escola Santa Coloma.

 

 

3

 

ALCALDIA [Direcció de Planificació Estratègica, Participació Ciutadana, Observatori de la Governança, Qualitat Democràtica, Transparència, PAM i Regidories de Districte]

 

Donar compte de l'informe anual d'avaluació de la implementació de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

 

 

4

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Servei de Tresoreria]

 

Donar compte de l'informe de la Tresoreria Municipal sobre el termini de pagament de les factures de l'Ajuntament i del seu organisme autònom del primer trimestre de 2017, així com dels informes de les societats Gramepark SA i Grameimpuls SA.

 

 

5

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Direcció d'àrea]

 

Proposta d'aprovació de modificacions de crèdit del pressupost de 2017, transferències de crèdit.

 


 

6

 

TINENCIA D’ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Direcció d'àrea]

 

Proposta d’aprovació d’expedients de modificació de crèdit finançades amb el romanent líquid de tresoreria.

 


 

7

 

TINÈNCIA D’ALCALDIA D’URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Proposta d’aprovació de la modificació puntual per a l’ampliació dels usos al recinte de l’Hospital de l’Esperit Sant.

 

To top

 

 

 

8

 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL

 

Declaració institucional contra els actes de violència i discriminació cap a persones del col·lectiu de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals (LGTBI) a la República de Txetxènia.

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

MOCIONS

 

 

GRUPS MUNICIPALS SOM GRAMENET I GENT D’ESQUERRES-ICV-EUiA


Moció per a l’adhesió al manifest del pacte nacional pel referèndum i de suport al pacte colomenc pel referèndum.

 

* Petició de paraula Sr. Salvador Clavera – Esquerra Republicana de Catalunya-Gramenet.


* Petició de paraula Sr. Manel Galgo Iserte – Centre Excursionista     Puigcastellar.

 

 

 

 

 

10

 

GRUP MUNICIPAL CIUTADANS

 

Moció en defensa de la democràcia, la igualtat, la unió i la sobirania nacional de tots els espanyols.

 

* Petició de paraula Sr. Josep Lago Bennàssar – Societat Civil Catalana.

 

 

 

 

 

11

 

GRUPS MUNICIPALS PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA, CIUTADANS I PARTIT POPULAR


Moció per a la transformació de l’Impost sobre l’increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU)

 

 

 

 

12

 

GRUPS MUNICIPALS GENT D’ESQUERRES-ICV-EUiA I SOM GRAMENET

 

Moció de crida a la ciutadania a participar en les manifestacions convocades en el marc del primer de maig de 2017.

 

 

 

 

13

 

 

 

GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR


Moción para la creación del consejo de seguridad.

PRECS I PREGUNTES

 

Grup Municipal PP –

Grup Municipal GE-ICV-EUiA – 1 pregunta

Grup Municipal C’s –

Grup Municipal SG – 1 prec i 5 preguntes

To top

 
 

Número: 4/2017

Sessió: ordinària

Data: 24 d'abril de 2017

Hora: 19 h

Lloc: Sala de Plens