Ordre del dia definitiuSESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 24 DE JULIOL DE 2017.

 

Ordre del dia


 

 

1

 

Aprovació, si escau, de l’acta número 6/2017, corresponent a la sessió ordinària del dia 26 de juny de 2017.

 

 

 

2

 

SECRETARIA GENERAL

 

Presa de possessió de la Sra. Ma Dolores Andrades Tineo, del grup municipal Partit Socialista de Catalunya, de la Sra. Francisca Luna Gato, de la Sra. Ma Teresa Franco Presas i del Sr. César López del Pozo, del grup municipal Som Gramenet.

 

 

 

3

 

SECRETARIA GENERAL

 

Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets.

 

3.1 - Tinència d'Alcaldia d’Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient i Ecologia Urbana, Espai Públic, Via Pública, Civisme i Seguretat Ciutadana - Ratificar l’acord número 17 de la Junta de Govern Local del dia 4 de juliol de 2017, relatiu a l’aprovació de la modificació del contracte administratiu especial per la recollida selectiva de residus i residus voluminosos en el municipi.

 

3.2 - Tinència d'Alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Servei de Recursos Humans] - Ratificar els apartats primer a quart del decret número 6224/2017, de 28 de juny, relatiu a traslladar un lloc de responsable administratiu i ampliació de jornada d’un lloc administratiu de secretària de suport polític i direcció.

 

3.3 - Tinència d'Alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Servei de Recursos Humans] - Ratificar els apartats primer i segon del decret número 6447/2017, de 7 de juliol, relatiu a la modificació de l’Organigrama i Relació Llocs de Treball de l'Àrea d'Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient, Ecologia Urbana, Espai Públic, Via Pública i Civisme.

 

 

 

4

 

ALCALDIA

 

Proposta d’aprovació del estatuts de l’Associació de Municipis per l’Aigua Pública (AMAP).

 

 

 

5

 

SECRETARIA GENERAL [Serveis Jurídics]

 

Proposta de modificació de l’Ordenança de creació, modificació i supressió de fitxers de dades de caràcter personal de l’Ajuntament.

 

 

 

6

 

ALCALDIA

 

Fixar com a festes locals del municipi de Santa Coloma de Gramenet, per a l’any 2018, els dies 21 de maig (segona Pasqua) i el 24 de setembre de 2018 (Festa de la Mercè).

 

 

 

7

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Direcció d'Àrea]

 

Proposta d'aprovació de modificacions crèdit del pressupost de 2017.

 

 


 

8

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ CIUTAT [Servei de Tresoreria]

 

Donar compte de l'informe de la Tresoreria Municipal sobre el termini de pagament de les factures de l'Ajuntament i del seu organisme autònom del segon trimestre de 2017, així com dels informes de les societats Gramepark, SA i Grameimpuls, SA.

 

 

 

9

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Proposta d'aprovació inicial de la modificació puntual del PGM a la plaça Alfonso Comín (connexió Valentí Escalas-Liszt).

 

 

 

10

 

TINÈNCIA D’ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDIAMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Proposta d'adquisició, a títol d’expropiació forçosa, de la finca ubicada al carrer de Sant Pasqual, núm. 8, 2n 1a.

 

 

 

11

 

TINÈNCIA D’ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDIAMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Proposta d'adquisició, a títol d’expropiació forçosa, de la finca ubicada al carrer de Sant Pasqual, núm. 8, 3r 1a.

 

 

 

12

 

TINÈNCIA D’ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDIAMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Proposta d'adquisició, a títol d’expropiació forçosa, de la finca ubicada al carrer de Sant Pasqual, núm. 8, àt.1a.

 

 

 

13

 

TINÈNCIA D’ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDIAMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Proposta d'adquisició, a títol d’expropiació forçosa, de la finca ubicada al passatge Sant Pasqual, núm. 1-3, 1r 2a.

 

 

14

 

TINÈNCIA D’ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDIAMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Proposta d'adquisició, a títol d’expropiació forçosa, de la finca ubicada al passatge de Sant Pasqual, núm. 1-3, bxs. 1a.

 


 

15

 

TINÈNCIA D’ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDIAMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Proposta d'adquisició, a títol d’expropiació forçosa, de la finca ubicada al passatge de Sant Pasqual, núm. 5, 1r 1a.

 

 

16

 

TINÈNCIA D’ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDIAMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Proposta d'adquisició, a títol d’expropiació forçosa, la finca ubicada al passatge de Sant Pasqual, núm. 5, 2n 2a.

 

 

17

 

TINÈNCIA D’ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDIAMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Proposta d'adquisició, a títol d’expropiació forçosa, de la finca ubicada al passatge de Sant Pasqual, núm. 5, bxs. 1a.

 

 

18

 

TINÈNCIA D’ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDIAMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Proposta d’adquisició, a títol d’expropiació forçosa, de la finca ubicada al passatge de Sant Pasqual, núm. 5, bxs. 2a.

 

 

19

 

TINÈNCIA D’ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDIAMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Proposta d'adquisició, a títol d’expropiació forçosa, de la finca ubicada al passatge de Sant Pasqual, núm. 7, 2n.

 

 

20

 

TINÈNCIA D’ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDIAMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Proposta d'adquisició, a títol d’expropiació forçosa, de la finca ubicada al passatge de Sant Pasqual, núm. 7, àt. 1a.

 

 

21

 

TINÈNCIA D’ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDIAMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Donar compte del preu just fixat pel Jurat d’Expropiació de Catalunya respecte la finca del passatge de Sant Pasqual, núm. 1-3, bxs. 2a, i proposta d’adquisició, a títol d’expropiació forçosa l'esmentada finca.

 

 

 

22

 

TINÈNCIA D’ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDIAMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Donar compte del preu just fixat pel Jurat d’Expropiació de Catalunya respecte la finca del passatge de Sant Pasqual, núm. 1-3, bxs. 3a, en la quantitat de 6.453,13 € i proposta d'adquisició, a títol d’expropiació forçosa, l'esmentada finca.

 

 

 

23

 

ALCALDIA [Secretaria General]

 

Donar compte de la renúncia com a regidor del senyor Aitor Blanc Aranjuelo, del grup municipal Som Gramenet.

 

 

 

24

 

ALCALDIA [Secretaria General]

 

Donar compte de la renúncia com a regidora de la senyora Patricia Lafuente Rodríguez, del grup municipal Som Gramenet.

 

 

 

25

 

ALCALDIA [Secretaria General]

 

Donar compte de la renúncia com a regidora de la senyora Alba Calvo Lallave, del grup municipal Som Gramenet.

 

 

To top

 

 

MOCIONS

 

 

 

 

 

26

 

GRUPS MUNICIPALS SOM GRAMENET, PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA I GENT D’ESQUERRES-ICV-EUiA

 

Moció de rebuig a la producció i venda d’armes que alimenten els conflictes dels què fugen les persones refugiades.

 

* Petició de paraula Centre Delàs d’Estudis per la Pau- Sr. Jordi Calvo.

 

 

 

 

27

 

GRUP MUNICIPAL CIUTADANS

 

Moción para la resolución del conflicto laboral del Metro de Barcelona.

 

 

 

PRECS I PREGUNTES

 

Grup Municipal PP –

Grup Municipal GE-ICV-EUiA –

Grup Municipal C’s –

Grup Municpal SG -

 

To top

 
 

Número: 7/2017

Sessió: ordinària

Data: 24 de juliol de 2017

Hora: 19 h

Lloc: Sala de Plens