Ordre del dia definitiuSESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 6 DE NOVEMBRE DE 2017.

 

Ordre del dia


 

 

1

 

Aprovació, si escau, de l’acta número 8/2017, corresponent a la sessió ordinària del dia 25 de setembre de 2017.

 

 

2

 

SECRETARIA GENERAL

 

Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets.

 

2.1 – Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Servei de Contractació] – Ratificar l’acord número 7 de la Junta de Govern Local del dia 19 de setembre, relatiu a l’aprovació de la classificació de les ofertes presentades i admeses en la licitació del contracte del servei de neteja dels edificis, dependències municipals i centres docents públics de Santa Coloma de Gramenet i política de foment del treball.

 

2.2 – Tinència d’alcaldia d’Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient i Ecologia Urbana, Espai Públic, Via Pública, Civisme i Seguretat Ciutadana – Ratificar l’acord número 24 de la Junta de Govern Local del dia 26 de setembre, relatiu a l’acceptació d’una subvenció del PACTE 2016-2019 per un import de 7.496.604 euros.

 

2.3 - Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Servei de Contractació] – Ratificar l’acord número 25 de la Junta de Govern Local del dia 26 de setembre, relatiu a l’aprovació de l’expedient de contractació del contracte d’obres d’urbanització a la carretera BV-5152 (entre pg. Llorenç Serra i Pont Vell) i del pg. de la Salzereda (entre el c. Lluís Companys i el c. Pompeu Fabra).

 

2.4 - Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Servei de Contractació] – Ratificar l’acord número 13 de la Junta de Govern Local del dia 10 d’octubre, relatiu a  l’adjudicació del contracte de serveis de neteja dels edificis, dependències municipals i centres docents públics del municipi i política de foment del treball.

 

2.5 - Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Servei de Contractació] – Ratificar l’acord número 14 de la Junta de Govern Local del dia 10 d’octubre, relatiu a l’aprovació de la classificació de les ofertes presentades i admeses en la licitació del contracte del servei de neteja i manteniment de parcs, jardins, mobiliari urbà, jocs infantils i tractaments fitosanitaris del municipi i política de foment del treball, desglossat en tres lots.

 

2.6 - Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Serveis Jurídics] – Ratificar el decret número 6941/2017, de 19 de juliol, relatiu a un recurs potestatiu de reposició.

 

2.7 – Alcaldia [Direcció de Planificació Estratègica, Participació Ciutadana, Observatori de la Governança, Qualitat Democràtica i Transparència, PAM i Regidories de Districte] – Donar compte del decret número 7435/2017, de 4 d’agost, relatiu al desenvolupament del procés participatiu complementari per a la reurbanització del passeig de la Salzereda.

 

2.8 – Alcaldia [Servei de Compres i Gestió Patrimonial] – Donar compte del decret número 7776/2017, de 6 de setembre, relatiu a la recuperació d’ofici d’un immoble municipal a l’av. del Sanatori, 11.

 

2.9 - Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Servei de Selecció i Desenvolupament de Recursos Humans] – Ratificar l’apartat primer del decret número 8129/2017, de 22 de setembre, relatiu a la reconversió d’una plaça d’auxiliar tècnic de laboral a funcionari.

 

2.10 – Alcaldia [Secretaria General] – Donar compte del decret número 8134/2017, de 22 de setembre, relatiu al nomenament de tresorera accidental.

 

2.11 – Alcaldia [Serveis Jurídics] – Donar compte del decret número 8333/2017, de 2 d’octubre, relatiu a l’aprovació definitiva de l’Ordenança reguladora de la  creació, modificació i supressió de fitxers de caràcter personal de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

 

2.12 – Alcaldia [Secretaria General] – Ratificar els apartats quart i cinquè i donar compte del decret número 8360/2017, de 2 d’octubre, relatiu a la modificació del decret número 5113/2015, de 15 de juliol de 2015, de nomenaments de tinents d’alcaldia, formació de la Junta de Govern Local i delegacions.

 

2.13 - Alcaldia [Secretaria General] – Ratificar el decret número 8361/2017, de 2 d’octubre, relatiu a la modificació de la relació de càrrecs de la corporació amb dedicacions exclusives i parcials.

 

2.14 - Alcaldia [Secretaria General] – Ratificar el decret número 8362/2017, de 2 d’octubre, relatiu a la modificació de la relació de llocs de treball de personal eventual.

 

2.15 - Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Servei de Selecció i Desenvolupament de Recursos Humans] – Ratificar l’apartat segon del decret número 8673/2017, de 16 d’octubre, relatiu a una modificació de l’organigrama.

 

2.16 - Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Servei d’Atenció a l’Empleat de Recursos Humans] – Ratificar del decret número 8674/2017, de 16 d’octubre, relatiu una compatibilitat per a l’exercici d’una segona activitat.

 

2.17 - Alcaldia [Servei de Compres i Gestió Patrimonial] – Donar compte del decret número 8732/2017, de 17 d’octubre, relatiu a la recuperació d’ofici d’un immoble municipal del c. Verdi, 60.

 

 

3

 

ALCALDIA [Direcció de Planificació Estratègica, Participació Ciutadana, Observatori de la Governança, Qualitat Democràtica i Transparència, PAM i Regidories de Districte]

 

Proposta d'aprovació inicial de les cartes de serveis de serveis socials i del servei d'esports.

 

 

4

 

ALCALDIA

 

Proposta d'aprovació del Reglament intern de funcionament del Consell de Solidaritat i Cooperació (CSC) de Santa Coloma de Gramenet.

 

 

5

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Direcció d'àrea]

 

Proposta d’aprovació inicial del Pressupost 2018.

 

 

6

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Direcció d'àrea]

 

Proposta d'aprovació de modificacions de crèdit del pressupost de 2017 (transferències entre aplicacions).

 


 

7

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Direcció d'àrea]

 

Proposta d’aprovació d’expedients de modificació de crèdit del pressupost de 2017, finançats amb romanent líquid de tresoreria.

 

 

8

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Direcció d'àrea]

 

Proposta d’aprovació d’aplicació de romanent líquid de tresoreria.

 

 

9

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Tresoreria]

 

Donar compte de l'informe de la Tresoreria Municipal sobre el termini de pagament de les factures de l'Ajuntament i del seu organisme autònom del tercer trimestre de 2017, així com, de l’informe de les societats Grameimpuls, SA i Gramepark, SA.

 

 

10

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'EDUCACIÓ, DRETS SOCIALS, INFÀNCIA, JOVENTUT I ESPORTS

 

Proposta d'aprovació de la interpretació de la clàusula tretzena apartat 14) punt segon, del plec de clàusules d’explotació que regirà el concurs, mitjançant procediment obert, de la concessió de gestió del servei de l’equipament esportiu d’aquesta ciutat, anomenat complex esportiu Torribera.

 

 

11

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'EDUCACIÓ, DRETS SOCIALS, INFÀNCIA, JOVENTUT I ESPORTS

 

Proposta d'aprovació de sol·licitud a la Delegació Territorial Barcelona Comarques 2 de la Generalitat de Catalunya l'autorització prèvia per a la desafectació l’edifici del CEIP Sant Just, ubicat al carrer de Sant Just, 16.

 

 

12

 

TINÈNCIA DE CULTURA, MOVIMENTS SOCIALS, ENTITATS CIUTADANES, MEMÒRIA HISTÒRICA i LGTBI

 

Proposta d'aprovació inicial del Reglament de funcionament i ús dels equipaments cívics de Santa Coloma de Gramenet.

 


 

13

 

TINÈNCIA D’ALCALDIA D’URBANISME, HABITATGE, MEDIAMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Proposta de donar compte del preu just fixat pel Jurat d’Expropiació de Catalunya respecte d’un pis de la finca del passatge de Sant Pasqual, núm. 5 i dels acords complementaris.

 

 

14

 

TINÈNCIA D’ALCALDIA D’URBANISME, HABITATGE, MEDIAMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Proposta de donar compte del preu just fixat pel Jurat d’Expropiació de Catalunya respecte d’un pis de la finca del passatge de Sant Pasqual, núm. 5 i dels acords complementaris.

 

 

15

 

TINÈNCIA D’ALCALDIA D’URBANISME, HABITATGE, MEDIAMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Proposta d'aprovació de l'adquisició, a títol d’expropiació forçosa, de la finca ubicada al carrer de Sant Pasqual, núm. 14 i dels acords complementaris.

 

 

16

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Proposta d'aprovació de la declaració de les obres a realitzar per  Fundació Privada Germina, situades la Pl. de les Cultures, 3-9, 9-8, com a obres d’especial interès o utilitat municipal i aprovar la bonificació dels drets per concessió de la llicència.

 

 

 

 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL

 

 

17

 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER L’ELIMINACIÓ DE TOTES LES FORMES DE VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES, 25 DE NOVEMBRE DE 2017.

 

*Petició de paraula Grup de Dones de Artemis – Sra. Josefa Sánchez.

 

*Petició de paraula Zona 8 – Sra. Sara Borreguero.

 

 

To top

 

 

MOCIONS

 

 

 

 

18

 

GRUPS MUNICIPALS SOM GRAMENET I GENT D’ESQUERRES ICV-EUiA

 

Moció pel diàleg, contra l’aplicació de l’article 155 a Catalunya i per la llibertat dels polítics sobiranistes empresonats.

 

*Petició de paraula Esquerra Republicana de Catalunya– Sr. Salvador Clavera.

 

 

 

 

19

 

GRUPS MUNICIPALS GENT D’ESQUERRES-ICV-EUiA, SOM GRAMENET I PSC

 

Moció en defensa de l’educació com a eina de cohesió.

 

 

 

 

20

 

 

 

21

 

 

GRUPS MUNICIPALS PARTIT POPULAR I CIUTADANS

 

Moción para la celebración del 40 aniversario de la Constitución Española.

 

·         Esmena a la totalitat del grup municipal PSC.

 

Moció para incrementar la seguridad en el Ayuntamiento e instalaciones municipales.

 

 

 

PRECS I PREGUNTES

 

Grup Municipal PP –

Grup Municipal GE-ICV-EUiA –

Grup Municipal C’s –

Grup Municipal SG –

 

To top

 
 

Número: 10/2017

Sessió: Ordinària

Data: 6 de novembre de 2017

Hora: 19 h

Lloc: Sala de Plens