Ordre del dia definitiuSessió ordinària del ple municipal de dilluns 29 de gener de 2018 a les 19 hores

 

1

 

Aprovació, si escau, de l’acta número 13/2017, corresponent a la sessió ordinària del dia 18 de desembre de 2017.

 

 

 

2

 

SECRETARIA GENERAL

 

Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets.

 

 

 

2.1 – Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Departament de Comerç, Fires i Disciplina de Mercats] – Donar compte de l’acord número 16 de la Junta de Govern Local del dia 14 de novembre de 2017, relatiu a l’aprovació del calendari d’obertura dels establiments comercials en diumenges i festius per a l’any 2018.

 

 

 

2.2 – Tinència d’alcaldia d’Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient i Ecologia Urbana, Espai Públic, Via Pública, Civisme i Seguretat Ciutadana – Ratificar l’acord número 15 de la Junta de Govern Local del dia 12 de desembre de 2017, relatiu a l’aprovació de la convalidació dels actes de prestació dels serveis de conservació i manteniment del conjunt d’instal·lacions d’enllumenat públic a favor de l’empresa SICE, SA, per al període comprès des de l’1 de gener fins el 30 d’abril de 2017.

 

 

 

2.3 - Tinència d’alcaldia d’Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient i Ecologia Urbana, Espai Públic, Via Pública, Civisme i Seguretat Ciutadana – Ratificar l’acord número 50 de la Junta de Govern Local del dia 19 de desembre de 2017, relatiu a donar la conformitat municipal a la proposta de manteniment de la senyalització de la Ronda Verda proposada pel Consell Comarcal del Barcelonès.

 

 

 

2.4 – Alcaldia [Direcció de Recursos Humans] – Donar compte del decret número 10597/2017, de 30 de novembre, relatiu a un acomiadament per causes objectives de caràcter organitzatiu i econòmic.

 

 

 

2.5 - Alcaldia [Direcció de Recursos Humans] – Donar compte del decret número 10599/2017, de 30 de novembre, relatiu a un acomiadament per causes objectives de caràcter organitzatiu i econòmic.

 

 

 

 

2.6 – Alcaldia [Serveis Jurídics] – Donar compte del decret número 236/2018, de 13 de gener, relatiu a l’aprovació definitiva de l’Ordenança de creació, modificació i supressió de fitxers de caràcter personal de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

 

 

 

2.7 – Alcaldia [Secretaria General] - Donar compte del decret número 375/2018, de 15 de gener, relatiu a prendre coneixement de les noves dedicacions del grup municipal Ciutadans per desenvolupar càrrecs amb dedicació exclusiva i/o parcial.

 

 

 

2.8 – Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Serveis Jurídics] – Ratificar el decret número 468/2018, de 18 de gener, relatiu al recurs de reposició 314/2017.

 

 

 

2.9 - Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Serveis Jurídics] – Ratificar el decret número 498/2018, de 18 de gener, relatiu al recurs de reposició 315/2017.

 

 

 

3

 

TINÈNCIA D’ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Servei de Tresoreria]

 

Donar compte de l’informe de tresoreria sobre el termini de pagament de les factures de l’ajuntament i del seu organisme autònom del quart trimestre de 2017, així com dels informes de les societats Gramepark, SA i Grameimpuls, SA.

 

 

 

 

 

MOCIONS

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

GRUPS MUNICIPALS SOM GRAMENET I GENT D’ESQUERRES-ICV-EUiA

 

Moció, a propuesta de la PAHV, en apoyo al derecho a la vivienda.

 

* Petició de paraula PAHV Gramenet – Sr. Juan Pastor.

 

Moció, a proposta de la Comissió Antifeixista 27 de gener, La cohesió com a eina de combat.

 

* Petició de paraula Comissió Antifeixista 27 de gener – Sr. Antonio Molina.

 

 


 

 

 

 

6

 

 

GRUPS MUNICIPALS GENT D’ESQUERRES-ICV-EUiA, PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA I SOM GRAMENET

 

Moció en defensa d’unes pensions dignes.

 


 

 

 

7

 

GRUP MUNICIPAL SOM GRAMENET

 

Moció en defensa del transport públic i de suport a la plataforma Stop Pujades de Transport.

 

 

-  Esmena a la totalitat dels grups municipals Gent d’Esquerres-ICV-EUiA i Partit Socialista de Catalunya.

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

GRUPS MUNICIPALS CIUTADANS I PARTIT POPULAR

 

Moció de rebuig a l’augment de les tarifes i a l’actual sistema de finançament del transport públic a la regió metropolitana de Barcelona i en els municipis gestionats per l’autoritat del transport metropolità (ATM).

 

 

-  Esmena a la totalitat dels grups municipals Gent d’Esquerres-ICV-EUiA i Partit Socialista de Catalunya.

 

 

 

 

 

9

 

 

 

GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR

 

Moción para apoyar y defender la prisión permanente revisable.

 

 

 

 

 

PRECS I PREGUNTES

 

Grup Municipal PP –

Grup Municipal GE-ICV-EUiA – 4 precs i 4 preguntes

Grup Municipal C’s –

Grup Municipal SG –

 

 

 
 

Número: 1/2018

Sessió: Ordinària

Data: 29 de gener de 2018

Hora: 19 h

Lloc: Sala de Plens