Ordre del dia definitiu

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 30 DE GENER DE 2017.

Ordre del dia

 

Ordre del dia

 

1

 

Aprovació, si escau de les actes número 11/2016 i 12/2016, corresponents a les sessions ordinàries dels dies 28 de novembre i 19 de desembre de 2016, respectivament.

 

 

2

 

SECRETARIA GENERAL

 

Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets.

 

 

2.1 - Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de Ciutat [Grameimpuls, SA] – Ratificar l’acord número 8 de la Junta de Govern Local del dia 21 de desembre de 2016, relatiu a l’aprovació de l’encàrrec a l’empresa municipal Grameimpuls, SA, pel tractament de dades de caràcter personal de les actuacions d’intermediació laboral de la OTL.

 

2.2 - Secretaria General [Serveis Jurídics] – Donar compte del decret número 11197/2016, de 22 de  desembre, relatiu a comparèixer en el recurs contenciós administratiu 269/2016.

 

2.3 - Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de Ciutat [Servei de Recursos Humans] - Ratificar el punt primer del decret número 11419/2016, de 28 de desembre, relatiu a una compatibilitat.

 

2.4 - Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de Ciutat [Servei de Recursos Humans] - Ratificar el punt primer del decret número 11564/2016, de 29 de desembre, relatiu a la modificació del contingut funcional del lloc de treball de cap de departament d’Assumptes Generals.

 

2.5 - Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de Ciutat [Servei de Recursos Humans] - Ratificar el punt primer del decret número 11567/2016, de 29 de desembre, relatiu a una compatibilitat.

 

 

 

3

 

ALCALDIA – Actuant el Ple com a Junta General de la Societat Grameimpuls, SA -

 

Cessament i nomenament d’un membre del Consell d’Administració de Grameimpuls, SA.

 

  

4

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Servei de Tresoreria]

 

Donar compte de l'informe de la Tresoreria Municipal sobre el termini de pagament de les factures de l'Ajuntament i del Patronat Municipal de la Música del quart trimestre de 2016, així com dels informes de les societats Gramepark, SA i Grameimpuls, SA.

 

 

5

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Proposta d'aprovació inicial del Pla de Millora Urbana per a la col·locació d’un ascensor en un edifici plurifamiliar a l’avinguda Anselm de Riu, 133.

 

 

6

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Proposta d'aprovació de l'adquisició, a títol d’expropiació forçosa, de la finca ubicada al carrer de la Circumval·lació, núm. 131.

 


 

7

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Proposta d'aprovació de l'adquisició, a títol d’expropiació forçosa, de la finca ubicada al carrer de la Circumval·lació, núm. 133.

 

 

8

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Proposta d'aprovació de l'adquisició, a títol d’expropiació forçosa, de la finca ubicada al carrer de la Circumval·lació, núm. 135.

 

 

9

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Proposta d'aprovació de l'adquisició, a títol d’expropiació forçosa, de la finca ubicada al carrer de la Circumval·lació, núm. 137.

 

 

To top

MOCIONS

Mocions

 

MOCIONS      

 

 

GRUPS MUNICIPALS GENT D’ESQUERRES-ICV-EUiA, PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA I SOM GRAMENET

 

Moció, a instància de la Comissió Antifeixista 27 de gener, El món local català amb la campanya Casa nostra és casa vostra.

 

* Petició de paraula Comissió 27 gener – Sr. Salvador Clavera.

 

 

GRUP MUNICIPAL PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA

 

Moció contra les pràctiques abusives de les empreses del sector elèctric, la qualitat del subministrament, per una millora de la inversió a la xarxa i pel compliment del protocol de pobresa energètica.

 

§  Esmena a la totalitat grups municipals Som Gramenet i Gent d’Esquerres-ICV-EUiA.

 

* Petició de paraula FAVGRAM – Sr. Tomás Fernández.

 

* Petició de paraula ERC – Sr. Josep Miquel García.

 

* Petició de paraula Assemblea d’Aturats i per un Treball Digne de STC – Sra. Teresa Adame.

 

 

GRUPS MUNICIPALS GENT D’ESQUERRES-ICV-EUiA I SOM GRAMENET

 

Moció per a la defensa dels interessos de les persones afectades per les clàusules sòl, IRPH, despeses en la formalització de les hipoteques i pel seu acompanyament i assessorament en el procés de reclamació.

 

§  Esmena a la totalitat grup municipal Partit Socialista de Catalunya.

 

* Petició de paraula FAVGRAM – Sr. Tomás Fernández.

 

 

GRUPS MUNICIPALS CIUTADANS, PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA I PARTIT POPULAR

 

Moció per a la instal·lació de desfibril·ladors en espais públics municipals.

 

 

GRUPS MUNICIPALS SOM GRAMENET I GENT D’ESQUERRES-ICV-EUiA

 

Moció per iniciar un procés participatiu per escollir el/la síndic/a defensor/a de la ciutadania de Santa Coloma de Gramenet.

 

To top

 
 

Número: 1/2017

Sessió: ordinària

Data: 30 de gener de 2017

Hora: 19 h

Lloc: Sala de Plens