Junta de Govern Local

Número: 37/2017
Sessió: Ordinària
Data: 14 de novembre de 2017
Hora: 10:30
Lloc: Sala de Govern

Ordre del dia

Ordre del dia

 

1

 

Aprovació, si escau, de l’acta número 36/2017, corresponent a la sessió ordinària del dia 7 de novembre de 2017.

 

 

 

2

 

 

Despatx de documents i normatives.

 

 

3

 

 

SECRETARIA GENERAL

 

Ratificar i/o donar compte de diversos decrets.

 


 

4

 

ALCALDIA [Secretaria General/Serveis Jurídics]

 

Donar compte de la sentència número 711/2017 dictada en data 13 d’octubre de 2017, per la Secció Segona del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

 

 


 

5

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Direcció de Recursos Humans]

 

Aprovar la selecció, amb caràcter permanent, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, per cobrir 18 places d’auxiliar tècnic/a.

 

 


 

6

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Direcció de Recursos Humans]

 

Aprovar la selecció, amb caràcter permanent, mitjançant el sistema de concurs oposició restringit, per promoció interna, d’una plaça del grup A2, tècnic/a de gestió, per ocupar un lloc de treball de tècnic/a gestió de zoonosi.

 

 


 

7

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Direcció de Recursos Humans]

 

Aprovar la selecció, amb caràcter permanent, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, per cobrir 11 places de tècnic/a auxiliar.

 

 


 

8

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Servei de Contractació]

 

Aprovar l'adjudicació del contracte de serveis de neteja i manteniment de parcs, jardins, mobiliari urbà, jocs infantils i tractaments fitosanitaris de Santa Coloma de Gramenet i política de foment del treball, desglossat en tres lots.

 

 


 

9

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Servei de Contractació]

 

Aprovar la classificació de l'oferta presentada en la licitació del contracte de serveis d'enginyeria tecnològica per assegurar el funcionament de la infraestructura informàtica de l'Ajuntament.

 

 


 

10

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT  [Servei de Contractació]

 

Aprovar l'expedient de licitació del contracte d'obres del projecte modificat de remodelació del carrer i plaça Tarragona i política de foment del treball, i aprovar el plec de clàusules administratives particulars que regiran en l'adjudicació i execució de l'esmentat contracte.

 

 


 

11

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT  [Servei de Contractació]

 

Aprovar l'expedient de licitació del  contracte d'obres del projecte de demolició de diverses edificacions afectades per la UA 1 del PERI Santa Coloma Vella II, i aprovar  el plec de clàusules administratives particulars que regiran en l'adjudicació i execució de l'esmentat contracte.

 

 


 

12

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT  [Servei de Contractació]

 

Aprovar l’expedient de contractació del contracte de serveis de gestió i funcionament de l’escola bressol municipal anomenada “Les Oliveres”, i aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que regiran en l’adjudicació i execució de l’esmentat contracte.

 

 


 

13

 

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT  [Servei de Contractació]

 

Aprovar l’expedient de contractació del contracte de serveis de prevenció i resolució de conflictes socials i comunitaris a Santa Coloma de Gramenet, i aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de clàusules tècniques que regiran en l’adjudicació i execució de l’esmentat contracte.

 

 


 

14

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT  [Servei de Contractació]

 

Aprovar l’expedient de licitació del contracte administratiu especial per a l’explotació del bar del Centre Cívic de Can Mariner, i aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de clàusules tècniques que regiran en l’adjudicació i execució de l’esmentat contracte.

 

 


 

15

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT  [Servei de Contractació]

 

Aprovar l’expedient de licitació del contracte d’arrendament per a l’explotació del bar del Centre Cívic Riu, i aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de clàusules tècniques que regiran en l’adjudicació i execució de l’esmentat contracte.

 

 


 

16

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT  [Departament de Comerç, Fires i Disciplina Urbanística]

 

Aprovar el calendari d’obertura dels establiments comercials en diumenges i festius per a l’any 2018.

 

 


 

17

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT  [Departament de Comerç, Fires i Disciplina Urbanística]

 

Aprovar l’autorització canvis titularitat de les concessions de la parada número 9(bar) i magatzem número 9 del Mercat Municipal de Sagarra.

 

 


 

18

 

TINÈNCIA D’ALCALDIA D’URBANISME, HABITATGE, MEDIAMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Aprovar i exigir el pagament de la segona quota urbanística per la quantitat total de 2.077.619,99 €, més l’IVA corresponent,  per tal de fer front a les despeses que es preveuen realitzar corresponent al PERI Santa Coloma Vella II.

 

 


 

19

 

TINÈNCIA D’ALCALDIA D’URBANISME, HABITATGE, MEDIAMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Donar compte de la finalització del contracte del servei per a la conservació, manteniment i explotació del conjunt de les instal·lacions semafòriques i de la seva centralització dins del terme municipal, subscrit amb l’empresa “ARS 93 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO, SL” a data 30 de setembre de 2017.

 

 


 

20

 

TINÈNCIA D’ALCALDIA D’URBANISME, HABITATGE, MEDIAMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Aprovar la continuïtat del contracte per la prestació del servei de neteja d’edificis, dependències municipals i centres docent públics, per al període comprès des de l’1 de setembre de 2017 fins el 30 de novembre de 2017 amb l’empresa LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, SA.

 

 


 

21

 

TINÈNCIA D’ALCALDIA D’URBANISME, HABITATGE, MEDIAMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Aprovar el model de conveni de col·laboració amb la COOPERATIVA LLAR UNIO CATALONIA, per a la promoció d'habitatges protegits situats a l’àmbit de l’actuació 1.2 de connexió Valentí Escalas-Liszt.

 

 


 

22

 

TINÈNCIA D’ALCALDIA D’URBANISME, HABITATGE, MEDIAMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Acceptar la renúncia de la llicència d’obra major de la Rbla. Sant Sebastià 1-3 i carrer del Pedró 24-26.

 

 


 

23

 

TINÈNCIA D’ALCALDIA D’URBANISME, HABITATGE, MEDIAMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Aprovar la generació de crèdit del programa EDUSI per l’operació “Passatge Xiprer”.

 

 


 

24

 

TINÈNCIA D’ALCALDIA D’URBANISME, HABITATGE, MEDIAMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Aprovar la generació de crèdit del programa EDUSI per l’operació “Urbanització Milà i Fontanals”.

 

 


 

 

PRECS I PREGUNTES

 

 

 


Nota important

Aquestes propostes es poden veure modificades. El text definitiu serà el que consti en l’acta que s’aprova definitivament.

 
 

Calendari de sessions

La Junta de govern té lloc un cop a la setmana, cada dimarts a les 10h.

Composició de la Junta de govern local

Relació de membres de la Junta de Govern Local
Nom Càrrec
Esteve Serrano Ortín (PSC) 1er Tinent d'Alcaldessa executiu
Lídia Montero Cos (PSC) 2a Tinent d'Alcaldessa executiva
Diego Arroyo Bote (PSC) 3er Tinent d'Alcaldessa executiva
Petra Jiménez Gonzáez (PSC) 4a Tinent d'Alcaldessa executiva
Jordi Mas Herrero (PSC) 5è Tinent d'Alcaldessa
Ana Belén Moreno (PSC) 6a Tinent d'Alcaldessa