Junta de Govern Local

Número: 29/2017
Sessió: ordinària
Data: 19 de setembre de 2017
Hora: 10:30
Lloc: Sala de Govern

Ordre del dia

 

1

 

Aprovació, si escau, de l’acta número 28/2017, corresponent a la sessió ordinària del dia 12 de setembre de 2017.

 

 

2

 

 

Despatx de documents i normatives.

 

3

 

 

SECRETARIA GENERAL

 

Ratificar i/o donar compte de diversos decrets.

 

 

4

 

ALCALDIA [Secretaria General / Serveis Jurídics]

 

Donar compte de la sentència dictada en el recurs contenciós 343/16-3.

 

 

5

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Direcció d'Àrea]

 

Aprovar l'acceptació de la subvenció relativa a la liquidació de la taxa foment turisme primer trimestre de l'any 2017.

 

 

6

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Servei de Contractació]

 

Aprovar el plec de clàusules administratives particulars, del plec de prescripcions tècniques i l'inici de la licitació del contracte de subministrament d'aliments solidaris.

 

 

7

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Servei de Contractació]

 

Aprovar la classificació de les ofertes presentades i admeses en la licitació del contracte del servei de neteja dels edificis, dependències municipals i centres docents públics de Santa Coloma de Gramenet i política de foment del treball.

 

 

8

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'EDUCACIÓ, DRETS SOCIALS, INFÀNCIA, JOVENTUT I ESPORTS

 

Aprovar el conveni específic amb la Diputació de Barcelona i l'acceptació de la subvenció al 'Desenvolupament del programa de suport als ens locals per a l'impuls i consolidació dels serveis de mediació ciutadana, anys 2017-2018.

 

 

9

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'EDUCACIÓ, DRETS SOCIALS, INFÀNCIA, JOVENTUT I ESPORTS

 

Aprovar l'acceptació de la subvenció de la Diputació de Barcelona relativa al programa PAM 2016-2019  i Xarxa de Transmissions de Valors per a la Convivència.

 

 

10

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'EDUCACIÓ, DRETS SOCIALS, INFÀNCIA, JOVENTUT I ESPORTS

 

Aprovar l'acceptació d'una subvenció de la Diputació de Barcelona relativa al 'Suport al funcionament de les escoles bressol municipals.

 

 

11

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'EDUCACIÓ, DRETS SOCIALS, INFÀNCIA, JOVENTUT I ESPORTS

 

Aprovar la convocatòria per a la presentació de sol·licituds d’atorgament d’ajudes per l’adquisició d’ordinadors ultra-portàtils i/o tauletes tàctils dins del “Programa de digitalització” per a l’alumnat de  primer curs de l’educació secundària obligatòria per al curs 2017-2018 i autoritzar una despesa per import de 157.350,00 euros.

 

 

 

 

 

PRECS I PREGUNTES

Nota important:

Aquestes propostes es poden veure modificades. El text definitiu  serà el que consti en l’acta  que s’aprova definitivament.

 
 

Calendari de sessions

La Junta de govern té lloc un cop a la setmana, cada dimarts a les 10h.

Composició de la Junta de govern local

Relació de membres de la Junta de Govern Local
Nom Càrrec
Esteve Serrano Ortín (PSC) 1er Tinent d'Alcaldessa executiu
Lídia Montero Cos (PSC) 2a Tinent d'Alcaldessa executiva
Diego Arroyo Bote (PSC) 3er Tinent d'Alcaldessa executiva
Petra Jiménez Gonzáez (PSC) 4a Tinent d'Alcaldessa executiva
Jordi Mas Herrero (PSC) 5è Tinent d'Alcaldessa
Mª Remedios Aragón Aragón (PSC) 6a Tinent d'Alcaldessa