Junta de Govern Local

Número: 13/2018
Sessió: Ordinària
Data: 24 d'abril de 2018
Hora: 10:30
Lloc: Sala de Govern

Ordre del dia

 

1

 

Aprovació, si escau, de l’acta número 12/2018, corresponent a la sessió ordinària del dia 17 d'abril de 2018.

 

 

2

 

 

Despatx de documents i normatives.

 

3

 

 

SECRETARIA GENERAL

 

Ratificar i/o donar compte de diversos decrets.

 

 

4

 

ALCALDIA [Secretaria General/Serveis Jurídics]

 

Donar compte de la sentència, dictada en data 29 de març de 2018, que acorda desestimar el procediment contenciós 398/2016-E.

 

 

5

 

ALCALDIA

 

Aprovar la pròrroga del contracte de serveis per a l’elaboració de treballs audiovisuals dels actes, recepcions i esdeveniments organitzats per l’Ajuntament.

 

 

6

 

ALCALDIA

 

Aprovar la participació al projecte 3099 “Missió institucional tecnicopolític als campaments de refugiats sahrauís” al novembre 2017-2018.

 

 

7

 

ALCALDIA

 

Aprovar l’adhesió al projecte núm. 3060-Agenda Llatinoamericana Mundial 2018 - Campanya 2017-2018-Catalunya/Llatinoamèrica, coordinada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

 

 

8

 

ALCALDIA

 

Aprovar la participació al projecte 3110 “Segona trobada de Contraparts a Gàmbia” 2017-2018.

 

 

9

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Tresoreria]

 

Aprovar baixes per declaració de crèdits incobrables per referència a l'impost IVTM 2018.

 

 

10

 

 

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Servei de Contractació]

 

Aprovar l’adjudicació del contracte de serveis per a la redacció del projecte de rehabilitació dels edificis inclosos a l’àrea de conservació i rehabilitació ACR2-Mas Marí, desglossat en dos lots.

 

 

11

 

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Servei de Contractació]

 

Aprovar la classificació de l’oferta presentada a la licitació del contracte d’arrendament per a l’explotació del bar del Casal Riu Nord.

 

 

12

 

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Servei de Contractació]

 

Aprovar la classificació de l’oferta presentada a la licitació del contracte de serveis d’organització i realització de tallers culturals 2018 a diversos centres cívics i casals municipals.

 

 

13

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Servei de Compres i Gestió Patrimonial]

 

Aprovar la minuta de Conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona, per al tractament arxivístic  del fons documental de l'Arxiu de la ciutat.

 

 

14

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Servei de Gestió Tributària]

 

Aprovar definitivament les bases de subvencions a persones i entitats privades que tinguin com activitat principal l'exhibició i el comerç cultural i /o l'ensenyament artístic.

 

 

15

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'EDUCACIÓ, DRETS SOCIALS, INFÀNCIA, JOVENTUT I ESPORTS

 

Acceptar la subvenció de 1.040 €, que atorga la Diputació de Barcelona, com a aportació de les despeses de ‘Programació Arts Escèniques i Musicals adreçades a escolars, curs 2017-2018’.

 

 

16

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'EDUCACIÓ, DRETS SOCIALS, INFÀNCIA, JOVENTUT I ESPORTS

 

Aprovar la convocatòria per a la presentació de sol·licituds per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats sense ànim de lucre per al foment d’activitats esportives al municipi durant l’any 2018.

 

 

17

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE CULTURA, MOVIMENTS SOCIALS, ENTITATS CIUTADANES, MEMÒRIA HISTÒRICA, LGTBI

 

Aprovar inicialment les Bases de la primera edició dels Premis de Dramatúrgia i Poesia Socials de Santa Coloma de Gramenet.

 

 

18

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Aprovar els preus contradictoris de les obres de rehabilitació funcional de les humitats de la planta coberta de l’Escola Les Palmeres.

 

 

19

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Aprovar l’acta de preus nous número 3 de les obres de rehabilitació dels edificis inclosos en l’àrea de conservació i rehabilitació del carrer Pirineus entre Bruc i Olot.

 

 

20

 

 

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Requerir al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per tal que realitzi les obres corresponents a la rehabilitació de la coberta i la façana principal de l’Escola Mercè Rodoreda.

 

 

 

 

 

PRECS I PREGUNTES

Nota important:

Aquestes propostes es poden veure modificades. El text definitiu  serà el que consti en l’acta  que s’aprova definitivament.

 
 

Calendari de sessions

La Junta de govern té lloc un cop a la setmana, cada dimarts a les 10h.

Composició de la Junta de govern local

Relació de membres de la Junta de Govern Local
Nom Càrrec
Esteve Serrano Ortín (PSC) 1er Tinent d'Alcaldessa executiu
Lídia Montero Cos (PSC) 2a Tinent d'Alcaldessa executiva
Diego Arroyo Bote (PSC) 3er Tinent d'Alcaldessa executiva
Petra Jiménez Gonzáez (PSC) 4a Tinent d'Alcaldessa executiva
Jordi Mas Herrero (PSC) 5è Tinent d'Alcaldessa
Ana Belén Moreno (PSC) 6a Tinent d'Alcaldessa