Junta de Govern Local

Número: 11/2017
Sessió: ordinària
Data: 28 de marc de 2017
Hora: 10:30
Lloc: Sala de Govern

Ordre del dia

Ordre del dia

 

1

 

Aprovació, si escau, de l’acta número 10/2017, corresponent a la sessió ordinària del dia 21 de març de 2017.

 

 

2

 

 

Despatx de documents i normatives.

 

3

 

 

SECRETARIA GENERAL

 

Ratificar i/o donar compte de diversos decrets.

 

 

4

 

ALCALDIA

 

Aprovar inicialment les bases específiques del concurs de cuina “petit xef”, a desenvolupar dins del programa d’activitats “Santa Coloma Ciutat Universitària” 2016/2017.

 

 

5

 

ALCALDIA [Secretaria General/Serveis Jurídics]

 

Donar compte de la sentència dictada en el recurs contenciós núm. 298/2015-3.

 

 

6

 

ALCALDIA [Secretaria General/Serveis Jurídics]

 

Donar compte del recurs contenciós administratiu núm. 240/2016 F.

 

 

7

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ LA CIUTAT [Direcció d’àrea]

 

Aprovar l’acceptació d’una subvenció que atorga la Generalitat de Catalunya pel concepte “Liquidació taxa foment turisme import enrederit 2015”.

 


 

8

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Servei de Recursos Humans]

 

Aprovar l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'any 2017.

 

 

9

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Grameimpuls, SA]

 

Aprovar els projectes inclosos en el Pla d'Ocupació Local 2017 i encarregar a Grameimpuls, SA la seva gestió i execució.

 

 

10

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Servei de Contractació]

 

Aprovar l'adjudicació del contracte de serveis per l'edició de la publicació "L'Ajuntament informa".

 

 

11

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Servei de Contractació]

 

Aprovar l'adjudicació del contracte del servei de control de qualitat del contracte del servei de conservació i manteniment de l'enllumenat públic municipal.

 

 

12

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Servei de Contractació]

 

Aprovar la classificació de l’oferta presentada a la licitació del contracte de serveis de manteniment dels equips informàtics de la sala CPD de l’ajuntament.

 

 

13

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Servei de Compres i Gestió Patrimonial]

 

Aprovar l'ampliació de la despesa per a l’any 2017, del contracte de subministrament de vestuari i calçat, Lot 5 “Policia Local: Complements d’uniformitat”, a favor de  l’empresa Usis Guirao SL.

 

 

14

 

TINÈNCIA D’ALCALDIA D’URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Donar compte de l’acord de la Junta de Govern de l’Àrea Metropolitana de Barcelona de data 14 de març de 2017, on s’aprova el projecte de remodelació del passatge Xiprer, al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet.

 

 

15

 

TINÈNCIA D’ALCALDIA D’URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Aprovar els preus nous de les obres de rehabilitació dels edificis inclosos en l’àrea de conservació i rehabilitació del carrer Pirineus entre Bruc i Olot i la finalització de les obres de l’edifici del carrer dels Pirineus 89.

 

 

16

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Aprovar la concessió de llicència d'obres per a la reforma integral amb afectació d'estructura i canvi d'ús de la finca de la Pl. d'en Ferran de Sagarra núm. 1.

 

 

17

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Aprovar la concessió de llicència primera utilització i ocupació referent a la legalització parcial de la reforma de l'habitatge del c. de Sant Isidre, 10.

 

 

18

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Desistiment sol·licitud llicència d’obra major per a la reforma i canvi d’ús de la finca del c. de Pep Ventura núm. 25 edifici 6.

 

 

 

PRECS I PREGUNTES

 

Nota important:

Aquestes propostes es poden veure modificades. El text definitiu  serà el que consti en l’acta  que s’aprova definitivament.

 
 

Calendari de sessions

La Junta de govern té lloc un cop a la setmana, cada dimarts a les 10h.

Composició de la Junta de govern local

Relació de membres de la Junta de Govern Local
Nom Càrrec
Esteve Serrano Ortín (PSC) 1er Tinent d'Alcaldessa executiu
Lídia Montero Cos (PSC) 2a Tinent d'Alcaldessa executiva
Diego Arroyo Bote (PSC) 3er Tinent d'Alcaldessa executiva
Petra Jiménez Gonzáez (PSC) 4a Tinent d'Alcaldessa executiva
Jordi Mas Herrero (PSC) 5è Tinent d'Alcaldessa
Mª Remedios Aragón Aragón (PSC) 6a Tinent d'Alcaldessa