Junta de Govern Local

Número: 1/2017
Sessió: ordinària
Data: 17 de gener de 2017
Hora: 10:30
Lloc: Sala de Govern

Ordre del dia

Ordre del dia

 

1

 

Aprovació, si escau, de l’acta número 41/2016, corresponent a la sessió ordinària del dia 21 de desembre de 2016.

 

 

 

2

 

 

Despatx de documents i normatives.

 

 

3

 

SECRETARIA GENERAL

 

Ratificar i/o donar compte de diversos decrets.

 

 


 

4

 

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Servei de Recaptació]

 

Aprovar el fraccionament de pagament de l'Impost Increment Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.

 

 


 

5

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Servei de Contractació]

 

Aprovar la sol·licitud a la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación per a l’adhesió de l’ajuntament al  Acuerdo Marco per al subministrament de vehicles industrials.

 

 


 

6

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Servei de Contractació]

 

Aprovar l’adjudicació del contracte de subministrament de paper per a impressió i escriptura per a l’ajuntament, desglossat en dos lots.

 

 


 

7

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Aprovar la concessió de llicència municipal d'obres per a la reforma i canvi d'ús de local per transformar-lo en 1 habitatge, a la finca de la Ctra. de la Font de l'Alzina, 125, local 1, bloc 19.

 

 


 

8

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Aprovar la concessió llicència municipal d'obres per a la reforma i canvi d'ús de local per transformar-lo en 1 habitatge, a la finca del carrer d'Isaac Albéniz, 27, local 1, bloc 36.

 

 


 

9

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Aprovar la concessió de llicència municipal d'obres per a la reforma i canvi d'ús de local per a transformar-lo en 1 habitatge a la finca del carrer d'Isaac Albéniz, 27, local 2, bloc 36.

 

 


 

10

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Aprovar la concessió de llicència municipal d'obres per a la reforma i canvi d'ús d'un local per a transformar-lo en 1 habitatge a la finca del carrer de Lleida, 3, local 1, edifici 40.

 

 


 

 

PRECS I PREGUNTES

 

 

 

 


 

Nota important

Aquestes propostes es poden veure modificades. El text definitiu serà el que consti en l’acta que s’aprova definitivament.

 
 

Calendari de sessions

La Junta de govern té lloc un cop a la setmana, cada dimarts a les 10h.

Composició de la Junta de govern local

Relació de membres de la Junta de Govern Local
Nom Càrrec
Esteve Serrano Ortín (PSC) 1er Tinent d'Alcaldessa executiu
Lídia Montero Cos (PSC) 2a Tinent d'Alcaldessa executiva
Diego Arroyo Bote (PSC) 3er Tinent d'Alcaldessa executiva
Petra Jiménez Gonzáez (PSC) 4a Tinent d'Alcaldessa executiva
Jordi Mas Herrero (PSC) 5è Tinent d'Alcaldessa
Mª Remedios Aragón Aragón (PSC) 6a Tinent d'Alcaldessa