Junta de Govern Local

Número: 19/2017
Sessió: ordinària
Data: 30 de maig de 2017
Hora: 10:30
Lloc: Sala de Govern

Ordre del dia

Ordre del dia

 

1

 

Aprovació, si escau, de l’acta número 18/2017, corresponent a la sessió ordinària del dia 23 de maig de 2017.

 

 

2

 

 

Despatx de documents i normatives.

 

3

 

 

SECRETARIA GENERAL

 

Ratificar i/o donar compte de diversos decrets.

 

 

4

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Servei de Contractació]

 

Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i l'inici de la licitació del contracte d'obres del projecte de reasfaltat dels carrers Còrdova i Mallorca, desglossat en dos lots.

 

 

5

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Servei de Contractació]

 

Aprovar la classificació de les ofertes negociades en la licitació del contracte d’obres de rehabilitació funcional de les humitats de la planta coberta-pati de l’edifici de l’Escola Les Palmeres.

 

 

6

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Servei de Compres i Gestió Patrimonial]

 

Aprovar l'acceptació de l'ingrés de 2.400 € en concepte d'ajut de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i aprovar l'expedient de modificació de generació de crèdit per ingressos.

 


 

7

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'EDUCACIÓ, DRETS SOCIALS, INFÀNCIA, JOVENTUT I ESPORTS

 

Aprovar l'acceptació d'una subvenció que atorga la Diputació de Barcelona pel concepte "Finançament de l'àmbit de Benestar Social, any 2017".

 

 

8

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'EDUCACIÓ, DRETS SOCIALS, INFÀNCIA, JOVENTUT I ESPORTS

 

Aprovar l'acceptació d'una subvenció que atorga la Diputació de Barcelona pel concepte "Programa complementari d'escolarització en 1a infància per al curs 2016-2017 (1a fase)".

 

 

9

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'EDUCACIÓ, DRETS SOCIALS, INFÀNCIA, JOVENTUT I ESPORTS

 

Aprovar l'acceptació d'una subvenció que atorga la Diputació de Barcelona pel concepte "Programa complementari per a la garantia del Benestar Social".

 

 

10

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE CULTURA, MOVIMENTS SOCIALS, ENTITATS CIUTADANES, MEMÒRIA HISTÒRICA I LGTB

 

Aprovar els criteris de participació de la Fira d’Entitats de l’edició de 2017, de la Festa Major d’Estiu de Santa Coloma de Gramenet.

 

 

11

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE CULTURA, MOVIMENTS SOCIALS, ENTITATS CIUTADANES, MEMÒRIA HISTÒRICA I LGTB

 

Aprovar l'acceptació d'una subvenció que atorga la Diputació de Barcelona pel concepte "Activitats culturals de les festes majors".

 

 

12

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Servei de Compres i Gestió Patrimonial]

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA i SEGURETAT CIUTADANA [Gabinet d'Acció Territorial]

 

Aprovar la minuta de conveni a signar amb la Fundació Privada Hospital de l’Esperit Sant per a la cessió d’ús de la finca denominada Pavelló B.

 

 

13

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT, I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Aprovar les Bases reguladores específiques per l'ocupació temporal de la via pública en la Festa Major d’Estiu.

 

 

14

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT, I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Aprovar el model de conveni amb motiu de la instal·lació de barres de bar durant la Festa Major d’Estiu.

 

 

15

 

TINÈNCIA D’ALCALDIA D’URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Aprovar l’acta de preus nous número 2 de les obres de rehabilitació dels edificis inclosos en l’àrea de conservació i rehabilitació del carrer Pirineus entre Bruc i Olot.

 

 

16

 

TINÈNCIA D’ALCALDIA D’URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Aprovar el document de “Delimitación de àrea de regeneración urbana en el sector sur de Santa Coloma de Gramenet”.

 

 

17

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Aprovar la modificació de l'avantprojecte de l'Àrea de Conservació i Rehabilitació de l'ACR 2 Mas Mari.

 

 

18

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Aprovar la liquidació de les quotes urbanístiques del Projecte de reparcel·lació del PERI Santa Coloma Vella II.

 

 

19

 

TINÈNCIA D’ALCALDIA D’URBANISME, HABITATGE, MEDIAMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PUBLIC, VIA PUBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Aprovar les modificacions pressupostàries corresponents a la liquidació de les quotes d’urbanització del Projecte de reparcel·lació PERI Santa Coloma Vella II.

 

 

20

 

TINÈNCIA D’ALCALDIA D’URBANISME, HABITATGE, MEDIAMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PUBLIC, VIA PUBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Aprovar la despesa i efectuar el pagament de diverses indemnitzacions corresponents al PERI Santa Coloma Vella II.

 

 

21

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Aprovar la suspensió de la tramitació de la llicència d'obra major a la rbla. del Fondo núm. 50.

 

 

 

PRECS I PREGUNTES

 

Nota important:

Aquestes propostes es poden veure modificades. El text definitiu  serà el que consti en l’acta  que s’aprova definitivament.

 
 

Calendari de sessions

La Junta de govern té lloc un cop a la setmana, cada dimarts a les 10h.

Composició de la Junta de govern local

Relació de membres de la Junta de Govern Local
Nom Càrrec
Esteve Serrano Ortín (PSC) 1er Tinent d'Alcaldessa executiu
Lídia Montero Cos (PSC) 2a Tinent d'Alcaldessa executiva
Diego Arroyo Bote (PSC) 3er Tinent d'Alcaldessa executiva
Petra Jiménez Gonzáez (PSC) 4a Tinent d'Alcaldessa executiva
Jordi Mas Herrero (PSC) 5è Tinent d'Alcaldessa
Mª Remedios Aragón Aragón (PSC) 6a Tinent d'Alcaldessa