Junta de Govern Local

Número: 18/2017
Sessió: ordinària
Data: 23 de maig de 2017
Hora: 10:30
Lloc: Sala de Govern

Ordre del dia

1 Aprovació, si escau, de l’acta número 17/2017, corresponent a la  sessió ordinària del dia 16 de maig de 2017.
2 Despatx de documents i normatives.
3 SECRETARIA GENERAL
Ratificar i/o donar compte de diversos decrets.
4 ALCALDIA [Secretaria General / Serveis Jurídics]
Donar  compte  de  la  sentència  de  desestimació  del  recurs  contenciós  núm. 2012/2012.
5 ALCALDIA [Secretaria General / Serveis Jurídics]
Donar  compte  de  la  sentència  de  desestimació  del  recurs  contenciós núm.429-2015 B.
6 ALCALDIA [Secretaria General / Serveis Jurídics] Donar compte del desistiment del recurs contenciós núm. 76-2017- 3.
7 ALCALDIA
Aprovar  el  conveni  de  col·laboració  amb  la  Fundació  Solidaritat  de  la  Universitat  de  Barcelona,  per  als  Premis  Recerca  per  la  Pau  2017  i  Autoritzar i disposar una despesa per import de 300,00 €  a favor de  Neus Sáez Tomàs, en concepte de concessió del Premi de Recerca per la  Pau 2016.
8 TINÈNCIA  D'ALCALDIA  DE  SERVEIS  INTERNS,  PROMOCIÓ  ECONÒMICA,  COMERÇ,    OCUPACIÓ    I    PROMOCIÓ    DE    LA    CIUTAT    [Servei    de  Contractació]
Aprovar  l'adjudicació  del  contracte  de  subministrament  de  llicències  client de productes microsoft per a l'Ajuntament.
9 TINÈNCIA  D'ALCALDIA  DE  SERVEIS  INTERNS,  PROMOCIÓ  ECONÒMICA,  COMERÇ,    OCUPACIÓ    I    PROMOCIÓ    DE    LA    CIUTAT    [Servei    de  Contractació]
Aprovar   l'adjudicació   del   contracte   de   subministrament   de   120  ordinadors per a renovar el parc informàtic de l'Ajuntament.
10 TINÈNCIA  D'ALCALDIA  DE  SERVEIS  INTERNS,  PROMOCIÓ  ECONÒMICA,  COMERÇ,    OCUPACIÓ    I    PROMOCIÓ    DE    LA    CIUTAT    [Servei    de  Contractació]
Aprovar  la  classificació  de  les  ofertes  presentades  i  admeses  en  la  licitació del contracte de serveis de manteniment de llicències software  de programari microsoft per a l'Ajuntament.
11 TINÈNCIA  D'ALCALDIA  DE  SERVEIS  INTERNS,  PROMOCIÓ  ECONÒMICA,  COMERÇ,    OCUPACIÓ    I    PROMOCIÓ    DE    LA    CIUTAT    [Servei    de  Contractació]
Aprovar  el  plec  de  clàusules  administratives  particulars,  del  plec  de  prescripcions  tècniques  i  l'inici  de  licitació  del  contracte  de  serveis  d'assegurança  de  vida  i  accidents  del  personal  estatutari  i  laboral  de  l'Ajuntament  i del Patronat de la Música.
12 TINÈNCIA  D'ALCALDIA  DE  SERVEIS  INTERNS,  PROMOCIÓ  ECONÒMICA,  COMERÇ,  OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Servei de Compres i  Gestió Patrimonial]
Donar per finalitzar el conveni de cessió d’ús a precari de l’habitatge  municipal del c. Santiago Rusiñol, 61, a favor de l’entitat social “El Far".
13 TINÈNCIA  D'ALCALDIA  DE  CULTURA,  MOVIMENTS  SOCIALS,  ENTITATS  CIUTADANES, MEMÒRIA HISTÒRICA, LGTB
Aprovar el conveni de col·laboració amb l’Institut d’Estudis Catalans i el  Centre  Excursionista  Puig  Castellar,  per  a  la  protecció,  gestió  i  difusió  dels   béns  inclosos   en   la   zona   arqueològica   del  poblat   ibèric   Puig  Castellar.
14 TINÈNCIA D’ALCALDIA  D’URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I  ECOLOGIA    URBANA,    ESPAI    PÚBLIC,    VIA    PÚBLICA,    CIVISME    I  SEGURETAT CIUTADANA
Acceptar l’aportació de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya de 47.340 € en concepte d’escreix pels serveis justificats corresponent al Conveni  Oficina d’Habitatge per a l’any 2016.
15 TINÈNCIA D’ALCALDIA D’URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I  ECOLOGIA    URBANA,    ESPAI    PÚBLIC,    VIA    PÚBLICA,    CIVISME    I  SEGURETAT CIUTADANA
Acceptar l’aportació de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya de 21.200  € en concepte serveis justificats corresponent al Conveni Borsa de  Mediació per al lloguer social per a l’any 2016.
16 TINÈNCIA D’ALCALDIA D’URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I  ECOLOGIA    URBANA,    ESPAI    PÚBLIC,    VIA    PÚBLICA,    CIVISME    I  SEGURETAT CIUTADANA
Aprovar  el  projecte  de  reforma  i  rehabilitació  del  Teatre  Sagarra  de  Santa Coloma de Gramenet.
17 TINÈNCIA D’ALCALDIA D’URBANISME,  HABITATGE,  MEDI  AMBIENT  I  ECOLOGIA    URBANA,    ESPAI    PÚBLIC,    VIA    PÚBLICA,    CIVISME    I  SEGURETAT CIUTADANA
Desestimar  les  al·legacions  presentades  per  l'empresa  CEMUSA i  donar  compte  de  la  finalització  del  contracte  per  a  la  concessió  del  servei  d'explotació publicitària de mobiliari urbà.
18 TINÈNCIA  D'ALCALDIA  D'URBANISME,  HABITATGE,  MEDI  AMBIENT  I  ECOLOGIA    URBANA,    ESPAI    PÚBLIC,    VIA    PÚBLICA,    CIVISME    I  SEGURETAT CIUTADANA
Aprovar  la  concessió  de  llicència  primera  utilització  i  ocupació  de  la  nova construcció de l'Escola Riera Alta a la finca del c. dels Alps núm. 27-35 // c. de Santa Eulàlia núm. 58-66.
19 TINÈNCIA  D'ALCALDIA  D'URBANISME,  HABITATGE,  MEDI  AMBIENT  I  ECOLOGIA    URBANA,    ESPAI    PÚBLIC,    VIA    PÚBLICA,    CIVISME    I  SEGURETAT CIUTADANA
Aprovar  la  concessió  de  llicència  d'obres  per  la  parcel·lació  de  10  parcel·les al c. de Bruc 65 - 75 i c. de Terrassa núm. 28-40.
20 TINÈNCIA  D'ALCALDIA  D'URBANISME,  HABITATGE,  MEDI  AMBIENT  I  ECOLOGIA    URBANA,    ESPAI    PÚBLIC,    VIA    PÚBLICA,    CIVISME    I  SEGURETAT CIUTADANA
Aprovar  la  concessió  de  llicència  d'obres  del  c.  de  Roma,  97  per  a  la reforma i canvi d'ús de local a habitatge.

PRECS I PREGUNTES

Nota important:

Aquestes propostes es poden veure modificades. El text definitiu  serà el que consti en l’acta  que s’aprova definitivament.

 
 

Calendari de sessions

La Junta de govern té lloc un cop a la setmana, cada dimarts a les 10h.

Composició de la Junta de govern local

Relació de membres de la Junta de Govern Local
Nom Càrrec
Esteve Serrano Ortín (PSC) 1er Tinent d'Alcaldessa executiu
Lídia Montero Cos (PSC) 2a Tinent d'Alcaldessa executiva
Diego Arroyo Bote (PSC) 3er Tinent d'Alcaldessa executiva
Petra Jiménez Gonzáez (PSC) 4a Tinent d'Alcaldessa executiva
Jordi Mas Herrero (PSC) 5è Tinent d'Alcaldessa
Mª Remedios Aragón Aragón (PSC) 6a Tinent d'Alcaldessa