Oferta pública d'ocupació 2011

Oferta pública 2011
RÈGIM FUNCIONARIAL 
CLASSIFICACIÓ DENOMINACIÓ GRUP VACANT SISTEMA DE SELECCIÓ
Escala Admó. General         
Subescala : de Gestió Tècnic/a de gestió A2 1 Concurs-oposició lliure
Subescala : Administrativa  Administratiu/va C1 5 Concurs-oposició lliure
Subescala : Auxiliar Auxiliar Administratiu/va C2 5 Concurs-oposició lliure
Escala Admó. Especial      
Subescala tècnica       
Clase: Tècnica Superior Tècnic/a superior A1 1 Concurs-oposició lliure
Clase: Tècnica Mitja Arquitecte/a Tècnic/a A2 1 Concurs-oposició lliure
  Enginyer/a Tècnic/a Industrial A2 2 Concurs-oposició lliure
  Enginyer/a Tècnic/a agrícola A2 1 Concurs-oposició lliure
  Treballador/a social A2 2 Concurs-oposició lliure
  Tècnic/a Mitjà A2 2 Concurs-oposició lliure
  Analista A2 1 Concurs-oposició lliure
  Enginyer/a Tècnic/a Obres Publ. A2 1 Concurs-oposició lliure
Classe:Tècnica auxiliar Tècnic/a auxiliar C1 5 Concurs-oposició lliure
  Inspector/a C1 1 Concurs-oposició restringit
Subescala Serveis Especials Auxiliar Tècnic/a C2 12 Concurs-oposició lliure
Classe: Comesa Esp.
 
Classe: Oficis Oficial/a C2 1 Concurs-oposició lliure
RÈGIM LABORAL
CATEGORIA TITULACIÓ GRUP VACANT SISTEMA DE SELECCIÓ
Tècnic/a superior Llicenciatura A1 3 Concurs-oposició lliure
Tècnic/a cultura Diplomatura A2 2 Concurs-oposició lliure
Enginyer/a tècnic/a Diplomatura A2 1 Concurs-oposició lliure
Tècnic/a mig Diplomatura A2 1 Concurs-oposició lliure
Inspector/a Batxillerat C1 1 Concurs-oposició lliure
Administratiu/va Batxillerat C1 1 Concurs-oposició lliure
Tècnic/a auxiliar Batxillerat C1 2 Concurs-oposició lliure
Aux. especialista Graduat ESO C2 1 Concurs-oposició lliure
Oficial/a Graduat ESO C2 3 Concurs-oposició lliure