Calendari dies inhàbils

Aquí podreu consultar el calendari de festes i dies inhàbils a efectes de còmputs per als terminis de diferents tràmits.

Any 2018

El Ple de l'Ajuntament del dia 25 de juliol de 2017, va aprovar fixar com a festes locals del municipi de Santa Coloma de Gramenet per a l'any 2018, els dies 21 de maig (Segona Pasqüa) i 24 de setembre (Festa de la Mercè)

Any 2017

El Ple de l'Ajuntament del dia 25 de juliol de 2016, va aprovar fixar com a festes locals del municipi de Santa Coloma de Gramenet per a l'any 2017, els dies 5 de juny (Segona Pasqüa) i 4 de setembre (Festa Major).

A més, seran festes laborals arreu de Catalunya durant l’any 2017 les següents:

 • 6 de gener (Reis).
 • 14 d'abril (Divendres Sant).
 • 17 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida).
 • 1 de maig (Festa del Treball).
 • 24 de juny (Sant Joan).
 • 15 d'agost (l'Assumpció).
 • 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya).
 • 12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya).
 • 1 de novembre (Tots Sants).
 • 6 de desembre (Dia de la Constitució).
 • 8 de desembre (la Immaculada).
 • 25 de desembre (Nadal)
 • 26 de desembre (Sant Esteve).


*De les tretze festes esmentades n'hi ha una, a triar entre el 6 de gener (Reis), el 17 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida), el 24 de juny (Sant Joan) i el 26 de desembre (Sant Esteve), que té el caràcter de recuperable. Les altres dotze són de caràcter retribuït i no recuperable.Any 2016

El Ple de Santa Coloma de Gramenet del dia 29 de setembre de 2015 va aprovar les dues festes locals per a l'any 2016. El calendari queda de la manera següents:

Festes estatals i autonòmiques

 •     1 de gener, Any Nou
 •     6 de gener, Reis
 •     25 de març, Divendres Sant
 •     28 de març, Dilluns de Pasqüa
 •     1 de maig, Festa del Treball
 •     24 de juny, Sant Joan
 •     15 d'agost, Assumpció de la Verge
 •     11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya
 •     12 d'octubre, Dia de la Hispanitat
 •     1 de novembre, Tots Sants
 •     6 de desembre, Dia de la Constitució
 •     25 de desembre, Nadal
 •     26 de desembre, Sant Esteve

Festes locals

 •     24 de març
 •     5 de setembre
 
 

Definició

Es consideren dies inhàbils els dissabtes, diumenges i els dies declarats festius (Art. 30 de la Llei 39/2015 de l’1 d’octubre*)
Es consideren dies hàbils la resta de dies del calendari, és a dir, de dilluns a divendres sempre i quan no siguin festius
 
*En base a l’article 30.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre , del procediment administratiu comú de les administracions públiques:  “Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.”


Còmput de terminis

El còmput de terminis està regulat en el Capítol II del Títol II de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.