Calendari del contribuent

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

EDICTE
De conformitat amb la Resolució de data 18 de novembre de 2016 (número 9882) dictada pel tinent d'alcaldessa executiu de l'Àrea de Serveis Interns, promoció econòmica, ocupació, comerç i promoció de la ciutat, es fa públic el calendari fiscal per a l'any 2017 sent el període voluntari de recaptació el que s'indica a continuació:

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
Període de cobrament: de l'1 de març al 3 de maig.
Rebuts domiciliats: 2 de maig.

TAXA PER L'OCUPACIÓ I APROFITAMENT DE LA VIA PÚBLICA.

A- Llocs de venda amb instal·lació fixa (quioscos, xurreries, etc.) i guals:
Període de cobrament de l'1 de març al 4 de maig.
Rebuts domiciliats: 3 d'abril.

B- Elements annexos a establiments (vetlladors, taules, cadires, etc.):
Període de cobrament: de l'1 de març al 4 de maig.
Rebuts domiciliats:
Primer termini: 3 d'abril.
Segon termini: 2 d'octubre.

TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE MERCAT I MERCATS DE VENDA NO SEDENTÀRIA.
Període de cobrament: de l'1 de març al 4 de maig.
Rebuts domiciliats:
Primer termini: 3 d'abril.
Segon termini: 2 de juny.
Tercer termini: 18 de setembre.
Quart termini: 6 de novembre.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES.

Període de cobrament: del 2 de maig al 4 de juliol.
Rebuts domiciliats:
Primer termini: 1 de juny.
Segon termini: 2 d'octubre.

TRIBUT METROPOLITÀ.

Període de cobrament: del 2 de maig al 4 de juliol.
Rebuts domiciliats: 1 de juny.

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES.

Període de cobrament del 2 d'octubre al 4 de desembre
Rebuts domiciliats: 16 de novembre

PREU PÚBLIC PEL SERVEI DE RECOLLIDA I GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS I INDUSTRIALS I ALTRES PADRONS NO CONTEMPLATS EN APARTATS ANTERIORS.
Període de cobrament: del 2 d'octubre al 4 de desembre.
Rebuts domiciliats: 16 de novembre.

TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.
Període de cobrament: del 3 d'abril al 30 de juny.
Rebuts domiciliats: 3 de juny.

Transcorregut el termini d'ingrés, els deutes seran exigibles pel procediment de constrenyiment i meritaran el recàrrec
de constrenyiment, interessos de demora i, si s'escau, les costes que es produeixin.

L'exposició pública dels padrons fiscals corresponents s'iniciarà els quinze dies abans a l'obertura del període de cobrament en període voluntari i s'exposarà durant un mes.

Contra els corresponents padrons solament s'admetran les reclamacions i rectificacions que es formulin durant el període de la seva exposició pública.

Santa Coloma de Gramenet, 21 de novembre de 2016


*El pagament amb l’avís de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica es pot efectuar en qualsevol de les entitats col·laboradores de l’ORGT de la Diputació de Barcelona. Sense avís: amb el document cobratori que pot facilitar l’Oficina de Recaptació (c. de la Vistalegre, 17) o qualsevol oficina de l’ORGT.

 
 

Forma de pagament

El pagament d’aquests tributs i preus públics es podrà fer efectiu:

  • Amb avís normalitzat: a qualsevol oficina de Catalunya Banc (Catalunya Caixa), Caixabank “la Caixa”, Banco Santander,
    Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banc Sabadell i Bankia (Caixa Laietana).
  • Sense avís: a les mateixes entitats financeres, però amb el document cobratori que prèviament li facilitarà el Servei de Recaptació (c. de la Vistalegre, 17).