Calendari del contribuent

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

EDICTE

De conformitat amb la Resolució de data 13 de novembre de 2017 (número 9951) dictada pel tinent d’alcaldessa executiu de l’Àrea de Serveis Interns, promoció econòmica, ocupació, comerç i promoció de la ciutat, es fa públic el calendari fiscal per a l’any 2018 sent el període voluntari de recaptació el que s’indica a continuació:

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

Període de cobrament: de l’1 de març al 4 de maig

Rebuts domiciliats: 2 de maig

TAXA PER L’OCUPACIÓ I APROFITAMENTS DE LA VIA PÚBLICA

A-Llocs de venda amb instal•lació fixa (quioscos, xurreries, caixers automàtics, aparells recreatius, expositors, aparcament safaretjos  i guals):

Període de cobrament de l’1 de març al 4 de maig.

Rebuts domiciliats: 3 d’abril

B-Elements annexos a establiments (vetlladors i taules i cadires):
Període de cobrament: de l’1 de març al 4 de maig

Rebuts domiciliats:

 • Primer termini: 3 d’abril
 • Segon termini: 2 d’octubre

TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE MERCAT I MERCATS DE VENDA NO SEDENTARIA

Període de cobrament: de l’1 de març al 4 de maig

Rebuts domiciliats:

 • Primer termini: 3 d’abril
 • Segon termini: 1 de juny
 • Tercer termini: 18 de setembre
 • Quart termini: 6 de novembre

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

Període de cobrament: del 2 de maig al 4 de juliol

Rebuts domiciliats:

 • Primer termini: 4 de juny
 • Segon termini: 2 d’octubre

TRIBUT METROPOLITÀ

Període de cobrament: del  2 de maig al 4 de juliol

Rebuts domiciliats: 4 de juny

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES


Període de cobrament de l’1 d’octubre al 4 de desembre

Rebuts domiciliats: 16 de novembre

PREU PÚBLIC PEL SERVEI DE RECOLLIDA I GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS I INDUSTRIALS

Període de cobrament: de l’1 d’octubre al 4 de desembre

Rebuts domiciliats: 16 de novembre

TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

Període de cobrament: del 3 d’abril al 29 de juny

Rebuts domiciliats: 4 de juny

Transcorregut el termini d’ingrés, els deutes seran exigibles pel procediment de constrenyiment i meritaran el recàrrec de constrenyiment, interessos de demora i, si s’escau, les costes que es produeixin.

L’exposició pública dels padrons fiscals corresponents s’iniciarà els quinze dies abans a l’obertura del període de cobrament en període voluntari i s’exposarà durant un mes.

Contra els corresponents padrons solament s’admetran les reclamacions i rectificacions que es formulin durant el període de la seva exposició pública.

Santa Coloma de Gramenet, 14 de novembre de 2017

Esteve Serrano Ortin

Tinent d’alcaldessa executiu de serveis interns, promoció econòmica, comerç, ocupació i promoció de la ciutat

 
 

Forma de pagament

El pagament d’aquests tributs i preus públics es podrà fer efectiu:

 • Amb avís normalitzat: a qualsevol oficina de Catalunya Banc (Catalunya Caixa), Caixabank “la Caixa”, Banco Santander,
  Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banc Sabadell i Bankia (Caixa Laietana).
 • Sense avís: a les mateixes entitats financeres, però amb el document cobratori que prèviament li facilitarà el Servei de Recaptació (c. de la Vistalegre, 17).