Cartes de serveis

logotip cartes de serveis

Primera fase

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, amb l’objectiu de reforçar la qualitat dels serveis prestats a la ciutadania i la informació pública, ha elaborat un recull de  cartes de serveis. S'impulsa així la gestió de la qualitat i el compliment de la normativa en matèria de transparència i bon govern, concretament la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència accés a la informació pública i bon govern.

Les cartes de serveis són documents mitjançant els quals l’Ajuntament informa a la ciutadania dels serveis públics que ofereix, així com, de les condicions d’accés,  els compromisos de qualitat adquirits, i els drets i deures que tenen els/es ciutadans/s en qualitat d’usuaris/es de les prestacions municipals.

Tenint en compte el gran volum de serveis que l’Ajuntament ofereix a l’actualitat, s’ha decidit aprovar les cartes municipals en dues fases: a) primera fase, mes de novembre de 2016; b) segona fase, primer trimestre de 2017. A la primera fase s’han inclòs trenta-una cartes relacionades totes elles amb competències bàsiques.

L’acord d’aprovació, al Ple municipal del 28 de novembre de 2016, és publicarà en el BOPB, en el DOGC, en el tauler d’anuncis i el web municipal de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, per un període de trenta dies hàbils, comptadors des del dia següent al de la seva publicació en el BOPB, per a què els interessats, dins de l’esmentat termini, puguin formular les al·legacions i reclamacions que estimin convenients, considerant-se definitivament aprovat en el cas que no se’n presenti cap en l’esmentat termini.

 

 

Aprovació inicial: 28/11/2016 - Propera actualització: 2019

Cartes de serveis