Cartes de serveis

infografia sobre les Cartes de Servei
logotip cartes de serveis

Compromisos de qualitat i indicadors d'acompliment

L’avaluació dels compromisos es podrà consultar en aquesta secció..

Donat que les cartes han estat aprovadas a finals de 2016, en relació a l'avaluació dels compromisos de qualitat de 2017, els primers resultats es faran públics el gener de 2018.

Avaluació dels compromisos

Grameimpuls - Any 2016

Primera fase

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, amb l’objectiu de reforçar la qualitat dels serveis prestats a la ciutadania i la informació pública, ha elaborat un recull de  cartes de serveis. S'impulsa així la gestió de la qualitat i el compliment de la normativa en matèria de transparència i bon govern, concretament la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència accés a la informació pública i bon govern.

Les cartes de serveis són documents mitjançant els quals l’Ajuntament informa a la ciutadania dels serveis públics que ofereix, així com, de les condicions d’accés,  els compromisos de qualitat adquirits, i els drets i deures que tenen els/es ciutadans/s en qualitat d’usuaris/es de les prestacions municipals.

Tenint en compte el gran volum de serveis que l’Ajuntament ofereix a l’actualitat, s’ha decidit aprovar les cartes municipals en dues fases. A la primera fase s’han aprovat definitivament trenta-una cartes relacionades totes elles amb competències bàsiques.

Després de l'aprovació inicial  al Ple municipal del 28 de novembre de 2016, es va publicar en el BOPB, en el DOGC, en el tauler d’anuncis i el web municipal de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, per obrir un període de trenta dies hàbils, comptadors des del dia següent al de la seva publicació en el BOPB, per a què els interessats, dins de l’esmentat termini, puguessin formular les al·legacions i reclamacions que estimin convenients. El ple celebrat el 29 de març de 2017 va aprovar definitivament aquest primer paquet de Cartes de Servei.

 

 

Aprovació inicial: 28/11/2016 - Aprovació definitiva 29/03/2017 - Propera actualització: 2019

Cartes de serveis

Documents tècnics