La convivència

Una Santa Coloma cada cop més implicada

Colomencs passejant a una fira al parc Europa

Una bona convivència, la lluita contra l'exclusió i la discriminació, i la capacitat dels individus d’intervenir a la gestió de la seva ciutat són referents de la bona salut de la ciutat. Santa Coloma s’ha caracteritzat sempre per la seva capacitat d’inclusió i per la defensa de l'igualtat d’oportunitats.
 

L’Ajuntament vol una ciutat cada cop més implicada amb els seus ciutadans, amb les seves necessitats i singularitats. Es vol seguir treballant en aquesta direcció, per una ciutat on tothom senti protegits els seus drets alhora que conegui les seves obligacions.

En el marc d’aquest treball continuat,  es proposa d'actualitzar i incrementar les polítiques i els projectes de ciutadania i, d'establir un marc més clar al respecte,  es preveu un procés participatiu per l’aprovació de l’Ordenança de Civisme on drets i deures hi quedin recollits a la manera de normativa i de manual de bones pràctiques.

Pel que fa a les polítiques de gènere es planteja, també, la redacció i aprovació del II Pla d’Igualtat, que actualitzi i concreti les mesures necessàries i possibles per a un futur immediat.

Implicació vol dir participació. El Pla d’Acció Municipal considera cabdal la consolidació del Consell General de Ciutat, i les seves comissions sectorials i territorials,  eines imprescindibles per l’aprofundiment en la democràcia ciutadana. Els plans, programes i projectes de gran impacte articularan els seus processos de participació i, per la seva aprovació per Ple, presentaran memòries participatives, com és el cas del mateix PAM.

Amb la voluntat de seguir millorant la relació d’efectivitat en la prestació de serveis que l’Ajuntament realitza per als ciutadans, i aprofitant les oportunitats que presenten les tecnologies de la informació i comunicació actuals, es prioritzen els recursos on-line: accessibilitat telemàtica al conjunt de tràmits i informacions que realitza l’Ajuntament; millora de l’atenció telefònica; i creació de sistemes automatitzats de control de la gestió.

 
 
Imatge amb el logo del PAM