Els ciutadans i ciutadanes

Una Santa Coloma per a les persones

Imatge de ciutadands i ciutadanes al parc d'Europa

El Pla d'acció que l'Ajuntament proposa per als pròxims quatre anys té a les persones com a principal eix d'actuació. Els joves, els més grans, les famílies, els nens i els col·lectius més sensibles suposen la principal preocupació.

El Pla Municipal d'Habitatge preveu la construcció de 1.075 habitatges públics, de lloguer i venda, que han d'ajudar a pal·liar un dels principals problemes que afecten als ciutadans en general i als joves en particular.

En la mateixa línia, es dissenyen accions concretes al camp de l'educació, entenent-la com eficaç inversió de futur. Al costat de la ja iniciada universalització de la gratuïtat dels llibres de text per a primària i secundària, s'estableix la creació de cinc noves guarderies, amb una capacitat de 369 places per a nens de 0 a 3 anys. En aquest àmbit es planteja també la creació de quatre noves línies d'escolarització a la ciutat, es donarà continuïtat al pla de reforma i rehabilitació dels edificis escolars, i es reforçaran els mecanismes que permetin l'accés dels ciutadans a les noves tecnologies de la informació i la comunicació en la seva condició d'eines socioculturals plenament incorporades en la nostra societat.

Els més grans i les seves famílies són una prioritat. El desenvolupament del Pla d'Accessibilitat amb la instal·lació de prop de 70 trams d'escales mecàniques en carrers d'especial desnivell, i les ajudes per a la instal·lació d'ascensors en edificis que no en disposen, han de millorar notablement la vida diària dels més grans i de les persones amb dificultats de mobilitat. S'estableix també la creació de nous pisos tutelats per a la tercera edat. Tot això tenint en compte que el desenvolupament de la Llei de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència i de la pròxima nova Llei de serveis socials de Catalunya permetran insistir en l'importància que sempre s 'ha donat a la prestació de serveis socials.

La cultura, en el seu conjunt, és un dels principals indicatius per mesurar el progrés i la cohesió col·lectius. Per fomentar i promocionar aquests factors, existeix la voluntat d'ampliació de la xarxa de biblioteques amb dos nous equipaments: les noves biblioteques del Fondo i la de Singuerlín. En el marc de la política de desenvolupament dels equipaments culturals de proximitat es planteja la creació d'un nou espai dedicat al suport al teatre amateur a la Plaça Olimpo i es posarà en marxa un nou centre sociocultural al carrer de Lluis Companys. Respecte al Teatre Sagarra, entrarà en funcionament la Sala B-Miquel Saladrigas i es completarà al pla de remodelació integral del teatre.

Al costat de la cultura, l'esport és un altre dels pilars que generen valors i cohesió. En l'anterior mandat es va avançar notablement en aquest apartat. A l'actual PAM es vol donar continuïtat a aquesta línia d'actuació i en destaquen alguns projectes concrets: es realitzarà i aprovarà el projecte per a la creació d'un Palau d'Esports a Can Zam; es preveu la creació de dos nous pavellons coberts –Els Pins i La Colina–; es renovarà el camp de futbol de les Oliveres i es definirà el camp de futbol de Can Zam.

 
 
Imatge amb el logo del PAM