El medi ambient

Una ciutat sostenible i compromesa amb el medi ambient

Fotografia d'un nen plantant un arbre

El medi ambient és una de les preocupacions que des de fa anys han fet destacar a Santa Coloma en la presa de decisions locals que, de vegades, han esdevingut referents per a altres municipis i àrees urbanes.  Es tracta de processos que des de l’àmbit municipal volen esdevenir d’utilitat a la realitat global.

Santa Coloma ha realitzat esforços continuats per a assolir els principis de l’Agenda 21 redactada a Rio de Janeiro i la Carta de les Ciutats Europees cap a la Sostenibilitat; forma part de la Xarxa de Ciutats i Pobles per la Sostenibilitat; i de la Red de Ciudades por el Clima. El Pla d’Acció Municipal preveu la creació de l’Observatori Local del Canvi Climàtic, així com la realització d’un Fòrum metropolità.

Per aconseguir una ciutat sostenible s’aposta de manera decidida per l’aprofitament de la energia solar, tant per produir aigua calenta com electricitat, i per l'educació ambiental en el seu conjunt. Destaquen l'aprovació d’un Pla d’instal·lacions solars fotovoltaiques a la ciutat, i la creació del nou Centre d’Interpretació del Medi EcoMetròpoli, al recinte Torribera, que a més servirà de porta d’entrada a una major comprensió de la serralada de Marina.

Des d’una perspectiva d’ecologia urbana, la mobilitat esdevé un aspecte important. Es tracta de millorar la circulació a la ciutat i de fer-ho, però, amb criteris de sostenibilitat. Com a mesures concretes destaquen la elaboració del  Pla Zones 30, que significarà un apaivagament del trànsit en sectors de la ciutat on no es podrà conduir a una velocitat major de 30 km per hora; i l'elaboració del Pla Director per la Circulació en Bicicleta, que estableixi el conjunt de mesures a tenir en compte per tal d’intensificar aquesta forma de trànsit i mobilitat.

En aquest terreny el transport públic col·lectiu, la seva promoció i eficiència són cabdals. Es treballarà per tal de seguir millorant les condicions que permetin als ciutadans un major confort en els desplaçaments i que permetin una millor connexió entre els barris de la ciutat i amb el conjunt de l’àrea metropolitana. Es posaran en servei 6 noves estacions de Metro –Línia 9- i es treballarà amb la voluntat de la prolongació de la línia 1 del Metro fins a Badalona.

En relació amb el binomi trànsit-medi ambient, i amb l’objectiu de millorar la connectivitat entre les dues bandes de la ciutat, guanyant més espai públic i reduint la contaminació acústica que genera el trànsit, es presenten dues propostes: l'elaboració i aprovació del projecte per al cobriment parcial d’un tram de la B-20; i l'aprovació del projecte i realització d’instal·lacions de pantalles acústiques esmorteïdores del soroll al pas de la B-20 pel cel obert, ambdues en col·laboració amb el Ministeri de Foment.

 
 
Imatge amb el logo del PAM