Suport a les famílies i a la gent gran

Les polítiques de benestar social inclouen el sistema de seguretat social, el sistema de salut, el sistema d’educació, el sistema de serveis socials, les polítiques per a l’ocupació, les polítiques d’habitatge i altres actuacions públiques.


El conjunt d’intervencions dels serveis de benestar municipals tenen com a objectiu millorar les condicions de vida dels ciutadans, i prenen com a punt bàsic de referència i nucli d’acció social la família. Així, el nucli familiar, en el sentit més ampli possible, esdevé l’objectiu fonamental i la màxima expressió de la responsabilitat municipal en el desplegament dels serveis d’atenció social. I formant part d’aquesta responsabilitat i d’aquest objectiu d’atenció als membres de més edat, la gent gran destaca com un col·lectiu de màxima prioritat municipal.   

El context que ofereixen la Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència i la Llei de serveis socials de Catalunya, tant pel que fa a la presa de consciència i a la sensibilització de totes les administracions envers els ciutadans com per les possibilitats de disposar de més recursos, ha d’ésser rendibilitzat al màxim per tal d’aconseguir un desplegament òptim dels serveis i recursos que inclouen ambdues lleis i que han de permetre assolir, entre altres, els objectius següents:   

  • Augmentar gradualment la cobertura de serveis domiciliaris, de manera prioritària a les persones majors de 75 anys fins al 7% del total.
  • Ampliar la dotació de places assistencials (places residencials i de Centre de Dia) en 320 noves places.
  • Promoure habitatges de lloguer amb serveis comunitaris per a gent gran.