Medi ambient

El medi ambient és una de les preocupacions que des de fa anys han fet destacar Santa Coloma en la presa de decisions locals, que en ocasions han esdevingut referents per a altres municipis i àrees urbanes.  Es tracta de processos que des de l’àmbit municipal volen esdevenir d’utilitat a la realitat global.

Fòrum metropolità contra el canvi climàtic

La ciutat ha realitzat esforços continuats per assolir els principis de l’Agenda 21, redactada a Rio de Janeiro, i la Carta de les Ciutats Europees cap a la Sostenibilitat, redactada a Aalborg el 1994. Darrerament formem part de la Xarxa de Ciutats i Pobles per a la Sostenibilitat, i més recentment, de la Red de Ciudades por el Clima, organisme especialment preocupat per la situació del canvi climàtic. En aquest sentit, es crearà l’Observatori Local del Canvi Climàtic i es farà un fòrum metropolità

Aprofitament de l'energia solar

En la mateixa línia del que es deia abans, hi ha una aposta decidida per a l’aprofitament de l’energia solar, tant per produir aigua calenta com electricitat. Les mesures concretes que es desenvoluparan són:

  • Construcció d’una planta fotovoltaica al cementiri municipal.
  • Aprovació d’un Pla d’instal·lacions solars fotovoltaiques a la ciutat.

Educació ambiental

Dins les mesures que es despleguen al voltant de l’educació ambiental, destaquem, per la seva importància, la creació del nou Centre d’Interpretació del Medi EcoMetròpoli, al Recinte Torribera, que a més servirà de porta d’entrada a una major comprensió de la serralada de Marina.

Mobilitat urbana

Des d’una perspectiva d’ecologia urbana, la mobilitat esdevé un aspecte important, del qual destaquem tres mesures concretes per a aquest mandat:

  • Pla d’itineraris escolars segurs, que permetrà garantir la confiança i seguretat en el desplaçament habitual dels escolars.
  • Pla zones de 30 km/hora, que significarà un apaivagament del trànsit perquè definirà aquells sectors de la ciutat on no es podrà conduir a una velocitat superior a 30 km per hora.
  • Pla director per a la circulació en bicicleta, que establirà amb claredat el conjunt de mesures que cal tenir en compte per intensificar aquesta forma de trànsit i mobilitat.