Codi bon govern

Codi de conducta i bon govern per a càrrecs electes i directius públics

L’ Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, treballa en la línia de desenvolupar el marc d’integritat institucional per a garantir un funcionament operatiu de l’ens, tant a nivell polític com a tècnic, sota uns principis ètics i de valors així com estratègies de prevenció per assolir la bona administració.

El nostre Ajuntament, al novembre de 2016, va participar en un grup de treball, liderat per la Federació de Municipis de Catalunya, amb l’objectiu d’elaborar un Codi de conducta i de bon govern-tipus per a càrrecs públics representatius i directius públics dels governs locals i de les seves entitats del sector públic institucional.

Al mes de febrer de 2017 s’aprova definitivament el model de Codi de conducta de la Federació de Municipis  de Catalunya i l’Ajuntament de Santa Coloma, a través del Servei Jurídics, decideix adequar el seu contingut a les línies d’actuació de l’ens, fet que suposa assolir un primer pas del marc d’integritat institucional i donar resposta a l’obligació normativa en matèria de transparència i bon govern.

 El Codi de conducta i de bon govern per a càrrecs electes i directius públics  que es presenta ve determinat per l’ article 55.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, text normatiu que suposa una font de legitimació addicional i reforça gradualment la confiança que la ciutadania té dipositada en el nostre govern local.  El document es va aprovar inicialment al Ple municipal del passat 29 de maig  i passa  a exposició pública per a que es  pugui formular les al·legacions i reclamacions que s’estimin convenients.

Codi de conducta i bon govern per a càrrecs electes i directius públics. Document aprovació inicial (pdf)

 
 

S’ha iniciat el procés d’elaboració del codi ètic  on es reculli els principis, les regles i els models de conducta desitjables en els àmbits del bon govern, la bona administració i la gestió dels serveis públics, tal com es senyalava a l’article 5.2 del Reglament Municipal de Participació ciutadana i Govern obert de Santa Coloma de Gramenet, aprovat el 2 d’abril de 2015.

Durant el procés, els treballadors i treballadores de l’administració pública actuarem segons el Títol V Del bon govern, capítol I Codi de conducta dels alts càrrecs i capítol II Dret a una bona administració i a un serveis públics de qualitat, de la Llei 19/2014 del 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern.