Codi bon govern

Codi de conducta dels alts càrrecs

Principis d’actuació

 Els alts càrrecs han d’actuar d’acord amb els principis ètics i les regles de conducta següents:

 • El respecte de la Constitució, l’Estatut d’autonomia i el principi de legalitat.
 • El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets estatutaris.
 • La transparència de les activitats oficials, dels actes i decisions relacionats amb la gestió dels assumptes públics que tenen encomanats i de llur agenda oficial, als efectes de publicitat del Registre de grups d’interès, establert pel títol IV.
 • La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes d’interessos.
 • La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions.
 • L’ajustament de la gestió i l’aplicació dels recursos públics a la legalitat pressupostària i a les finalitats per a les quals s’han concebut.
 • El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans que dirigeixen.
 • L’exercici del càrrec amb dedicació absoluta, d’acord amb el que estableix la legislació sobre incompatibilitats.
 • L’exercici del càrrec en benefici exclusiu dels interessos públics, sense dur a terme cap activitat que pugui entrar-hi en conflicte.
 • La utilització de la informació a què tenen accés per raó del càrrec en benefici de l’interès públic, sense obtenir cap avantatge propi ni aliè.
 • El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris.
 • La bona fe.
 • L’exclusió de qualsevol obsequi de valor, favor o servei que se’ls pugui oferir per raó del càrrec o que pugui comprometre l’execució de llurs funcions.
 • El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.
 • Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó de l’exercici de llurs competències.

En els plecs de clàusules contractuals i en les bases de convocatòria de subvencions o ajuts s’ha d’incloure els principis ètics i les regles de conducta als quals han d’adequar l’activitat els contractistes i les persones beneficiàries, i han de determinar els efectes d’un eventual incompliment d’aquests principis. 

 

Incompatibilitats i declaracions

 • Els alts càrrecs estan subjectes al règim d’incompatibilitats i a les obligacions de declaració d’activitats, de béns patrimonials i d’interessos establerts per la legislació específica.
 • El Registre de declaracions d’activitats és públic. L’accés als registres de les declaracions dels béns patrimonials i d’interessos es regeix per llur normativa específica, sens perjudici de la qual es fa pública una declaració que indica  la situació patrimonial dels alts càrrecs.

 

Publicitat de les condicions d’accés

 • Es farà públic el currículum amb els mèrits professionals i tècnics de la persona nomenada.
 • Els nomenaments d’alts càrrecs s’han de fer atenent criteris de competència professional, entre persones amb qualificació i experiència en llocs de responsabilitat en la gestió pública o privada.
 
 

S’ha iniciat el procés d’elaboració del codi ètic  on es reculli els principis, les regles i els models de conducta desitjables en els àmbits del bon govern, la bona administració i la gestió dels serveis públics, tal com es senyalava a l’article 5.2 del Reglament Municipal de Participació ciutadana i Govern obert de Santa Coloma de Gramenet, aprovat el 2 d’abril de 2015.

Durant el procés, els treballadors i treballadores de l’administració pública actuarem segons el Títol V Del bon govern, capítol I Codi de conducta dels alts càrrecs i capítol II Dret a una bona administració i a un serveis públics de qualitat, de la Llei 19/2014 del 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern.