Què és l'OIAC

L’OIAC, és l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
Des d’aquesta oficina s’ofereix un servei integral d’atenció a través del model de finestreta única , atenen-se de manera polivalent totes aquelles sol·licituds d’informació i gestió dels diferents àmbits d’actuació municipals.
L’OIAC representa una aposta de l’Ajuntament per oferir a la ciutadania un servei d’atenció personalitzat basat en criteris de qualitat i d’eficàcia, a través dels seus canals d’atenció: presencial, telefònic i telemàtic.

Objectius

 

  · Informar als ciutadans i les ciutadanes sobre qüestions i assumptes de la ciutat i l'ajuntament que puguin ésser del seu interès.

  · Mantenir permanentment actualitzada la base de dades de tràmits com a garantia d'una informació acurada i precisa.

  · Rebre i canalitzar els suggeriments o les queixes dels ciutadans o col·lectius.

  · Resoldre de manera immediata els tràmits simples i iniciar l'expedient d'aquells que requereixen una gestió diferida (per part d'altres departaments)


Serveis i recursos

Oficina presencialL’atenció presencial d’aquesta oficina es realitza a través de les taules d’atenció polivalents situades a l’edifici principal de l’Ajuntament (Plaça de la Vila), amb l’accés per una porta lateral diferenciada.
Oficina telefònicaL’atenció telefònica s’ofereix durant el mateix horari a través del número de telèfon 93 462 40 40 i a través del fax 93 466 05 10
Oficina telemàticaL’atenció telemàtica s’ofereix durant les 24 hores i 365 dies de l’any a través de la plana web www.gramenet.cat

Per la realització d’aquesta atenció es compta amb un conjunt de professionals distribuïts en 1 punt d’orientació a l’entrada de l’oficina, 13 taules d’atenció polivalents i 2 punts d’atenció telefònica i telemàtica.
L’èxit principal d’aquesta oficina radica en la seva configuració d’oficina polivalent d’atenció, ja que qualsevol tràmit municipal en el seu estadi inicial és atès pel mateix professional amb l’ajut de les eines ofimàtiques i d’altres mitjans tecnològics.

To top

 
 
logotip de l'oficina d'informació i atenció al ciutadà

Horari

Aquest horari és de l'OIAC i del Registre General de l'Ajuntament.

Dies no festius:

  • de dilluns a dijous, de 9:00 a 17:30
  • divendres, de 9:00 a 14:30
  • horari reduït: de 9:00 a 13:30 (de dilluns a divendres)

  Es consideren dies d'horari reduït per a l'any 2017 els períodes vacacionals de:

  • Nadal
  • Setmana Santa
  • Estiu (fins al 8 de setembre)

  A efectes de còmput de terminis el dissabte és un dia hàbil. A efectes de presentació de documents, el dissabte no serà un dia laborable, per tant si el venciment coincideix en dissabte queda traslladat al primer dia hàbil següent.