Pagaments

 

Termini legal de pagament d’acord normativa morositat i contractació del sector públic

La informació detallada d’acord amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

 
 

 

Termini mitjà de pagament d’acord metodologia de l’Estat RDL 635/2014

Els terminis de pagament s’han calculat d’acord a la metodologia establerta per Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, aprovada per Real Decret 635/2014, de 25 de juliol. Aquest període mesura el termini en el pagament del deute comercial en termes econòmics com indicador diferent respecte del termini legal de pagament establert en el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i la Llei 3/2004 per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

El termini mitjà, doncs, és el número de dies naturals transcorreguts des dels trenta dies posteriors a la data d’entrada de la factura en el registre administratiu, o des de la data d’aprovació de la certificació mensual d’obra, segons correspongui, fins a la data de pagament material per part de l’Administració.

Febrer 2018

Termini Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Mensual *: 10,29 dies.

Informes mensuals amb la informació de l'Ajuntament, Patronat Municipal de la Música i societats municipals 2018:

Informes detallats amb la informació de l'Ajuntament, organismes autònoms i societats municipals d'exercicis anteriors:

* Quan la dada està entre parèntesi fa referència a un import negatiu, representatiu bé d'una major celeritat en el pagament per part de l'Administració, en relació al període màxim previst legalment amb caràcter general per a donar conformitat a la factura, o bé a que les operacions pendents de pagament de l'Administració es troben en un moment anterior a aquest període màxim