Pressupost 2018

Pressupost Ajuntament 2018

Pressupost Ajuntament

ESTAT D’INGRESSOS

ESTAT DE DESPESES

Capítol I

32.970.322,72

Capítol I

33.410.014,76

Capítol II

3.168.900,00

Capítol II

36.630.506,00

Capítol III

9.879.172,46

Capítol III

1.098.857,82

Capítol IV

54.098.064,94

Capítol IV

19.810.025,83

Capítol V

538.400,00

Capítol V

500.000,00

Capítol VI

0

Capítol VI

3.001.026,08

Capítol VII

464.717,50

Capítol VII

3.358.658,72

Capítol VIII

180.000,00

Capítol VIII

180.000,00

Capítol IX

1.924.308,58

Capítol IX

5.234.796,99

TOTAL INGRESSOS

103.223.886,20

TOTAL DESPESES

103.223.886,20

Pressupost Patronat Municipal de la Música

Pressupost PMM

ESTAT D’INGRESSOS

ESTAT DE DESPESES

Capítol I

Capítol I

837.111,47

Capítol II

Capítol II

49.156,75

Capítol III

462.600,42

Capítol III

Capítol IV

430.831,10

Capítol IV

3.000,00

Capítol V

Capítol V

Capítol VI

Capítol VI

4.163.30

Capítol VII

Capítol VII

Capítol VIII

Capítol VIII

Capítol IX

Capítol IX

TOTAL INGRESSOS

893.431,52

TOTAL DESPESES

893.431,52

Pressupost Gramepark

Gramepark S.A.

ESTAT D’INGRESSOS

ESTAT DE DESPESES

Vendes

2.047.149,62

Aprovisionaments

312.284,90

Prestacions de serveis

2.816.147,68

Despeses de personal

1.882.329,02

 

-1.806.986,52

Dotacions amortització i deterioraments 

431.659,02

Variació existències

Subvencions explotació

1.619.147,00

Altr. Despeses explotació

1.525.067,06

Imputació Subvencions immobilitzat no financer

805.318,81

 

 

Ingressos financers

 

Despeses financeres

1.323.368,96

Ingressos extraordinaris

 

Despeses extraordinàries

 

TOTAL INGRESSOS

5.480.776,59

TOTAL DESPESES

5.474.708,96

Pressupost Grameimpuls

Grameimpuls, S.A.

ESTAT D’INGRESSOS

ESTAT DE DESPESES

Vendes

 

Aprovisionaments

548.611,87

Prestacions de serveis

559.812,20

 

8.043.391,55

i altres ingressos

Despeses de personal

 

9.354.099,21

Dotacions amortització i deterioraments 

165.000,00

Subvencions explotació

Imputació Subvencions immobilitzat no financer

68.242,01

Altres despeses

1.224.650,00

d’explotació

Ingressos financers

 

Despeses financeres

500

 

 

Despeses extraordinàries

 

Ingressos extraordinaris

TOTAL INGRESSOS

9.982.153,42

TOTAL DESPESES

9.982.153,42

 
 

Documents oficials