Modificacions del pressupost 2017

Ple del 6 de novembre

Aprovar una modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit, per import de 6.094,86 euros, entre les aplicacions que s’indiquen a continuació:

 

A DISMINUIR
Aplicació a disminuirImportDescripció del projecte
2900/92000/22400006.094,86        Assegurances
TOTAL6.094,86

 

 

A INCREMENTAR
Aplicació a incrementarImportDescripció del projecte
2900/23105/20201006.094,86           Lloguers
TOTAL6.094,86

Aprovar una modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit, per import de 460.000,00 euros, entre les aplicacions que s’indiquen a continuació:

 

 A DISMINUIR
Aplicació a disminuirImportDescripció del projecte
2401/91203/16000006.660,24Seguretat Social
2401/92007/130000020.219,00Retribucions bàsiques personal laboral
2401/92007/1300200286,80Altres retribucions personal laboral
2401/92007/16000006.336,36Seguretat Social
2401/92023/12006001.150,20Triennis
2401/92023/12100006.179,28Complement destí funcionaris
2401/92023/1300000514,16Retribucions bàsiques personal laboral
2401/93101/12100007.508,04Complement destí funcionaris
2401/92013/1600000411.145,92Seguretat Social
TOTAL460.000,00

 

 

A INCREMENTAR
Aplicació a incrementarImportDescripció projecte
3100/13200/623010034.000,00Maquinària, Instal·lacions tècniques i utillatge
3100/13200/214010026.000,00Manteniment i reparació vehicles
5500/23105/4800100400.000,00Convenis serveis socials
TOTAL460.000,00

Modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit, per import de 541.405,98 euros, entre les aplicacions que s’indiquen a continuació:

 

A DISMINUIR
Aplicació a disminuirImportDescripció del projecte
2000/92901/5000000500.000,00Fons contingència
7910/43120/221010021.405,98Aigua
7910/43120/221020020.000,00Gas
TOTAL541.405,98

A INCREMENTAR
Aplicació a incrementarImportDescripció del projecte
7910/16500/221000014.058,97Energia elèctrica
7910/32300/2210000465.060,90Energia elèctrica
7910/92000/221000020.880,13Energia elèctrica
7910/16500/221000041.405,98Energia elèctrica
TOTAL541.405,98

Modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit, per import de 60.486,51 euros, entre les aplicacions que s’indiquen a continuació:

 

A DISMINUIR
Aplicació a disminuirImportDescripció del projecte
7830/16500/210080060.486,51Manteniment enllumenat
TOTAL60.486,51

A INCREMENTAR
Aplicació a incrementarImportDescripció projecte
7500/33701/632010060.486,51

2017/2/EDIFI/21 (obres Casal mpal. Riu Nord) /

Edificis i altres construccions, inversió de reposició

 
TOTAL60.486,51

Modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit, per import de 120.000,00 euros, entre les aplicacions que s’indiquen a continuació:

 

A DISMINUIR
Aplicació a disminuirImportDescripció del projecte
7630/32300/2270000120.000,00Neteja
TOTAL120.000,00

 

A INCREMENTAR
Aplicació a incrementarImportDescripció del projecte
7400/15220/2120200120.000,002017/2/ALTRE/3 (Pirineus ACR2) / Reparacions, manteniment i conservació d'edificis i altres
TOTAL120.000,00

SEGON EXPEDIENT

crèdit extraordinari en el pressupost de despeses per a l’exercici 2017 de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, finançat amb el romanent líquid de tresoreria resultant de la liquidació del pressupost de l’exercici 2016 d’aquest Ajuntament, concepte d’ingrés 0000/87000, per import total de 161.302,02 euros, per a finançar la inversió financerament sostenibles, segons el següent detall:

A)    Inversions Financerament Sostenibles:

 

MODIFICACIÓ
Tipus modificacióActuacióAplicació projecteImport
Crèdit extraordinariCLIMATITZACIÓ ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

7900/93303/6220000

2017/2/IFISO/1
161.302,02 €
TOTAL161.302,02 €

 

 

 

 

Suplement de crèdit en el pressupost de despeses per a l’exercici 2017, de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, finançada amb el romanent líquid de tresoreria resultant de la liquidació del pressupost de l’exercici 2016 d’aquest Ajuntament, concepte d’ingrés 0000/87000, per un import total de 3.123.076,30 euros, per a finançar l’amortització del préstec hipotecari a nom de Gramepark, S.A. subscrit amb l’entitat bancària Caixa Bank, S.A., segons el següent detall:

 

A INCREMENTAR
Aplicació a incrementarImportDescripció del projecte
2000/15000/74900003.123.076,30Transferències de capital
TOTAL3.123.076,30

TERCER EXPEDIENT

Transferència de desviació de finançament següent:

 

 

DESVIACIONS CEDIDES
Aplicació d'ingrésActuacióAplicació projecteImport
5310/39701Aprofitament urbanístic2009/2/PLANS/11.182.524,74

 

DESVIACIONS REBUDES
Aplicació d'ingrésActuacióAplicació projecteImport
5310/39701Rehabilitació Escola Miguel Hernández2017/2/EDIFI/181.182.524,74

Crèdit extraordinari en el pressupost de despeses per a l’exercici 2017 de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet import total de 1.204.963,60 euros, segons el següent detall:

 

ALTA INGRESOS
Tipus modificacióActuacióAplicació projecteImport
 Crèdit extraordinariRehabilitació Escola Miguel Hernández

5310/39701

2017/2/EDIFI/18
1.182.524,74 €
Crèdit extraordinariRehabilitació Escola Miguel Hernández0000/8700022.438,86€
TOTAL1.204.963,60 €

ALTA DESPESES
Tipus modificacióActuacióAplicació projecteImport
Crèdit extraordinariRehabilitació Escola Miguel Hernandez

7500/15210/7490000

2017/2/EDIFI/18
1.204.963,60 €
TOTAL1.204.963,60 €

Ple del 24 de juliol

Modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit, per import de 16.090,00 euros, entre les aplicacions que s’indiquen a continuació:

A DISMINUIR

Aplicació a disminuir

Import

Descripció del projecte/Aplicació

8400/01101/3100100

16.090,00

Interessos préstec llarg termini

TOTAL

16.090,00

 

A AUGMENTAR

Aplicació a incrementar

Import

Descripció del projecte/Aplicació

1200/91203/2269900

16.090,00

Altres despeses

TOTAL

16.090,00

 

Modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit, per import de 205.872,70 euros, entre les aplicacions que s’indiquen a continuació:

A DISMINUIR

Aplicació a disminuir

Import

Descripció del Projecte/Aplicació

7900/92000/2120100

205.872,70

Manteniment edificis – adm. general

TOTAL

205.872,70

 

A INCREMENTAR

Aplicació a incrementar

Import

Projecte

Descripció del Projecte/Aplicació

7900/32300/2120100

60.000,00

 

Manteniment edificis - escoles

7900/34201/2120100

40.000,00

 

Manteniment edificis - esports

7900/32302/6320100

40.000,00

2015/2/MILLO/5

Edif. I altres construccions- inversió de reposició

7900/34201/6320100

40.000,00

2017/2/EDIFI/4

Edif. I altres construccions- inversió de reposició

7900/33301/6320100

23.416,40

2017/2/EDIFI/19

Edif. I altres construccions- inversió de reposició

7900/33301/6220100

2.456,30

2017/2/EDIFI/19

Edif. I altres construccions- inversió de reposició

TOTAL

205.872,70

 

 


Ple del 26 de juny

Canvi de desviacions de finançament següent:

BAIXA:

PARTIDES DE BAIXA

Projecte

Concepte d’ìngrès

NIF

Agent finançador

Import

2016/8/SOBRA/1

0000/91301

A39000013

Banco Santander SA

25.045,20

2016/8/SOBRA/1

0000/91301

A99319030

Ibercaja Banco SA

18.521,74

2016/8/SOBRA/1

0000/91301

G08169815

Caixa Estalvis de Catalunya

17.459,67

2016/8/SOBRA/1

0000/91303

G08169815

Caixa Estalvis de Catalunya

7.654,53

2016/8/SOBRA/1

7400/91301

G28029007

Caja Ahorros y Monte Piedad de Madrid

17.618.82

TOTAL

86.299,96

ALTA:

PARTIDES D'ALTA

Projecte

Concepte d’ìngrès

NIF

Agenst finançador

Import

2017/2/ADQUI/6

0000/91301

A39000013

Banco Santander SA

24.840,00

2017/2/MILLO/10

0000/91301

A39000013

Banco Santander SA

205,20

2017/2/MILLO/10

0000/91301

A99319030

Ibercaja Banco SA

18.521,74

2017/2/MILLO/10

0000/91301

G08169815

Caixa Estalvis de Catalunya

17.459,67

2017/2/MILLO/10

0000/91303

G08169815

Caixa Estalvis de Catalunya

7.654,53

2017/2/MILLO/10

7400/91301

G28029007

Caja Ahorros y Monte Piedad de Madrid

17.618.82

TOTAL

86.299,96

Expedient de modificació per a generació d’ingressos següent:

ALTA PRESSUPOST D'INGRESSOS

Concepte ingrès

Agents finançadors

Projecte

Descripció projecte

Import

0000/91301

Banco Santander SA

2017/2/ADQUI/6

Redacció projectes enderrocs vinculats a exporpiació

24.840,00

0000/91301

Banco Santander SA

2017/2MILLO/10

Pavimentació Cr. Anselm Clavé

205,20

0000/91301

Ibercaja Banco SA

2017/2MILLO/10

Pavimentació Cr. Anselm Clavé

18.521,74

0000/91301

Caixa Estalvis de Catalunya

2017/2MILLO/10

Pavimentació Cr. Anselm Clavé

17.459,67

0000/91303

Caixa Estalvis de Catalunya

2017/2MILLO/10

Pavimentació Cr. Anselm Clavé

7.654,53

7400/91301

Caja Ahorros y Monte Piedad de Madrid

2017/2MILLO/10

Pavimentació Cr. Anselm Clavé

17.618,82

 

TOTAL

86.299,96

BAIXA PRESSUPOST DE DESPESES

Aplicació de despeses

Projecte

Descripció aplicació

I projecte

Import

7500/15100/6100100

2017/2/ADQUI/6

Adequació i remodelació solars/

Redacció projectes enderrocs vinculats a exprop.

24.840,00

7810/15320/6190001

2017/2MILLO/10

Altres inv de reposició en infrastr i bens dest us gral/

Pavimentació Cr. Anselm Clavè

61.459,96

TOTAL

86.299,96

Modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit, per import de 193.490,00 euros, entre les aplicacions que s’indiquen a continuació:

A DISMINUIR

Aplicació a disminuir

Import

Descripció del Projecte/Aplicació

8400/01101/9130100

185.000,00

Amortització prèstecs llarg termini

8400/01101/3100200

8.490,00

Interessos a curt termini

TOTAL

193.490,00

 

A INCREMENTAR

Aplicació a incrementar

Import

Projecte

Descripció del Projecte/Aplicació

7300/15120/6000200

193.490,00

2017/2/URBAN/1

Inversions en terrenys/

Despesa IVA

TOTAL

193.490,00

 

 

Modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit, per import de 27.075,23 euros, entre les aplicacions que s’indiquen a continuació:

A DISMINUIR

Aplicació a disminuir

Import

Descripció del Projecte/Aplicació

7630/43120/2270000

5.592,12

Neteja (Mercats Municipals)

7630/92000/2270000

21.483,11

Neteja (Oficines generals)

TOTAL

27.075,23

 

A INCREMENTAR

Aplicació a incrementar

Import

Projecte

Descripció del
Projecte/Aplicació

7610/16300/2269900

21.436,63

 

Altres despeses

7610/16300/6290000

5.638,60

2017/2/CONTE/1

Altres inv. noves associades al funcionament operatiu dels serveis

TOTAL

27.075,23

 

 

Modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit, per import de 148.480,00 euros, entre les aplicacions que s’indiquen a continuació:

A DISMINUIR

Aplicació a disminuir

Import

Descripció del Projecte/Aplicació

8400/01101/3100200

28.500,00

Interessos a curt  termini

8400/01101/3100100

119.980,00

Interessos a llarg termini

TOTAL

148.480,00

 

A INCREMENTAR

Aplicació a incrementar

Import

Projecte

Descripció del Projecte/Aplicació

7000/15100/2270600

21.780,00

 

Estudis i treballs tècnics/ Redacció Pla Local Habitatge

7400/15100/4800001

18.700,00

 

Beques subjectes a retenció IRPF no incloses en la BDNS

2200/43300/2269900

37.000,00

 

Altres despeses / Moneda Local

 5500/23105/4800100

71.000,00

 

Transferències Serveis Socials

TOTAL

148.480,00

 

 


Ple del 29 de maig

PRIMER EXPEDIENT

Modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit, per import de 440.000,00 euros, entre les aplicacions que s’indiquen a continuació:

Aplicació a disminuir

Import

Descripció del Projecte /Aplicació

8400/01101/9130100

440.000,00

Amortització préstecs llarg termini. Sector privat

TOTAL

440.000,00

 

Aplicació a incrementar

Import

Projecte

Descripció del Projecte / Aplicació

1200/91203/2269900

10.000,00

 

“Altres despeses”

1500/92403/2269914

35.000,00

 

“Dinamització de processos”

1200/91203/4890300

8.000,00

 

·Altres transferències”

7810/24100/2101600

50.000,00

2017/2/OCUPA/1

Plans Ocupació

7400/15100/2270600

14.000,00

 

Estudis i treballs tècnics

3100/13500/2269911

18.000,00

 

Pla emergència

5417/33407/2279909

45.000,00

 

Contractes-Programa Joventut

5500/23105/4800100

185.000,00

 

Transferències Serveis Socials

5500/23105/2279909

15.000,00

 

Contractes desenv. serveis

5900/34201/2120100

30.000,00

 

Manteniment inst. esportives

5900/34100/4890700

30.000,00

 

Programes esportius

TOTAL

440.000,00

 

 

SEGON EXPEDIENT

Expedient de modificació de crèdit per crèdit extraordinari finançat amb una operació de crèdit, segons es detalla a continuació:

ALTA PRESSUPOST INGRESSOS

Concepte d’ingrès

Projecte

Descripció

Import

7500/91301

2017/2/MILLO/11

Urbanització Pg Llorenç Serra

69.475,76

7500/91301

2017/2/EDUSI/1

Urbanització Milà Fontanals (tram Irlanda – Beethoven)

600.000,00

7500/91301

2017/2/MILLO/12

Plaça Tarragona

238.426,00

7500/91301

2017/2/MILLO/1

Urbanització carrer Wagner (tram Mozart – Beethoven)

500.000,00

7500/91301

2017/2/MILLO/2

Plaça Abat Escarrè

200.000,00

7500/91301

2017/2/MILLO/13

Cruïlla Rafel Casanovas- Doctor Pagès

265.000,00

7810/91301

2017/2/MILLO/14

Campanya de pavimentació

300.000,00

7610/91301

2017/2/ADQUI/4

Vehicles furgonetes hidronetejadores

75.000,00

7851/91301

2017/2/MILLO/15

Clavegueram Bosc Llarg

742.709,91

7500/91301

2017/2/EDUSI/3

Urbanització Sant Just (enderroc, vial i plaça)

581.250,00

7500/91301

2017/2/MILLO/16

Barri de vianants (plaça Baró i altres)

500.000,00

7850/91301

2017/2/MILLO/17

Enjardinament de rotondes i fonts en desús

150.000,00

 

TOTAL 

 

 4.221.861,67

ALTA PRESSUPOST DESPESES

Tipus modificació

Aplicació

Projecte

Servei/Concepte

Import

Suplement de crèdit

7500/15100/6190001

2017/2/MILLO/11

Urbanització Pg Llorenç Serra

69.475,76

Suplement de crèdit

7500/15100/6190001

2017/2/EDUSI/1

Urbanització Milà Fontanals (tram Irlanda – Beethoven)

600.000,00

Crèdit extraordinari

7500/17100/6190002

2017/2/MILLO/12

Plaça Tarragona

238.426,00

Suplement de crèdit

7500/15100/6190001

2017/2/MILLO/1

Urbanització carrer Wagner (tram Mozart – Beethoven)

500.000,00

Suplement de crèdit

7500/17100/6190002

2017/2/MILLO/2

Plaça Abat Escarrè

200.000,00

Crèdit extraordinari

7500/15100/6190001

2017/2/MILLO/13

Cruïlla Rafel Casanovas- Doctor Pagès

265.000,00

Crèdit extraordinari

7810/15320/6190001

2017/2/MILLO/14

Campanya de pavimentació

300.000,00

Crèdit extraordinari

7610/16300/6230000

2017/2/ADQUI/4

Vehicles furgonetes hidronetejadores

75.000,00

Crèdit extraordinari

7851/16000/6190002

2017/2/MILLO/15

Clavegueram Bosc Llarg

742.709,91

Crèdit extraordinari

7500/15100/6190001

2017/2/EDUSI/3

Urbanització Sant Just (enderroc, vial i plaça)

581.250,00

Crèdit extraordinari

7500/15100/6190001

2017/2/MILLO/16

Barri de vianants (plaça Baró i altres)

500.000,00

Crèdit extraordinari

7850/17100/6190002

2017/2/MILLO/17

Enjardinament de rotondes i fonts en desús

150.000,00

TOTAL

 

 

4.221.861,67

Ple del 24 d'abril

PRIMER EXPEDIENT

modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit, per import de 1.850,00 euros, entre les aplicacions que s’indiquen a continuació:

Aplicació a disminuir

Import

Descripció del Projecte/Aplicació

2200/43300/4890100

1.850,00

Altres Transferències

TOTAL

1.850,00

 

Aplicació a incrementar

Import

Descripció del Projecte/Aplicació

5900/34100/4890700

1.850,00

Programes Esportius

TOTAL

1.850,00

 

modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit, per import de 6.106,42 euros, entre les aplicacions que s’indiquen a continuació:

Aplicació a disminuir

Import

Descripció del Projecte/Aplicació

2200/43300/4890100

6.106,42

Altres Transferències

TOTAL

6.106,42

 

Aplicació a incrementar

Import

Descripció del Projecte/Aplicació

1500/92402/2260900

   962.17

Actes i exposicions

5033/31102/2279909

3.593,75

Contractes desenvolupament servei

5000/23100/2260300

1.550,50

Anuncis Oficials

TOTAL

6.106,42

 

SEGON EXPEDIENT

modificacions de crèdit en el pressupost de despeses per a l’exercici 2017 de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, finançades amb el romanent líquid de tresoreria no subjecte a la restricció que disposa l’article 32 de la LO 2/2012  EPSF, resultant de la liquidació del pressupost de l’exercici 2016 d’aquest Ajuntament, concepte d’ingrés 0000/87000, per import total de 135.023,67 euros, segons s’indica a continuació:

Tipus modificació

Aplicació

Projecte

Descripció

Servei/Concepte

Import

Crèdit extraordinari

7810/15320/6190001

2017/2/MILLO/8

Cr Santiago Rusinyol

Altres inversions reposició  inf. I bens destinats ús  general

75.000,00

Crèdit extraordinari

7810/15320/6190001

2017/2/MILLO/9

Av. Catalunya

Altres inversions reposició  inf. I bens destinats ús  general

 

60.023,67

TOTAL

 

 

 

 

135.023,67

 

modificacions de crèdit en el pressupost de despeses per a l’exercici 2017 de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, finançades amb el romanent líquid de tresoreria de l’exercici 2016 d’aquest Ajuntament, resultant de la liquidació del pressupost de l’exercici 2016 d’aquest Ajuntament,  subjecte a la restricció que disposa l’article 32 de la LO 2/2012  EPSF destinat a reduir l’endeutament net, concepte d’ingrés 0000/87000, per import total de 6.912.910,77 euros, segons s’indica a continuació:

Tipus modificació

Aplicació

Projecte

Servei/Concepte

Import

Suplement crèdit

8400/01101/9130100

 

Amortització préstecs llarg termini

6.912.910,77

TOTAL

 

                                          

 6.912.910,77


Ple del 29 de març

Aprovació de les modificacions de crèdit en el pressupost de despeses per a l’exercici 2017 de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, finançades amb el romanent líquid de tresoreria resultant de la liquidació del pressupost de l’exercici 2016 d’aquest Ajuntament, concepte d’ingrés 000/87000, per import total de 334.349,98 euros, segons s’indica a continuació:

Tipus modificació

Aplicació

Projecte

Import

Crèdit extraordinari

7660/43120/6320100

 2016/2/EDIFI/5

29.259,37

Crèdit extraordinari

7900/93301/6320100

 2017/2/EDIFI/15

135.990,59

Crèdit extraordinari

7900/93302/6320100

 2017/2/EDIFI/16

82.009,00

Crèdit extraordinari

7851/16000/6190002

 2017/2/MILLO/7

87.091,02

TOTAL

334.349,98

Aprovar una modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit, per import de 6.000,00 euros, entre les aplicacions que s’indiquen a continuació:

Aplicació a disminuir

Import

Descripció del Projecte/Aplicació

Projecte

2900/92021/6250100

6.000,00

Mobiliari

2017/2/MOBIL/1

TOTAL

6.000,00

 

 

Aplicació a incrementar

Import

Descripció del Projecte/Aplicació

 

5500/23115/6250100

4.000,00

Mobiliari

2017/2/MOBIL/3

5500/23115/6290100

2.000,00

Altres inversions

2017/2/MOBIL/3

TOTAL

6.000,00

 

 

Aprovar les modificacions de crèdit en el pressupost de despeses per a l’exercici 2017 de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, finançades amb el romanent líquid de tresoreria resultant de la liquidació del pressupost de l’exercici 2016 d’aquest Ajuntament, concepte d’ingrés 0000/87000, per import total de 1.307.625,47 euros, segons s’indica a continuació:

Tipus modificació

Aplicació

Projecte

Servei/Concepte

Import

Suplement de crèdit

3100 13200 2140100

 

Seguretat Ciutadana

5.068,28

Suplement de crèdit

5024 23101 4790200

 

Servei d'atenció domicilaria

375.867,71

Suplement de crèdit

5024 23102 2279909

 

Servei d'atenció domicilaria

3.630,00

Suplement de crèdit

5210 33802 2230000

 

Cultura

329,12

Suplement de crèdit

5210 33802 2279909

 

Cultura

175.856,67

Suplement de crèdit

5210 33802 2279910

 

Cultura

3.449,00

Suplement de crèdit

5411 33402 2279909

 

Cultura

13.449,27

Suplement de crèdit

5411 33402 2279910

 

Cultura

36.923,66

Suplement de crèdit

5412 33401 2269900

 

Cultura

116,16

Suplement de crèdit

5412 33401 2279909

 

Cultura

2.877,56

Suplement de crèdit

5412 33401 2279910

 

Cultura

5.445,00

Suplement de crèdit

5413 33302 2279909

 

Cultura

387,20

Suplement de crèdit

5415 33213 2269900

 

Cultura

485,13

Suplement de crèdit

5500 23105 2270400

 

Cultura

7.212,47

Suplement de crèdit

5500 23105 2279909

 

Cultura

1.460,75

Suplement de crèdit

5514 23118 2269900

 

Cultura

428,34

Suplement de crèdit

5600 23121 2279909

 

Mediació i convivència

1.409,10

Suplement de crèdit

5900 34201 2279919

 

Esports

16.912,92

Suplement de crèdit

6120 32607 2279909

 

Activitats educatives

2.888,27

Suplement de crèdit

7000 15100 2269900

 

Direcció d'Urbanisme

139,26

Suplement de crèdit

7150 16221 2270000

 

Medi Urbà i canvi climàtic

5.894,16

Suplement de crèdit

7660 43120 2269900

 

Mercats Municipals

603,20

Suplement de crèdit

7810 24100 2101600

 

Manteniment vía pública

173,28

Suplement de crèdit

7830 16500 2100800

 

Manteniment enllumenat

524.013,56

Suplement de crèdit

7900 32300 2120100

 

Manteniment edificis

10.187,83

Suplement de crèdit

7900 34201 2270600

 

Manteniment edificis

382,48

Suplement de crèdit

7900 92000 2130100

 

Manteniment edificis

1.566,57

Suplement de crèdit

7910 16502 2210000

 

Consums

7.705,72

Suplement de crèdit

7910 17100 2210101

 

Consums

26.035,70

Suplement de crèdit

7910 32300 2210000

 

Consums

14.845,74

Suplement de crèdit

7910 32300 2210100

 

Consums

6.549,84

Suplement de crèdit

7910 33000 2210000

 

Consums

24.578,33

Suplement de crèdit

7910 33000 2210100

 

Consums

1.504,14

Suplement de crèdit

7910 34000 2210100

 

Consums

16.460,85

Suplement de crèdit

7910 34000 2210200

 

Consums

12.089,93

Suplement de crèdit

7910 43120 2210100

 

Consums

698,27

TOTAL

 

 

 

1.307.625,47

To top


Ple de 27 de febrer

Primer - Aprovació d'una modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit, per import de 6.500,00 euros, entre les aplicacions que s’indiquen a continuació:

Aplicació a disminuir

Import

Descripció del Projecte/Apliació

5514/23118/4890100

6.500,00

Altres transferències

TOTAL

6.500,00

 

Aplicació a incrementar

Import

Descripció del projecte/aplicació

5031/31101/4890100

6.500,00

Altres transferències

TOTAL

6.500,00

 

Segon - Aprovar una modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit, per import de 60.000,00 euros, entre les aplicacions que s’indiquen a continuació:

Aplicació a disminuir

Import

Descripció del projecte/aplicació

8400/01101/3100200

12.500,00

Interessos préstec curt termini

8400/01101/3100100

47.500,00

Interessos préstec llarg termini

TOTAL

60.000,00

 

Aplicació a incrementar

Import

Descripció del
Projecte/Aplicació

8110/92012/2260400

20.000,00

Despeses jurídiques

5900/34201/4890822

13.000,00

Fundació Esportiva Grama – Camp Oliveres

5900/34201/4890815

27.000,00

 

Fundación Deportiva Grama - Gestió Nou Camp Municipal

 

TOTAL

60.000,00