Respostes a les aportacions

LLISTAT DE PROPOSTES SOBRE LES ORDENANCES MUNICIPALS (recollides durant el període 26/10 al 19/11 de 2016)

RESPOSTES

 

Entitat i/o ciutadà

Formulació

Resposta

 

 

OR- p1

 

A. J. L.

(AAVV Riu Sud )

 

 

Nova ordenança sobre tinença d’animals: Crear un impost o  taxa per a cobrir despeses dels desperfectes que ocasionen els gossos a la via pública.

 

 

Segons la normativa les taxes s’apliquen per a rescabalar un servei que la ciutadania ha de rebre de l’administració, per tant aquesta figura impositiva no seria aplicable en aquest cas.

No obstant s’accepta incorporar la proposta en els estudis tècnics necessaris per instaurar figures impositives adequades; per exemple seria possible crear una taxa per cens d’animals.

Així mateix, cal tenir en compte que en la propera Ordenança de Civisme que s’està elaborant es reforçaran les accions sancionadores a aquells propietaris que no recullen les defecacions dels animals en la via pública.

 

 

OR- p2

 

 

Anònim

Activitats econòmiques-Comerç: Vetllar, dins de les ordenances corresponents, per les desigualtats a l’hora de sancionar l’incompliment d’horaris comercials.

El significat de les sancions es correspon amb l’incompliment d’una norma; de tal manera que a tothom que incompleix  se li imposa la sanció.

Encara que  la via de les ordenances fiscals no serviria per a resoldre el  problema com el que es refereix a la proposta, la proposta s’accepta i es reforçaran  les inspeccions.

 

OR –p3

A. N.

( Centre Excursionista Puig Castellar )

IBI: Exempció del pagament de l’IBI a les entitats sense ànim de lucre.

Aquestes entitats ja estan  exemptes segons l’article 4.3 de l’ordenança fiscal

 

 

OR - p4

 

A. N.

( Centre Excursionista Puig Castellar )

 

 

 

Creació de nova taxa: Taxa sobre immobles sense ús social

(habitatge) als grans tenidors.

 

Segons la normativa les taxes s’apliquen per a rescabalar un servei que la ciutadania ha de rebre de l’administració, per tant aquesta figura impositiva no seria aplicable en aquest cas.

L’Ajuntament està molt d’acord amb la proposta i l’accepta per incorporar-la, tan aviat com l’Estat aprovi el reglament corresponent preceptiu.

D’altra banda, en la proposta d’aprovació inicial 2017 s’incorpora una taxa en l’OF 10 per rescabalar l’Ajuntament del cost dels actes tècnics i administratius en relació als habitatges on s’han de fer inspeccions per motius de problemes de convivència.

 

 

OR -p5

 

A.N.

( Centre Excursionista Puig Castellar )

 

 

 

Ordenança sobre retirada de vehicles: Reduir la taxa i posar un preu més ajustat i acord amb el nivell d’ingressos de la ciutadania.

 

Segons la normativa, les taxes s’apliquen per a rescabalar un servei que la ciutadania ha de rebre de l’administració i el seu import està en funció del cost del servei que es presta.

En aquest cas concret, la taxa de retirada de vehicles pretén rescabalar  l’administració  del cost de les accions necessàries per evitar o minimitzar les conseqüències de la sanció comesa, així doncs  l’import de la  sanció no pot variar  en funció d’altres conceptes com ara el nivell de renda de la ciutadania.

Per a baixar el preu global de la taxa, tots els ciutadans i ciutadanes (independentment de si son conductors/es i  infractors/es)  haurien de contribuir a sufragar el cost d’aquest servei, i amés a més aquesta baixada s’aplicaria a tots els ciutadans infractors i totes les ciutadanes infractores al marge de la seva situació específica.

 

OR - p6

S.J.

(Ass. Veïns Raval)

Ordenança ocupació de la via pública:  Enfortir les mesures contra l’ocupació inadequada de la via pública (terrasses bar, fruiteries).

Aquesta proposta no pot ser acceptada en el context de les ordenances fiscals.

No obstant es recull i s’incorporarà en l’àmbit de la gestió municipal augmentant les inspeccions.

 

 

OR - p7

S.J.

(Ass. Veïns Raval)

 

Ordenances activitat econòmica: Reduir al 50% els impostos per a establiments de nova creació durant el primer any.

A l’IAE (OF 2) ja existeix aquesta  bonificació durant els 5 primers anys.

Pel que fa al preu públic  per la retirada d’escombraries que paguen els comerços, com és un  preu públic, aquest no pot ser inferior al cost calculat del servei prestat.

No obstant això, en la línia de la reducció de despeses derivades de la posta en marxa de negocis i en col·laboració amb l’AMB, l’Ajuntament impulsa subvencions per reduir despeses de constitució, 6 mesos d’autònoms, etc...

S’accepta per estudiar altres possibilitats de subvenció.

 

OR - p8

 

S.J.

(Ass. Veïns Raval)

 

Tinença d’animals: Crear taxes per a tot tipus d’animals de companyia.

 

Segons la normativa les taxes s’apliquen per a rescabalar un servei que la ciutadania ha de rebre de l’administració, per tant aquesta figura impositiva no seria aplicable en aquest cas.

No obstant s’accepta incorporar la proposta en els estudis tècnics necessaris per instaurar figures impositives adequades; per exemple seria possible crear una taxa per cens d’animals.

 

OR - p9

A.O.

(Coordinadora de Dones)

IBI: Que paguin més els immobles de més valor, que tinguin més metres2 i

més coeficient.

L’IBI ja funciona així

 

 

OR - p10

 

M.C.

Penalitzar mitjançant taxes municipals els establiments que no siguin accessibles (sense tenir en compte el nombre de m2).

Segons la normativa les taxes s’apliquen per a rescabalar un servei que la ciutadania ha de rebre de l’administració, per tant aquesta figura impositiva no seria aplicable en aquest cas.

Actualment l’Ajuntament considera necessari conscienciar i facilitar els promotors dels establiments  per tal que millorin l’accessibilitat dels seus comerços i ho fa per la via de les subvencions.

 

OR – p11

 

 

M.C.

Ordenança vehicles persones amb mobilitat reduïda: Revisar periòdicament les targetes blaves per retirar les que ja no siguin vigent i evitar-ne un mal ús.

Aquesta proposta no pot ser acceptada en el context de les ordenances fiscals.

Aquesta revisió ja es fa regularment, no obstant es recull i s’incorporarà en l’àmbit de la gestió municipal augmentant les inspeccions i els controls.

 

OR - p12

 

Anònima

 

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres:  No aplicació de les taxes d’escombraries a comerços i locals que no són d’ús comercial, com locals destinats a activitats ciutadanes, associacions, etc.

La formulació de la proposta no permet elaborar una resposta, ja que aquest  preu públic es liquida a subjectes que realitzen alguna activitat econòmica i sol en el cas en que sigui l’Ajuntament qui els presta el servei de recollida d’escombraries (cartró, vidre, plàstic,..).  Fora d’aquests supòsits no és d’aplicació aquesta taxa.

 

OR - p13

 

Anònima

 

Retirada de vehicles: Pujar taxes de la grua municipal, retirada de vehicles i dipòsit en aquells casos d’incivisme de persones motoritzades.

Segons la normativa, les taxes s’apliquen per a rescabalar un servei que la ciutadania ha de rebre de l’administració i el seu import està en funció del cost del servei que es presta.

En aquest cas concret, la taxa de retirada de vehicles pretén rescabalar  l’administració  del cost de les accions necessàries per evitar o minimitzar les conseqüències de la sanció comesa, així doncs  l’import de la  sanció no pot variar si no és per la variació en el càlcul de cost del servei.

OR - p14

C.T.

(ADESSID)

IBI: Reducció de la taxa per a primers habitatges i negocis petits, i aprofitament dels ingressos d’aquest impost per a polítiques d’habitatge social.

L’IBI no és una taxa és un impost estatal que només es pot bonificar d’acord amb la normativa estatal, per tant aquesta proposta no es pot acceptar.

 

 

 

OR - p15

 

 

J.J.Á.

(AAVV Riu Sud)

 

 

Tinença d’animals: Nova taxa a propietaris d’animals de companyia, que es destinaria a despesa de neteja de carrers.

 

 

 

Segons la normativa les taxes s’apliquen per a rescabalar un servei que la ciutadania ha de rebre de l’administració, per tant aquesta figura impositiva no seria aplicable en aquest cas.

No obstant s’accepta incorporar la proposta en els estudis tècnics necessaris per instaurar figures impositives adequades; per exemple seria possible crear una taxa per cens d’animals.

Així mateix, cal tenir en compte que en la propera Ordenança de Civisme que s’està elaborant es reforçaran les accions sancionadores a aquells propietaris que no recullen les defecacions dels animals en la via pública.

 

OR - p16

S.A.

Impost sobre activitats econòmiques: Bonificacions per al foment del tele-treball i contractació de locals (més qualitat de vida, menys transport, menys contaminació, etc.).

L’IAE és un impost estatal que ha de liquidar-se d’acord amb el cens d’activitats del Ministeri d’Hisenda i la Llei d’Hisendes Locals i té com a paràmetres de càlcul la xifra de negoci (>1M d’euros l’any), la situació en el territori i els metres quadrats d’activitat.

L’Ajuntament no pot incidir en els imports estipulats a la norma estatal, no obstant  ja impulsa subvencions per a cobrir altres conceptes derivats de la posta en marxa de nous negocis.

 

OR - p17

 

S.A.

Impost sobre activitats econòmiques: Penalitzar econòmicament activitats que redueixen la qualitat de vida dels veïns i veïnes (tallers, rentat de vehicles) i que són més propis de polígons.

L’IAE és un impost estatal que ha de liquidar-se d’acord amb la llei d’hisendes locals i té com a paràmetres de càlcul la xifra de negoci (>1M d’euros l’any), la situació en el territori i els metres quadrats d’activitat.

L’Ajuntament no pot incidir en els imports estipulats a la norma estatal.

 

OR – p18

 

S. A.

Impost sobre activitats econòmiques:  Abaixar impostos a activitats econòmiques ecològiques, de comerç just, culturals, etc.

 

L’IAE és un impost estatal que ha de liquidar-se d’acord amb el cens d’activitats del Ministeri d’Hisenda i la Llei d’Hisendes Locals i té com a paràmetres de càlcul la xifra de negoci (>1M d’euros l’any), la situació en el territori i els metres quadrats d’activitat.

L’Ajuntament no pot incidir en els imports estipulats a la norma estatal, no obstant  ja impulsa subvencions per a cobrir altres conceptes derivats de la posta en marxa de nous negocis i accions com la moneda local per incentivar aquest tipus d’activitats

OR - p19

R.C.

(Agrupació del Comerç i la Indústria)

Activitats econòmiques: Eliminació de la taxa d’activitats a comerços que fan trasllat de domicili i que, per tant, no són de nova obertura.

Si n’hi ha un canvi de domicili, n’hi ha un canvi segur de llicència, és impossible acceptar aquesta proposta

 

 

OR - p20

 

R.C.

(Agrupació del Comerç i la Indústria)

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres:  Impost als locals comercials buits per evitar el cas de què no s’acaben de llogar pels imports de lloguer elevat que demanen els propietaris.

L’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres és un impost sobre noves construccions que no guarda relació amb la formulació de la proposta. Aquesta proposta no pot ser acceptada en el context de les ordenances fiscals.

No obstant això, l’Ajuntament té en marxa un Pla de Dinamització de Locals Comercials Buits , les característiques del qual es poden consultar a  https://www.gramenet.cat/temes/amb-les-persones/comerc-i-mercats/comerc/innovem/locals-buits/

 

 

OR - p21

R.C.

(Agrupació del Comerç i la Indústria)

 

Taxa pels serveis de títols autoritzadors d’activitats i instal·lacions:  Reduir o canviar de nom la taxa de residus en aquells locals que no són comercials i on, per exemple, està ubicada una entitat (diferenciació segons l’ús del local).

La formulació de la proposta no permet elaborar una resposta, ja que aquest  preu públic es liquida a subjectes que realitzen alguna activitat econòmica i sol en el cas en que sigui l’Ajuntament qui els presta el servei de recollida d’escombraries (cartró, vidre, plàstic,..).  Fora d’aquests supòsits no és d’aplicació aquesta taxa.

 

 

OR - p22

 

 

S.T.

Ordenança utilització de l’espai públic: Gravar al màxim les instal·lacions de les entitats bancàries en la via pública (caixers).

Segons la normativa, les taxes s’apliquen per a rescabalar un servei que la ciutadania ha de rebre de l’administració i el seu import està en funció del cost del servei que es presta.

Així doncs  l’import de la  taxa varia per motius de la revisió en el cost del servei.

 

OR - p23

 

J.G.

Impost sobre Activitats Econòmiques i altres ordenances econòmiques:  Incentivar, amb subvencions o bonificacions, la creació d’espais de co-working, per empreses que estableixin a Santa Coloma la seva raó social, directament o indirecta.

 

L’IAE és un impost estatal que ha de liquidar-se d’acord amb el cens d’activitats del Ministeri d’Hisenda i la Llei d’Hisendes Locals i té com a paràmetres de càlcul la xifra de negoci (>1M d’euros l’any), la situació en el territori i els metres quadrats d’activitat.

L’Ajuntament no pot incidir en els imports estipulats a la norma estatal, no obstant  ja impulsa subvencions per a cobrir altres conceptes derivats de la posta en marxa de nous negocis i accions com la moneda local per incentivar aquest tipus d’activitats

 

OR - p24

 

J.G.

IBI: Bonificar l’IBI  a aquells solars que es cedeixin a l’Ajuntament per l’establiment d’horts urbans, amb el compromís de cessió per 5 anys d’aquests terrenys.

 

L’IBI no és una taxa és un impost estatal que només es pot bonificar d’acord amb la normativa estatal, per tant aquesta proposta no es pot acceptar.

No obstant, s’estan estudiant els criteris per instaurar vies alternatives com ara la subvenció, ja que hem d’evitar que els grans tenidors  cedeixin terrenys per evitar-se pagar impostos i la seva neteja

Proposta acceptada ja que està en relació amb els compromisos assumits en el PAM2016-2019

 

OR - p25

 

M.J.Á.

IBI: Rebajar el IBI a las fincas de la c/ Espriu ya que es demasiado alto en comparación a las prestacions recibidas.

 

El IBI es un impuesto estatal que fija su importe en función del valor catastral de las fincas y que es asignado por el Ministerio de Hacienda) y solo se podria bonificar de acuerdo con la normativa estatal.

Por tanto el Ayuntamiento no puede  incidir en los importes fijados por la  norma estatal, si embargo el Ayuntamiento impulsa subvenciones para el pago del IBI de colectivos desfavorecidos

 

 

OR - p26

E.M.

IBI: Que se tanga en cuenta el orden constructivo y las calidades de las fincas a la hora de calcular el IBI, así como el acceso a medios de transporte (metro, parades de taxi, buses).

El IBI es un impuesto estatal que fija su importe en función del valor catastral de las fincas y que es asignado por el Ministerio de Hacienda. El valor catastral ya se calcula en base los parametros referidos en la propuesta: año de construcción, situación, calidad en la construcció, etc.

 

OR - p27

 

L. P.M.

Vía pública: Tasa para las motos que ocupan con su aparcamiento las vías públicas. Establecer espacios de aparcamiento autorizado.

 

 

No es posible crear una taxa con estos parametros. Además ya existe   el Impuesto sobre Vehiculos de tracción mecánica cuyas tarifas las fija el Estado.

Por lo que respecta a la segunda parte de la propuesta el Ayuntamiento ha aprovado el Plan de Mobilidad que contempla acciones en el sentido de la propuesta

 

To top

LLISTAT DE PROPOSTES SOBRE EL PRESSUPOSTOS MUNICIPALS (recollides durant el període 26/10 al 19/11 de 2016)

RESPOSTES

 

Entitat o ciutadà

POLÍTICA DE DESPESA

PROPOSTA

RESPOSTA

 

PR-p1

 

S.T.

Habitatge i Urbanisme

Vivienda social para atender las necesidades de mujeres separades y mujeres solteras.

 

 

La normativa no permite discriminar por género, por tanto las acciones se han de dirigir a colectivos: jovenes, personas mayores, etc.

Asi está contemplado en la Propuesta de Pressupuesto 2017

 

PR - p2

 

A.J.Lorca

(AAVV Riu Sud)

Serveis Socials

Un casal d’avis Riu Sud

 

Aquests casals són competència de la Generalitat de Catalunya. L’Ajuntament impulsarà accions per sensibilitzar a la Generalitat en aquest tema

 

PR – p3

 

A.N.

(Centre Excursionista Puig Castellar)

 

Serveis Socials

Alberg per a persones sense sostre a nivell comarcal. Equipament d’urgències per a atenció a persones desnonades.

Actualment l’Ajuntament dóna cobertura a aquestes necessitats amb opcions alternatives contemplades a la llei de Serveis Socials (p.ex.CUESB).

No obstant, efectivament s’està treballant amb els ajuntaments de Badalona i Sant Adrià del Besòs per aconseguir disposar d’un recurs d’àmbit comarcal.

 

PR – p4

 

T. C.

(Casa Regional Extremeña)

Cultura

Augment de la partida de subvencions per a entitats cultural sense ànim de lucre.

Pressupost 2017  122.128,41 euros

Pressupost 2016  119.803,13 euros

 

PR – p5

 

E.E.

 

Serveis socials

Programa de subvencions per a desenvolupar projectes d’inclusió i suport econòmic a col·lectius de persones en risc d’exclusió social i/o discapacitades en les problemàtiques d’atenció odontològica (estomatologia).

Actualment ja disposem de programes en aquest sentit amb la Fundació Esperit Sant, i Odontologia solidaria i Hospital del Mar que es gestionen des de Serveis Socials.  

 

 

PR – p6

P.M.

(ASED)

Sanitat

Programes i projectes de sensibilització, suport i desenvolupament i cura de la salut.

 

 

L’Ajuntament actualment desenvolupa accions en aquest sentit.

 

 

PR- p7

 

A.O

(Coordinadora de Dones)

 

Seguretat

Incrementar el pressupost per a vigilància de parcs i jardins

 

L’augment del cap.de Personal en els ajuntaments està limitat per les lleis estatals.

En la proposta de pressupost es contempla l’augment en el pressupost de manteniment i enllumenat

 

PR - p8

A.O.

(Coordinadora de Dones)

Promoció social

Destinar pressupost per a residència d’avis

Aquesta proposta es recull ja que actualment s’està estudiant el tema dels recursos públics per a gent gran.

En qualsevol cas la creació de places residencials és competència de la Generalitat de Catalunya.

 

PR - p9

 

M.C.

(TEMYQUE)

 

Sanitat

Destinar més diners a més controls dels establiments alimentaris amb inspeccions que actuïn d’ofici (sense intervenció directa del ciutadà).

Està previst posar en marxa més accions amb l’arribada de subvencions de la Diputació

 

 

PR - p10

 

F.V.

 

Promoció social

Residències per a la tercera edat per cobrir les necessitats i crear ocupació.

Aquesta proposta es recull ja que actualment s’està estudiant el tema dels recursos públics per a gent gran.

En qualsevol cas la creació de places residencials és competència de la Generalitat de Catalunya.

 

PR –p11

 

J.J.Á.

 

Esport

 

Espais públics o parc amb mobiliari i maquinària per fer exercici o gimnàstica per a gent gran.

El PAM 2016-2019 recollia aquesta acció i en la Junta de Govern del dia 15 de novembre es van aprovar la instal·lació d’una de jocs de 0-99 a Can Zam. Seguirà aquesta línia de treball

 

PR –p12

R.C.

(Agrupació del Comerç i la Indústria)

Comerç

Subvencionar cursos a comerços

Grameimpuls inclou en el seu pla de treball per al 2017 una proposta de cursos de formació

 

PR – p13

 

R.C.

(Agrupació del Comerç i la Indústria)

Habitatge i urbanisme

Millorar l’enllumenat als eixos comercials

Dins dels nous projectes d’urbanització es revisen les instal·lacions en aquest sentit i s’inclou per tant en els pressupostos corresponents

 

PR – p14

R.C.

(Agrupació del Comerç i la Indústria)

Habitatge i Urbanisme

Fer el pàrking a Singuerlín, Zona peatonal Centre  (Major/Anselm Clavé /Sant Jordi)

Està en marxa  l’aparcament i la zona per a vianants està programada dins dels projectes EDUSI

 

 

PR – p15

 

 

R.C.

(Agrupació del Comerç i la Indústria)

 

Comerç

 

Ajudes a comerços nous i més suports a associacions comercials

 

Grameimpuls inclou en el seu pla de treball per al 2017 accions en aquest sentit

 

PR – p16

 

 

C.T.

(ADESSID)

 

Serveis Socials

Augmentar la partida per a productes per a persones amb diversitat funcional: audiòfons, cadires de rodes, ulleres, etc.

 

Els Serveis Socials municipals administren ajudes per a persones amb dificultats socioeconòmiques i vulnerables tal com s’estableix a la llei de Serveis Socials i en el Contracte-programa amb la Generalitat de Catalunya .
La proposta de pressupost per al 2017 inclou, per tant, el pressupost necessari per a cobrir despeses mèdiques, lloguers, hipoteques, subministraments, beques menjador, aliments, etc..

 

PR - p17

 

S. A.

 

Educació

Plans d’optimització energètica a escoles

 

Les inversions en els centres escolars són competència de la Generalitat de Catalunya.

No obstant el servei de manteniment municipal realitza algunes inversions en els equipaments escolars en aquest sentit.

 

PR - p18

 

S.A.

 

Habitatge

Més subvencions per aïllaments tèrmics, reparacions i control de temperatura a cada activitat, especialment a les escoles.

L’EDUSI permetrà gestionar ajuts per rehabilitació per import de 900.000 euros.

El projecte ACR Pirineus també va en aquesta línia.

 

PR - p19

 

S.A.

 

Medi Ambient

Tornar a instal·lar les estacions de mesura de contaminació a Santa Coloma i fer-ho visible  amb panells lumínics.

Les estacions de mesura de contaminació de  l’Entitat Metropolitana del Medi Ambient que estaven col·locades al costat de la B-20 van ser retirades per motius de criteri tècnic.

 

PR - p20

 

S.A.

 

Promoció Social i Ocupació

 

Invertir en un canvi de model i estudiar-lo (no apareixen ofertes a la web i els cursos que s’ofereixen no s’ajusten a les necessitats de les persones candidates).

 

S’accepta i comparteix la necessitat del canvi de model per això impulsem mesures com la moneda local, respecte a Grameimpuls sí que ofereixen ofertes en funció dels perfils majoritaris de les persones inscrites a les seves borses de treball.

 

PR – p21

 

F.B.

 

Serveis i Promoció Social

Habitatges/ pisos tutelats/residències adaptats per a gent gran que està sola

 

Aquesta proposta es recull ja que actualment s’està estudiant el tema dels recursos públics per a gent gran.

En qualsevol cas la creació de places residencials és competència de la Generalitat de Catalunya.

 

PR – p22

I.C.

(Grup de Joves Singuerlín)

 

Serveis Socials

Centre de dia per a persones grans

Aquesta proposta es recull ja que actualment s’està estudiant el tema dels recursos públics per a gent gran.

 

PR - p23

I.C.

(Grup de Joves Singuerlín)

 

 

Urbanisme

Posada a nivell i adecentament de la placeta d’Oliveres, darrera del c/ Albéniz, final del c/ Tarragona.

La millora de la zona de la plaça Tarragona  s’executarà amb subvencions durant 2017

 

PR - p24

M.J.Á.

Seguretat i/o Urbanisme

Destinar dinero a rebajar la acera de la c/Espriu 18-20 para poder entrar con silla de ruedas.[1]

Es recull la proposta per al seu estudi i incorporació si s’escau a les partides de manteniment via pública (urbanisme)

 

PR – p25

M.J.Á.

Seguretat / Urbanisme

Fer un estudi de substitució de stops per semàfors en punts sensibles on no es respecten les senyals, com per exemple la baixada de Pons i Rabadà.

Es recull la proposta per al seu estudi i  incorporació si s’escau a les partides de manteniment via pública (urbanisme)

 

PR - p26

 

E.M.

 

Seguretat i Mobilitat

Instal·lació de semàfors en l’Av Pons i Rabadà a l’Alçada d’Espriu Parc Molinet.

Es recull la proposta per al seu estudi i incorporació si s’escau a les partides de manteniment via pública (urbanisme)

 

PR - p27

 

I.C.S.

Benestar comunitari

Aumentar el presupuesto para parques caninos .

En els nous projectes urbanístics ja s’analitza les possibilitats d’encabir aquest tipus de zones

 

PR -p28

L.P.M.

Urbanisme

Destinar dinero para arreglar el suelo levantado de la c/ Circunvalación

 

Es recull la proposta per al seu estudi i incorporació si s’escau a les partides de manteniment via pública (urbanisme)

 

PR - p29

Associació de Veïns Fondo Alt Pirineus

Habitatge i Urbanisme

Realitzar un Pla integral d’inspecció tècnica d’edificis (habitatges): gas, electricitat, butà, aigua i aparells relacionats.

Les competències sobre les condicions d’habitabilitat dels habitatges i de concessió de cèdules d’habitabilitat és la Generalitat de Catalunya.

En aquest sentit l’Ajuntament podrà impulsar mesures d’informació i conscienciació

 

PR - p30

 

P. A. L.

 

Servicios Sociales

 

Aumentar las ayudas a familias.

 

 

Les quanties econòmiques de la partides per al 2017 són de 3 milions d’euros per ajuts socials i 12,8 milions d’euros per al total dels programes de Serveis Socials.

 

PR - p31

 

P.A.L.

 

 

Seguridad

 

Más efectivos de policia local a pie.

 

Les taxes de reposició d’efectius estan limitades per la llei de pressupostos per això, per optimitzar la resposta de la policia fan les tasques de vigilància en cotxe o moto

 

PR – p32

 

 

P.A.L.

Comercio

Destinar ayudas para la rehabilitación de comercios totalment abandonados, por ejemplo c/ Massanet.

Al pressupost 2017 hi ha una línia d’ajudes per iniciar un nou negoci, adequar l’existent, etc.

 

 

PR - p33

 

P.A.L.

 

Serveis Social

Obrir un centre de dia municipal per a la tercera edat

 

Aquesta proposta es recull ja que actualment s’està estudiant el tema dels recursos públics per a gent gran.

 

PR - p34

 

Z.M.E.

 

Mobilitat

Cal ampliar la parada de bus del carrer Núria Cantonada Circumvalació i posar una marquesina.

Aquesta proposta no te relació amb partides pressupostaries .

Es proposa la seva valoració pels tècnics de mobilitat

 

PR - p35

 

Z.M.E.

 

Benestar comunitari

Destinar més diners a neteja pública

L’Ajuntament destina més de 13 milions en aquest concepte.

PR - p36

P. A.L.

Seguretat ciutadana

Cal augmentar els recursos en vigilància a la via pública

 

Les taxes de reposició d’efectius estan limitades per la llei de pressupostos per això, per optimitzar la resposta de la policia fan les tasques de vigilància en cotxe o moto


[1] La limpieza de alcantarillas y los badenes solicitados en esta ficha  y en la PR – 26 para la calle Espriu han sido introducidos por el sistema QUI.

To top