Aprovació inicial


Aprovació inicial

A la sessió ordinària del mes d'octubre del 24/10/2016 s'aproven conjuntament de forma inicial les ordenances, preus públics i taxes i el Pressupost municipal de 2017.

Pressupost Ajuntament

Ajuntament

ESTAT D’INGRESSOS

ESTAT DE DESPESES

Capítol I

31.571.000,00

Capítol I

32.891.503,32

Capítol II

2.736.690,00

Capítol II

33.179.807,60

Capítol III

8.332.293,30

Capítol III

1.493.526,50

Capítol IV

51.944.612,73

Capítol IV

17.704.464,73

Capítol V

530.900,00

Capítol V

500.000,00

Capítol VI

0

Capítol VI

2.747.716,32

Capítol VII

2.079.116,32

Capítol VII

2.099.036,00

Capítol VIII

180.000,00

Capítol VIII

180.000,00

Capítol IX

0

Capítol IX

6.578.557,88

TOTAL INGRESSOS

97.374.612,35

TOTAL DESPESES

97.374.612,35

Patronat de la Música

Patronat municipal de la música

ESTAT D’INGRESSOS

ESTAT DE DESPESES

Capítol I

 

Capítol I

826.890,29 €

Capítol II

 

Capítol II

40.832,79 €

Capítol III

462.600,42 €

Capítol III

 

Capítol IV

409.285,96 €

Capítol IV

 

Capítol V

 

Capítol V

 

Capítol VI

 

Capítol VI

4.163,30 €

Capítol VII

 

Capítol VII

 

Capítol VIII

 

Capítol VIII

 

Capítol IX

 

Capítol IX

 

TOTAL INGRESSOS

871.886,38 €

TOTAL DESPESES

871.886,38 €

Gramepark

GRAMEPARK, S.A.

ESTAT D’INGRESSOS

ESTAT DE DESPESES

Vendes

1.120.785,51 €

Aprovisionaments

323.439,30 €

Prestacions de serveis

2.818.648,84 €

Despeses de personal

1.853.037,47 €

 

Variació existències

 

-990.734,87 €

Dotacions amortització i deterioraments 

 

421.312,68 €

Subvencions explotació

1.614.147,00 €

Altr. Despeses explotació

1.452.737,67 €

Imputació Subvencions immobilitzat no financer

 

441.272,04 €

 

 

Ingressos financers

 

Despeses financeres

946.797,65 €

Ingressos extraordinaris

 

Despeses extraordinàries

 

TOTAL INGRESSOS

5.004.118,52 €

TOTAL DESPESES

4.997.324,77 €

Grameimpuls

Grameimpuls

ESTAT D’INGRESSOS

ESTAT DE DESPESES

Vendes

 

Aprovisionaments

652.301,73 €

Prestacions de serveis

i altres ingressos

577.850,20 €

 

Despeses de personal

 

6.993.390,11 €

 

Subvencions explotació

 

8.195.013,19 €

Dotacions amortització i deterioraments 

 

165.000,00 €

Imputació Subvencions immobilitzat no financer

 

46.728,45 €

Altres despeses

d’explotació

 

1.008.400,00 €

Ingressos financers

 

Despeses financeres

500,00 €

 

Ingressos extraordinaris

 

 

Despeses extraordinàries

 

TOTAL INGRESSOS

8.819.591,84

TOTAL DESPESES

8.819.591,84 €