Pressupost 2016

El Ple ordinari del mes de desembre, celebrat el dimarts 22 de desembre de 2015, ha aprovat de manera definitiva el pressupost general de l’Ajuntament i dels seus organismes autònoms (Grameimpuls, Gramepark i Patronat de la Música) per a l’exercici 2016, amb un import total de 107.009.765 euros.

Pressupost de l'Ajuntament

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ESTAT D’INGRESSOS

ESTAT DE DESPESES

Capítol I

29.542.000,00

Capítol I

31.448.503,32

Capítol II

2.608.670,00

Capítol II

31.351.979,48

Capítol III

8.259.598,55

Capítol III

2.231.554,53

Capítol IV

50.218.163,67

Capítol IV

16.427.109,87

Capítol V

516.685,50

Capítol V

500.000,00

Capítol VI

0

Capítol VI

2.251.366,73

Capítol VII

1.343.764,22

Capítol VII

1.349.633,93

Capítol VIII

180.000,00

Capítol VIII

180.000,00

Capítol IX

0

Capítol IX

6.928.734,08

TOTAL INGRESSOS

92.668.881,94

TOTAL DESPESES

92.668.881,94

Patronat Municipal de la Música

PATRONAT MUNICIPAL DE LA MÚSICA

ESTAT D’INGRESSOS

ESTAT DE DESPESES

Capítol I

 

Capítol I

805.833,73 €

Capítol II

 

Capítol II

40.832,79 €

Capítol III

453.529,82 €

Capítol III

 

Capítol IV

396.000,00 €

Capítol IV

 

Capítol V

 

Capítol V

 

Capítol VI

 

Capítol VI

2.863,30 €

Capítol VII

 

Capítol VII

 

Capítol VIII

 

Capítol VIII

 

Capítol IX

 

Capítol IX

 

TOTAL INGRESSOS

849.529,82 €

TOTAL DESPESES

849.529,82 €

Gramepark, S.A.

GRAMEPARK

ESTAT D’INGRESSOS

ESTAT DE DESPESES

Vendes

1.256.345,51 €

Aprovisionaments

312.696,04 €

Prestacions de serveis

2.627.285,92 €

Despeses de personal

1.835.252,20 €

 

Variació existències

-1.131.459,87 €

Dotacions amortització i deterioraments 

321.546,74 €

Subvencions explotació

1.607.148,00 €

Altr. Despeses explotació

1.228.897,04 €

Imputació Subvencions immobilitzat no financer

439.822,05 €

 

 

Ingressos financers

 

Despeses financeres

1.072.264,83 €

Ingressos extraordinaris

 

Despeses extraordinàries

 

TOTAL INGRESSOS

4.799.141,61 €

TOTAL DESPESES

4.770.656,85 €

Grameimpuls, S.A.

GRAMEIMPULS

ESTAT D’INGRESSOS

ESTAT DE DESPESES

 

 

Aprovisionaments

564.867,56 €

Prestacions de serveis

i altres ingressos

493.312,20 €

 

Despeses de personal

5.181.129,34 €

 

Subvencions

6.180.542,69 €

Dotacions amortització i deterioraments 

180.000,00 €

 

 

Altres despeses

d’explotació

794.000,00 €

Altres ingressos

46.842,01 €

Despeses financeres

700,00 €

TOTAL INGRESSOS

6.720.696,90 €

TOTAL DESPESES

6.720.696,90 €

 
 
  • Pressupost de l'Ajuntament
  • Pressupostos del'Organisme Autònom:
    • Patronat Municipal de la Música
  • Estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils:
    • Gramepark, S.A.
    • Grameimpuls, S.A.