Modificacions al pressupost

Ple del 30 de novembre de 2015

Primer.- Aprovar una modificació de crèdit relativa a un suplement de crèdit a finançar amb romanent líquid de tresoreria, concepte d’ingrés 0000/87000, per import de 188.846,51  euros, a les aplicacions que s’indiquen a continuació:

 

Aplicació a

Import

Descripció del

Incrementar

 

Projecte/Aplicació

7910 16500 2210000

661,96

Consums d’energia elèctrica enllumenat públic

7910 16502 2210000

4.591,95

Consums d’energia d’escales mecàniques

7910 32300 2210000

82.392,64

Consums d’energia d’ensenyament

7910 33000 2210000

39.456,08

Consums d’energia de cultura

7910 34000 2210000

14.762,48

Consums d’energia d’esport

7910 92000 2210000

46.981,40

Consums d’energia de serveis generals

TOTAL

188.846,51

 

Segon.- Aprovar una modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit, per import 500.000,00 de euros, entre les aplicacions que s’indiquen a continuació:

 

Aplicació a

Import

Descripció del

Disminuir

 

Projecte/Aplicació

2000/92901/5000000

500.000,00

Fons contingència LOEPSF 2/2012

TOTAL

500.000,00

 

Aplicació a

Import

Descripció del

Incrementar

 

Projecte/Aplicació

7910 16500 2210000

132.054,62

Consums d’energia elèctrica enllumenat públic

7910 16502 2210000

573,99

Consums d’energia d’escales mecàniques

7910 32300 2210000

12.168,10

Consums d’energia d’ensenyament

7910 32300 2210200

204.629,37

Consums de gas de d’ensenyament

7910 33000 2210000

3.586,92

Consums d’energia de cultura

7910 34000 2210000

1.845,31

Consums d’energia d’esport

7910 92000 2210000

5.872,67

Consums d’energia de serveis generals

7910 34200 2210000

100.581,18

Consum d'energia d'instal·lacions esportives

7910 34200 2210200

38.687,84

Consum de gas d'instal·lacions esportives

TOTAL

500.000,00

 

Tercer.- Aprovar una modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit, per import 30.000,00 de euros, entre les aplicacions que s’indiquen a continuació:

Aplicació a

Import

Descripció del

Disminuir

 

Projecte/Aplicació

8400/01101/3100100

500,00

Interessos préstecs a llarg termini

8400/01101/3100200

29.500,00

Interessos préstecs a curt termini

TOTAL

30.000,00

 

Aplicació a

Import

Descripció del

Incrementar

 

Projecte/Aplicació

7200/43300/2269900

30.000,00

Altres despeses (Comerç)

TOTAL

30.000,00

 

Quart.-  . Aprovar una modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit, per import de 73.000,00 euros, entre les aplicacions que s’indiquen a continuació:

 

Aplicació a

Import

Projecte de

Descripció del

Disminuir

 

Despeses

Projecte/Aplicació

7810/24100/2101600

73.000,00

2015/2/OCUPA/1

Plans d'ocupació

TOTAL

73.000,00

 

 

Aplicació a

Import

Projecte de

Descripció del

Incrementar

 

Despeses

Projecte/Aplicació

7810/15300/2101600

73.000,00

2015/2/OCUPA/1

Plans d'ocupació

TOTAL

73.000,00

 

 

 

SEGON EXPEDIENT

 

“Primer.- Aprovar una modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit, per import de 30.000,00 euros, entre les aplicacions que s’indiquen a continuació:

 

Aplicació a

Import

Descripció del

Disminuir

 

Projecte/Aplicació

8400/01101/3100100

30.000,00

Interessos préstecs llarg termini

TOTAL

30.000,00

 

 

Aplicació a

Import

Descripció del

Incrementar

 

Projecte/Aplicació

6110/32605/4890601

30.000,00

Transferències a les famílies per l’adquisició d’ordinadors

TOTAL

30.000,00

 

 

Segon.- Aprovar una modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit, per import de 7.368,99 euros, entre les aplicacions que s’indiquen a continuació i la desviació de finançament:

 

Aplicació a

Projecte

Import

Descripció del

Disminuir

 

 

Projecte/Aplicació

7610/16300/6240100

2014/2/ALTRE/10

1.818,99

Elements de transport

7610/16300/6240100

2014/2/ALTRE/2

5.550,00

Elements de transport

TOTAL

 

7.368,99

 

 

Aplicació a

Projecte

Import

Descripció del

Incrementar

 

 

Projecte/Aplicació

7660/43120/6230100

 

2015/2/ALTRE/4

7.368,99

Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge

TOTAL

 

7.368,99

 

 

Finançament afectat:

 

Baixa:

Concepte d’ingrés

Projecte

Import

NIF

Agent

 

 

 

 

 

0000/91301

 

2014/2/ALTRE/10

1.818,99

G06000681

Monte de Piedad y Caja General de Ahorros Badajoz

 

Alta:

Concepte d’ingrés

Projecte

Import

NIF

Agent

 

 

 

 

 

0000/91301

 

2015/2/ALTRE/4

 

1.818,99

G06000681

Monte de Piedad y Caja General de Ahorros Badajoz

 

En els mateixos termes que disposa l’article 177.2, en relació a l’article 169 del TRLRHL es publica resumit per capítols el pressupost de l’Ajuntament, després de les anteriors modificacions de crèdit:

 

                                                                                                                                          

 Pressupost d'ingressos                                               Pressupost de despeses

CAPÍTOL

Previsions totals

CAPÍTOL

Crèdits totals consignats

1

27.471.459,10

1

29.810.715,03

2

2.765.650,00

2

33.492.776,87

3

9.647.175,01

3

1.755.031,85

4

55.493.769,84

4

24.751.594,07

5

377.990,00

5

 

6

317.538,95

6

11.936.980,03

7

9.047.548,57

7

1.689.471,20

8

5.486.430,64

8

180.000,00

9

21.972,50

9

7.012.965,56

TOTAL

110.629.534,61

TOTAL

110.629.534,61

 

 

Ple del 26 d'octubre de 2015

Aprovar una modificació de crèdit relativa a un suplement de crèdit a finançar amb romanent líquid de tresoreria, concepte d’ingrés 0000/87000, per import de 188.846,51  euros, a les aplicacions que s’indiquen a continuació:

 

 

Aplicació a

Import

Descripció del

Incrementar

 

Projecte/Aplicació

7910 16500 2210000

661,96

Consums d’energia elèctrica enllumenat públic

7910 16502 2210000

4.591,95

Consums d’energia d’escales mecàniques

7910 32300 2210000

82.392,64

Consums d’energia d’ensenyament

7910 33000 2210000

39.456,08

Consums d’energia de cultura

7910 34000 2210000

14.762,48

Consums d’energia d’esport

7910 92000 2210000

46.981,40

Consums d’energia de serveis generals

TOTAL

188.846,51

 

 

 

Ple del 5 d'octubre de 2015

Aprovar una modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit, per import de 218.500,00 euros, entre les aplicacions que s’indiquen a continuació:

 

 

Aplicació a

Import

Descripció del

Disminuir

 

Projecte/Aplicació

8400/01101/3100200

150.000,00

Interessos préstecs curt termini

8400/01101/3100100

18.500,00

Interessos préstecs a llarg termini

8400/93400/3110100

50.000,00

Despeses formalització operacions crèdit

TOTAL

218.500,00

 

 

 

Aplicació a

Projecte

Import

Descripció del

 

Incrementar

 

 

Projecte/Aplicació

 

3100/13200/2140100

 

12.000,00

Manteniment i neteja d’edificis

3100/13200/2130300

 

6.000,00

Manteniment i reparació d’equips

7850/17100/6190001

 

2015/2/MILLO/6

92.000,00

Altres inversions de reposició en infraestructures i béns destinats a l’ús general

7850/17100/2270000

 

32.500,00

“Neteja”

7851/16000/2270000

 

26.000,00

“Neteja”

2000/34000/4110100

 

50.000,00

“Transferència a l’IME”

TOTAL

 

218.500,00

 

 

 

Aprovar una modificació de crèdit mitjançant una transferència de crèdit, per import de 404.053,55 euros entre les aplicacions que s’indiquen a continuació:

 

Aplicacions a

Import

Descripció del

Disminuir

 

Projecte/Aplicació

8400/01101/3100100

404.053,55

Interessos préstecs a llarg termini

TOTAL

404.053,55

 

 

Aplicacions a

Import

Descripció del

Incrementar

 

Projecte/Aplicació

7810/15300/2100100

53.800,42

Manteniment via pública

7810/15320/2100700

21.750,00

Manteniment pavimentació

7830/16500/2130400

21.779,27

Escomeses i legalitat

5210/33802/2279909

125.000,00

Altres treballs realitzats per empreses i professionals

7851/16000/2100000

181.723,86

Reparació infraestructures i béns naturals

TOTAL

404.053,55

 

 

 

Aprovar una modificació de crèdit mitjançant una transferència de crèdit, per import de 217.029,40 euros entre les aplicacions que s’indiquen a continuació:

 

Aplicacions a

Import

Descripció del

Disminuir

 

Projecte/Aplicació

7910/43120/2210000

183.529,40

Energia elèctrica

7910/43120/2210100

33.500,00

Aigua

TOTAL

217.029,40

 

 

Aplicacions a

Import

Descripció del

Incrementar

 

Projecte/Aplicació

7910/32300/2210000

217.029,40

Energia elèctrica

TOTAL

217.029,40

 

 

 

Decret de transferència de Setembre 2015

DECRETO aprovar l’expedient de modificació atesa la necessitat d’efectuar la despesa que s’indica a continuació i vist el capítol IV art. 38 de les Bases d’Execució del Pressupost, amb la transferència de crèdits entre les partides següents:

 

 

A AMPLIAR

PARTIDA

DESCRIPCIÓ PARTIDA

PROJECTE

IMPORT

7500/34200/6220100

Edificis i construccions, inversió nova

2015/2/MILLO/4

21.538,00 €

 

 

TOTAL

21.538,00 €

 

A DISMINUIR

PARTIDA

DESCRIPCIÓ PARTIDA

PROJECTE

IMPORT

7610/16300/2270000

Neteja

 

21.538,00 €

 

 

TOTAL

21.538,00 €

 

 

Ple del 7 d'abril de 2015

Aprovar una modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit, per import de 396.032,16 euros, entre les aplicacions que s’indiquen a continuació

Aplicació a Disminuir

Import

Descripció del Projecte/Aplicació

7630/43120/2270000

385.000,00

Neteja mercats

7630/92000/2270000

11.032,16

Neteja edificis d’administració general

TOTAL

396.032,16

 

Aplicació a  Incrementar

Import

Descripció del Projecte/Aplicació

7630/32300/2270000

396.032,16

Neteja centres docents

TOTAL

396.032,16

 

Aprovar una modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit, per import de 115.000,00 euros, entre les aplicacions que s’indiquen a continuació:

Aplicació a Disminuir

Import

Descripció del Projecte/Aplicació

8400/01101/3100100

115.000,00

Interessos préstecs llarg termini

TOTAL

115.000,00

 

Aplicació a Incrementar

Import

Descripció del Projecte/Aplicació

1120/92003/2269900

18.000,00

Altres despeses

5210/33802/4890100

24.000,00

Altres transferències

2600/92008/2270600

26.000,00

Estudis i treballs tècnics

2000/93100/4890100

17.000,00

Altres transferències

2000/34000/4110100

20.000,00

Transferències IME

5112/23117/2279909

10.000,00

Contractes desenvolupament serveis

TOTAL

115.000,00