Dades econòmiques

Concepte

2015

2014

2013

2012

Població

116.950

121.171

122.373

122.781

Pressupost

92.668.881,94€

93.559.960,53€

89.465.754,35€

78.396.584,55€

Data d'aprovació de les Comptes anuals pel Ple

 

  

30/06/2014

01/10/2013

Superàvit (o dèficit) per habitant

38,15€

38,15€

51,22€

80,06€

Autonomia fiscal

27,00%

27,00%

28,00%

30,00%

Ingressos fiscals per habitants

263,28€

263,28€

248,85€

255,64€

Despesa per habitant.

1.216,83€

958,22€

893,33€

886,51€

Inversió per habitant.

154,07€

154,07€

172,82€

176,86€

Període mitjà de pagament (dies).

72,189

72,189

69,9

79,59

Període mitjà de cobramenet (dies).

62,11

62,11

58,48

58,38

Import del deute públic municipal

35.403.265,99€

55.876.419,03€

65.368.934,26€

75.888.120,33€

Endeutament per habitant.

461,14€

461,14€

582,20€

662,73€

Endeutament relatiu.

53,84%

53,84%

71,55%

79,18%

Ingressos corrents consolidats exercici anterior                       

90.147.957,18€

103.587.898,29€

95.841.546,74€

95.841.546,74€